Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (COM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.351E.195/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 grudnia 2011 r.

Uprawnienia Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ***I

P7_TA(2010)0269

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (COM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD))

(2011/C 351 E/35)

(Dz.U.UE C z dnia 2 grudnia 2011 r.)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Wniosek został zmieniony w dniu 7 lipca 2010 r. w następujący sposób(1):

POPRAWKI PARLAMENTU(*)

do wniosku Komisji

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniająca dyrektywy 1998/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 50, 53 ust. 1, art. 62 i 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(2),

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego(2),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Kryzys finansowy, który wystąpił na przełomie 2007 i 2008 r., ujawnił istotne braki w nadzorze finansowym, zarówno w poszczególnych przypadkach, jak i w całym systemie finansowym. Nadzór oparty na modelach krajowych nie nadąża za rzeczywistością, w której europejskie rynki finansowe są zintegrowane i połączone, a liczne przedsiębiorstwa finansowe działają na szczeblu transgranicznym . Kryzys ujawnił niedociągnięcia w zakresie współpracy, koordynacji, spójnego stosowania przepisów Unii i zaufania pomiędzy krajowymi organami nadzoru.

(1a) Parlament Europejski regularnie wzywał do wzmocnienia bardziej wyrównanych warunków konkurencji dla wszystkich podmiotów działających na szczeblu Unii, a jednocześnie wskazywał uchybienia w zakresie unijnego nadzoru nad coraz bardziej zintegrowanymi rynkami finansowymi.

(2) W opublikowanym dnia 25 lutego 2009 r. raporcie utworzonej na wniosek Komisji grupy wysokiego szczebla pod przewodnictwem Jacques'a de Larosière'a (sprawozdanie de Larosière'a) stwierdzono, że należy wzmocnić ramy nadzorcze, aby zmniejszyć groźbę wystąpienia w przyszłości kryzysów finansowych i ograniczyć ich skutki. Dlatego też zalecono daleko idące reformy struktury nadzoru sektora finansowego w Unii Europejskiej. W sprawozdaniu de Larosière'a wyrażono również opinię, że należy stworzyć Europejski System Organów Nadzoru Finansowego (ESFS) złożony z trzech europejskich organów nadzoru (ESA) - każdy z nich odpowiedzialny odpowiednio za jeden sektor: bankowości, papierów wartościowych oraz ubezpieczeń i pracowniczych programów emerytalnych, a także że należy powołać Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego

(3) W swoim komunikacie z dnia 4 marca 2009 r. zatytułowanym "Realizacja europejskiego planu naprawy"(4) Komisja zaproponowała przedstawienie projektu legislacyjnego w sprawie utworzenia ESFS, natomiast w komunikacie z dnia 27 maja 2009 r. zatytułowanym "Europejski nadzór finansowy"(5) przedstawiła więcej szczegółów dotyczących możliwej struktury tych nowych ram nadzorczych.

(4) W konkluzjach z dnia 19 czerwca 2009 r. Rada Europejska zaleciła utworzenie Europejskiego Systemu Organów Nadzoru Finansowego złożonego z trzech nowych ESA. System ten powinien mieć na celu podniesienie jakości i spójności nadzoru krajowego, wzmocnienie nadzoru nad grupami transgranicznymi, opracowanie jednolitego zbioru przepisów UE obowiązującego wszystkie instytucje finansowe na rynku wewnętrznym oraz zapewnienie odpowiedniej harmonizacji kryteriów i metodologii, które będą stosowane przez właściwe organy do oceny ryzyka instytucji kredytowych. Rada Europejska zaznaczyła, że ESA powinny również mieć uprawnienia nadzorcze w stosunku do agencji ratingowych oraz zwróciła się do Komisji o przygotowanie konkretnych wniosków dotyczących możliwości odgrywania przez ESFS istotnej roli w sytuacjach kryzysowych.

(5) W dniu 23 września 2009 r. Komisja przyjęła wnioski w sprawie trzech rozporządzeń ustanawiających ESFS, w tym powołanie trzech ESA.

(6) Aby ESFS mógł działać efektywnie, konieczne są zmiany w prawodawstwie Unii w obszarach objętych zakresem działania trzech ESA. Zmiany te dotyczą określenia zakresu niektórych uprawnień ESA, włączenia niektórych ich uprawnień ustanowionych w prawodawstwie Unii oraz zmian mających na celu zapewnienie ich sprawnego i skutecznego funkcjonowania w ramach ESFS.

(7) Powołaniu trzech ESA towarzyszyć powinno opracowanie jednolitego zbioru przepisów, który zapewni spójną harmonizację i jednakowe stosowanie prawodawstwa, a tym samym przyczyni się do bardziej efektywnego działania rynku wewnętrznego.

(7a) Rozporządzenia ustanawiające ESFS przewidują możliwość opracowywania przez ESA projektów norm technicznych w obszarach szczegółowo określonych w odpowiednim prawodawstwie, przedstawianych Komisji do przyjęcia zgodnie z art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w drodze aktów delegowanych lub wykonawczych. Niniejsza dyrektywa określa pierwszy zbiór takich obszarów; propozycja ta nie narusza możliwości włączania w przyszłości innych obszarów.

(7b) Odpowiednie prawodawstwo powinno określać obszary, w których ESA są uprawnione do opracowywania projektów norm technicznych, jak również sposób przyjmowania tych projektów. W przypadku aktów delegowanych odpowiednie prawodawstwo powinno określać elementy, warunki i wymogi wyszczególnione w art. 290 TFUE, natomiast przepisy i ogólne zasady dotyczące trybu kontroli aktów wykonawczych powinny opierać się na decyzji 1999/468/WE do momentu przyjęcia rozporządzenia, o którym mowa w art. 291 TFUE.

(8) Wyznaczając obszary, odnośnie do których opracowywane będą normy techniczne, należy zachować odpowiednią równowagę między potrzebą opracowania jednolitego zbioru zharmonizowanych przepisów a dążeniem do uniknięcia nadmiernie skomplikowanych uregulowań i ich zbyt skomplikowanego egzekwowania. Należy wybrać tylko te obszary, w przypadku których spójne przepisy techniczne przyczynią się istotnie i skutecznie do osiągnięcia celów odnośnego prawodawstwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że decyzje polityczne będą podejmowane przez Parlament Europejski, Radę i Komisję przy zachowaniu zwyczajowych procedur.

(9) Kwestie, których dotyczą normy techniczne, powinny być rzeczywiście kwestiami technicznymi, wymagającymi do ich opracowania wiedzy specjalistycznej ekspertów w dziedzinie nadzoru. Normy techniczne przyjęte jako akty delegowane powinny dalej rozwijać, definiować i określać warunki spójnej harmonizacji przepisów zawartych w instrumentach podstawowych przyjętych przez Parlament Europejski i Radę, uzupełniających lub zmieniających niektóre niezasadnicze elementy aktu ustawodawczego. Z drugiej strony normy techniczne przyjęte jako akty wykonawcze powinny ustalać warunki jednolitego stosowania prawnie wiążących aktów UE. Opracowywanie norm technicznych nie powinno zatem prowadzić do dokonywania wyborów politycznych.

(9a) W przypadku aktów delegowanych właściwe jest wprowadzenie procedury przyjmowania norm technicznych przewidzianej w art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EBA], rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA] i rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EIOPA]. Normy wykonawcze powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [EBA], rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA] i rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EIOPA]. Rada Europejska zatwierdziła tak zwane czteropoziomowe podejście Lamfalussy'ego, aby proces regulacyjny w zakresie prawodawstwa UE w dziedzinie finansowej uczynić efektywniejszym i bardziej przejrzystym. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów wykonawczych w wielu obszarach; obowiązują liczne rozporządzenia i dyrektywy poziomu drugiego opracowane przez Komisję. W przypadkach gdy normy techniczne są sporządzane w celu dalszego opracowywania, doprecyzowywania lub określania warunków stosowania takich środków poziomu drugiego, powinny być one przyjmowane dopiero po przyjęciu tych środków poziomu drugiego i powinny być zgodne z treścią środka poziomu drugiego.

(9b) Wiążące normy techniczne przyczyniają się do opracowania jednolitego zbioru przepisów dotyczących prawodawstwa w dziedzinie usług finansowych zatwierdzonego przez Radę Europejską w konkluzjach z czerwca 2009 roku. Jako że pewne wymogi zawarte w aktach ustawodawczych UE nie są w pełni zharmonizowane, oraz zgodnie z zasadą nadzoru ostrożnościowego, wiążące normy techniczne w zakresie opracowywania, doprecyzowywania lub określania warunków stosowania tych wymogów nie powinny uniemożliwiać państwom członkowskim wnoszenia o dodatkowe informacje ani nakładania ostrzejszych wymogów. Normy techniczne powinny zatem umożliwiać państwom członkowskim takie działanie w konkretnych obszarach, jeżeli taka ostrożnościowa uznaniowość jest przewidziana w tych aktach ustawodawczych.

(10) Zgodnie z rozporządzeniami ustanawiającymi ESFS, przed przedstawieniem norm technicznych Komisji europejskie organy nadzoru powinny przeprowadzić, w stosownych przypadkach, otwarte konsultacje społeczne na temat tych standardów oraz dokonać analizy ewentualnych kosztów i korzyści z nimi związanych.

(11) Rozporządzenia ustanawiające ESFS przewidują mechanizm rozstrzygania sporów między właściwymi organami krajowymi. W przypadku gdy właściwy organ nie wyraża zgody na stosowanie procedury, na podjęte działanie lub jego niepodjęcie przez inny właściwy organ w dziedzinach określonych w prawodawstwie Unii zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr .../2010 [EBA], rozporządzeniem (UE) nr .../2010 [ESMA] i rozporządzeniem (UE) nr .../2010 [EIOPA], w których zgodnie z odpowiednim prawodawstwem wymagana jest współpraca, koordynacja lub wspólny proces decyzyjny ze strony właściwych organów krajowych więcej niż jednego państwa członkowskiego, na wniosek jednego z właściwych organów, których to dotyczy, ESA powinny mieć możliwość pomocy krajowym organom w wypracowaniu porozumienia w terminie określonym przez ESA, który uwzględnia odpowiednie terminy określone w prawodawstwie, jak również pilność i złożoność sporu. Jeśli spór będzie trwał nadal, ESA powinny mieć możliwość rozstrzygnięcia sprawy.

(12) Art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EBA], rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA] i rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EIOPA] przewidujący możliwość rozstrzygania sporów w rozporządzeniach ustanawiających ESFS nie wymaga, co do zasady, dokonania zmian następczych w odpowiednim prawodawstwie. Jednakże w obszarach, w których odpowiednie prawodawstwo przewiduje już pewną formę niewiążącej mediacji lub w których istnieją terminy na podejmowanie wspólnych decyzji przez jeden lub więcej właściwych organów krajowych, zmiany są konieczne dla zapewnienia jasności i zminimalizowania zakłóceń w procesie podejmowania wspólnych decyzji, lecz również po to, by w razie konieczności spór mogły rozstrzygnąć ESA. Wiążąca procedura rozstrzygania sporów została opracowana w celu rozwiązywania sytuacji, w których właściwe organy nadzoru nie są w stanie porozumieć się między sobą w kwestiach proceduralnych lub zasadniczych dotyczących zgodności z prawem Unii.

(12a) W związku z tym niniejsza dyrektywa powinna określać sytuacje, w których może zaistnieć potrzeba rozstrzygnięcia kwestii proceduralnych lub zasadniczych w kontekście zgodności z prawem Unii oraz w których organy nadzoru mogą nie być w stanie rozstrzygnąć danej kwestii we własnym zakresie. W takiej sytuacji jeden z zaangażowanych organów nadzoru powinien móc zgłosić daną kwestię właściwemu europejskiemu organowi nadzoru. Europejski organ nadzoru powinien działać zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu ustanawiającym ten organ oraz w niniejszej dyrektywie. Europejski organ nadzoru powinien móc wymagać od właściwych organów podjęcia konkretnych działań lub zrezygnowania z nich w celu rozstrzygnięcia danej sprawy oraz zapewnienia zgodności z prawem Unii, uwzględniając wiążące skutki dla odnośnych właściwych organów. W przypadkach gdy odnośne prawodawstwo Unii przyznaje prawo decydowania państwom członkowskim, decyzje podjęte przez europejski organ nadzoru nie powinny zastępować wykonywania tego prawa przez właściwe organy zgodnie z prawem Unii.

(13) Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe(6) przewiduje mechanizmy mediacji lub wspólnego podejmowania decyzji w zakresie określania oddziałów istotnych do celów członkostwa w kolegiach organów nadzoru, zatwierdzania modeli i oceny ryzyka grupy. We wszystkich tych obszarach zmiana powinna jasno określać, że w razie sporu trwającego w określonym przedziale czasowym Europejski Organ Nadzoru Bankowego może rozstrzygać spór, wykorzystując procedurę opisaną w rozporządzeniu (UE) nr .../2010 [EBA]. Podejście to wyjaśnia, że o ile Europejski Organ Nadzoru Bankowego nie powinien zastępować wykonywania uprawnień decyzyjnych przez właściwe organy zgodnie z prawem Unii, spory mogą zostać rozstrzygnięte, a współpraca wzmocniona przed podjęciem ostatecznej decyzji lub wydaniem jej instytucji.

(14) Celem dopilnowania płynnego przekazania nowym ESA obecnych zadań Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Bankowego (CEBS), Komitetu Europejskich Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (CEIOPS) i Komitetu Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (CESR), odniesienia do tych komitetów powinny zostać zastąpione w stosownym prawodawstwie odniesieniami odpowiednio do: Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego (EBA), Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

(14a) Dostosowanie procedur komitetowych do TFUE, a zwłaszcza do jego art. 290 i 291, powinno przebiegać stopniowo i zostać w pełni zakończone w ciągu trzech lat. W celu uwzględnienia technicznego rozwoju rynków finansowych oraz określenia wymogów ustanowionych w zmienionych dyrektywach Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE.

(14b) Parlament Europejski lub Rada powinny dysponować trzymiesięcznym okresem od daty powiadomienia na zgłoszenie zastrzeżeń do aktu delegowanego. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady okres ten może być przedłużony o trzy miesiące, gdy chodzi o obszary budzące istotne zaniepokojenie. Parlament Europejski i Rada mogą poinformować pozostałe instytucje, że nie zamierzają zgłaszać sprzeciwu. To wczesne zatwierdzanie aktów delegowanych jest szczególnie wskazane w razie konieczności przestrzegania terminów, np. w celu zastosowania się do określonych w akcie podstawowym harmonogramów dotyczących przyjmowania przez Komisję aktów delegowanych.

(14) W deklaracji nr 39 dotyczącej art. 290 TFUE, dołączonej do aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony podpisany w dniu 13 grudnia 2007 r., uczestnicy konferencji odnotowali wyrażony przez Komisję zamiar dalszego konsultowania się z ekspertami powołanymi przez państwa członkowskie podczas przygotowywania projektów aktów delegowanych w dziedzinie usług finansowych zgodnie z ustaloną praktyką.

(15) Nowa struktura nadzoru ustanowiona w ramach ESFS będzie wymagać ścisłej współpracy pomiędzy krajowymi organami nadzoru a ESA. Zmiany w odpowiednim prawodawstwie powinny zapewnić wyeliminowanie przeszkód prawnych utrudniających wykonywanie obowiązków w zakresie wymiany informacji przewidzianych w rozporządzeniach ustanawiających ESA.

(15a) Informacje poufne, przekazywane lub wymieniane pomiędzy właściwymi organami a Europejskim Organem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych lub Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego, powinny podlegać obowiązkowi zachowania tajemnicy służbowej, jakiemu podlegają osoby obecnie lub w przeszłości zatrudnione przez właściwe organy otrzymujące informacje.

(16) Rozporządzenia ustanawiające ESFS przewidują, że ESA mogą nawiązywać kontakty z organami nadzoru z państw trzecich i zapewniać pomoc w przygotowywaniu decyzji w sprawie równoważności systemów nadzoru w państwach trzecich. Należy zatem zmienić dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych(7) oraz dyrektywę 2006/48/WE, aby umożliwić ESA zawieranie umów o współpracy z państwami trzecimi oraz wymianę informacji w sytuacjach, gdy wspomniane państwa trzecie mogą dostarczyć gwarancji tajemnicy zawodowej.

(17) Stworzenie jednolitego skonsolidowanego wykazu lub rejestru dla każdej kategorii przedsiębiorstw finansowych w Unii Europejskiej, będące obecnie obowiązkiem każdego właściwego organu krajowego, przyczyni się do poprawy przejrzystości i lepszego odzwierciedlenia sytuacji na jednolitym rynku finansowym. ESA należy powierzyć obowiązek sporządzania, publikacji i regularnej aktualizacji rejestrów i wykazów podmiotów finansowych w Unii Europejskiej. Dotyczy to wykazów zezwoleń na wykonywanie działalności wydawanych instytucjom kredytowym przez krajowe organy nadzoru. Dotyczy także rejestrów wszystkich przedsiębiorstw inwestycyjnych i wykazów rynków regulowanych na mocy dyrektywy 2004/39/WE. Podobnie ESMA należy powierzyć obowiązek sporządzania, publikacji i regularnej aktualizacji wykazu zatwierdzonych prospektów emisyjnych i świadectw zatwierdzenia na mocy dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych (8).

(18) W obszarach, w których ESA są zobligowane do opracowywania projektów norm technicznych, normy te powinny zostać przedstawione Komisji w terminie trzech lat od powołania ESA z zastrzeżeniem innego terminu określonego odnośną regulacją.

(18a) Zadania ESMA w odniesieniu do dyrektywy 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych(9) powinny pozostawać bez uszczerbku dla kompetencji Europejskiego Systemu Banków Centralnych w zakresie popierania należytego funkcjonowania systemów płatniczych zgodnie z art. 127 ust. 2 tiret czwarte TFUE.

(18b) Normy techniczne, które ma opracować EIOPA zgodnie z niniejszą dyrektywą i w odniesieniu do dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami(10) powinna pozostawać bez uszczerbku dla kompetencji państw członkowskich w zakresie wymogów ostrożnościowych dotyczących takich instytucji, zgodnie z dyrektywą 2003/41/WE.

(18c) Zgodnie z art. 13 ust. 5 dyrektywy 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego może delegować zatwierdzenie prospektu emisyjnego właściwemu organowi innego państwa członkowskiego, z zastrzeżeniem zgody tego organu. Zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA] należy ogólnie powiadamiać organ o takich zgodach na delegowanie co najmniej jeden miesiąc zanim staną się one skuteczne. Zważywszy jednak na doświadczenie związane z delegowaniem zatwierdzenia na mocy dyrektywy 2003/71/WE, w którym określone są krótsze terminy, właściwe jest niestosowanie do tej sytuacji art. 13 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA].

(18d) ESA nie powinny na tym etapie opracowywać projektu norm technicznych dotyczących obowiązujących wymogów, zgodnie z którymi osoby które faktycznie kierują działalnością przedsiębiorstw inwestycyjnych, instytucji kredytowych, UCITS i ich spółek zarządzających cieszą się wystarczająco nieposzlakowaną opinią i mają wystarczające doświadczenie do zapewnienia należytego i ostrożnego zarządzania tymi podmiotami. Z uwagi na znaczenie tych wymogów ESA powinny jednak traktować priorytetowo określanie w wytycznych najlepszych praktyk oraz zapewnianie dostosowania praktyk nadzorczych i ostrożnościowych do tych najlepszych praktyk. ESA powinny postępować analogicznie w przypadku wymogów ostrożnościowych dotyczących siedzib zarządu tych instytucji.

(18e) Celem opracowania projektu norm technicznych w odniesieniu do metody ratingów wewnętrznych, zaawansowanej metody pomiaru oraz wewnętrznych metod dotyczących ryzyka rynkowego, zgodnie z niniejszą dyrektywą, powinno być zapewnienie jakości i pewności takich metod, a także spójności ich przeglądów dokonywanych przez właściwe organy. Dzięki tym normom właściwe organy powinny umożliwiać instytucjom opracowywanie różnych podejść na podstawie ich doświadczeń i specyficznych potrzeb w ramach wymogów określonych w dyrektywach 2006/48/WE i 2006/49/WE oraz z zastrzeżeniem spełnienia wymogów wynikających z norm technicznych.

(19) Z uwagi na fakt, iż cele niniejszej dyrektywy, to znaczy poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez zagwarantowanie wysokiego poziomu, skuteczności i spójności regulacji ostrożnościowej i nadzoru ostrożnościowego; ochrona deponentów, inwestorów i beneficjentów, a tym samym przedsiębiorstw i konsumentów; ochrona integralności, efektywności i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych; utrzymanie stabilności i trwałości systemu finansowego, zachowanie realnej gospodarki, ochrona finansów publicznych i wzmocnienie międzynarodowej koordynacji nadzoru finansowego, nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na zakres działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia wyżej opisanych celów.

(19a) Do dnia 1 stycznia 2014 r. Komisja powinna zdać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z przedłożonego przez ESA projektu norm technicznych przewidziane w niniejszej dyrektywie oraz przedstawić wszelkie stosowne wnioski.

(20) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych(11), dyrektywę 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego (12), dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku)(13), dyrektywę 2003/41/WE (14), dyrektywę 2003/71/WE, dyrektywę 2004/39/WE, dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym (15), dyrektywę 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu(16), dyrektywę 2006/48/WE (17), dyrektywę 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych(18) oraz dyrektywę 2009/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)(19),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Zmiany w dyrektywie 98/26/WE

W dyrektywie 98/26/WE wprowadza się następujące zmiany:

(1)
artykuł 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Państwo członkowskie, o którym mowa w ust. 2, natychmiast informuje Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego, pozostałe państwa członkowskie i Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr .../2010 Parlamentu Europejskiego i Rady(1) (ESMA).

