Wniosek dotyczący wydania przez Trybunał EFTA opinii doradczej, złożony przez Fürstliches Obergericht w dniu 19 maja 2010 r. w sprawie dr Joachim Kottke przeciwko Präsidial Anstalt i Sweetlye Stiftung (Sprawa E-5/10).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.325.22

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 grudnia 2010 r.

Wniosek dotyczący wydania przez Trybunał EFTA opinii doradczej, złożony przez Fürstliches Obergericht w dniu 19 maja 2010 r. w sprawie dr Joachim Kottke przeciwko Präsidial Anstalt i Sweetlye Stiftung

(Sprawa E-5/10)

(2010/C 325/06)

(Dz.U.UE C z dnia 2 grudnia 2010 r.)

W dniu 27 maja 2010 r. do kancelarii Trybunału wpłynął wniosek z dnia 19 maja 2010 r. złożony do Trybunału EFTA przez Fürstliches Obergericht (Książęcy Sąd Apelacyjny), dotyczący wydania opinii doradczej w sprawie dr Joachim Kottke przeciwko Präsidial Anstalt i Sweetlye Stiftung, w odniesieniu do następujących kwestii:

1) czy Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które dla Liechtensteinu weszło w życie w dniu 1 maja 1995 r., stanowi (wielostronny) traktat, który zgodnie z zakazem dyskryminacji zawartym przede wszystkim w jego art. 4 zabrania nakładania obowiązku wniesienia zabezpieczenia na poczet kosztów procesowych na skarżących mających miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim EOG, skoro skarżący mający miejsce zamieszkania w Liechtensteinie nie są zobowiązani do wniesienia takiego zabezpieczenia?

Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest przecząca:

2) czy przepis paragraf 57 ust. 2 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego Liechtensteinu, na podstawie którego warunkiem do zwolnienia skarżącego z obowiązku wniesienia zabezpieczenia na poczet kosztów procesowych jest możliwość wykonania wyroku sądu w kraju zamieszkania skarżącego, jest zgodny z Porozumieniem EOG, w szczególności z ogólnym zakazem dyskryminacji, o którym mowa w art. 4 Porozumienia, o ile dotyczy on skarżących zamieszkujących w państwie członkowskim EOG?

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.