Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.51E.150

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 lutego 2013 r.

Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Hansa-Petera Martina

P7_TA(2011)0343

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Hansa-Petera Martina (2011/2104(IMM))

(2013/C 51 E/26)

(Dz.U.UE C z dnia 22 lutego 2013 r.)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek w sprawie uchylenia immunitetu Hansa-Petera Martina, przekazany przez prokuraturę w Wiedniu w dniu 29 kwietnia 2011 r. i ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 12 maja 2011 r.,
wysłuchawszy Hansa-Petera Martina w dniu 21 maja 2011 r. zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu,
uwzględniając art. 9 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 1965 r. oraz art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,
uwzględniając wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r., 15 i 21 października 2008 r. oraz 19 marca 2010 r.(1),
uwzględniając przepisy art. 57 konstytucji austriackiej,
uwzględniając art. 6 ust. 2 oraz art. 7 Regulaminu,
uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0267/2011),
A. mając na uwadze, że prokuratura w Wiedniu zwróciła się o uchylenie immunitetu posła do Parlamentu Europejskiego Hansa-Petera Martina, żeby umożliwić władzom austriackim przeprowadzenie niezbędnego dochodzenia i wszczęcie postępowania sądowego przeciwko niemu, wystąpienie o nakaz przeszukania miejsca zamieszkania lub biur zainteresowanego, zajęcie dokumentów oraz przeprowadzenie kontroli informatycznych lub wszelkiego rodzaju ewentualnie niezbędnych wyszukiwań elektronicznych oraz celem wszczęcia postępowania karnego przeciwko Hansowi-Peterowi Martinowi pod zarzutem sprzeniewierzenia funduszy partyjnych lub o innej kwalifikacji prawnej, którą można przypisać zarzucanemu przestępstwu lub przestępstwom przed właściwym sądem karnym,
B. mając na uwadze, że sprawa o uchylenie immunitetu Hansa-Petera Martina dotyczy zarzucanego przestępstwa polegającego na sprzeniewierzeniu funduszy partyjnych, przewidzianego w §2b ustawy o partiach politycznych,
C. mając na uwadze, że w tej sytuacji wskazane jest zalecenie uchylenia immunitetu poselskiego,
1. postanawia uchylić immunitet Hansa-Petera Martina;
2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji oraz sporządzonego przez właściwą komisję sprawozdania właściwym władzom Austrii i Hansowi-Peterowi Martinowi.
______

(1) Sprawa 101/63 Wagner/Fohrmann i Krier, Rec. 1964, s. 195; sprawa 149/85 Wybot przeciwko Faure i in., Rec. 1986, s. 2391; sprawa T-345/05 Mote przeciwko Parlamentowi, Zb.Orz. 2008, s. II-2849; sprawy połączone C-200/07 i C-201/07, Marra/De Gregorio i Clemente, Zb.Orz. 2008 r., s. I-7929; sprawa T-42/06 Gollnisch przeciwko Parlamentowi.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.