______

(1) Dz.U. L ";

(2)
w art. 10 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Państwa członkowskie określają systemy, które mają zostać objęte zakresem niniejszej dyrektywy, oraz odpowiednich operatorów systemów, którzy mają zostać objęci zakresem niniejszej dyrektywy, oraz zgłaszają dane systemy i operatorów ESMA oraz informują ten organ o władzach wyznaczonych zgodnie z art. 6 ust. 2. ESMA publikuje te informacje na swojej stronie internetowej.";

(2a)
dodaje się art. 10a w brzmieniu:

"Artykuł 10a

1. Właściwe organy współpracują z Europejskim Organem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dla celów niniejszej dyrektywy zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr .../2010 [ESMA].

2. Właściwe organy niezwłocznie udzielają ESMA wszelkich informacji niezbędnych mu do wypełniania jego obowiązków, zgodnie z art. 20 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA].".

Zmiany w dyrektywie 2002/87/WE

W dyrektywie 2002/87/WE wprowadza się następujące zmiany:

(1)
w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:
(a)
ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Koordynator wyznaczony zgodnie z art. 10 informuje przedsiębiorstwo dominujące stojące na czele grupy lub, w przypadku braku przedsiębiorstwa dominującego, podmiot objęty regulacją, o najwyższej sumie bilansowej w najważniejszym sektorze finansowym w grupie, o tym, że grupa została zidentyfikowana jako konglomerat finansowy, oraz że wyznaczono koordynatora. Koordynator informuje również właściwe organy, które udzieliły zezwolenia podmiotom objętym regulacją, należącym do grupy, oraz właściwe organy państwa członkowskiego, w którym mieści się siedziba zarządu finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej, jak również Wspólny Komitet Europejskich Organów Nadzoru (JCESA) ustanowiony art. 40 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2010 [EBA], rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2010 [EIOPA] oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2010 [ESMA](1) (zwany dalej »Wspólnym Komitetem«).

______

(1) Dz.U. L ";

(b)
dodaje się ustęp ▐ w brzmieniu:

"3. JCESA publikuje na swojej stronie internetowej wykaz zidentyfikowanych konglomeratów finansowych i aktualizuje go. Informacje te są dostępne poprzez hiperłącze na stronie internetowej każdego z europejskich organów nadzoru.";

(1a)
w art. 9 ust. 2 dodaje się literę w brzmieniu:

"(ca) opracowanie szczegółowego, systematycznie aktualizowanego i przynamniej raz w roku poddawanego przeglądowi systemu rozwiązań, który obejmie zorganizowany mechanizm wczesnego reagowania, szybkie działania naprawcze i plan na wypadek upadłości.";

(1b)
tytuł sekcji 3 otrzymuje brzmienie:

"ŚRODKI UŁATWIAJĄCE DODATKOWY I EUROPEJSKI NADZÓR";

(1c)
w sekcji 3 dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 10

Zgodnie z art. 42 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EBA], rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EIOPA] oraz rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA] Wspólny Komitet zapewnia spójny międzysektorowy i transgraniczny nadzór oraz zgodność z ustawodawstwem Unii Europejskiej.";

(1d)
artykuł 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W celu zapewnienia właściwego dodatkowego nadzoru nad podmiotami objętymi regulacją, należącymi do konglomeratu finansowego, koordynator indywidualny odpowiedzialny za koordynację i sprawowanie dodatkowego nadzoru jest wyznaczany spośród właściwych organów danych państw członkowskich, włącznie z państwem członkowskim, w którym znajduje się siedziba zarządu finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej. Dane identyfikacyjne koordynatora są publikowane na stronie internetowej JCESA.";

(1e)
artykuł 11 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"W celu uproszczenia i ustanowienia dodatkowego i europejskiego nadzoru w oparciu o szeroką podstawę prawną, koordynator oraz inne odpowiednie właściwe organy, a także - w miarę potrzeby - inne zaangażowane właściwe organy wprowadzają ustalenia koordynacyjne. Ustalenia koordynacyjne mogą powierzać dodatkowe zadania koordynatorowi i mogą wyszczególniać procedury dotyczące procesu podejmowania decyzji między odpowiednimi właściwymi organami, jak określono w art. 3, 4, 5 ust. 4, art. 6, 12 ust. 2, art. 16 i 18, jak również dotyczące współpracy z innymi właściwymi organami.

Zgodnie z art. 8 oraz procedurami ustalonymi w art. 42 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EBA], rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EIOPA] oraz rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA] JCESA opracowuje wytyczne mające na celu osiągnięcie zbieżności praktyk nadzoru pod względem spójności ustaleń koordynacyjnych w zakresie nadzoru zgodnie z art. 131a dyrektywy 2006/48/WE oraz art. 248 ust. 4 dyrektywy 2009/138/WE.";

(1f)
w art. 12 ust. 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"Właściwe organy mogą również wymieniać informacje, które mogą być potrzebne do celów wykonania powierzonych im zadań dotyczących podmiotów objętych regulacją należących do konglomeratu finansowego, zgodnie z zasadami sektorowymi, z następującymi organami: bankami centralnymi, Europejskim Systemem Banków Centralnych, Europejskim Bankiem Centralnym oraz Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego zgodnie z art. 21 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESRB].";

(1g)
dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 12a

1. Właściwe organy współpracują z JCESA dla celów niniejszej dyrektywy zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr .../2010 [EBA], rozporządzeniem (UE) nr .../2010 [EIOPA] oraz rozporządzeniem (UE) nr .../2010 [ESMA].

2. Właściwe organy przekazują JCESA wszelkie informacje niezbędne mu do wypełniania obowiązków zgodnie z art. 20 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EBA], rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EIOPA] oraz rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA].";

(1h)
artykuł 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Państwa członkowskie dopilnowują, by nie istniały żadne przeszkody prawne w ramach ich jurysdykcji zabraniające osobom fizycznym i prawnym objętym zakresem dodatkowego i europejskiego nadzoru wymiany między sobą wszelkich informacji właściwych do celów dodatkowego i europejskiego nadzoru, bez względu na to, czy są one podmiotem objętym regulacją, oraz wymiany informacji zgodnie z niniejszą dyrektywą, a także z europejskimi organami nadzoru zgodnie z art. 20 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EBA], rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EIOPA] oraz rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA], w koniecznych przypadkach za pośrednictwem JCESA.";

(1i)
art. 16 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Bez uszczerbku dla przepisów art. 17 ust. 2 JCESA oraz państwa członkowskie mogą ustalić, jakie środki mogą podejmować właściwe organy w odniesieniu do holdingowych spółek finansowych o działalności mieszanej. Zgodnie z art. 8 oraz procedurą ustaloną w art. 42 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EBA], rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EIOPA] oraz rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA] JCESA może opracować wytyczne dotyczące środków w zakresie holdingowych spółek finansowych o działalności mieszanej.";

(2)
artykuł 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Bez uszczerbku dla zasad sektorowych, w przypadku gdy stosuje się art. 5 ust. 3, właściwe organy weryfikują, czy podmioty objęte regulacją, których przedsiębiorstwo dominujące posiada siedzibę zarządu w państwie trzecim, podlegają nadzorowi właściwych organów tego państwa trzeciego, równoważnemu nadzorowi przewidzianemu przepisami niniejszej dyrektywy w sprawie dodatkowego nadzoru nad podmiotami objętymi regulacją, określonymi w art. 5 ust. 2. Weryfikację przeprowadzają właściwe organy, które pełniłyby funkcję koordynatora, gdyby miały zostać zastosowane kryteria określone w art. 10 ust. 2, na wniosek przedsiębiorstwa dominującego lub jakiegokolwiek podmiotu objętego regulacją, który otrzymał zezwolenie w Unii, lub z własnej inicjatywy.

Takie właściwe organy zasięgają opinii innych odpowiednich właściwych organów oraz uwzględniają wszelkie stosowane wytyczne przygotowane przez JCESA zgodnie z art. 8 i 42 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EBA], rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EIOPA] oraz rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA]. Do tego celu przed podjęciem decyzji właściwe organy zasięgają opinii JCESA.";

(2a)
w art. 18 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"1a. Jeżeli właściwy organ stwierdzi, że państwo trzecie dysponuje równoważnym nadzorem, wbrew opinii innego właściwego organu, ten drugi organ może skierować sprawę pod rozwagę JCESA, który może podjąć działania zgodnie z art. 11 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EBA], rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EIOPA] oraz rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA].";

(2b)
artykuł 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Bez uszczerbku dla art. 218 ust. 1 i 2 TFUE, Komisja, wspierana przez JCESA, Europejski Komitet Bankowy, Europejski Komitet ds. Ubezpieczeń i Emerytur Pracowniczych oraz Komitet ds. Konglomeratów Finansowych bada wyniki rokowań, określonych w ust. 1, a także wynikającą z nich sytuację.";

(3)
tytuł rozdziału III poprzedzający art. 20 otrzymuje brzmienie:

"UPRAWNIENIA DELEGOWANE ▐ ";

(4)
w art. 20 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"1. Komisja przyjmuje za pomocą aktów delegowanych zgodnie z art. 21, 21a i 21b dostosowania, jakie mają zostać wprowadzone w niniejszej dyrektywie w następujących obszarach:

a) bardziej precyzyjne formułowanie definicji określonych w art. 2 w celu uwzględnienia rozwoju sytuacji na rynkach finansowych w zakresie stosowania niniejszej dyrektywy,

b) bardziej precyzyjne formułowanie definicji określonych w art. 2 w celu zapewnienia spójnej harmonizacji i jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy w Unii,

c) dostosowanie terminologii oraz określanie definicji w niniejszej dyrektywie zgodnie z późniejszymi aktami Unii w sprawie podmiotów objętych regulacją i w sprawach pokrewnych,

d) bardziej precyzyjne definiowanie metod obliczania wymienionych w załączniku i w celu uwzględnienia rozwoju sytuacji na rynkach finansowych oraz technik nadzoru ostrożnościowego,

e) koordynowanie przepisów przyjętych na podstawie art. 7 i 8 oraz załącznika II w celu zachęcania do spójnej harmonizacji i jednolitego stosowania w Unii.";

(5)
w art. 21 wprowadza się następujące zmiany:
(a)
ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 20 ust. 1 powierza się Komisji na okres czterech lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazanych uprawnień w terminie najpóźniej sześciu miesięcy przed zakończeniem okresu czterech lat. Przekazanie uprawnień jest automatycznie przedłużane na taki sam okres, chyba że Parlament Europejski lub Rada odwołają je zgodnie z art. 21b.";

(b)
dodaje się następujące ustępy:

"2a. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

2b. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych przyznaje się Komisji na warunkach określonych w art. 21a i 21b.";

(c)
skreśla się ust. 3;
(d)
ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

"4. JCESA może wydawać ogólne wytyczne dotyczące tego, czy dodatkowy system nadzoru właściwych władz w państwach trzecich pozwala osiągnąć cele dodatkowego nadzoru określonego w niniejszej dyrektywie, w odniesieniu do podmiotów objętych regulacją, należących do konglomeratu finansowego, na którego czele stoi podmiot, którego siedziba zarządu znajduje się poza Unią. JCESA poddaje takie wytyczne rewizji i uwzględnia wszelkie zmiany dodatkowego nadzoru sprawowanego przez takie właściwe organy.";

(e)
skreśla się ust. 5.
(6)
dodaje się artykuły w brzmieniu:

"Artykuł 21a

Odwołanie przekazania uprawnień

1. Delegowanie uprawnień, o których mowa w art. 20 ust. 1, może zostać w dowolnym momencie cofnięte przez Parlament Europejski lub przez Radę.

2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę w celu podjęcia decyzji, czy odwołać przekazanie uprawnień, dokłada starań, aby poinformować drugą instytucję i Komisję odpowiednio wcześnie przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując przekazane uprawnienia, które mogłyby zostać odwołane.

3. Wydanie decyzji o uchyleniu powoduje zakończenie delegacji uprawnień w niej wymienionych. Staje się ona skuteczna natychmiast lub od późniejszej daty, która jest w niej określona. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych. Jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 21b

Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1. W terminie trzech miesięcy od dnia powiadomienia Parlament Europejski lub Rada mogą zgłaszać sprzeciw wobec aktu delegowanego. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten może zostać przedłużony o trzy miesiące.

2. Jeżeli przed upływem tego okresu ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, akt ten publikowany jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem w nim określonym.

Akt delegowany może być opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejść w życie przed upływem tego terminu, jeżeli Parlament Europejski i Rada poinformują Komisję, że nie zamierzają zgłosić sprzeciwu.

3. Jeżeli Parlament Europejski lub Rada wyrażą sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie wchodzi on w życie. Zgodnie z art. 296 TFUE instytucja, która wyraziła sprzeciw, wskazuje powody swego sprzeciwu wobec aktu delegowanego.

Artykuł 21c

Normy techniczne

1. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji i jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy, zgodnie z art. 42 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EBA], rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EIOPA] i rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA], europejskie organy nadzoru mogą opracowywać ▐ :

a) projekty norm technicznych w odniesieniu do art. 2 ust. 11 celem określania ▐ stosowania art. 17 dyrektywy Rady 78/660/EWG (22) w kontekście niniejszej dyrektywy,

b) projekty norm technicznych w odniesieniu do art. 2 ust. 17 w celu ustanowienia procedur lub określenia kryteriów ustalania »odpowiednich właściwych władz«,

c) projekty norm technicznych w odniesieniu do art. 3 ust. 5 celem określania ▐ alternatywnych parametrów identyfikacji konglomeratów finansowych,

d) projekty norm technicznych w odniesieniu do art. 6 ust. 2 celem zapewnienia jednolitego stosowania metod obliczania wymienionych w załączniku I część II, lecz bez uszczerbku dla art. 6 ust. 4,

e) projekty norm technicznych w odniesieniu do art. 7 ust. 2 celem zapewnienia jednolitego stosowania procedur objęcia danego elementu wchodzącego w zakres definicji »koncentracji ryzyka« kontrola nadzorczą, o której mowa w akapicie drugim tego artykułu,

f) projekty norm technicznych w odniesieniu do art. 8 ust. 2 celem zapewnienia jednolitego stosowania procedur objęcia danego elementu wchodzącego w zakres definicji »transakcji dokonywanych między przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy« kontrolą nadzorczą, o której mowa w akapicie drugim tego artykułu.

2. Komisji przyznawane są uprawnienia do przyjmowania projektów norm technicznych, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), zgodnie z procedurą określoną w art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EBA], rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EIOPA] i rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA]. Komisja jest także uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w ust. 1 lit. d), e) i f), zgodnie z art. 7e rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EBA], rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EIOPA] i rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA].".

Zmiany w dyrektywie 2003/6/WE

W dyrektywie 2003/6/WE wprowadza się następujące zmiany:

(-1)
w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:
(a)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5. »Przyjęte praktyki rynkowe« oznaczają praktyki, których można racjonalnie oczekiwać na co najmniej jednym rynku finansowm i które zostały zaakceptowane przez właściwy organ zgodnie z normami przyjętymi przez Komisję zgodnie z procedurą aktów delegowanych przewidzianą w art. 17, 17a i 17b.

Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr .../2010 Parlamentu Europejskiego i Rady może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych w celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania aktów delegowanych przyjętych przez Komisję zgodnie z akapitami pierwszym i trzecim w odniesieniu do przyjętych praktyk rynkowych.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie drugim, zgodnie z art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010[ESMA].";

(b)
akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"W celu uwzględnienia rozwoju sytuacji na rynkach finansowych oraz zapewnienia jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy w Unii, Komisja wprowadza przy pomocy aktów delegowanych środki dotyczące pkt 1, 2 i 3 niniejszego artykułu. Środki te przyjmowane są zgodnie z procedurą aktów delegowanych przewidzianą w art. 17, 17a i 17b.";

(-1a)
w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:
(a)
w ust. 10 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Środki te przyjmowane są zgodnie z procedurą aktów delegowanych przewidzianą w art. 17, 17a i 17b.";

(b)
dodaje się ustęp w brzmieniu:

"10a. ESMA może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych w celu zapewnienia spójnej harmonizacji i jednolitych warunków stosowania prawnie wiążących aktów Unii przyjętych przez Komisję zgodnie z ust. 10 akapit pierwszy tiret szóste.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [ESMA].";

(-1b)
w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:
(a)
istniejący tekst staje się ust. 1 i otrzymuje brzmienie:

"1. Zakazy przewidziane w niniejszej dyrektywie nie mają zastosowania do obrotu akcjami własnymi w programach odkupu lub do stabilizacji instrumentów finansowych, pod warunkiem że taki obrót dokonywany jest zgodnie ze środkami wykonawczymi. Środki te przyjmowane są zgodnie z procedurą aktów delegowanych przewidzianą w art. 17, 17a i 17b.";

(b)
dodaje się ustęp w brzmieniu:

"1a. ESMA może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych w celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania aktów delegowanych przyjętych przez Komisję zgodnie z ust. 1.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010[ESMA].";

(-1c)
artykuł 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Państwa członkowskie co roku przedstawiają ESMA zbiorczą informację o wszystkich środkach administracyjnych i sankcjach zastosowanych zgodnie z ust. 1 i 2.

Właściwy organ przedstawia jednocześnie ESMA wszystkie sankcje, które są podawane do informacji publicznej, zgodnie z akapitem pierwszym. Jeżeli podana do wiadomości publicznej sankcja dotyczy przedsiębiorstwa inwestycyjnego posiadającego zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE, ESMA dodaje odniesienie do opublikowanej sankcji w rejestrze przedsiębiorstw inwestycyjnych ustanowionym zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 2004/39/WE.";

(-1d)
dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 15a

1. Właściwe organy współpracują z ESMA dla celów niniejszej dyrektywy zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr .../2010 [ESMA].

2. Właściwe organy niezwłocznie udzielają ESMA wszelkich informacji niezbędnych mu do wypełniania jego obowiązków, zgodnie z art. 20 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA].";

(1)
w art. 16 wprowadza się następujące zmiany:
(a)
w ust. 2 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

"Bez uszczerbku dla przepisów art. 258 TFUE właściwy organ, którego wniosek o udzielenie informacji pozostał bez odpowiedzi w rozsądnym terminie lub którego wniosek o udzielenie informacji został odrzucony, może zgłosić ESMA tę odmowę lub niepodjęcie działania w rozsądnym terminie. W takim przypadku ESMA może podjąć działania zgodnie z art. 11 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA], bez uszczerbku dla możliwości odmowy działania na wniosek o udzielenie informacji przewidziany w akapicie drugim oraz możliwości podjęcia działania przez ESMA w tych przypadkach zgodnie z art. 9 niniejszego rozporządzenia.";

(b)
ust. 4 akapit piąty otrzymuje brzmienie:

"Bez uszczerbku dla przepisów art. 258 TFUE właściwy organ, którego wniosek o rozpoczęcie dochodzenia lub wniosek o zezwolenie na towarzyszenie jego pracowników pracownikom właściwego organu innego państwa członkowskiego pozostał bez odpowiedzi w rozsądnym terminie lub został odrzucony, może zgłosić ESMA tę odmowę lub niepodjęcie działania w rozsądnym terminie. W takim przypadku ESMA może podjąć działania zgodnie z art. 11 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA], bez uszczerbku dla możliwości odmowy działania na wniosek o udzielenie informacji przewidziany w art. 16 ust. 4 akapit czwarty oraz możliwości podjęcia działania przez ESMA w tych przypadkach zgodnie z art. 9 niniejszego rozporządzenia.";

(c)
ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania ust. 2 i 4 ESMA może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych dotyczących procedur i form wymiany informacji i kontroli transgranicznych zgodnie z niniejszym artykułem.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010[ESMA].";

(1a)
w art. 17 wprowadza się następujące zmiany:
(a)
ustęp 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 1, 6 ust. 10, art. 8, 14 ust. 2 i art. 16 ust. 5, powierza się Komisji na okres czterech lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazanych uprawnień w terminie najpóźniej sześciu miesięcy przed zakończeniem okresu czterech lat. Przekazanie uprawnień jest automatycznie przedłużane na taki sam okres, chyba że Parlament Europejski lub Rada odwołają je zgodnie z art. 17a.";

(b)
dodaje się następujące ustępy:

"2aa. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

2ab. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych przyznaje się Komisji na warunkach określonych w art. 17a i 17b.";

(c)
skreśla się ust. 3;
(1b)
dodaje się następujące artykuły:

"Artykuł 17a

Odwołanie przekazania uprawnień

1. Parlament Europejski lub Rada mogą w dowolnym momencie odwołać przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 1, 6 ust. 10, art. 8, 14 ust. 2 i art. 16 ust. 5.

2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę w celu podjęcia decyzji, czy odwołać przekazanie uprawnień, dokłada starań, aby poinformować drugą instytucję i Komisję odpowiednio wcześnie przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując przekazane uprawnienia, które mogłyby zostać odwołane.

3. Wydanie decyzji o uchyleniu powoduje zakończenie delegacji uprawnień w niej wymienionych. Staje się ona skuteczna natychmiast lub od późniejszej daty, która jest w niej określona. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych. Jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 17b

Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1. W terminie trzech miesięcy od dnia powiadomienia Parlament Europejski lub Rada mogą zgłaszać sprzeciw wobec aktu delegowanego. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten może zostać przedłużony o trzy miesiące.

2. Jeżeli przed upływem tego okresu ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, akt ten publikowany jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem w nim określonym.

Akt delegowany może być opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejść w życie przed upływem tego terminu, jeżeli Parlament Europejski i Rada poinformują Komisję, że nie zamierzają zgłosić sprzeciwu.

3. Jeżeli Parlament Europejski lub Rada wyrażą sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie wchodzi on w życie. Zgodnie z art. 296 TFUE instytucja, która wyraziła sprzeciw, wskazuje powody swego sprzeciwu wobec aktu delegowanego.".

