Wietnam-Europejska Wspólnota Gospodarcza. Uzgodniony Protokół nr 5 zmieniający Porozumienie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Socjalistyczna Republiką Wietnamu w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi i odzieżowymi.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1996.73.22

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 grudnia 1995 r.

UZGODNIONY PROTOKÓŁ NR 5

W ramach Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Socjalistyczną Republiką Wietnamu w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi, parafowanej w Brukseli dnia 15 grudnia 1992 roku, Strony uzgodniły, co następuje:

"Wietnamski wywóz tkanin wyprodukowanych chałupniczo, tkanych na krosnach obsługiwanych ręcznie lub przy pomocy nóg, odzieży lub innych wyrobów produkowanych ręcznie z takich materiałów oraz produktów rzemieślniczych sztuki ludowej nie podlega limitom ilościowym, pod warunkiem że wyroby te pochodzące z Wietnamu spełniają warunki ustanowione w protokole D załączonym do niniejszego Uzgodnionego Protokołu."

W imieniu RząduW imieniu Rady
Socjalistycznej Republiki WietnamuEuropejskiej Wspólnoty Gospodarczej

PROTOKÓŁ  D

załączony do Uzgodnionego Protokołu nr 5

Chałupnictwo i wyroby sztuki ludowej pochodzące z Wietnamu

1. Zwolnienie przewidziane w uzgodnionym protokole nr 5 w odniesieniu do wyrobów chałupnictwa ma zastosowanie tylko do następujących rodzajów wyrobów:

a) tkaniny tkane na krosnach obsługiwanych wyłącznie ręcznie lub przy pomocy nóg, posiadające charakter tradycyjnego wietnamskiego wyrobu chałupniczego;

b) odzież lub inne wyroby włókiennicze o charakterze tradycyjnego wietnamskiego wyrobu chałupniczego wykonane ręcznie z materiałów wymienionych powyżej i szyte wyłącznie ręcznie bez pomocy maszyn;

c) tradycyjne wyroby wietnamskiej sztuki ludowej wykonane ręcznie, wymienione w wykazie, który zostanie uzgodniony między Wspólnotą a Wietnamem.

Zwolnienie zostaje przyznane wyłącznie w odniesieniu do wyrobów objętych świadectwem zgodnym z wzorem załączonym do niniejszego protokołu i wydanym przez właściwe władze w Wietnamie. Świadectwa te muszą wskazywać powody uzasadniające ich wydanie; właściwe organy Wspólnoty dokonują ich akceptacji po sprawdzeniu, że przedmiotowe wyroby spełniają warunki ustanowione w niniejszym protokole. Świadectwa dotyczące wyrobów wymienionych w literze c) muszą być wyraźnie oznaczone pieczęcią "FOLKLORE". W przypadku wystąpienia różnic w ocenie Stron co do charakteru tych wyrobów, w terminie jednego miesiąca zostaną przeprowadzone konsultacje w celu rozstrzygnięcia sporu.

Gdyby przywóz jednego z wyrobów objętych niniejszym protokołem osiągnął proporcje mogące spowodować zakłócenia we Wspólnocie, należy możliwie najszybciej rozpocząć konsultacje z Wietnamem, w celu uporządkowania sytuacji poprzez przyjęcie, jeśli to będzie konieczne, limitów ilościowych zgodnie z procedurą ustanowioną w artykule 17 umowy.

2. Postanowienia tytułu IV i V protokołu A stosuje się mutatis mutandis do wyrobów objętych ustępem 1 niniejszego protokołu.

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.