Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.191.11

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2017 r.

DECYZJA NR 1/2017 WSPÓLNEGO KOMITETU REGIONALNEJ KONWENCJI W SPRAWIE PANEUROŚRÓDZIEMNOMORSKICH PREFERENCYJNYCH REGUŁ POCHODZENIA
z dnia 16 maja 2017 r.
w sprawie wniosku Ukrainy o przystąpienie do Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia jako umawiająca się strona

[2017/1367]

(Dz.U.UE L z dnia 22 lipca 2017 r.)

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając Regionalną konwencję w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia 1 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 5 ust. 1 Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia ("konwencja") stanowi, że strona trzecia może zostać umawiającą się stroną konwencji, pod warunkiem że państwo lub terytorium kandydujące obowiązuje umowa o wolnym handlu, która przewiduje preferencyjne reguły pochodzenia, z co najmniej jedną z umawiających się stron.

(2) Ukraina złożyła pisemny wniosek o przystąpienie do konwencji w dniu 12 września 2016 r.

(3) Ukrainę obowiązuje umowa o wolnym handlu z kilkoma umawiającymi się stronami konwencji, w związku z tym spełnia ona warunek określony w art. 5 ust. 1 konwencji dotyczący przystąpienia do konwencji jako umawiająca się strona.

(4) Art. 4 ust. 3 lit. b) konwencji stanowi, że zaproszenia dotyczące przystąpienia stron trzecich do konwencji przyjmuje wspólny komitet w drodze decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Ukraina zostaje zaproszona do przystąpienia do Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu
Péter KOVÀCS
Przewodniczący
1 Dz.U. L 54 z 26.2.2013, s. 4.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.