Zmiany w dyrektywie 2003/41/WE

W dyrektywie 2003/41/WE wprowadza się następujące zmiany:

(-1)
w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:
(a)
litera a) otrzymuje brzmienie:

"a) instytucja jest zarejestrowana w krajowym rejestrze przez właściwy organ nadzorczy lub zatwierdzona; w przypadku działalności transgranicznej, określonej w art. 20, rejestr wskazuje również państwa członkowskie, w których działa dana instytucja; informacje te należy przekazać Europejskiemu Organowi Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), który publikuje je na swojej stronie internetowej;";

(b)
ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku działalności transgranicznej określonej w art. 20, warunki działania instytucji podlegają obowiązkowi uprzedniego uzyskania zezwolenia właściwych organów rodzimego państwa członkowskiego. Udzielając takiego zezwolenia, państwa członkowskie niezwłocznie zawiadamiają EIOPA.";

(1)
w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:
a)
istniejący tekst staje się ust. 1;
b)
dodaje się ustęp ▐ w brzmieniu:

"2. EIOPA, ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr .../..., może opracowywać projekty wykonawcze norm dotyczące formularzy i formatu dokumentów wymienionych w ust. 1 lit. c) ppkt (i)-(vi).

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010.";

(1a)
artykuł 14 ust. 4 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Każda decyzja o zabronieniu działalności instytucji poparta jest szczegółowym uzasadnieniem i przekazywana do wiadomości zainteresowanej instytucji. O decyzji powiadamiany jest również EIOPA.";

(1b)
w art. 15 ust. 6 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"6. W związku z dalszą harmonizacją przepisów dotyczących wyliczania rezerw technicznych, które mogą być uzasadnione - zwłaszcza stopy procentowe i inne założenia wywierające wpływ na poziom rezerw technicznych - Komisja, korzystając z porad EIOPA, wydaje co dwa lata lub na żądanie państwa członkowskiego sprawozdanie o sytuacji dotyczącej rozwoju działalności transgranicznej.";

(2)
w art. 20 dodaje się ustęp ▐ w brzmieniu:

"11. ▐ Państwa członkowskie przekazują EIOPA sprawozdania dotyczące krajowych przepisów o charakterze ostrożnościowym dotyczących obszaru pracowniczych programów emerytalnych nieobjętych odniesieniem do krajowego prawa socjalnego i prawa pracy zawartym w ust. 1. ▐

Państwa członkowskie regularnie, przynajmniej co dwa lata, uaktualniają te informacje, a EIOPA udostępnia je na swojej stronie internetowej.

W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego ustępu EIOPA opracowuje projekty wykonawczych norm technicznych określających procedury, które właściwe władze państw członkowskich powinny realizować, oraz formaty i szablony, które powinny one stosować, podczas przekazywania EIOPA istotnych informacji i ich uaktualniania. Organ przedstawia Komisji te projekty wykonawczych norm technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie trzecim, zgodnie z procedurą określoną w art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [EIOPA].";

(2a)
w art. 21 wprowadza się następujące zmiany:
(a)
tytuł otrzymuje brzmienie:

"Współpraca między państwami członkowskimi, Europejskim Organem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych i Komisją";

(b)
dodaje się ustęp w brzmieniu:

"2a. Właściwe organy współpracują z EIOPA dla celów niniejszej dyrektywy zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr .../2010 [EIOPA].

Właściwe organy niezwłocznie udzielają EIOPA wszelkich informacji niezbędnych mu do wypełniania jego obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy i rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EIOPA], zgodnie z art. 20 tego rozporządzenia.";

(c)
ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Każde państwo członkowskie powiadamia Komisję i EIOPA o wszelkich poważniejszych trudnościach, jakie mogą powstać w związku ze stosowaniem niniejszej dyrektywy.

Komisja, EIOPA i właściwe władze zainteresowanych państw członkowskich zbadają takie trudności tak szybko jak to możliwe w celu znalezienia właściwego rozwiązania.".

Zmiany w dyrektywie 2003/71/WE

W dyrektywie 2003/71/WE wprowadza się następujące zmiany:

(-1)
w art. 4 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"3a. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji ninieszej dyrektywy Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) może opracować projekty regulacyjnych norm technicznych w celu określenia warunków stosowania wyłączeń dotyczących ust. 1 lit. a), d) i e), oraz ust. 2 lit. a), b), e), f), g) i h).

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów regulacyjnych norm technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 7a-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010[ESMA].";

(-1a)
w art. 5 ust. 2 dodaje się akapity w brzmieniu:

"W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszej dyrektywy ESMA opracowuje projekty wykonawczych norm technicznych w celu zapewnienia jednolitego stosowania aktów delegowanych przyjętych przez Komisję zgodnie z ust. 5 w odniesieniu do jednolitego szablonu prezentacji podsumowania oraz stworzenia inwestorom możliwości porównania danego papieru wartościowego z innymi stosownymi produktami.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010[ESMA].";

(-1b)
w art. 7 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"3a. ESMA może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych w celu zapewnienia jednolitego stosowania aktów delegowanych przyjętych przez Komisję zgodnie z ust. 1.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010[ESMA].";

(1)
w art. 8 dodaje się ustęp ▐ w brzmieniu:

"5. ESMA może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych w celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania aktów delegowanych przyjętych przez Komisję zgodnie z ust. 4. Organ przedstawia Komisji te projekty norm technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [ESMA].";

(2)
w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:
a)
w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Właściwy organ zawiadamia ESMA o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego i suplementu do niego w tym samym czasie, w którym informacja na temat tego zatwierdzenia przekazywana jest, odpowiednio, emitentowi, oferującemu lub osobie wnioskującej o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. Właściwe organy powiadamiają ESMA w tym samym czasie i przedkładają mu egzemplarz wspomnianego prospektu emisyjnego i suplementu do niego.";

b)
ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego może delegować zatwierdzenie prospektu emisyjnego właściwemu organowi innego państwa członkowskiego, z zastrzeżeniem uprzedniego zawiadomienia ESMA oraz zgody właściwego organu. O takiej delegacji powiadamia się emitenta, oferującego lub osobę wnioskującą o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w terminie trzech dni roboczych od dnia wydania decyzji przez właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego. Termin określony w ust. 2 stosuje się od tej daty. Artykuł 13 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA] nie ma zastosowania do delegowania zatwierdzenia prospektu emisyjnego zgodnie z niniejszym ustępem.

W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszej dyrektywy i ułatwienia komunikacji między organami nadzoru i z ESMA, ESMA może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych, by ustanawiać standardowe formularze, szablony i procedury dotyczące zawiadomień przewidzianych w niniejszym ustępie.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie drugim, zgodnie z art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010[ESMA].";.

(3)
w art. 14 wprowadza się następujące zmiany:
(a)
ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Emitent, oferujący lub osoba wnioskująca o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym przekazują po zatwierdzeniu prospekt emisyjny właściwemu organowi rodzimego państwa członkowskiego i za pośrednictwem właściwego organu udostępniają ESMA oraz podają go do publicznej wiadomości, niezwłocznie i w każdym przypadku z odpowiednim wyprzedzeniem i najpóźniej w momencie rozpoczęcia publicznej oferty lub dopuszczenia do obrotu przedmiotowych papierów wartościowych. Ponadto w przypadku pierwszej publicznej oferty kategorii akcji niedopuszczonych jeszcze do obrotu na rynku regulowanym, która po raz pierwszy ma zostać dopuszczona do obrotu, prospekt emisyjny udostępnia się co najmniej sześć dni roboczych przed zakończeniem oferty.";

(b)
dodaje się ustęp ▐ w brzmieniu:

"4a. ESMA publikuje na swojej stronie internetowej wykaz prospektów emisyjnych zatwierdzonych zgodnie z przepisami art. 13, w stosownych przypadkach wraz z hiperłączem do prospektu emisyjnego opublikowanego na stronie internetowej właściwego organu macierzystego państwa członkowskiego lub na stronie internetowej emitenta lub na stronie internetowej rynku regulowanego. Opublikowany wykaz jest aktualizowany, a każdy element pozostaje na stronie internetowej przez okres co najmniej 12 miesięcy.";

(4)
w art. 16 dodaje się ustęp ▐ w brzmieniu:

"3. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji, określenia wymogów przewidzianych w niniejszym artykule i uwzględnienia technicznego rozwoju na rynkach finansowych ESMA opracowuje projekty norm regulacyjnych, aby określić sytuacje, w których nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub niedokładność odnoszące się do informacji zawartych w prospekcie emisyjnym wymagają opublikowania suplementu do prospektu emisyjnego; ESMA przedstawia Komisji te projekty norm regulacyjnych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [ESMA].";

(5)
w art. 17 wprowadza się następujące zmiany:
(a)
ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Bez uszczerbku dla przepisów art. 23, w przypadku gdy publiczna oferta lub dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym ma miejsce w jednym (lub więcej) państwie członkowskim lub w państwie członkowskim innym niż rodzime państwo członkowskie, prospekt emisyjny, i wszelkie suplementy do niego, zatwierdzony w rodzimym państwie członkowskim ważny jest do celów publicznej oferty lub dopuszczenia do obrotu w dowolnej liczbie przyjmujących państw członkowskich, pod warunkiem że ESMA oraz właściwy organ każdego przyjmującego państwa członkowskiego zostały powiadomione zgodnie z art. 18. Właściwe organy przyjmujących państw członkowskich nie prowadzą żadnego postępowania zatwierdzającego ani administracyjnego odnoszącego się do prospektów emisyjnych.";

(b)
ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego ujawnione zostaną nowe znaczące czynniki, istotne błędy lub niedokładności, określone w art. 16, właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego wymaga zatwierdzenia publikacji suplementu przewidzianego w art. 13 ust. 1. ESMA i właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego mogą poinformować właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego o potrzebie uzyskania nowych informacji.";

(6)
w art. 18 dodaje się akapity w brzmieniu:

"3. Właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego powiadamia ESMA o świadectwie zatwierdzenia prospektu emisyjnego w tym samym czasie, w którym o świadectwie powiadamiany jest właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego.

ESMA i właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego publikują na swoich stronach internetowych wykaz świadectw zatwierdzenia prospektów emisyjnych (w tym w stosownych przypadkach suplementów do tych prospektów), o których zostały powiadomione zgodnie z niniejszym artykułem, w stosownych przypadkach wraz z hiperłączem do tych elementów opublikowanych na stronie internetowej właściwego organu macierzystego państwa członkowskiego lub na stronie internetowej emitenta lub na stronie internetowej rynku regulowanego. Opublikowany wykaz jest aktualizowany, a każdy element pozostaje na stronie internetowej przez okres co najmniej 12 miesięcy.

4. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy i uwzględnienia technicznego rozwoju na rynkach finansowych ESMA może opracowywać projekty norm wykonawczych, by ustanawiać standardowe formularze, szablony i procedury dotyczące powiadamiania o świadectwie zatwierdzenia, przekazywania egzemplarza prospektu, tłumaczenia podsumowania i każdego suplementu do prospektu.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010[ESMA].";

(7)
w art. 21 wprowadza się następujące zmiany:
(a)
dodaje się następujące ustępy:

"1a. Właściwe organy współpracują z ESMA dla celów niniejszej dyrektywy zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr .../2010 [ESMA].

1b. Właściwe organy niezwłocznie udzielają ESMA wszelkich informacji niezbędnych mu do wypełniania jego obowiązków, zgodnie z art. 20 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA].";

(b)
w ust. 2 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"Państwa członkowskie powiadamiają Komisję, ESMA i właściwe organy innych państw członkowskich o wszelkich uzgodnieniach zawartych w odniesieniu do delegacji zadań, w tym o dokładnych warunkach regulujących taką delegację.";

(c)
w ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

"ESMA może brać udział w kontrolach w siedzibach zgodnie z lit. d) przeprowadzanych wspólnie przez co najmniej dwa właściwe organy.";

(8)
w art. 22 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Ustęp 1 nie uniemożliwia właściwym organom wymiany informacji poufnych ani przekazywania informacji poufnych ESMA lub Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego, z zastrzeżeniem ograniczeń związanych z informacjami dotyczącymi poszczególnych przedsiębiorstw i konsekwencji dla państw trzecich, zgodnie z przepisami odpowiednio rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA] i rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESRB]. Informacje wymieniane pomiędzy właściwymi organami a ESMA lub Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego podlegają obowiązkowi zachowania tajemnicy służbowej, jakiemu podlegają osoby obecnie lub w przeszłości zatrudnione przez właściwe organy otrzymujące informacje.";

b)
dodaje się ustęp ▐ w brzmieniu:

"4. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego artykułu i uwzględnienia technicznego rozwoju na rynkach finansowych ESMA opracowuje projekty norm regulacyjnych, aby określić sytuacje wymagane na mocy ust. 2.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [ESMA].".

(8a)
artykuł 23 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 23

Środki zapobiegawcze

1. W przypadku gdy właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego uzna, że emitent lub instytucje finansowe odpowiedzialne za publiczną ofertę popełniły nieprawidłowości lub że emitent naruszył swoje obowiązki wynikające z dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, przekazuje swoje ustalenia właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego i ESMA.

2. Jeżeli mimo podjęcia środków przez właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego lub gdy środki te okazały się nieodpowiednie, emitent lub instytucja finansowa odpowiedzialne za publiczną ofertę nie przestają naruszać odpowiednich ustawowych lub wykonawczych przepisów, właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego po powiadomieniu właściwego organu macierzystego państwa członkowskiego i ESMA podejmuje wszelkie właściwe środki w celu ochrony inwestorów oraz przy najbliższej okazji powiadamia o nich Komisję i ESMA.".

Zmiany w dyrektywie 2004/39/WE

W dyrektywie 2004/39/WE wprowadza się następujące zmiany:

(-1)
artykuł 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Aby uwzględnić rozwój sytuacji na rynkach finansowych oraz zapewnić jednolite stosowanie niniejszej dyrektywy, w odniesieniu do wyłączeń określonych w lit. c), i) oraz k), stanowiąc w formie aktów delegowanych zgodnie z procedurą określoną w art. 64, 64a, 64b, Komisja określa kryteria ustalania, kiedy działalność można uznać za dodatkową względem głównego zakresu działalności na poziomie grupy, a także ustalania, w jakich przypadkach działalność prowadzona jest okazjonalnie.";

(-1a)
art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Aby uwzględnić rozwój sytuacji na rynkach finansowych i zapewnić jednolite stosowanie niniejszej dyrektywy Komisja wyjaśnia w formie aktów delegowanych zgodnie z postanowieniami art. 64, 64a i 64b definicje zawarte w ust. 1 tego artykułu.";

(1)
artykuł 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Państwa członkowskie ▐ rejestrują wszystkie przedsiębiorstwa inwestycyjne. Rejestr jest ogólnie dostępny i zawiera informacje w sprawie usług lub działalności, do których świadczenia i prowadzenia przedsiębiorstwo inwestycyjne jest uprawnione. Rejestr ten uaktualnia się na bieżąco.

Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) powiadamiany jest o każdym udzielonym zezwoleniu.

ESMA ustanawia wykaz wszystkich przedsiębiorstw inwestycyjnych w Unii. Wykaz ten zawiera informacje na temat usług lub działań, do których świadczenia i prowadzenia jest uprawnione przedsiębiorstwo inwestycyjne, jest on na bieżąco uaktualniany. ESMA publikuje ten wykaz na swojej stronie internetowej i aktualizuje go.

Jeżeli właściwy organ cofnął zezwolenie zgodnie z art. 8 lit. b)-d), informacja o tym fakcie jest zamieszczana w rejestrze na okres pięciu lat.";

(2)
w art. 7 dodaje się ustęp ▐ w brzmieniu:

"4. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego artykułu oraz art. 9 ust. 2-4, art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ESMA opracowuje projekty norm regulacyjnych w celu:

a) określenia informacji, jakie należy przekazać właściwym organom na mocy art. 7 ust. 2, w tym programu działań,

b) określenia wymogów, jakie mają zastosowanie do zarządzania przedsiębiorstwem inwestycyjnym zgodnie z art. 9 ust. 4, oraz informacji dotyczących powiadomienia, przewidzianych w art. 9 ust. 2,

c) określenia wymogów mających zastosowanie do akcjonariuszy i wspólników posiadających znaczne pakiety akcji, jak również przeszkody, które mogą uniemożliwiać właściwym organom skuteczne wykonywanie funkcji nadzorczych, zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2.

ESMA przedstawia Komisji projekty regulacyjnych norm technicznych, o których mowa w lit. a) i b), do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów regulacyjnych norm technicznych, o których mowa w lit. a), b) i c), zgodnie z art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010.

W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania art. 7 ust. 2 i art. 9 ust. 2, ESMA może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych w celu określenia standardowych formularzy, szablonów i procedur dotyczących powiadomień lub przekazywania informacji przewidzianych w tych artykułach.

ESMA przedstawia Komisji projekty wykonawczych i regulacyjnych norm technicznych, o których mowa w akapicie czwartym, do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie czwartym, zgodnie z art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010.";

(2a)
w art. 8 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"ESMA powiadamiany jest o każdym przypadku cofnięcia zezwolenia.";

(3)
w art. 10a dodaje się ustęp ▐ w następującym brzmieniu:

"8. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji ninieszeego artykułu ESMA opracowuje projekty norm regulacyjnych, aby sporządzić wyczerpujący wykaz informacji, o których mowa w ust. 4, i które potencjalni nabywcy muszą umieścić w swoich powiadomieniach, bez uszczerbku dla art. 10a ust. 2.

ESMA przedstawia Komisji te projekty regulacyjnych norm technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010.

W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania art. 10, 10a i 10b ESMA opracowuje projekty wykonawczych norm technicznych, aby ustanowić standardowe procedury, formularze, szablony i procedury dla procesu konsultacji między odpowiednimi właściwymi organami, o którym mowa w art. 10 ust. 4.

ESMA przedstawia Komisji te projekty norm technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie trzecim, zgodnie z procedurą określoną w art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [ESMA].";

(3a)
w art. 10b ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"W celu uwzględnienia rozwoju sytuacji na rynkach finansowych oraz zapewnienia jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy Komisja przyjmuje, w formie aktów delegowanych zgodnie z postanowieniami art. 64, 64a i 64b, środki służące dostosowaniu kryteriów określonych w akapicie pierwszym tego ustępu.";

(3b)
artykuł 13 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"W celu uwzględnienia rozwoju sytuacji na rynkach finansowych oraz zapewnienia jednolitego stosowania ust. 2-9 Komisja przyjmuje przy pomocy aktów delegowanych, zgodnie z postanowieniami art. 64, 64a i 64b, środki wykonawcze, które określają konkretne wymogi organizacyjne nakładane na przedsiębiorstwa inwestycyjne świadczące różnego rodzaju usługi inwestycyjne i/lub prowadzące działalność inwestycyjną oraz świadczące usługi dodatkowe, lub połączenie powyższych.";

(3c)
w art. 15 wprowadza się następujące zmiany:
(a)
ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję i ESMA o wszelkich ogólnych przeszkodach napotykanych przez przedsiębiorstwa inwestycyjne tych państw przy podejmowaniu działalności lub świadczeniu usług inwestycyjnych i/lub prowadzeniu działalności inwestycyjnej w jakimkolwiek państwie trzecim.";

(b)
ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku gdy na podstawie informacji przekazywanych zgodnie z ust. 1 Komisja dochodzi do wniosku, że państwo trzecie nie zapewnia unijnym przedsiębiorstwom inwestycyjnym skutecznego dostępu do rynku, porównywalnego z dostępem przyznanym przez Unię przedsiębiorstwom inwestycyjnym z tego państwa trzeciego, Komisja przedkłada Radzie, z uwzględnieniem wytycznych Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, wnioski o stosowny mandat do podjęcia negocjacji celem uzyskania porównywalnych możliwości konkurowania unijnych przedsiębiorstw inwestycyjnych. Rada stanowi kwalifikowaną większością.

Parlament Europejski otrzymuje bezzwłocznie pełne informacje na wszystkich etapach procedury zgodnie z art. 217 TFUE.

ESMA wspiera Komisję dla celów niniejszego artykułu.";

(3d)
w art. 16 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych może opracowywać wytyczne dotyczące metod monitorowania, o których mowa w niniejszym artykule.";

(3e)
w art. 18 ust. 3 wprowadzenie w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie:

"3. W celu uwzględnienia postępów na rynkach finansowych oraz zapewnienia spójnej harmonizacji i jednolitego stosowania ust. 1 i 2, stanowiąc w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 64, 64a i 64b, Komisja:"

(3f)
w art. 19 ust. 6 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- powyższe usługi dotyczą akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub równorzędnym rynku państwa trzeciego, instrumentów rynku pieniężnego, obligacji lub innych form zabezpieczenia zadłużenia w papierach wartościowych (z wyłączeniem obligacji lub zadłużenia zabezpieczonego w papierach wartościowych obejmujących instrumenty pochodne), przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe oraz innych niekompleksowych instrumentów finansowych. Rynek państwa trzeciego uznaje się za równorzędny do rynku regulowanego, jeżeli spełnia wymogi równorzędne do ustanowionych na podstawie tytułu III. Komisja i ESMA publikują na swoich stronach internetowych wykaz rynków uznawanych za równorzędne. Wykaz ten jest uaktualniany okresowo. ESMA wspomaga Komisję w tej ocenie rynków państw trzecich.".

(3g)
w art. 19 ust. 10 wprowadzenie w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie:

"10. W celu zapewnienia niezbędnej ochrony inwestorów oraz jednolitego stosowania ust. 1-8 Komisja w formie aktów delegowanych, zgodnie z art. 64, 64a i 64b, przyjmuje środki zapewniające, że świadcząc usługi inwestycyjne lub dodatkowe na rzecz klientów, przedsiębiorstwa inwestycyjne wypełniają zasady w nich określone. Te środki uwzględniają:".

(3h)
w art. 21 ust. 6 wprowadzenie w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie:

"6. W celu zapewnienia niezbędnej ochrony inwestorów, uczciwego i należytego funkcjonowania rynków finansowych oraz jednolitego stosowania ust. 1, 3 i 4 Komisja przyjmuje w formie aktów delegowanych, zgodnie z art. 64, 64a i 64b, środki dotyczące:"

(3i)
w art. 22 ust. 3 wprowadzenie w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie:

"3. W celu zapewnienia, że środki dotyczące ochrony inwestorów oraz uczciwego i należytego funkcjonowania rynków finansowych uwzględniają postępy techniczne na rynkach finansowych, oraz w celu zapewnienia jednolitego stosowania ust. 1 i 2 Komisja przyjmuje w formie aktów delegowanych, zgodnie z art. 64, 64a i 64b, środki, które określają:".

(3j)
w art. 23 ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"3. Państwa członkowskie, które podejmują decyzję o zezwoleniu przedsiębiorstwu inwestycyjnemu na wyznaczenie przedstawicieli, ustanawiają rejestr publiczny. Przedstawicieli rejestruje się w rejestrze publicznym państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę. ESMS publikuje na swojej stronie odniesienia/ hiperłącza do rejestrów publicznych ustanowionych zgodnie z niniejszym artykułem przez państwa członkowskie, które podejmą decyzję o zezwoleniu przedsiębiorstwom inwestycyjnym na wyznaczenie przedstawicieli.".

(3k)
w art. 24 ust. 5 wprowadzenie w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie:

"5. W celu zapewnienia konsekwentnej harmonizacji i jednolitego stosowania ust. 2, 3 i 4 w świetle zmian w praktykach rynkowych oraz w celu ułatwienia skutecznego funkcjonowania jednolitego rynku Komisja w formie aktów delegowanych, zgodnie z art. 64, 64a i 64b, ustala:".

(3l)
w art. 25 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Bez uszczerbku dla przydziału obowiązków dotyczących wprowadzania w życie dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) państwa członkowskie koordynowane przez ESMA, zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA], zapewniają wprowadzenie odpowiednich środków umożliwiających właściwym władzom monitorowanie działalności przedsiębiorstw inwestycyjnych w celu zapewnienia, że działają one uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie oraz w sposób promujący integralność rynku.".

b)
ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Państwa członkowskie wymagają, aby przedsiębiorstwa inwestycyjne przechowywały do dyspozycji właściwych władz przez przynajmniej pięć lat właściwe dane odnoszące się do wszystkich transakcji na instrumentach finansowych, które realizują na własny rachunek, czy też w imieniu klienta. W przypadku transakcji zawieranych w imieniu klientów, zapisy obejmują wszelkie informacje i szczegółowe dane dotyczące tożsamości klienta oraz informacje wymagane zgodne z dyrektywą Rady 91/308/EWG z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania brudnych pieniędzy.

ESMA może zwrócić się o dostęp do tych informacji zgodnie z procedurą i warunkami określonymi w art. 20 rozporządzenia (UE) nr .../2010".

c)
ustęp 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W celu zapewnienia, że środki ochrony integralności ryku zmieniono w sposób uwzględniający postęp techniczny na rynkach finansowych, oraz zapewnienia spójnej harmonizacji i jednolitego stosowania ust. 1-5, Komisja, w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 64, 64a i 64b, ustala metody i uzgodnienia dotyczące składania sprawozdań z transakcji finansowych, formy i treści tych sprawozdań, oraz kryteriów dotyczących określania właściwego rynku, zgodnie z ust. 3.".

(3m)
w art. 27 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Właściwy organ rynku najbardziej odpowiedniego z punktu widzenia płynności określonej w art. 25 w zakresie danych kategorii akcji, przynajmniej raz w roku i w oparciu o średnią wartość arytmetyczną zleceń realizowanych na rynku w odniesieniu do tych akcji, ustalają kategorię, do której akcje te należą. Te informacje są udostępniane wszystkim uczestnikom rynku i przekazywane Europejskiemu Organowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych publikuje te informacje na swojej stronie internetowej.";

b)
w ust. 7 wprowadzenie w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie:

"7. W celu zapewnienia jednolitego stosowania ust. 1-6, w sposób popierający skuteczną wycenę akcji oraz w celu maksymalnego wykorzystania możliwości przedsiębiorstw inwestycyjnych do zawierania transakcji jak najkorzystniejszych dla klientów, Komisja przyjmuje w formie aktów delegowanych, zgodnie z art. 64, 64a i 64b, środki, które:".

(3n)
w art. 28 ust. 3 wprowadzenie w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie:

"3. W celu zapewnienia przejrzystego i należytego funkcjonowania rynków oraz jednolitego stosowania ust. 1 Komisja przyjmuje w formie aktów delegowanych, zgodnie z art. 64, 64a i 64b, środki, które:"

(3o)
w art. 29 ust. 3 wprowadzenie w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie:

"3. W celu zapewnienia jednolitego stosowania ust. 1 i 2 Komisja przyjmuje w formie aktów delegowanych, zgodnie z art. 64, 64a i 64b, środki w odniesieniu do:"

(3p)
w art. 30 ust. 3 wprowadzenie w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie:

"3. W celu zapewnienia skutecznego i właściwego funkcjonowania rynków finansowych oraz jednolitego stosowania ust. 1 i 2 Komisja, w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 64, 64a i 64b, przyjmuje środki dotyczące:"

(4)
W art. 31 wprowadza się następujące zmiany:
a)
w ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"W przypadkach gdy przedsiębiorstwo inwestycyjne zamierza korzystać z usług przedstawicieli, na wniosek właściwego organu przyjmującego państwa członkowskiego oraz we właściwym czasie, właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego przedsiębiorstwa inwestycyjnego przekazuje tożsamość przedstawicieli, z których usług przedsiębiorstwo inwestycyjne zamierza korzystać w tym państwie członkowskim. Przyjmujące państwo członkowskie może podawać takie informacje do publicznej wiadomości. Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych może zwrócić się o dostęp do tych informacji zgodnie z procedurą i warunkami określonymi w art. 20 rozporządzenia (UE) nr .../2010".

b)
dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:

"7. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego artykułu, ESMA może opracowywać projekty norm regulacyjnych w celu określenia informacji, które należy udostępnić zgodnie z ust. 2, 4 i ▐ 6 ▐ .

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010. [ESMA].

W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu ESMA może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych, by ustanawiać standardowe formularze, szablony i procedury do celów przekazywania informacji zgodnie z ust. 3, 4 i 6.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w trzecim akapicie, zgodnie z procedurą określoną w art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010.".

(5)
w art. 32 dodaje się ustęp ▐ w brzmieniu:

"10. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego artykułu, ESMA może opracowywać projekty norm regulacyjnych w celu określenia informacji, które należy udostępnić zgodnie z ust. 2, 4 i 9.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010."

W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu ESMA może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych, by ustanawiać standardowe formularze, szablony i procedury do celów przekazywania informacji zgodnie z ust. 3 i 9.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w trzecim akapicie, zgodnie z procedurą określoną w art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010. ▐ ".

(5a)
w art. 36 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"5a. O wszelkim cofnięciu zezwolenia powiadamia się ESMA.".

(5b)
w art. 39 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"1a. W celu uwzględnienia postępu na rynkach finansowych oraz zapewnienia spójnej harmonizacji i jednolitego stosowania niniejszego artykułu, ESMA opracowuje projekty wykonawczych norm technicznych w celu określenia warunków stosowania lit. d). Organ przedstawia Komisji te projekty norm technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w trzecim akapicie, zgodnie z procedurą określoną w art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010.".

(5c)
w art. 40 ust. 6 wprowadzenie do akapitu pierwszego otrzymuje brzmienie:

"6. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji i jednolitego stosowania ust. 1-5 Komisja, w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 64, 64a i 64b:".

(5d)
artykuł 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Właściwe organy, które domagają się zawieszenia lub wycofania instrumentu finansowego z obrotu na jednym lub na większej liczbie rynków regulowanych, bezzwłocznie podają niniejszą decyzję do publicznej wiadomości i powiadamiają Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz właściwe organy innych państw członkowskich. Z wyjątkiem przypadków, gdy powyższe może spowodować znaczną szkodę dla interesów inwestorów lub należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego, właściwe władze innych państw członkowskich zwracają się o zawieszenie lub usunięcie tego instrumentu finansowego z obrotu na rynkach regulowanych i MTF, które są prowadzone pod ich nadzorem.".

(5e)
w art. 42 wprowadza się następujące zmiany:
a)
w ust. 6 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Rynek regulowany przekazuje właściwym władzom rodzimego państwa członkowskiego informacje dotyczące państwa członkowskiego, w którym zamierza wprowadzić takie uzgodnienia. Właściwe władze rodzimego państwa członkowskiego w terminie jednego miesiąca przekazują te informacje państwu członkowskiemu, w którym rynek regulowany zamierza wprowadzić takie uzgodnienia. ESMA może zwrócić się o dostęp do tych informacji zgodnie z procedurą i warunkami określonymi w art. 20 rozporządzenia (UE) nr .../2010";.

b)
dodaje się ustęp w brzmieniu

"7a. W celu uwzględnienia postępu na rynkach finansowych oraz zapewnienia spójnej harmonizacji i jednolitego stosowania niniejszego artykułu, ESMA opracowuje projekty norm technicznych w celu określenia warunków stosowania ust. 1. Organ przedstawia Komisji te projekty wykonawczych norm technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w trzecim akapicie, zgodnie z procedurą określoną w art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010.".

(5f)
w art. 44 ust. 3 wprowadzenie w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie:

"3. W celu uwzględnienia postępu na rynkach finansowych oraz zapewnienia spójnej harmonizacji i jednolitego stosowania ust. 1 i 2, stanowiąc w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 64, 64a i 64b, Komisja przyjmuje środki w zakresie:".

(5g)
w art. 45 ust. 3 wprowadzenie do akapitu pierwszego otrzymuje brzmienie:

"3. W celu zapewnienia skutecznego i właściwego funkcjonowania rynków finansowych, uwzględnienia postępu rynków finansowych oraz zapewnienia spójnej harmonizacji i jednolitego stosowania niniejszego artykułu Komisja w formie aktów delegowanych, zgodnie z art. 64, 64a i 64b, przyjmuje środki odnoszące się do:".

(6)
artykuł 47 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 47

Wykaz rynków regulowanych

Każde państwo członkowskie opracowuje wykaz rynków regulowanych, dla których jest rodzimym państwem członkowskim, i przesyła ten wykaz innym państwom członkowskim i ESMA. Przekazywanie podobnych informacji ma miejsce w odniesieniu do każdej zmiany w tym wykazie. ESMA publikuje wykaz wszystkich rynków regulowanych na swojej stronie internetowej i ▐ aktualizuje go.".

(7)
w art. 48 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Każde państwo członkowskie wyznacza właściwe władze, które wykonują obowiązki przewidziane w niniejszej dyrektywie. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję, ESMA i właściwe władze innych państw członkowskich o tożsamości właściwych władz odpowiedzialnych za wykonywanie każdego z obowiązków i o ewentualnym podziale tych obowiązków.";

(b)
w ust. 2 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"Państwa członkowskie powiadamiają Komisję, ESMA i właściwe władze innych państw członkowskich o wszelkich uzgodnieniach wprowadzonych w odniesieniu do powierzania zadań, w tym o dokładnych warunkach regulujących takie powierzanie zadań.";

c)
ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

"3. ESMA publikuje wykaz właściwych władz, o których mowa w ust. 1 i 2, na swojej stronie internetowej i ▐ aktualizuje go.".

(7a)
w art. 51 dodaje się ustępy w brzmieniu:

"Państwa członkowskie przedstawiają co roku Europejskiemu Organowi Nadzoru i Papierów Wartościowych zbiorczą informację o wszystkich środkach administracyjnych i sankcjach zastosowanych zgodnie z ust. 1 i 2.

Właściwy organ przedstawia jednocześnie ESMA wszystkie sankcje, które są podawane do informacji publicznej, zgodnie z poprzednim akapitem. Jeżeli podana do wiadomości publicznej sankcja dotyczy przedsiębiorstwa inwestycyjnego posiadającego zezwolenie zgodnie z niniejszą dyrektywą, ESMA dodaje odniesienie do opublikowanej sankcji do rejestru przedsiębiorstw inwestycyjnych ustanowionego zgodnie z art. 5 ust. 3 niniejszej dyrektywy.".

(8)
w art. 53 dodaje się ustęp ▐ w brzmieniu:

"3. Właściwe władze powiadamiają ESMA o przewidzianych w ramach ich jurysdykcji procedurach wnoszenia skarg i procedurach odszkodowawczych, o których mowa w ust. 1.

ESMA publikuje wykaz wszystkich pozasądowych mechanizmów na swojej stronie internetowej i ▐ aktualizuje go.".

(8a)
Tytuł rozdziału II otrzymuje brzmienie:

"Współpraca między właściwymi organami poszczególnych państw członkowskich i z Europejskim Organem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych".

(8b)
w art. 56 ust. 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"Aby ułatwić i przyspieszyć współpracę, a w szczególności wymianę informacji, państwa członkowskie wyznaczają jeden właściwy organ pełniący rolę punktu kontaktowego do celów niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie przekazują Komisji, ESMA i pozostałym państwom członkowskim tożsamość władz uprawnionych do otrzymywania informacji na mocy tego ustępu. ESMA publikuje wykaz wszystkich tych organów na swojej stronie internetowej i aktualizuje go.";

(8c)
artykuł 56 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli właściwe organy mają uzasadnione powody, by domniemywać, że działania sprzeczne z przepisami niniejszej dyrektywy, prowadzone przez podmioty niepodlegające ich nadzorowi, są lub były realizowane na terytorium innego państwa członkowskiego, powiadamia o tym właściwe organy innego państwa członkowskiego oraz Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych we właściwej dla nich formie. Organ ten podejmuje stosowne działania. Informuje on właściwy organ, który zgłosił naruszenie, oraz Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, o wynikach swoich działań i, w miarę możliwości, o istotnych zmianach sytuacji na poszczególnych etapach. Ustęp ten stosuje się bez uszczerbku dla uprawnień właściwego organu, który przekazał informację.".

(8d)
artykuł 56 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W celu zapewnienia jednolitego stosowania ust. 1 i 2, Komisja, w formie aktów delegowanych, zgodnie z art. 64, 64a i 64b, określa metody współpracy właściwych organów i przyjmuje kryteria, na których podstawie działalność rynku regulowanego w przyjmującym państwie członkowskim można uznać za mającą istotne znaczenie dla funkcjonowania rynków papierów wartościowych i ochrony inwestorów w tym przyjmującym państwie członkowskim.";

(9)
W art. 56 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego artykułu ESMA może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych, by ustanawiać standardowe formularze, szablony i procedury do celów realizacji uzgodnień dotyczących współpracy zgodnie z ust. 2.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [ESMA].";

(10)
w art. 57 wprowadza się następujące zmiany:
a)
istniejący tekst staje się ustępem 1.
aa)
dodaje się ustęp w brzmieniu:

"1a. W celu konwergencji praktyk nadzorczych Organ może brać udział w pracach kolegiów organów nadzorczych, w tym w kontrolach w siedzibach przeprowadzanych wspólnie przez dwa lub więcej właściwych organów zgodnie z art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2010 [ESMA].";

b)
dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

"2. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji ust. 1, ESMA może opracowywać projekty norm regulacyjnych w celu określenia informacji podlegających wymianie między właściwymi organami podczas współpracy w zakresie działalności nadzorczej, weryfikacji na miejscu lub dochodzeń.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [ESMA].

W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania ust. 1 ESMA może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych, by ustanawiać standardowe formularze, szablony i procedury dla właściwych organów do celów współpracy w zakresie działalności nadzorczej, weryfikacji na miejscu lub dochodzeń.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie trzecim, zgodnie z procedurą określoną w art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010.";

(11)
w art. 58 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania ust. 1 i 2 ESMA może opracowywać projekty wykonawcze norm technicznych, by ustanawiać standardowe formularze, szablony i procedury do celów wymiany informacji.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w trzecim akapicie, zgodnie z procedurą określoną w art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010.";

b)
ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Artykuły 54, 58 i 63 nie stanowią przeszkody dla właściwych władz do przekazywania ESMA, Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego ustanowionej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2010, bankom centralnym, Europejskiemu Systemowi Banków Centralnych oraz Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w ramach ich kompetencji jako władz monetarnych oraz, w stosownych przypadkach, innym władzom publicznym odpowiedzialnym za nadzorowanie systemów płatniczych i rozliczeniowych, informacji poufnych na potrzeby wykonania ich zadań; podobnie władze te lub organy nie będą powstrzymywane przed przekazywaniem właściwym władzom informacji, których mogą one potrzebować do celów wykonywania funkcji przewidzianych w niniejszej dyrektywie.";

(11a)
art. 59 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. "W przypadku takiej odmowy właściwy organ powiadamia właściwe władze, które się o to zwracają, oraz ESMA, przedstawiając możliwie najbardziej szczegółowe informacje.".

(12)
w art. 60 dodaje się ustęp ▐ w brzmieniu:

"4. W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania ust. 1 i 2 ESMA może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych, by ustanawiać standardowe formularze, szablony i procedury do celów prowadzenia konsultacji z innymi właściwymi władzami przed udzieleniem zezwolenia.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [ESMA].".

(13)
w art. 62 wprowadza się następujące zmiany:
a)
w ust. 1 akapit drugi zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

"Komisję i ESMA bezzwłocznie informuje się o takich środkach.".

b)
w ust. 2 akapit trzeci zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Komisję i ESMA bezzwłocznie informuje się o takich środkach.".

c)
w ust. 3 akapit drugi zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Komisję i ESMA bezzwłocznie informuje się o takich środkach.".

(13a)
Dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 62a

1. Właściwe organy współpracują z ESMA dla celów niniejszej dyrektywy zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr .../2010 [ESMA].

2. Właściwe organy udzielają ESMA niezwłocznie wszelkich informacji niezbędnych mu do wypełniania jego obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy i rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA], zgodnie z art. 20 tego rozporządzenia.".

(14)
Artykuł 63 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Państwa członkowskie i, zgodnie z art. 18 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA], ESMA mogą zawrzeć porozumienia o współpracy przewidujące wymianę informacji z właściwymi władzami państw trzecich, wyłącznie jeżeli ujawniane informacje podlegają gwarancji zachowania tajemnicy zawodowej przynajmniej równorzędnej do tej wymaganej na mocy art. 54. Taka wymiana informacji musi mieć na celu wykonanie zadań tych właściwych władz.

Państwa członkowskie i ESMA mogą przekazywać państwom trzecim dane osobowe zgodnie z rozdziałem IV dyrektywy 95/46/WE.

Państwa członkowskie i ESMA mogą również zawierać porozumienia o współpracy przewidujące wymianę informacji z władzami, organami i osobami fizycznymi lub prawnymi państw trzecich, odpowiedzialnymi za jedną lub więcej następujących kwestii:

a) nadzorowanie instytucji kredytowych, innych organizacji finansowych, zakładów ubezpieczeń i rynków finansowych;

b) prowadzenie postępowania w sprawie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw inwestycyjnych i postępowania w innych podobnych sprawach;

c) prowadzenie ustawowych kontroli sprawozdań finansowych przedsiębiorstw inwestycyjnych i innych instytucji finansowych, instytucji kredytowych i zakładów ubezpieczeń, w wykonywaniu ich funkcji nadzorczych lub które zarządzają planami rekompensat w wykonywaniu powierzonych im funkcji;

(d) nadzorowanie organów uczestniczących w postępowaniach w sprawie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw inwestycyjnych i postępowaniach w innych podobnych sprawach;

e) nadzorowanie osób odpowiedzialnych za wykonywanie ustawowej kontroli sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń, instytucji kredytowych, przedsiębiorstw inwestycyjnych i innych instytucji finansowych.

Porozumienia o współpracy, o których mowa w akapicie trzecim, mogą być zawierane wyłącznie, jeżeli ujawniane informacje podlegają gwarancji zachowania tajemnicy zawodowej przynajmniej równorzędnej do tej wymaganej na mocy art. 54. Taka wymiana informacji ma na celu wykonywanie zadań powierzonych tym władzom lub organom lub osobom fizycznym lub prawnym.".

(14a)
w art. 64 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 art. 4, art. 10b ust. 1, art. 13 ust. 10, artykułach 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45 i art. 56 ust. 2, przyznaje się Komisji na okres czterech lat od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazanych uprawnień w terminie najpóźniej sześciu miesięcy przed zakończeniem okresu czterech lat. Przekazanie uprawnień jest automatycznie przedłużane na taki sam okres, chyba że Parlament Europejski lub Rada odwołają je zgodnie z art. 64c.";

b)
dodaje się następujące ustępy:

"-2a. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

-2b. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych są przyznawane Komisji na warunkach określonych w art. 64a i 64b.";

c)
ustęp 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Żaden z przyjętych aktów delegowanych nie może zmienić istotnych postanowień niniejszej dyrektywy.";

(d)
skreśla się ust. 4.
(14b)
dodaje się następujące artykuły:

"Artykuł 64a

Odwołanie przekazania uprawnień

1. Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 2, art. 4, art. 10b ust. 1, art. 13 ust. 10, artykuły 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45 i art. 56 ust. 2, może w każdej chwili zostać odwołane przez Parlament Europejski lub Radę.

2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę w celu podjęcia decyzji, czy odwołać przekazanie uprawnień, dokłada starań, aby poinformować drugą instytucję i Komisję odpowiednio wcześnie przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując przekazane uprawnienia, które mogłyby zostać odwołane.

3. Wydanie decyzji o uchyleniu powoduje zakończenie delegacji uprawnień w niej wymienionych. Staje się ona skuteczna natychmiast lub od późniejszej daty, która jest w niej określona. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych. Jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 64b

Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1. W terminie trzech miesięcy od dnia powiadomienia Parlament Europejski lub Rada mogą zgłaszać sprzeciw wobec aktu delegowanego. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten może zostać przedłużony o trzy miesiące.

2. Jeżeli przed upływem tego okresu ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, akt ten publikowany jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem w nim określonym.

Akt delegowany może być opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejść w życie przed upływem tego terminu, jeżeli Parlament Europejski i Rada poinformują Komisję, że nie zamierzają zgłosić sprzeciwu.

3. W przypadku sprzeciwu wobec aktu delegowanego ze strony Parlamentu Europejskiego lub Rady akt delegowany nie wchodzi w życie. Zgodnie z art. 296 TFUE instytucja, która wyraziła sprzeciw, wskazuje powody swego sprzeciwu wobec aktu delegowanego.".

Zmiany w dyrektywie 2004/109/WE

W dyrektywie 2004/109/WE wprowadza się następujące zmiany:

(-1)
w art. 2 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a)
akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"3. W celu uwzględnienia postępu technicznego na rynkach finansowych oraz zapewnienia spójnej harmonizacji i określenia wymogów przedstawionych w ust. 1 Komisja przyjmuje, zgodnie z procedurami, o których mowa w art. 27 ust. 2 i 2a, akty delegowane i środki wykonawcze dotyczące definicji określonych w ust. 1."

b)
akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"Środki, o których mowa w akapicie drugim lit. a) i b), są określane w formie aktów delegowanych, zgodnie z art. 27, 27a i 27b.".

(-1a)
w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:
a)
W ust. 2 dodaje się literę w następującym brzmieniu:

"(aa) załącznik zawierający streszczenie informacji na temat rachunków rocznych z podziałem na państwa;";

(b)
ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Komisja przyjmuje w formie aktów delegowanych zgodnie z postanowieniami art. 27, 27a i 27b środki, dążąc do uwzględnienia postępu technicznego na rynkach finansowych oraz zapewnienia spójnej harmonizacji i jednolitego stosowania wymogów ustanowionych w ust. 1. Komisja określa w szczególności warunki techniczne publicznego udostępniania opublikowanego rocznego sprawozdania finansowego, w tym także raportu z badania. Komisja może również, w razie potrzeby, dostosować pięcioletni okres, o którym mowa w ust. 1."

(-1b)
w art. 5 ust. 6 wprowadza się następujące zmiany:
a)
akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"6. Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 2 i 2a, Komisja przyjmuje środki, dążąc do uwzględnienia postępu technicznego na rynkach finansowych oraz do zapewnienia spójnej harmonizacji oraz określenia wymogów i zapewnienie jednolitego stosowania ust. 1-5 niniejszego artykułu.";

b)
akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"Środki, o których mowa w lit. a) przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 27 ust. 2. Środki, o których mowa w lit. b) i c), są określane w formie aktów delegowanych i zgodnie z postanowieniami art. 27, 27a i 27b.";

c)
akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

"W stosownych przypadkach Komisja może również dostosować pięcioletni okres, o którym mowa w ust. 1, w formie aktów delegowanych, zgodnie z art. 27, 27a i 27b.".

(-1c)
w art. 9 ust. 7 wprowadza się następujące zmiany:
a)
akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"7. Komisja przyjmuje w formie aktów delegowanych zgodnie z postanowieniami art. 27, 27a i 27b środki, dążąc do uwzględnienia postępu technicznego na rynkach finansowych oraz zapewnienia spójnej harmonizacji i określenia wymogów ustanowionych w ust. 2, 4 i 5.".

b)
akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"W formie aktów delegowanych zgodnie z art. 27, 27a i 27b Komisja określa maksymalną długość »krótkiego cyklu rozliczeniowego«, o którym mowa w ust. 4 niniejszego artykułu, a także odpowiednie mechanizmy sprawowania kontroli przez właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego.".

(1)
w art. 12 wprowadza się następujące zmiany:
a)
w ustępie 8:
(i)
wprowadzająca część akapitu pierwszego otrzymuje brzmienie:

"8. W celu uwzględnienia postępu technicznego na rynkach finansowych oraz zapewnienia spójnej harmonizacji i określenia wymogów ustanowionych w ust. 1, 2, 4, 5 i 6 niniejszego artykułu Komisja przyjmuje w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 27, 27a i 27b środki:";

(ii)
skreśla się lit. a);
(iii)
skreśla się akapit drugi;
b)
dodaje się ustęp ▐ w brzmieniu:

"9. W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania ▐ niniejszego artykułu i uwzględnienia technicznego rozwoju na rynkach finansowych, ESMA może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych, by ustanawiać standardowe formularze, szablony i procedury służące przekazywaniu wymaganych informacji emitentowi zgodnie ust. 1 niniejszego artykułu lub w celu przekazywania informacji na mocy art. 19 ust. 3.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [ESMA].".

(2)
w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:
a)
w ustępie 2 ▐ :
(i)
akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"2. Komisja przyjmuje w formie aktów delegowanych zgodnie z postanowieniami art. 27, 27a i 27b środki, dążąc do uwzględnienia postępu technicznego na rynkach finansowych oraz zapewnienia spójnej harmonizacji i określenia wymogów ustanowionych w ust. 1. W szczególności określa ona:";

(ii)
lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) treść zawiadomienia, jakiego należy dokonać,";

(iii)
skreśla się akapit drugi;
(b)
dodaje się ustęp w brzmieniu:

"3. W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania ust. 1 niniejszego artykułu i uwzględnienia technicznego rozwoju rynków finansowych, ESMA może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych, by ustanawiać standardowe formularze, szablony i procedury służące przekazywaniu wymaganych informacji emitentowi zgodnie ust. 1 niniejszego artykułu lub w celu przekazywania informacji na mocy art. 19 ust. 3.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [ESMA].".

(2a)
artykuł 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komisja przyjmuje w formie aktów delegowanych, zgodnie z postanowieniami art. 27, 27a i 27b środki, dążąc do uwzględnienia postępu technicznego na rynkach finansowych oraz zapewnienia spójnej harmonizacji i określenia wymogów ustanowionych w ust. 1.".

(2b)
artykuł 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Komisja określa w formie aktów delegowanych zgodnie z postanowieniami art. 27, 27a i 27b środki, dążąc do uwzględnienia postępu technicznego na rynkach finansowych, oraz postępu w dziedzinie technologii informacyjnej i komunikowania się, a także zapewnienia spójnej harmonizacji i określenia wymogów ustanowionych w ust. 1, 2 i 3. W szczególności określa ona rodzaje instytucji finansowych, za pośrednictwem których akcjonariusz może korzystać ze swoich praw finansowych, przewidzianych w przepisach ust. 2 lit. c).".

(2c)
artykuł 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Komisja określa w formie aktów delegowanych zgodnie z postanowieniami art. 27, 27a i 27b środki, dążąc do uwzględnienia postępu technicznego na rynkach finansowych, oraz postępu w dziedzinie technologii informacyjnej i komunikowania się, aby zapewnić spójną harmonizację i określić wymogi ustanowione w ust. 1-4. W szczególności określa ona rodzaje instytucji finansowych, za pośrednictwem których posiadacz dłużnych papierów wartościowych może wykonywać swoje prawa finansowe, o których mowa w ust. 2 lit. c).".

(2d)
artykuł 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dążąc do zapewnienia spójnej harmonizacji i określenia wymogów ustanowionych w ust. 1, 2 i 3, Komisja przyjmuje środki w formie aktów delegowanych zgodnie z postanowieniami art. 27, 27a i 27b.

W szczególności Komisja określa procedurę, zgodnie z którą emitent, akcjonariusz lub posiadacz innych instrumentów finansowych lub osoba, o której mowa w art. 10, ma przekazywać informacje właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego, odpowiednio na podstawie ust. 1 lub 3, aby:

a) umożliwić przekazywanie informacji drogą elektroniczną w macierzystym państwie członkowskim;

b) skoordynować przekazywanie rocznych sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 4 niniejszej dyrektywy, z przekazywaniem rocznych informacji, o których mowa w art. 10 dyrektywy 2003/71/WE.".

(2e)
artykuł 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dążąc do uwzględnienia postępu technicznego na rynkach finansowych, oraz postępu w dziedzinie technologii informacyjnej i komunikowania się, a także do określenia wymogów ustanowionych w ust. 1, 2 i 3, Komisja przyjmuje środki w formie aktów delegowanych zgodnie z postanowieniami art. 27, 27a i 27b.

Komisja określa w szczególności:

a) minimalne standardy upowszechniania informacji regulowanych, o których mowa w ust. 1;

b) minimalne standardy centralnego systemu gromadzenia informacji, o którym mowa w ust. 2.

Komisja może także określić i aktualizować wykaz środków przekazu służących do publicznego rozpowszechniania informacji.".

(2f)
w art. 22 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"1. ESMA opracowuje wytyczne, zgodnie z art. 8 rozporządzenia (EU) nr .../2010 [ESMA], w celu dalszego ułatwiania publicznego dostępu do informacji podlegających ujawnieniu na mocy przepisów dyrektywy 2003/6/WE, dyrektywy 2003/71/WE oraz niniejszej dyrektywy.".

(2g)
w art. 23 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku, gdy statutowa siedziba emitenta znajduje się w kraju trzecim, właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego może zwolnić emitenta z obowiązku spełnienia wymagań określonych w art. 4-7 i art. 12 ust. 6, art. 14, 15 i art. 16-18 pod warunkiem, że w przepisach prawa danego kraju trzeciego określono analogiczne wymagania lub emitent ten spełnia wymagania określone w przepisach prawa kraju trzeciego, które właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego uznaje za równoważne.

Właściwy organ powiadamia następnie ESMA o przyznanym zwolnieniu.".

b)
ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 2, dążąc do zapewnienia spójnej harmonizacji i jednolitego stosowania ust. 1, Komisja przyjmuje następujące środki wykonawcze:

i) ustanawiające mechanizm zapewniający stwierdzenie równoważności informacji, w tym sprawozdań finansowych, wymaganych na mocy niniejszej dyrektywy, i informacji, w tym sprawozdań finansowych, wymaganych zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi kraju trzeciego;

ii) stwierdzające, że z uwagi na krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne, bądź na praktyki lub procedury oparte na międzynarodowych standardach ustanowionych przez organizacje międzynarodowe kraj trzeci, w którym zarejestrowany jest emitent, zapewnia równoważność z wymogami dotyczącymi informacji, o których mowa w niniejszej dyrektywie.

W związku z akapitem pierwszym lit. ii) Komisja przyjmuje w formie aktów delegowanych i zgodnie z postanowieniami art. 27, 27a i 27b środki w odniesieniu do oceny standardów, które dotyczą emitentów z więcej niż jednego kraju.

Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 2, Komisja podejmuje niezbędne decyzje w sprawie równoważności standardów rachunkowości określonych w art. 30 ust. 3 wykorzystywanych przez emitentów z krajów trzecich nie później niż w ciągu pięciu lat od dnia, o którym mowa w art. 31. Jeżeli Komisja zdecyduje, iż standardy rachunkowości kraju trzeciego nie są równoważne, może zezwolić emitentom na dalsze stosowanie tych standardów rachunkowości przez odpowiedni okres przejściowy.

W związku z akapitem trzecim Komisja przyjmuje również w formie aktów delegowanych, zgodnie z art. 27, 27a i 27b, środki mające na celu ustanowienie ogólnych kryteriów równoważności w odniesieniu do standardów rachunkowości, które dotyczą emitentów z więcej niż jednego kraju.

Projekty aktów delegowanych są sporządzane przez Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.".

c)
ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji i określenia wymogów ustanowionych w ust. 2 Komisja może, w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 27, 27a i 27b, przyjąć środki określające rodzaj informacji ujawnianych w kraju trzecim, które mają znaczenie dla opinii publicznej w Unii.".

d)
w ust. 7 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Do celów akapitu pierwszego Komisja przyjmuje również w formie aktów delegowanych i zgodnie z postanowieniami art. 27, 27a i 27b środki mające na celu ustanowienie ogólnych kryteriów równoważności.".

e)
dodaje się ustęp w brzmieniu:

"7a. ESMA wspiera Komisję w realizacji zadań wynikających z niniejszego artykułu zgodnie z art. 18 rozporządzenia (EU) nr .../2010 [ESMA]"

(2h)
w art. 24 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ustęp 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"1. Każde państwo członkowskie wyznacza organ centralny, o którym mowa w art. 21 ust. 1 dyrektywy 2003/71/WE, jako centralny właściwy organ administracyjny odpowiedzialny za wykonywanie obowiązków, o których mowa w niniejszej dyrektywie, i za zapewnienie stosowania przepisów przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą. Państwa członkowskie informują o tym odpowiednio Komisję i ESMA."

b)
ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Państwa członkowskie informują Komisję, ESMA, zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia (EU) nr .../2010 [ESMA], i właściwe organy pozostałych państw członkowskich o wszelkich uzgodnieniach zawartych w odniesieniu do delegacji zadań, w tym także o dokładnych warunkach regulujących taką delegację.".

(3)
W art. 25 wprowadza się następujące zmiany:
a)
dodaje się następujące ustępy:

"2a. Właściwe organy współpracują z ESMA dla celów niniejszej dyrektywy zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr .../2010 [ESMA].

2b. Właściwe organy udzielają ESMA niezwłocznie wszelkich informacji niezbędnych mu do wypełniania jego obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy i rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA], zgodnie z art. 20 tego rozporządzenia.";

(b)
w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Ustęp 1 nie uniemożliwia właściwym organom wymiany informacji poufnych ani ich przekazywania ESMA i Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) ustanowionej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr .../2010.".

c)
artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Państwa członkowskie i Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zgodnie z art. 18 rozporządzenia (EU) nr .../2010 [ESMA] mogą zawierać umowy o współpracy przewidujące wymianę informacji z właściwymi organami lub instytucjami krajów trzecich upoważnionymi w odpowiednim prawie krajowym do wykonywania wszelkich zadań przydzielonych właściwym organom w niniejszej dyrektywie zgodnie z art. 24. Państwa członkowskie informują ESMA o zawarciu umów o współpracy. Taka wymiana informacji podlega gwarancjom zachowania tajemnicy służbowej przynajmniej równoważnym z gwarancjami określonymi w niniejszym artykule. Taka wymiana informacji ma na celu wykonywanie zadań związanych z nadzorem przez wspomniane właściwe organy lub instytucje. W przypadku, gdy informacje pochodzą z innego państwa członkowskiego, nie mogą one zostać ujawnione bez wyraźnej zgody właściwych organów, które je ujawniły, oraz służą w stosownych przypadkach wyłącznie do tych celów, na które organy te wyraziły swoją zgodę.".

(3a)
artykuł 26 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 26

Środki zapobiegawcze

1. W przypadku gdy właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego uzna, że emitent lub posiadacz akcji albo innych instrumentów finansowych lub osoba lub podmiot, o których mowa w art. 10, dopuściły się nieprawidłowości lub naruszyły swoje obowiązki, przekazuje swoje ustalenia właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego i ESMA.

2. Jeżeli, mimo środków zastosowanych przez właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego, emitent lub posiadacz papierów wartościowych nadal narusza właściwe przepisy prawa bądź postanowienia w zakresie nadzoru, lub jeżeli środki te okazały się nieodpowiednie, właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego, po powiadomieniu właściwego organu macierzystego państwa członkowskiego, stosuje zgodnie z art. 3 ust. 2 wszystkie właściwe środki w celu ochrony inwestorów, informując o tym jak najszybciej Komisję i ESMA.".

(3b)
tytuł rozdziału VI otrzymuje brzmienie:

"AKTY DELEGOWANE I ŚRODKI WYKONAWCZE".

(3c)
w art. 27 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ustęp 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 3, art. 5 ust. 6, art. 9 ust. 7, art. 12 ust. 8, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2, art. 17 ust. 4, art. 18 ust. 5, art. 19 ust. 4, art. 21 ust. 4, art. 23 ust. 5 i 7, przyznaje się Komisji na okres czterech lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazanych uprawnień w terminie najpóźniej sześciu miesięcy przed zakończeniem okresu czterech lat. Przekazanie uprawnień jest automatycznie przedłużane na taki sam okres, chyba że Parlament Europejski lub Rada odwołają je zgodnie z art. 27c.";

b)
dodaje się następujące ustępy:

"2aa Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

2ab. Uprawnienie do przyjmowania aktów delegowanych przyznaje się Komisji na warunkach określonych w art. 27a i 27b.".

(3d)
dodaje się następujące artykuły:

"Artykuł 27a

Odwołanie przekazania uprawnień

1. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2 ust. 3, art. 5 ust. 6, art. 9 ust. 7, art. 12 ust. 8, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2, art. 17 ust. 4, art. 18 ust. 5, art. 19 ust. 4, art. 21 ust. 4, art. 23 ust. 5 i 7, może zostać odwołane w dowolnym czasie przez Parlament Europejski lub Radę.

2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę w celu podjęcia decyzji, czy odwołać przekazanie uprawnień, dokłada starań, aby poinformować drugą instytucję i Komisję odpowiednio wcześnie przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując przekazane uprawnienia, które mogłyby zostać odwołane.

3. Wydanie decyzji o uchyleniu powoduje zakończenie delegacji uprawnień w niej wymienionych. Staje się ona skuteczna natychmiast lub od późniejszej daty, która jest w niej określona. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych. Jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 27b

Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1. W terminie trzech miesięcy od dnia powiadomienia Parlament Europejski lub Rada mogą zgłaszać sprzeciw wobec aktu delegowanego. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten może zostać przedłużony o trzy miesiące.

2. Jeżeli przed upływem tego okresu ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, akt ten publikowany jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem w nim określonym.

Akt delegowany może być opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejść w życie przed upływem tego terminu, jeżeli Parlament Europejski i Rada poinformują Komisję, że nie zamierzają zgłosić sprzeciwu.

3. W przypadku sprzeciwu wobec aktu delegowanego ze strony Parlamentu Europejskiego lub Rady akt delegowany nie wchodzi w życie. Zgodnie z art. 296 TFUE instytucja, która wyraziła sprzeciw, wskazuje powody swego sprzeciwu wobec aktu delegowanego.".

Zmiany w dyrektywie 2005/60/WE

W dyrektywie 2005/60/WE wprowadza się następujące zmiany:

(-1a)
art. 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Państwa członkowskie informują się wzajemnie oraz informują ESA, w zakresie odpowiadającym celom niniejszej dyrektywy oraz zgodnie z właściwymi przepisami rozporządzenia (EU) nr .../2010 [EBA], rozporządzenia (EU) nr .../2010 [EIOPA], oraz rozporządzenia (EU) nr .../2010 [ESMA], a także informują Komisję o przypadkach, w których uważają, że kraj trzeci spełnia warunki ustanowione w ust. 1 lub 2, lub w innych sytuacjach, które odpowiadają kryteriom technicznym ustanowionym zgodnie z art. 40 ust. 1 lit. b).".

(-1b)
artykuł 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Państwa członkowskie informują się wzajemnie oraz informują ESA, w zakresie odpowiadającym celom niniejszej dyrektywy oraz zgodnie z właściwymi przepisami rozporządzenia (EU) nr .../2010 [EBA], rozporządzenia (EU) nr .../2010 [EIOPA], oraz rozporządzenia (EU) nr .../2010 [ESMA], a także informują Komisję o przypadkach, w których uważają, że kraj trzeci spełnia warunki ustanowione w ust. 1 lit. b).".

(-1c)
artykuł 28 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Państwa członkowskie informują się wzajemnie oraz informują ESA, w zakresie odpowiadającym celom niniejszej dyrektywy oraz zgodnie z właściwymi przepisami rozporządzenia (EU) nr .../2010 [EBA], rozporządzenia (EU) nr .../2010 [EIOPA], oraz rozporządzenia (EU) nr .../2010 [ESMA], a także informują Komisję o przypadkach, w których uważają, że kraj trzeci spełnia warunki ustanowione w ust. 3, 4 i 5.".

(-1d)
artykuł 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Państwa członkowskie informują się wzajemnie oraz informują ESA, w zakresie odpowiadającym celom niniejszej dyrektywy oraz zgodnie z właściwymi przepisami rozporządzenia (EU) nr .../2010 [EBA], rozporządzenia (EU) nr .../2010 [EIOPA], oraz rozporządzenia (EU) nr .../2010 [ESMA], a Komisja informuje każde z nich o przypadkach, w których ustawodawstwo kraju trzeciego nie pozwala na stosowanie środków wymaganych w ust. 1 akapit pierwszy i można podjąć skoordynowane działania w celu znalezienia rozwiązania.".

(1)
w art. 31 dodaje się ustęp ▐ w brzmieniu:

"4. W celu spójnej harmonizacji niniejszego artykułu i uwzględnienia technicznego rozwoju w zakresie zwalczania prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Europejski Organ Nadzoru Bankowego ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr .../2010 [EBA], Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr .../2010 [ESMA] oraz Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr .../2010 [EIOPA], uwzględniając istniejące ramy i współdziałając w stosownych przypadkach z innymi właściwymi organami UE w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu, mogą opracowywać projekty norm regulacyjnych zgodnie z art. 42 tych rozporządzeń w celu określenia rodzaju dodatkowych środków, o których mowa w ▐ ust. 3 niniejszego artykułu, oraz minimalnego zakresu działań, które powinny podjąć instytucje kredytowe i finansowe, w przypadku gdy ustawodawstwo państwa trzeciego nie pozwala na stosowanie środków wymaganych na mocy ust. 1 akapit pierwszy niniejszego artykułu.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010.".

(2)
w art. 34 dodaje się akapit w brzmieniu:

"3. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji i uwzględnienia technicznego rozwoju w zakresie zwalczania prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu EBA, ESMA i EIOPA, uwzględniając istniejące ramy i współdziałając w stosownych przypadkach z innymi stosownymi organami UE w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu, mogą opracowywać projekty norm regulacyjnych zgodnie z art. 42 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EBA], rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA] i rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EIOPA] Parlamentu Europejskiego i Rady w celu określenia ▐ minimalnej treści informacji, o których mowa w ust. 2.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010.".

(2a)
Dodaje się następujący artykuł:

"Artykuł 37a

1. Właściwe organy współpracują z ESA dla celów niniejszej dyrektywy zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr .../2010 [EBA], rozporządzeniem (UE) nr .../2010 [EIOPA] oraz rozporządzeniem (UE) nr .../2010 [ESMA].

2. Właściwe organy przedstawiają ESA informacje niezbędne do wypełniania ich zadań zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr .../2010 [EBA], rozporządzeniem (UE) nr .../2010 [EIOPA] oraz rozporządzeniem (UE) nr .../2010 [ESMA].".

(2b)
tytuł rozdziału VI otrzymuje brzmienie:

"AKTY DELEGOWANE".

(2c)
w art. 40 wprowadza się następujące zmiany:
a)
w ust. 1:
i)
akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"1. W celu uwzględnienia rozwoju technicznego w zakresie zwalczania prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz w celu zapewnienia spójnej harmonizacji i określenia wymogów ustanowionych w niniejszej dyrektywie Komisja może przyjąć następujące środki:".

ii)
akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Środki te przyjmowane są w formie aktów delegowanych, zgodnie z art. 41, 41a i 41b.".

b)
w ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Środki te przyjmowane są w formie aktów delegowanych, zgodnie z art. 41, 41a i 41b.".

(2d)
w art. 41 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ustęp 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, uwzględniając przepisy jej art. 8 i pod warunkiem że środki przyjęte zgodnie z tą procedurą nie zmieniają istotnych przepisów niniejszej dyrektywy.".

b)
ustęp 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 40 powierza się Komisji na okres czterech lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazanych uprawnień w terminie najpóźniej sześciu miesięcy przed zakończeniem okresu czterech lat. Przekazanie uprawnień jest automatycznie przedłużane na taki sam okres, chyba że Parlament Europejski lub Rada odwołają je zgodnie z art. 41a.";

c)
dodaje się następujące ustępy:

"2b. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

2c. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych są przyznawane Komisji na warunkach określonych w art. 41a i 41b.".

(d)
skreśla się ust. 3.
(2e)
dodaje się następujące artykuły:

"Artykuł 41a

Odwołanie przekazania uprawnień

1. Przekazane uprawnienia określone w art. 40 mogą zostać w każdej chwili odwołane przez Parlament Europejski lub Radę.

2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę w celu podjęcia decyzji, czy odwołać przekazanie uprawnień, dokłada starań, aby poinformować drugą instytucję i Komisję odpowiednio wcześnie przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując przekazane uprawnienia, które mogłyby zostać odwołane.

3. Wydanie decyzji o uchyleniu powoduje zakończenie delegacji uprawnień w niej wymienionych. Staje się ona skuteczna natychmiast lub od późniejszej daty, która jest w niej określona. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych. Zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.".

"Artykuł 41b

Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1. W terminie trzech miesięcy od dnia powiadomienia Parlament Europejski lub Rada mogą zgłaszać sprzeciw wobec aktu delegowanego. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten może zostać przedłużony o trzy miesiące.

2. Jeżeli przed upływem tego okresu ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, akt ten publikowany jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem w nim określonym.

Akt delegowany może być opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejść w życie przed upływem tego terminu, jeżeli Parlament Europejski i Rada poinformują Komisję, że nie zamierzają zgłosić sprzeciwu.

3. W przypadku sprzeciwu wobec aktu delegowanego ze strony Parlamentu Europejskiego lub Rady akt delegowany nie wchodzi w życie. Zgodnie z art. 296 TFUE instytucja, która wyraziła sprzeciw, wskazuje powody swego sprzeciwu wobec aktu delegowanego.".

Zmiany w dyrektywie 2006/48/WE

(1)
artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

"1. Państwa członkowskie wymagają od instytucji kredytowych uzyskania zezwolenia przed rozpoczęciem działalności. Bez uszczerbku dla art. 7-12, ustanawiają one wymogi udzielenia takiego zezwolenia i informują o nich Komisję oraz Europejski Organ Nadzoru Bankowego (EBA) ustanowiony na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2010 [EBA].

2. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji i jednolitego stosowania niniejszego artykułu EBA opracowuje:

a) projekty norm regulacyjnych w zakresie informacji, które należy przekazać właściwym organom we wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności przez instytucje kredytowe, w tym program działalności, o którym mowa w art. 7,

b) projekty norm regulacyjnych określające warunki spełnienia wymogów stanowionych w art. 8;

c) projekty wykonawczych norm technicznych w zakresie standardowych formularzy, szablonów i procedur przedstawiania informacji;

(d) projekty norm regulacyjnych określające wymogi mające zastosowanie do akcjonariuszy i udziałowców posiadających znaczne pakiety akcji, jak również przeszkody, które mogą uniemożliwiać właściwym organom skuteczne wykonywanie funkcji nadzorczych, zgodnie z art. 12.

EBA przedstawia Komisji projekty norm technicznych, o których mowa w lit. a), b) i c), do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w lit. a), c) i d) pierwszego akapitu, zgodnie z procedurą określoną w art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010.

Komisja jest także uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w lit. b) pierwszego akapitu, zgodnie z procedurą określoną w art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [EBA].".

(1a)
Artykuł 9 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) zainteresowane państwa członkowskie powiadamiają Komisję i EBA o powodach, którymi się kierują przy korzystaniu z tej możliwości; oraz".

(2)
artykuł 14 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 14

EBA jest powiadamiany o każdym udzielonym zezwoleniu.

Nazwę każdej instytucji kredytowej, której udzielono zezwolenia, umieszcza się w wykazie. EBA publikuje ten wykaz na swojej stronie internetowej i aktualizuje go.".

(2a)
artykuł 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wycofanie zezwolenia jest uzasadniane i powiadamia się nim Komisję i EBA. Zainteresowana osoba jest powiadamiana o tych przyczynach.".

(3)
w art. 19 dodaje się ustęp ▐ w brzmieniu:

"W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszej dyrektywy EBA opracowuje projekty norm regulacyjnych, aby sporządzić wyczerpujący wykaz informacji, o których mowa w art. 19a ust. 4, i które potencjalni nabywcy muszą umieścić w swoich powiadomieniach, bez uszczerbku dla art. 19 ust. 3.

EBA przedstawia Komisji te projekty norm technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w lit. a) pierwszego akapitu, zgodnie z art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010.

W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszej dyrektywy EMA opracowuje projekty wykonawczych norm technicznych, aby ustanowić wspólne procedury, formularze i szablony dla procesu konsultacji między odpowiednimi właściwymi organami, o którym mowa w art. 19b.

EBA przedstawia Komisji te projekty norm technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie czwartym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [EBA].".

(3a)
W art. 22 dodaje się ustępy w brzmieniu:

"2a. W celu określenia wymogów ustanowionych w niniejszym artykule i zapewnienia konwergencji praktyk nadzorczych EBA może opracowywać projekty norm regulacyjnych, by określić zasady, procesy i mechanizmy, o których mowa w ust. 1, zgodnie z zasadami adekwatności i kompleksowości określonymi w ust. 2.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w lit. a) pierwszego akapitu, zgodnie z procedurą określoną w art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010.

2b. W celu ułatwienia wykonania i zapewnienia spójności informacji gromadzonych zgodnie z ust. 2a niniejszego artykułu oraz z zasadami polityki wynagrodzenia ustanowionymi w pkt 22 i 22a załącznika V, EBA może opracowywać projekty norm regulacyjnych, by określić zasady, procesy i mechanizmy, o których mowa w ust. 1, zgodnie z zasadami adekwatności i kompleksowości określonymi w ust. 2.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w pierwszym akapicie, zgodnie z procedurą określoną w art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010.

ESMA współpracuje ściśle z EBA przy opracowywaniu norm technicznych dotyczących polityki wynagrodzeń dla kategorii pracowników zaangażowanych w świadczenie usług inwestycyjnych i prowadzenie działalności inwestycyjnej w rozumieniu dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych.".

(4)
w art. 26 dodaje się ustęp ▐ w brzmieniu:

"5. W celu zapewnienia jednolitego stosowania art. 25, i niniejszego artykułu EBA opracowuje:

a) projekty norm regulacyjnych w celu określenia informacji, które należy przedstawić zgodnie z art. 25 i niniejszym artykułem, oraz

b) projekty wykonawczych norm technicznych, w celu ustanowienia standardowych formularzy, szablonów i procedury takiego powiadomienia.

EBA przedstawia Komisji te projekty norm technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w lit. a) pierwszego akapitu, zgodnie z procedurą określoną w art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [EBA].". Komisja jest także uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w lit. b) pierwszego akapitu, zgodnie z procedurą określoną w art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [EBA].".

(5)
w art. 28 dodaje się ustęp ▐ w brzmieniu:

"4. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji i jednolitego stosowania niniejszego artykułu EBA opracowuje:

a) projekty norm regulacyjnych w celu określenia informacji, które należy przedstawić zgodnie z niniejszym artykułem oraz

b) projekty wykonawczych norm technicznych, by ustanawiać standardowe formularze, szablony i procedury takiego powiadomienia.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w lit. a) pierwszego akapitu, zgodnie z procedurą określoną w art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010. Komisja jest także uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w lit. b) pierwszego akapitu, zgodnie z procedurą określoną w art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [EBA].".

(6)
w art. 33 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"W nagłych przypadkach właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego mogą przed zastosowaniem procedury przewidzianej w art. 30 podjąć wszelkie środki ostrożności niezbędne do ochrony interesów deponentów, inwestorów i innych osób, na rzecz których świadczone są usługi. Komisja, EBA i właściwe organy innych zainteresowanych państw członkowskich są niezwłocznie powiadamiane o takich środkach.".

(6a)
artykuł 36 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 36

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję i EBA o liczbie i charakterze przypadków odmowy na podstawie art. 25 i art. 26 ust. 1-3 lub podjęciu środków zgodnie z art. 30 ust. 3.".

(6b)
artykuł 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Właściwe organy powiadamiają Komisję, EBA i Europejski Komitet Bankowy o wszystkich zezwoleniach udzielonych oddziałom instytucji kredytowych mających swoją siedzibę zarządu poza Unią Europejską.".

(6c)
w art. 39 ust. 2 dodaje się literę w brzmieniu:

"(ba że EBA jest w stanie uzyskać od właściwych organów państw członkowskich informacje otrzymane od krajowych organów krajów trzecich zgodnie z art. 20 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EBA];".

(6d)
w art. 39 dodaje się akapit w brzmieniu:

"3a. EBA wspiera Komisję dla celów niniejszego artykułu zgodnie z art. 18 rozporządzenia(UE) nr .../2010 [EBA].".

(7)
w art. 42 dodaje się akapit w brzmieniu:

"W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu EBA opracowuje:

a) projekty norm regulacyjnych w celu określenia informacji w nich zawartych.

b) W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu, projekty wykonawczych norm technicznych służących ustanowieniu standardowych formularzy, szablonów i procedur dla informacji, które mogą ułatwić monitorowanie instytucji kredytowych.

EBA przedstawia Komisji te projekty norm technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w lit. a) drugiego akapitu, zgodnie z procedurą określoną w art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010. Komisja jest także uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych,

0 których mowa w lit. b) drugiego akapitu, zgodnie z procedurą określoną w art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [EBA].".

(8)
W art. 42a ust. 1 na końcu akapitu czwartego dodaje się treść w brzmieniu:

"Jeśli pod koniec wstępnego terminu dwóch miesięcy jakikolwiek z właściwych organów skierował sprawę do Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 11 rozporządzenia (EU) nr .../2010 [EBA], właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego odraczają swoją decyzję i czekają na decyzję, którą Europejski Organ Nadzoru Bankowego może podjąć zgodnie z art. 11 ust 3 tego rozporządzenia. Właściwe ograny przyjmującego państwa członkowskiego podejmują decyzję zgodnie z ▐ decyzją Organu. Termin dwóch miesięcy uznaje się za termin zakończenia postępowania pojednawczego w rozumieniu tego rozporządzenia. Europejski Organ Nadzoru Bankowego podejmuje decyzję w terminie jednego miesiąca. Sprawy nie kieruje się do Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, jeśli wstępny termin dwóch miesięcy upłynął lub jeśli wspólna decyzja została podjęta."

(9)
w art. 42b wprowadza się następujące zmiany:
a)
ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podczas wykonywania swoich obowiązków właściwe organy uwzględniają konwergencję w odniesieniu do instrumentów nadzoru oraz praktyk nadzorczych w zastosowaniu przepisów ustawowych, wykonawczych i wymogów administracyjnych przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy. W tym celu państwa członkowskie dopilnowują, by:

a) właściwe organy uczestniczyły w działaniach EBA,

b) właściwe organy przestrzegały wytycznych i zaleceń EBA, a w przypadku ich nieprzestrzegania podawały powody takiej sytuacji,

c) zakres kompetencji powierzonych właściwym organom na poziomie krajowym nie ograniczał wykonywania przez nie ich obowiązków wynikających z członkostwa w EBA na mocy niniejszej dyrektywy.".

b)
skreśla się ust. 2.
(10)
artykuł 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustęp 1 nie stanowi przeszkody dla wymiany informacji między właściwymi organami różnych państw członkowskich lub dla przekazywania informacji przez właściwe organy EBA, zgodnie z niniejszą dyrektywą lub innymi dyrektywami mającymi zastosowanie do instytucji kredytowych, jak również z art. 16 i 20 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EBA]. Informacje te podlegają warunkom zachowania tajemnicy zawodowej określonym w ust. 1.";

(11)
▐ art. 46 ▐ otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 46

"Państwa członkowskie i EBA - zgodnie z art. 18 rozporządzenia UE nr .../2010 [EBA] - mogą zawierać umowy o współpracy, umożliwiające wymianę informacji z właściwymi organami państw trzecich lub z innymi organami bądź instytucjami państw trzecich w rozumieniu art. 47 i art. 48 ust. 1 niniejszej dyrektywy, jedynie wówczas, gdy ujawniane informacje objęte są gwarancjami tajemnicy zawodowej co najmniej równoważnymi określonym w art. 44 ust. 1 niniejszej dyrektywy. Taka wymiana informacji służy wykonywaniu zadań nadzorczych przez te organy lub instytucje.

W przypadku gdy informacje pochodzą z innego państwa członkowskiego, nie mogą być ujawnione bez wyraźnej zgody organów, które je ujawniły, a w stosownych przypadkach, wyłącznie do celów, na które organy te wyraziły zgodę.";

(12)
w art. 49 wprowadza się następujące zmiany:
a)
▐ akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Przepisy niniejszej sekcji nie stanowią przeszkody w przekazywaniu przez właściwe organy informacji następującym podmiotom do celów wykonywania ich zadań:

a) bankom centralnym w Europejskim Systemie Banków Centralnych i innym organom pełniącym podobną funkcję w zakresie ich kompetencji jako organów monetarnych, w przypadku gdy informacje te są istotne w kontekście wykonywania ich zadań ustawowych, w tym prowadzenia polityki monetarnej i zapewniania związanej z tym płynności, nadzoru nad systemami płatności, rozliczeń i rozrachunku oraz zabezpieczenia stabilności systemu finansowego;

b) w stosownych przypadkach, innym organom publicznym odpowiedzialnym za nadzorowanie systemów płatniczych;

c) Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego (ESRB), w sytuacji gdy informacje te są istotne dla wykonywania jej zadań statutowych na mocy rozporządzenia UE nr .../2010 Parlamentu Europejskiego i Rady ▐ .

Przepisy niniejszej sekcji nie stanowią przeszkody dla organów lub podmiotów, o których mowa w akapicie pierwszym, w przekazywaniu właściwym organom informacji, które mogą im być potrzebne do celów określonych w art. 45.";

b)
akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

"W sytuacji nadzwyczajnej, o której mowa w art. 130 ust. 1, państwa członkowskie zezwalają właściwym organom na niezwłoczne przekazywanie informacji bankom centralnym w Europejskim Systemie Banków Centralnych, w przypadku gdy takie informacje są istotne dla wykonywania ich zadań ustawowych, w tym prowadzenia polityki monetarnej i zapewniania związanej z tym płynności, nadzoru nad systemami płatności, rozliczeń i rozrachunku papierów wartościowych oraz zabezpieczenia stabilności systemu finansowego oraz na przekazywanie informacji ESRB zgodnie z rozporządzeniem (EU) nr .../2010 [ESRB], w przypadku gdy takie informacje są istotne dla wykonywania jej zadań statutowych.";

(13)
W art. 63a wprowadza się następujące zmiany:
a)
ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przepisy regulujące dany instrument określają taką wartość kapitału, niespłaconych odsetek lub dywidend, która pokrywa straty i nie utrudnia dokapitalizowania instytucji kredytowej poprzez odpowiednie mechanizmy, opracowane przez EBA na mocy ust. 6.";

b)
ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji oraz konwergencji praktyk nadzorczych, EBA opracowuje projekty regulacyjnych norm technicznych w celu określenia wymogów mających zastosowanie do instrumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. Europejski Organ Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji te projekty norm regulacyjnych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w poprzednim akapicie, zgodnie z procedurą określoną w art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [EBA].

EBA wydaje również wytyczne w odniesieniu do instrumentów, o których mowa w art. 57 ustęp pierwszy lit. a).

EBA monitoruje stosowanie tych wytycznych.";

(14)
Artykuł 74 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy, od dnia 31 grudnia 2012 r. właściwe organy stosują jednolite formaty, częstotliwości, języki i terminy przedkładania sprawozdań na potrzeby przekazywania tych obliczeń przez instytucje kredytowe. W celu zapewnienia jednolitego stosowania dyrektywy EBA opracowuje projekty wykonawczych norm technicznych w celu wprowadzenia w Unii Europejskiej jednolitych formatów (wraz z załączonymi instrukcjami), częstotliwości ▐ i terminów przedkładania sprawozdań przed dniem 1 stycznia 2012 r. Formaty sprawozdań są proporcjonalne do charakteru, skali i stopnia złożoności działalności instytucji kredytowych.

W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy EBA opracowuje również projekty norm wykonawczych w zakresie rozwiązań IT, które będą mieć zastosowanie do tych sprawozdań.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie drugim i trzecim, zgodnie z art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [EBA].";

(15)
w art. 81 ust. 2 dodaje się akapity w brzmieniu:

"W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego artykułu EBA, konsultując się z ESMA, opracowuje projekty norm regulacyjnych w celu określenia metod oceny dotyczących oceny zdolności kredytowej. EBA przedstawia Komisji te projekty norm technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w lit. a) akapitu drugiego, zgodnie z procedurą określoną w art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [EBA].";

(16)
w art. 84 ust. 2 dodaje się akapity w brzmieniu:

"W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego artykułu EBA, konsultując się z ESMA, opracowuje projekty norm regulacyjnych w celu określenia metod oceny dotyczących oceny zdolności kredytowej. EBA przedstawia Komisji te projekty norm technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w lit. a) akapitu pierwszego, zgodnie z procedurą określoną w art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [EBA].";

(17)
w art. 97 ust. 2 dodaje się akapity w brzmieniu:

"W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego artykułu EBA, konsultując się z ESMA, opracowuje projekty norm regulacyjnych w celu określenia metod oceny dotyczących oceny zdolności kredytowej. EBA przedstawia Komisji te projekty norm technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w lit. a) akapitu pierwszego, zgodnie z procedurą określoną w art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [EBA].";

(18)
w art. 105 ust. 1 dodaje się akapity w brzmieniu:

"W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego artykułu, EBA może opracowywać projekty norm regulacyjnych w celu określenia warunków stosowania metod oceny, zgodnie z którymi właściwe organy zezwalają instytucjom na stosowanie zaawansowanych metod pomiaru.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w lit. a) akapitu drugiego, zgodnie z procedurą określoną w art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [EBA].";

(19)
w artykule 106 ustęp 2, ▐ akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego artykułu, EBA opracowuje projekty norm regulacyjnych w celu określenia warunków stosowania wyłączeń, o których mowa w lit. c) i d), oraz określenia warunków wykorzystywanych do stwierdzenia istnienia grupy powiązanych klientów, o której mowa w ust. 3. EBA przedstawia Komisji te projekty norm technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w lit. a) akapitu drugiego, zgodnie z procedurą określoną w art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [EBA].";

(20)
artykuł 110 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Państwa członkowskie zapewniają sporządzanie sprawozdań przynajmniej dwa razy w roku. Od dnia 31 grudnia 2012 r. właściwe organy stosują jednolite formaty, częstotliwości ▐ i terminy przedkładania sprawozdań. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy EBA opracowuje projekty wykonawczych norm technicznych w celu wprowadzenia w Unii Europejskiej jednolitych formatów (wraz z załączonymi instrukcjami), częstotliwości ▐ i terminów przedkładania sprawozdań przed dniem 1 stycznia 2012 r. Formaty sprawozdań są proporcjonalne do charakteru, skali i stopnia złożoności działalności instytucji kredytowych.

W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy EBA opracowuje również projekty norm wykonawczych w zakresie rozwiązań IT, które będą mieć zastosowanie do tych sprawozdań.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym i drugim, zgodnie z procedurą określoną w art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [EBA].";

(20a)
w art. 111 ust. 1 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

"Państwa członkowskie mogą ustalić niższy limit niż 150 milionów EUR i informują o tym EBA i Komisję.".

(21)
artykuł 122a ustęp 10 otrzymuje brzmienie:

"10. EBA przedstawia Komisji coroczne sprawozdanie dotyczące przestrzegania przez właściwe organy przepisów niniejszego artykułu.

W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego artykułu EBA opracowuje projekty norm regulacyjnych dotyczących konwergencji praktyk nadzorczych w odniesieniu do niniejszego artykułu, w tym środki podejmowane w przypadku naruszenia zasad należytej staranności i obowiązków związanych z zarządzaniem ryzykiem. EBA przedstawia Komisji te projekty norm technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Środa, 7 lipca 2010 r.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów standardów regulacyjnych, o których mowa w lit. a) akapitu drugiego, zgodnie z procedurą określoną w art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [EBA]."

(22)
w art. 124 dodaje się następujący ustęp ▐ w brzmieniu:

"6. "W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego artykułu, EBA może opracowywać projekty norm regulacyjnych w celu określenia warunków stosowania niniejszego artykułu oraz wspólnej procedury i metodologii oceny ryzyka.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w lit. a) akapitu pierwszego, zgodnie z procedurą określoną w art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [EBA]."

(22a)
artykuł 126 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Właściwe organy powiadamiają EBA i Komisję, jeżeli zawarto porozumienie, o jakim mowa w ust. 3."

(22b)
w art. 129 ust. 1 po akapicie pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu:

"Jeżeli organ odpowiedzialny za nadzór konsolidujący nie wypełni zadań, o których mowa w pierwszym akapicie, lub jeżeli organy krajowe nie współpracują z organem odpowiedzialnym za nadzór konsolidujący w stopniu wymaganym do realizacji zadań wyszczególnionych w akapicie pierwszym, każdy zainteresowany właściwy organ może powiadomić o tej sprawie EBA, który może podjąć działanie zgodnie z art. 11 rozporządzenia .../2010 [EBA]."

(23)
w art. 129 ust. 2 akapit piąty otrzymuje brzmienie:

"▐

Jeśli pod koniec terminu sześciu miesięcy dowolny właściwy organ skierował sprawę do EBA zgodnie z art. 11 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EBA], organ odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany odracza swoją decyzję i czeka na decyzję, którą EBA może podjąć zgodnie z art. 11 ust 3 tego rozporządzenia dotyczącym jego decyzji, oraz podejmuje decyzję zgodne z ▐ decyzją EBA. Termin sześciu miesięcy uznaje się za termin zakończenia postępowania pojednawczego w rozumieniu tego rozporządzenia. EBA podejmuje decyzję w terminie jednego miesiąca. Sprawy nie kieruje się do EBA, jeśli termin sześciu miesięcy upłynął lub jeśli wspólna decyzja została podjęta."

(23a)
W art. 129 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

"EBA może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych w celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania systemu wpólnych decyzji, o którym mowa w niniejszym ustępie, w odniesieniu do wniosków o zezwolenie, o których mowa w art. 84 ust. 1, art. 87 ust. 9, art. 105 i części 6 załącznika III, w celu ułatwienia podejmowania wspólnych decyzji.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w dwóch poprzednich akapitach, zgodnie z procedurą określoną w art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [EBA].";

(24)
w art. 129 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a)
w akapicie trzecim pojęcie "Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego" zastępuje się "Europejskim Organem Nadzoru Bankowego".
b)
akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

"W przypadku gdy właściwe organy nie podejmą tego typu wspólnej decyzji w terminie czterech miesięcy, decyzję o zastosowaniu art. 123, 124 i art. 136 ust. 2 podejmuje w ujęciu skonsolidowanym organ odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany po należytym uwzględnieniu oceny ryzyka przedsiębiorstw zależnych przeprowadzonej przez właściwe organy. Jeśli pod koniec terminu sześciu miesięcy dowolny zainteresowany właściwy organ skierował sprawę do EBA zgodnie z art. 11 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EBA], organ odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany odracza swoją decyzję i czeka na decyzję, którą EBA może podjąć zgodnie z art. 11 ust 3 tego rozporządzenia, oraz podejmuje decyzję zgodnie z ▐ decyzją EBA. Termin czterech miesięcy uznaje się za termin zakończenia postępowania pojednawczego w rozumieniu tego rozporządzenia. EBA podejmuje decyzję w terminie jednego miesiąca. Sprawy nie kieruje się do EBA, jeśli termin sześciu miesięcy upłynął lub jeśli wspólna decyzja została podjęta.";

c)
akapit piąty otrzymuje następujące brzmienie:

"Decyzję o zastosowaniu art. 123, 124 i art. 136 ust. 2 podejmują właściwe organy odpowiedzialne za nadzór przedsiębiorstw zależnych od dominującej instytucji kredytowej w UE lub od dominującej finansowej spółki holdingowej w UE w ujęciu indywidualnym lub subskonsolidowanym po należytym rozpatrzeniu opinii i zastrzeżeń wyrażonych przez organ odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany. Jeśli pod koniec terminu sześciu miesięcy dowolny zainteresowany właściwy organ skierował sprawę do EBA zgodnie z art. 11 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EBA], organ odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany odracza swoją decyzję i czeka na decyzję, którą EBA może podjąć zgodnie z art. 11 ust 3 tego rozporządzenia, oraz podejmuje decyzję zgodnie z ▐ decyzją EBA. Termin czterech miesięcy uznaje się za termin zakończenia postępowania pojednawczego w rozumieniu tego rozporządzenia. EBA podejmuje decyzję w terminie jednego miesiąca. Sprawy nie kieruje się do EBA, jeśli termin sześciu miesięcy upłynął lub jeśli wspólna decyzja została podjęta.".

d)
siódmy akapit otrzymuje brzmienie:

"W przypadku gdy przeprowadzano konsultacje z EBA, wszystkie właściwe organy biorą pod uwagę takie zalecenia i wyjaśniają wszelkie istotne odstępstwo od tych zaleceń.".

e)
siódmy akapit otrzymuje brzmienie:

"▐ EBA może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych w celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania procesu podejmowania wspólnej decyzji, o którym mowa w niniejszym ustępie w odniesieniu do zastosowania art. 123, 124 i art. 136 ust. 2 oraz w celu ułatwienia podejmowania wspólnych decyzji. ▐

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [EBA].";

(25)
W art. 130 ust. 1 akapity pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

"130. W razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, w tym sytuacji określonej w art. 10 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EBA], oraz gdy zaistnieje niekorzystny rozwój sytuacji na rynkach ▐ , co może zagrozić płynności rynkowej i stabilności sytemu finansowego w jednym z państw członkowskich, w którym przedsiębiorstwa należące do grupy uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności lub w którym ustanowiono oddziały istotne, o których mowa w art. 42a, organ odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany, z zastrzeżeniem rozdziału 1 sekcji 2, zawiadamia o tym w najkrótszym możliwym terminie EBA, ESRB i organy, o których mowa w art. 49 akapit czwarty i w art. 50, oraz przekazuje wszystkie informacje mające zasadnicze znaczenie przy realizacji ich zadań. Obowiązki te mają zastosowanie w stosunku do wszystkich właściwych organów na mocy art. 125 i 126 oraz do właściwego organu określonego w art. 129 ust. 1. Obowiązki te mają zastosowanie do wszystkich właściwych organów na mocy art. 125 i 126 oraz do właściwego organu określonego w art. 129 ust. 1.

Jeżeli organ, o którym mowa w art. 49 akapit czwarty, uzyskuje wiedzę o sytuacji opisanej w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, zawiadamia o tym w najkrótszym możliwym terminie właściwe organy określone w art. 125 i 126 oraz EBA.";

(26)
w art. 131 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"Właściwe organy odpowiedzialne za udzielenie zezwolenia przedsiębiorstwu zależnemu przedsiębiorstwa dominującego będącego instytucją kredytową mogą na mocy dwustronnej umowy i zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EBA] przekazać swoje kompetencje w zakresie nadzoru właściwym organom, które udzieliły zezwolenia przedsiębiorstwu dominującemu i sprawują nad nim nadzór. EBA jest powiadamiany o istnieniu i treści takich porozumień. Przesyła on te informacje właściwym organom pozostałych państw członkowskich oraz Europejskiemu Komitetowi Bankowemu.";

(27)
w art. 131a wprowadza się następujące zmiany:
a)
ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organ odpowiedzialny za nadzór konsolidujący ustanawia kolegia organów nadzoru w celu ułatwienia realizacji zadań, o których mowa w art. 129 i art. 130 ust. 1, oraz, w oparciu o wymogi poufności, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, oraz przy zgodności z prawem Unii, gwarantuje, w odpowiednich przypadkach, odpowiednią koordynację i współpracę z właściwymi organami krajów trzecich.

EBA odgrywa wiodącą rolę w zapewnieniu wydajnego, skutecznego i konsekwentnego funkcjonowania kolegiów, o których mowa w niniejszym artykule, oraz wspiera i monitoruje takie ich funkcjonowanie, zgodnie z art. 12 rozporządzenia 9UE0 nr ...2010 [EBA]. EBA, jeżeli uzna to za stosowne, uczestniczy w tym procesie i jest uznawana za właściwy organ dla tego celu.

Kolegia organów nadzoru zapewniają ramy umożliwiające organowi odpowiedzialnemu za nadzór konsolidujący, EBA i pozostałym zainteresowanycm właściwym organom realizację następujących zadań:

a) wymiany informacji między nimi i z EBA zgodnie z art. 12 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EBA];

b) akceptacji, w stosownych przypadkach, powierzania zadań na zasadzie dobrowolności i przekazywania obowiązków na zasadzie dobrowolności;

c) określania programów nadzoru na podstawie oceny ryzyka grupy zgodnie z art. 124;

d) zwiększenia efektywności nadzoru poprzez wyeliminowanie powielających się wymogów nadzorczych, łącznie z tymi, które dotyczą wniosków o udzielanie informacji, o których mowa w art. 130 ust. 2 i art. 132 ust. 2;

e) konsekwentnego stosowania wymogów ostrożnościowych na mocy niniejszej dyrektywy w stosunku do wszystkich podmiotów w ramach grupy bankowej, bez uszczerbku dla opcji i swobody działania przewidzianych w przepisach wspólnotowych;

f) stosowania art. 129 ust. 1 lit. c), uwzględniając pracę wykonywaną przez inne fora utworzone w tym obszarze.

Właściwe organy i EBA wchodzące w skład kolegiów organów nadzoru ściśle ze sobą współpracują. Wymogi poufności na mocy rozdziału 1 sekcji 2 nie uniemożliwiają właściwym organom wymiany informacji poufnych w ramach kolegiów organów nadzoru. Ustanawianie i funkcjonowanie kolegiów organów nadzoru nie wpływa na prawa i obowiązki właściwych organów na mocy niniejszej dyrektywy."

b)
w ust. 2:
i)
akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego artykułu i art. 42a ust. 3, EBA może opracowywać projekty norm regulacyjnych w celu określenia ogólnych warunków funkcjonowania kolegiów.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów standardów regulacyjnych, o których mowa w lit. a) akapitu drugiego, zgodnie z art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EBA].";

ii)
akapit szósty otrzymuje brzmienie:

"Z zastrzeżeniem wymogów poufności wynikających z rozdziału 1 sekcji 2 organ odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany informuje EBA o działaniach kolegium organów nadzoru, w tym o sytuacjach nadzwyczajnych, oraz przekazuje EBA wszystkie informacje, które są szczególnie istotne w kontekście konwergencji w zakresie nadzoru.";

(27a)
w art. 132 ust. 1 po akapicie pierwszym dodaje się akapity w brzmieniu:

"Właściwe organy współpracują z EBA dla celów niniejszej dyrektywy zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr .../2010 [EBA].

Właściwe organy udzielają EBA wszelkich informacji niezbędnych mu do wypełniania jego obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy i rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EBA], zgodnie z art. 20 tego rozporządzenia.";

(27b)
w art. 140 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"3. Właściwe organy odpowiedzialne za nadzór skonsolidowany sporządzają wykazy finansowych spółek holdingowych, o których mowa w art. 71 ust. 2. Wykazy te są przekazywane właściwym organom pozostałych państw członkowskich, EBA i Komisji.";

(28)
w art. 143 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:
a)
na końcu akapitu pierwszego dodaje się zdanie w brzmieniu:

"EBA pomaga Komisji i Europejskiemu Komitetowi Bankowemu w wypełnianiu tych zadań, w tym określając czy tego rodzaju wytyczne powinny podlegać aktualizacji.";

b)
akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Właściwy organ przeprowadzający weryfikację, o której mowa w ust. 1 akapit pierwszy, uwzględnia wszelkie takie wytyczne. Do tego celu przed podjęciem decyzji właściwy organ zasięga opinii EBA.".

(28a)
akapit czwarty w art. 143 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Zostaną opracowane techniki nadzorcze umożliwiające osiągnięcie celów skonsolidowanego nadzoru, określone w niniejszym rozdziale, o czym zostaną poinformowane pozostałe zaangażowane właściwe organy, EBA i Komisja."

(29)
w art. 144 dodaje się akapit w brzmieniu:

"W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu, Europejski Organ Nadzoru Bankowego opracowuje projekty wykonawczych norm technicznych w celu określenia ▐ formatu, struktury, spisu treści i daty corocznej publikacji ujawnianych informacji, o których mowa w niniejszym artykule. Organ przedstawia Komisji te projekty standardów technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych standardów technicznych, o których mowa w akapicie trzecim, zgodnie z art. 7e rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EBA].";

(30)
w art. 150 dodaje się akapit w brzmieniu:
a)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. EBA opracowuje projekty wykonawczych norm technicznych w celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy w odniesieniu do:

a) warunków stosowania pkt 15 do 17 załącznika V,

b) warunków stosowania części 2 załącznika VI w odniesieniu do czynników ilościowych, o których mowa w pkt 12, czynników jakościowych, o których mowa w pkt 13 i wzorca, o którym mowa w pkt 14.

EBA przedstawia Komisji te projekty wykonawczych norm technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7e rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EBA].";

(31)
w art. 156 wprowadza się następujące zmiany:
a)
pojęcie "Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego" zastępuje się "Europejskim Organem Nadzoru Bankowego";
b)
akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Komisja, we współpracy z EBA i państwami członkowskimi, oraz uwzględniając wkład Europejskiego Banku Centralnego, monitoruje okresowo, czy niniejsza dyrektywa, wraz z dyrektywą 2006/49/WE, ma znaczący wpływ na cykl gospodarczy i w świetle tego badania rozważa, czy uzasadnione byłoby podjęcie jakichś środków naprawczych."

Poprawki do dyrektywy 2006/49/WE

W dyrektywie 2006/49/WE wprowadza się następujące zmiany:

(1)
w art. 18 ▐ dodaje się następujący ustęp w brzmieniu:

"5. Europejski Organ Nadzoru Bankowego (EBA) ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr .../2010 Parlamentu Europejskiego i Rady ▐ może opracowywać projekty regulacyjnych norm technicznych ▐ w celu określenia warunków stosowania metod oceny, po spełnieniu których właściwe organy zezwalają instytucjom ▐ na stosowanie modeli wewnętrznych do celów obliczania wymogów kapitałowych na mocy niniejszej dyrektywy.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w lit. a) akapitu pierwszego, zgodnie z art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EBA].";

(1a)
w art. 22 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

"W przypadku gdy właściwe organy odstępują od stosowania skonsolidowanych wymogów dotyczących funduszy własnych, o których mowa w niniejszym artykule, powiadamiają o tym EBA i Komisję.";

(1b)
w art. 32 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
a)
akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Właściwe organy powiadamiają o tych procedurach EBA, Radę i Komisję".

b)
dodaje się ustęp w brzmieniu:

"3a. Europejski Organ Nadzoru Bankowego wydaje wytyczne związane z procedurami, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu."

(1c)
artykuł 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Państwa członkowskie wyznaczają organy właściwe do wykonywania obowiązków przewidzianych w niniejszej dyrektywie. Powiadamiają one o tym EBA i Komisję, zaznaczając podział obowiązków.";

(1d)
w art. 38 ust. 1 dodaje się akapity w brzmieniu:

"1. Właściwe organy współpracują z EBA dla celów niniejszej dyrektywy zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr .../2010 [EBA].

2. Właściwe organy udzielają EBA niezwłocznie wszelkich informacji niezbędnych mu do wypełniania jego obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy i rozporządzenia (UE) nr .../2010 [EBA], zgodnie z art. 20 tego rozporządzenia.";

Poprawki do dyrektywy 2009/65/WE (UCITS)

W dyrektywie 2009/65/WE wprowadza się następujące zmiany:

(1)
w art. 5 dodaje się następujący ustęp ▐ w brzmieniu:

"8. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego artykułu, ESMA ▐ może opracowywać projekty regulacyjnych norm technicznych w celu określenia ▐ informacji, które należy udostępnić właściwym organom we wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności przez UCITS.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w lit. a) akapitu pierwszego, zgodnie z procedurą określoną w art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr .../2010.";

(1a)
w art. 6 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

"ESMA powiadamiany jest o każdym udzielonym zezwoleniu i zamieszcza na swojej stronie internetowej aktualną listę spółek zarządzających, które otrzymały zezwolenie."

(2)
w art. 7 dodaje się następujący ustęp ▐ w brzmieniu:

"6. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego artykułu ESMA opracowuje projekty standardów regulacyjnych w celu:

a) określenia informacji, jakich należy udzielić właściwym organom we wniosku spółki zarządzającej o wydanie zezwolenia, w tym programu działalności;

b) określenia wymogów, jakie mają zastosowanie do spółki zarządzającej zgodnie z art. 7 ust. 2, oraz informacji dotyczących powiadomienia, przewidzianych art. 7 ust. 2;

c) określenia wymogów mających zastosowanie do akcjonariuszy i uczestników posiadających znaczne pakiety akcji, jak również by określić przeszkody, które mogą uniemożliwiać właściwym organom skuteczne wykonywanie funkcji nadzorczych, zgodnie z art. 8 ust. 1 i art. 10 ust. 1-2 dyrektywy 2004/39/WE, o czym mowa w art. 11 niniejszej dyrektywy.

ESMA przedstawia Komisji projekty regulacyjnych norm technicznych, o których mowa w lit. a) i b), do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów regulacyjnych norm technicznych, o których mowa w lit. a), b) i c), zgodnie z art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010.

W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego artykułu ESMA opracowuje projekty wykonawczych norm technicznych w celu określenia warunków stosowania standardowych formularzy, wzorów i procedur dotyczących powiadomień lub przekazywania informacji przewidzianych lit. a) i b) akapitu pierwszego.

ESMA przedstawia Komisji te projekty wykonawczych norm technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie czwartym, zgodnie z art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010.";

(2a)
artykuł 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Państwa członkowskie informują ESMA oraz Komisję o wszelkich trudnościach ogólnych, jakie UCITS napotykają przy wprowadzaniu do obrotu swoich jednostek w dowolnym kraju trzecim.

Komisja analizuje niezwłocznie te trudności w celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania. Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych pomaga Komisji w realizacji tego zadania.";

(2b)
w art. 11 dodaje się akapit w brzmieniu:

"3. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji ninieszej dyrektywy ESMA, w oparciu o niniejszy artykuł, może opracowywać projekty norm regulacyjnych, aby sporządzić wyczerpujący wykaz informacji dotyczących art. 10b ust. 4 dyrektywy 2004/39/WE, które potencjalni nabywcy muszą umieścić w swoich powiadomieniach, bez uszczerbku dla art. 10a ust. 2 tej dyrektywy.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w pierwszym akapicie, zgodnie z procedurą określoną w art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010.

W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego artykułu ESMA, w oparciu o niniejszy artykuł, może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych w celu określenia warunków stosowania standardowych formularzy, wzorów i procedur dotyczących procesu konsultacji między odpowiednimi właściwymi organami, dotyczących art. 10 ust. 4 dyrektywy 2004/39/WE.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7e rozporządzenia (UE) nr .../2010."

(2c)
w art. 12 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a)
akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"3. Bez uszczerbku dla art. 116, Komisja przyjmie, w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 112, 112a i 112 b, do dnia 1 lipca 2010 r. środki określające procedury i ustalenia, o których mowa w ust. 1 lit. a) akapit drugi, oraz struktury i wymogi organizacyjne w celu zminimalizowania konfliktów interesów, o których mowa w ust. 1 lit. b) akapit drugi.";

b)
skreśla się akapit drugi;
(3)
w art. 12 dodaje się następujący ustęp ▐ w brzmieniu:

"4. W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego artykułu ESMA może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych w celu określenia aktów delegowanych przyjmowanych przez Komisję w zakresie procedur, ustaleń, struktur i wymogów organizacyjnych, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010.";

(3a)
w art. 14 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:
a)
akapit pierwszy zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

"2. Bez uszczerbku dla art. 116 Komisja przyjuje, w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 112, 112a i 112b, środki mające na celu zapewnienie, że spółka zarządzająca wywiązuje się z obowiązków określonych w ust. 1, a zwłaszcza w celu:";

b)
skreśla się akapit drugi;
(4)
W art. 14 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego artykułu ESMA może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych w celu określenia przyjmowanych przez Komisję aktów delegowanych dotyczących kryteriów, zasad i kroków, o których mowa w ust. 2 lit. a), b) i c) niniejszego artykułu.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010.";

(4a)
w art. 17 dodaje się akapit w brzmieniu:

"10. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego artykułu ESMA może opracowywać projekty norm regulacyjnych w celu określenia informacji, które należy udostępnić zgodnie z ust. 1, 2, 3, 8 i 9.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010.

W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego artykułu ESMA może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych, by ustanawić standardowe formularze, wzory i procedury do celów przekazywania informacji zgodnie z ust. 3 i 9.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie trzecim, zgodnie z art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010.";

(4b)
w art. 18 dodaje się akapit w brzmieniu:

"4a. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego artykułu ESMA może opracowywać projekty norm regulacyjnych w celu określenia informacji, które należy udostępnić zgodnie z ust. 1, 2 i 4.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010.

W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego artykułu ESMA może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych, by ustanawić standardowe formularze, wzory i procedury do celów przekazywania informacji zgodnie z ust. 2 i 4.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie trzecim, zgodnie z art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010.";

(4c)
w art. 20 dodaje się akapit w brzmieniu:

"4a. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji i jednolitego stosowania niniejszego artykułu ESMA może opracowywać projekty regulacyjnych norm technicznych w celu określenia informacji, które należy przekazać właściwym organom we wniosku dotyczącym zarządzania UCTIS mającego siedzibę w innym państwie członkowskim.

Komisja może przyjmować projekty norm technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia (WE) nr .../2010 [ESMA].

W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego artykułu ESMA może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych, by ustanawiać standardowe formularze, wzory i procedury do celów wymiany informacji.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie trzecim, zgodnie z art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010.";

(5)
w art. 21 ust. 7 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"7. Przed zastosowaniem procedury ustanowionej w ust. 3, 4 lub 5, właściwe organy państwa członkowskiego goszczącego spółkę zarządzającą mogą, w nagłych przypadkach, zastosować wszelkie środki ostrożności niezbędne w celu ochrony interesów inwestorów i innych osób, wobec których świadczone są usługi. Komisja, ESMA i właściwe organy innych zainteresowanych państw członkowskich są jak najszybciej poinformowane o takich środkach.";

(5a)
artykuł 21 ust. 7 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Po konsultacjach z właściwymi organami zainteresowanych państw członkowskich Komisja może zdecydować, że dane państwo członkowskie musi zmienić lub uchylić te środki, bez uszczerbku dla uprawnień ESMA określonych w art. 9 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA]."

(5b)
w art. 21 ust. 9 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"9. Państwa członkowskie informują ESMA oraz Komisję o liczbie i charakterze przypadków odmowy wydania zezwolenia na podstawie art. 17 lub odrzucenia wniosku na podstawie art. 20 oraz o zastosowaniu wszelkich środków na podstawie ust. 5 niniejszego artykułu.".

(5c)
w art. 23 ust. 6 wprowadza się następujące zmiany:
a)
akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"6. Komisja może przyjmować, w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 112, 112a i 112b, środki odnośnie do środków, jakie powinien podjąć depozytariusz, aby wywiązać się z obowiązków wobec UCITS, którym zarządza spółka zarządzająca prowadząca przedsiębiorstwo w innym państwie członkowskim, łącznie z danymi, które należy włączyć do umowy standardowej zawieranej przez depozytariusza i spółkę zarządzającą, zgodnie z ust. 5.";

b)
w art. 23 ust. 6 skreśla się akapit drugi;
6.
W art. 29 dodaje się akapity w brzmieniu:

"5. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego artykułu ESMA może opracowywać projekty norm regulacyjnych w celu określenia:

a) informacji, jakich należy udzielić właściwym organom we wniosku spółki zarządzającej o wydanie zezwolenia, w tym programu działalności, oraz

b) przeszkód, które mogą uniemożliwiać właściwym organom skuteczne wykonywanie funkcji nadzorczych, określonych w art. 29 ust. 1 lit. c).

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010.

6. W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego artykułu ESMA może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych, by ustanawić standardowe formularze, wzory i procedury do celów przekazywania informacji zgodnie z ust. 5 lit. a).

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [ESMA].";

(6a)
artykuł 32 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Państwa członkowskie informują Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Komisję, które spółki inwestycyjne korzystają z odstępstw przewidzianych w ust. 4 i 5.";

(6b)
w art. 33 ust. 6 wprowadza się następujące zmiany:
a)
akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"6. Komisja może przyjmować, w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 112, 112a i 112b, środki odnośnie do środków, jakie powinien podjąć depozytariusz, aby wywiązać się z obowiązków wobec UCITS, którym zarządza spółka zarządzająca prowadząca przedsiębiorstwo w innym państwie członkowskim, łącznie z danymi, które należy włączyć do umowy standardowej zawieranej przez depozytariusza i spółkę zarządzającą, zgodnie z ust. 5.";

b)
skreśla się akapit drugi;
(6c)
w art. 43 ust. 5 wprowadza się następujące zmiany:
a)
akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"5. Komisja może przyjmować, w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 112, 112a i 112b, środki określające szczegółową zawartość, format i sposób udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 1 i 3.";

b)
skreśla się akapit drugi;
(7)
w art. 43 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego artykułu ESMA może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych w celu określenia przyjmowanych przez Komisję aktów delegowanych dotyczących zawartości, formatu i sposobu udostępniania informacji, o których mowa w ust. 1 i 3 niniejszego artykułu.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [ESMA].";

(8)
w art. 50 dodaje się następujący ustęp ▐ w brzmieniu:

"4. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego artykułu ESMA może opracowywać projekty regulacyjnych norm technicznych w celu określenia warunków stosowania przepisów dotyczących kategorii aktywów, w które mogą inwestować UCITS zgodnie z niniejszym artykułem i z przyjętymi przez Komisję aktami delegowanymi dotyczącymi takich przepisów.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [ESMA].";

(9)
w art. 51 wprowadza się następujące zmiany:
a)
w ustępie pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu:

"Krajowe właściwe orany zapewniają przekazywanie EBA oraz ESRB wszelkich informacji otrzymanych na mocy poprzedniego ustępu, zagregowanych w odniesieniu do wszystkich spółek zarządzających lub inwestycyjnych, które podlegają ich nadzorowi, w celu monitorowania ryzyka systemowego na szczeblu Unii.";

b)
akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

"4. Bez uszczerbku dla art. 116 Komisja przyjmuje, w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 112, 112a i 112b, środki określające:

a) kryteria oceny adekwatności procesu zarządzania ryzykiem stosowanego przez spółkę zarządzającą zgodnie z ust. 1 akapit pierwszy;

b) szczegółowe przepisy dotyczące odpowiedniej i niezależnej wyceny wartości instrumentów pochodnych OTC; oraz

c) szczegółowe przepisy dotyczące treści informacji i procedury, jaką należy zastosować w celu przekazania informacji, o których mowa w ust. 1 akapit trzeci, właściwym organom macierzystego państwa członkowskiego spółki zarządzającej.";

c)
dodaje się ustęp ▐ w brzmieniu:

"5. W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego artykułu ESMA może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych w celu określenia przyjmowanych przez Komisję aktów delegowanych dotyczących kryteriów i zasad, o których mowa w ust. 4 lit. a), b) i c).

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [ESMA].";

(9a)
w art. 52 ust. 4 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"Państwa członkowskie przesyłają Komisji Europejskiej i ESMA wykaz kategorii obligacji, o których mowa w akapicie pierwszym, wraz z kategoriami upoważnionych do emitowania obligacji emitentów, zgodnie z przepisami i uzgodnieniami w zakresie nadzoru wymienionymi w tym akapicie, odpowiadających kryteriom określonym w niniejszym artykule. Do tych wykazów załącza się informację o statusie oferowanych gwarancji. Komisja i Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych niezwlocznie przekazują te informacje pozostałym państwom członkowskim wraz z uwagami, które uznają za stosowne, a także udostępniają te informacje opinii publicznej na swojej stronie internetowej. Takie informacje mogą być przedmiotem wymiany poglądów w ramach Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych, o którym mowa w art. 112 ust. 1.";

(10)
w art. 60 wprowadza się następujące zmiany:
a)
w ust. 6:
i)
akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"6. Komisja może przyjmować, w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 112, 112a i 112b, środki określające:";

ii)
skreśla się akapit drugi;
b)
dodaje się ustęp ▐ w brzmieniu:

"7. W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego artykułu ESMA może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych w celu określenia przyjmowanych przez Komisję aktów delegowanych dotyczących kryteriów i zasad, o których mowa w ust. 6 lit. a), b) i c).

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010.";

(11)
w art. 61 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Komisja może przyjmować, w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 112, 112a i 112b, środki określające dokładniej:

a) szczegółowe informacje, które muszą zostać włączone do umowy, o której mowa w ust. 1; oraz

b) rodzaje nieprawidłowości wspomnianych w ust. 2, które uznaje się za mające negatywny wpływ na UCITS powiązane.";

b)
dodaje się ustęp ▐ w brzmieniu:

"4. W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego artykułu ESMA może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych w celu określenia przyjmowanych przez Komisję aktów delegowanych dotyczących umów, środków i rodzajów nieprawidłowości, o których mowa w ust. 3 lit. a) i b).

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010.";

(11a)
art. 62 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Komisja może przyjmować, w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 112, 112a i 112b, środki określające treść umowy, o której mowa w ust. 1 akapit pierwszy.";

(11b)
artykuł 64 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Komisja może przyjmować, w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 112, 112a i 112b, środki określające:

a) format i sposób dostarczania informacji, o których mowa w ust. 1; lub

b) jeżeli UCITS powiązane przekazuje całość lub część swoich aktywów UCITS podstawowemu w zamian za jego jednostki, procedurę wyceny i audytu takiego wkładu rzeczowego oraz rolę w tym procesie depozytariusza UCITS powiązanego.";

(12)
w art. 64 dodaje się następujący ustęp ▐ w brzmieniu:

"5. W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego artykułu dotyczących przekazywania informacji ESMA może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych w celu określenia przyjmowanych przez Komisję aktów delegowanych dotyczących formatu i sposobu udostępniania informacji oraz procedury, o których mowa w ust. 4 lit. a) i b).

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010.";

(13)
w art. 69 dodaje się następujący ustęp ▐ w brzmieniu:

"5. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego artykułu ESMA może opracowywać projekty regulacyjnych norm technicznych w celu określenia przepisów dotyczących zawartości prospektu emisyjnego, sprawozdania rocznego oraz półrocznego sprawozdania, określonej w załączniku I, jak również formatu tych dokumentów.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010.";

(13a)
art. 75 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Komisja może przyjmować, w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 112, 112a i 112b, środki określające konkretne warunki, które muszą zostać spełnione w przypadku udostępniania prospektu emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier oraz za pośrednictwem strony internetowej, która nie stanowi trwałego nośnika informacji.";

(13b)
artykuł 78 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Komisja przyjmuje, w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 112, 112a i 112b, środki określające:

a) szczegółową i wyczerpującą zawartość kluczowych informacji dla inwestorów, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 i które muszą być udostępniane inwestorom;

b) szczegółową i wyczerpującą zawartość kluczowych informacji dla inwestorów, które muszą być udostępniane inwestorom w następujących przypadkach szczególnych:

(i) w przypadku UCITS posiadających różne subfundusze - kluczowe informacje dla inwestorów, które muszą być udostępniane inwestorom nabywającym jednostki poszczególnych subfunduszy, w tym na temat sposobu przejścia z jednego subfunduszu do innego oraz kosztów z tym związanych;

(ii) w przypadku UCITS oferujących różne kategorie jednostek - kluczowe informacje dla inwestorów, które muszą być udostępniane inwestorom nabywającym poszczególne kategorie jednostek;

(iii) w przypadku modeli typu fundusz funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów, które muszą być udostępniane inwestorom nabywającym jednostki UCITS inwestującego w inne UCITS lub inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, o których mowa w art. 50 ust. 1 lit. e);

(iv) w przypadku modeli funduszy podstawowych i powiązanych - kluczowe informacje dla inwestorów, które muszą być udostępniane inwestorom nabywającym jednostki UCITS powiązanego; oraz

(v) w przypadku UCITS strukturyzowanych, UCITS z ochroną kapitału lub innych podobnych UCITS - kluczowe informacje dla inwestorów, które muszą być udostępniane inwestorom w związku ze szczególnymi cechami takich UCITS; oraz

c) szczególne informacje o określonej w ust. 5 formie i sposobie przedstawiania kluczowych informacji dla inwestorów, które muszą być udostępniane inwestorom."

(14)
w art. 78 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego artykułu ESMA może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych w celu określenia przyjmowanych przez Komisję zgodnie z ust. 7 aktów delegowanych dotyczących informacji, o których mowa w ust. 3.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010.";

(14a)
art. 81 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komisja może przyjmować, w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 112, 112a i 112b, środki określające konkretne warunki, które muszą zostać spełnione w przypadku dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej, która nie stanowi trwałego nośnika.";

(14b)
w art. 83 dodaje się ustęp w następującym brzmieniu:

"3. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego artykułu ESMA może opracowywać projekty norm regulacyjnych w celu określenia wymogów wynikających z niniejszego artykułu dotyczących zaciągania pożyczek.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010.";

(15)
w art. 84 dodaje się następujący ustęp ▐ w brzmieniu:

"4. W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego artykułu ESMA może opracowywać projekty regulacyjnych norm technicznych w celu określenia warunków, jakie musi spełnić UCITS po przyjęciu czasowego zawieszenia odkupu lub umorzenia jednostek UCITS, o którym mowa w ust. 2 lit. a), po podjęciu decyzji o zawieszeniu.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów norm regulacyjnych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 7-7d rozporządzenia (UE) nr ... /2010.".

(15a)
w art. 95 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

"1. Komisja może przyjmować, w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 112, 112a i 112b, środki określające:

a) zakres informacji, o których mowa w art. 91 ust. 3;

b) ułatwienie właściwym organom państwa członkowskiego goszczącego UCITS dostępu do informacji lub dokumentów, o których mowa w art. 93 ust. 1, 2 i 3 zgodnie z art. 93 ust. 7.".

16.
w art. 95 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania art. 93 ESMA może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych w celu określenia ▐ :

a) formę i treść standardowego modelu powiadomienia stosowanego przez UCITS do celów powiadomienia, o którym mowa w art. 93 ust. 1, łącznie ze wskazaniem, do których dokumentów odnosi się tłumaczenie;

b) formy i treści standardowego modelu zaświadczenia stosowanego przez właściwe organy państw członkowskich, przewidzianego w art. 93 ust. 3,

c) procedury wymiany informacji oraz wykorzystywania łączności elektronicznej przez właściwe organy do celów powiadamiania zgodnie z przepisami art. 93.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010.";

(16a)
art. 97 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy mające wykonywać zadania przewidziane w niniejszej dyrektywie. Informują o tym Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i Komisję, wskazując podział obowiązków.";

(16b)
W art. 101 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"2a. Właściwe organy współpracują z ESMA dla celów niniejszej dyrektywy zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr .../... [ESMA].

Właściwe organy niezwłocznie udzielają ESMA wszelkich informacji niezbędnych mu do wypełniania jego obowiązków, zgodnie z art. 20 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA].";

(17)
W art. 101 ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8. Właściwe organy mogą zwrócić uwagę ESMA na sytuacje, w których wniosek:

a) o wymianę informacji przewidziany w art. 109 został odrzucony lub nie został rozpatrzony w odpowiednim terminie;

b) o przeprowadzenie dochodzenia lub kontroli na miejscu przewidziany w art. 110 został odrzucony lub nie został rozpatrzony w odpowiednim terminie; lub

c) o udzielenie zezwolenia na to, by urzędnicy tego organu towarzyszyli urzędnikom właściwego organu innego państwa członkowskiego, został odrzucony lub nie został rozpatrzony w odpowiednim terminie.

Bez uszczerbku dla postanowień art. 258 TFUE, ESMA może w takich przypadkach działać zgodnie z uprawnieniami powierzonymi mu na mocy art. 11 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA], bez uszczerbku dla możliwości odmowy działania na wniosek o udzielenie informacji lub o przeprowadzenie dochodzenia przewidziany w ust. 6 niniejszego artykułu oraz możliwości podjęcia działania przez ESMA w tych przypadkach zgodnie z art. 9 tego rozporządzenia.

9. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu ESMA może opracowywać projekty wykonawczych norm technicznych w celu opracowywania wspólnych procedur dotyczących współpracy między właściwymi organami w zakresie kontroli na miejscu i dochodzeń, o których mowa w ust. 4 i 5.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [ESMA].";

(18)
w art. 102 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ustęp 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"2. Ustęp 1 nie stanowi przeszkody dla właściwych organów państw członkowskich w wymianie informacji zgodnie z niniejszą dyrektywą albo innym prawem Unii mającym zastosowanie do UCITS lub do przedsiębiorstw wnoszących wkład do ich działalności. Nie stanowi też przeszkody dla przekazywania tych informacji przez właściwe organy Europejskiemu ESMA zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr .../2010 lub Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego ustanowionej na mocy rozporządzenia (UE) nr .../2010 Parlamentu Europejskiego i Rady. Informacje te podlegają warunkom zachowania tajemnicy zawodowej określonym w ust. 1 niniejszego artykułu.";

b)
w ust. 5 dodaje się następującą literę ▐ :

"d) Europejskim Organem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) ustanwionym rozporządzeniem (UE) nr .../2010 Parlamentu Europejskiego i Rady, Europejskim Organem Nadzoru Bankowego (EBA) ustanwionym rozporządzeniem (UE) nr .../2010 Parlamentu Europejskiego i Rady, Europejskim Organem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) ustanowionym na mocy rozporządzenia (UE) nr .../2010 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ESRB.";

(18a)
artykuł 103 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Państwa członkowskie przekazują ESMA, Komisji oraz pozostałym państwom członkowskim nazwy organów, które mogą otrzymywać informacje na mocy ust. 1.";

(18b)
artykuł 103 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Państwa członkowskie przekazują ESMA, Komisji oraz pozostałym państwom członkowskim nazwy organów, które mogą otrzymywać informacje na mocy ust. 4.";

(19)
artykuł 105 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 105

W celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów niniejszej dyrektywy dotyczących wymiany informacji, ESMA może opracowywać projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania dotyczących procedur wymiany informacji między właściwymi organami oraz między właściwymi organami a ESMA.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania projektów wykonawczych norm technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 7e rozporządzenia (UE) nr ... /2010 [ESMA].";

(20)
w art. 108 ust. 5 lit. b) akapity pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

"b) jeżeli to konieczne, przekazują sprawę ESMA, który może podjąć działanie zgodnie z uprawnieniami przyznanymi mu na mocy art. 11 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA].

Komisja oraz Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych są bezzwłocznie informowane o wszelkich środkach podjętych zgodnie z akapitem pierwszym lit. a).";

(20a)
tytuł rozdziału XIII otrzymuje brzmienie:

"AKTY DELEGOWANE I UPRAWNIENIA WYKONAWCZE"

(20b)
artykuł 111 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 111

Komisja może przyjąć zmiany techniczne do niniejszej dyrektywy w następujących obszarach:

a) wyjaśnianie definicji w celu zapewnienia spójnej harmonizacji i jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy w całej Unii; lub

b) dostosowywanie terminologii i formułowanie definicji stosownie do kolejnych aktów dotyczących UCITS i spraw pokrewnych.

Środki te przyjmuje się w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 112, 112a i 112b.";

(20c)
artykuł 112 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 112

1. Komisję wspiera Europejski Komitet Papierów Wartościowych ustanowiony decyzją Komisji 2001/528/WE.

"2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 i 111 powierza się Komisji na okres czterech lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazanych uprawnień w terminie najpóźniej sześciu miesięcy przed zakończeniem okresu czterech lat. Przekazanie uprawnień jest automatycznie przedłużane na taki sam okres, chyba że Parlament Europejski lub Rada odwołają je zgodnie z art. 64c."

2a. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

2b. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych przekazywane są Komisji na warunkach określonych w art. 112a i 112b.

3. W przypadku odesłań do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.";

(20d)
dodaje się następujące artykuły:

"Artykuł 112a

Odwołanie przekazania uprawnień

1. Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 i 111 może zostać odwołane przez Parlament Europejski lub Radę.

2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę w celu podjęcia decyzji, czy odwołać przekazanie uprawnień, dokłada starań, aby poinformować drugą instytucję i Komisję odpowiednio wcześnie przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując przekazane uprawnienia, które mogłyby zostać odwołane.

3. Wydanie decyzji o uchyleniu powoduje zakończenie delegacji uprawnień w niej wymienionych. Staje się ona skuteczna natychmiast lub od późniejszej daty, która jest w niej określona. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych. Jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

"Artykuł 112b

Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1. W terminie trzech miesięcy od dnia powiadomienia Parlament Europejski lub Rada mogą zgłaszać sprzeciw wobec aktu delegowanego. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten może zostać przedłużony o trzy miesiące.

2. Jeżeli przed upływem tego okresu ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, akt ten publikowany jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem w nim określonym.

Akt delegowany może być opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejść w życie przed upływem tego terminu, jeżeli Parlament Europejski i Rada poinformują Komisję, że nie zamierzają zgłosić sprzeciwu.

3. W przypadku sprzeciwu wobec aktu delegowanego ze strony Parlamentu Europejskiego lub Rady akt delegowany nie wchodzi w życie. Zgodnie z art. 296 TFUE instytucja, która wyraziła sprzeciw, wskazuje powody swego sprzeciwu wobec aktu delegowanego."."

Artykuł 11a

Przegląd

Do dnia 1 stycznia 2014 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, w którym określa, czy ESA przedłożyły projekty norm technicznych przewidziane w niniejszej dyrektywie, jeżeli ich przedłożenie jest obowiązkowe lub opcjonalne, oraz wszelkie odpowiednie wnioski.

Transpozycja

1.
Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.
Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w ... dnia ... r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

Przewodniczący

Przewodniczący

______

(1) Sprawa została następnie odesłana do komisji parlamentarnej zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi Regulaminu (A7-0163/2010).

(2) Opinia z dnia 18 marca 2010 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia ...

(4) COM(2009)0114.

(5) COM(2009)0252.

(6) Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.

(7) Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1.

(8) Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 64.

(9) Dz.U. L 166 z 11.6.1998, s. 45.

(10) Dz.U. L 235 z 23.9.2003, s. 10.

(11) Dz.U. L 166 z 11.6.1998, s. 45.

(22) Dz.U. L 35 z 11.2.2003, s. 1.

(13) Dz.U. L 96 z 12.4.2003, s. 16.

(14) Dz.U. L 235 z 23.9.2003, s. 10.

(15) Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 38.

(16) Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15.

(17) Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.

(18) Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 201.

(19) Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32.

(*) Poprawki: nowe lub zmienione fragmenty tekstu zaznaczono wytłuszczonym drukiem i kursywą; skreślenia zaznaczono symbolem .

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.