Rozporządzenie 2020/2093 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.433I.11

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) 2020/2093
z dnia 17 grudnia 2020 r.
określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 312,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego 1 ,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu przewidywalności przy przygotowywaniu i realizacji inwestycji średnioterminowych, okres obowiązywania wieloletnich ram finansowych (WRF) należy ustalić na siedem lat począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r.

(2) Wpływ gospodarczy kryzysu związanego z COVID-19 wymaga od Unii zapewnienia długoterminowych ram finansowych umożliwiających sprawiedliwą i sprzyjającą włączeniu społecznemu transformację ku zielonej i cyfrowej przyszłości, wspierających strategiczną autonomię Unii w dłuższej perspektywie oraz zapewniających jej odporność na wstrząsy w przyszłości.

(3) Roczne pułapy środków na zobowiązania według kategorii wydatków oraz roczne pułapy środków na płatności ustanowione w niniejszym rozporządzeniu mają być zgodne z mającymi zastosowanie pułapami zobowiązań i zasobów własnych, określonymi zgodnie z obowiązującą decyzją Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, która została przyjęta zgodnie z art. 311 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) akapit trzeci (zwaną dalej "decyzją w sprawie zasobów własnych").

(4) W przypadku gdy konieczne jest uruchomienie gwarancji udzielonych w ramach budżetu ogólnego Unii w odniesieniu do pomocy finansowej na rzecz państw członkowskich zatwierdzonej zgodnie z art. 220 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 2  (zwanego dalej "rozporządzeniem finansowym"), niezbędną kwotę należy uruchomić poza pułapami środków na zobowiązania i środków na płatności określonymi w WRF, przestrzegając jednocześnie pułapu zasobów własnych.

(5) W WRF nie należy uwzględniać pozycji budżetu finansowanych z dochodów przeznaczonych na określony cel w rozumieniu rozporządzenia finansowego.

(6) WRF należy określić w cenach z 2018 r. Należy także określić zasady dotyczące rocznych dostosowań technicznych WRF w celu ponownego obliczenia dostępnych pułapów i marginesów.

(7) Należy ustanowić przepisy w odniesieniu do innych sytuacji, które mogłyby wymagać dostosowania WRF. Takie dostosowania mogą być związane z opóźnionym przyjęciem nowych zasad, programów objętych zarządzaniem dzielonym lub z działaniami związanymi z należytym zarządzaniem gospodarczym lub działaniami podjętymi na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego ogólnego systemu warunkowości w celu ochrony budżetu Unii. Należy również ustanowić przepisy dotyczące mechanizmu dostosowań dotyczących poszczególnych programów.

(8) Należy wprowadzić szczególną i jak największą elastyczność, aby umożliwić Unii wykonywanie jej zobowiązań zgodnie z art. 323 TFUE.

(9) Aby umożliwić Unii reagowanie w określonych nieprzewidzianych okolicznościach lub reagowanie na określone nieprzewidziane konsekwencje i tym samym zapewnić sprawny przebieg procedury budżetowej, niezbędne są następujące tematyczne instrumenty szczególne: Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, rezerwa na rzecz solidarności i pomocy nadzwyczajnej oraz pobrexitowa rezerwa dostosowawcza. Rezerwa na rzecz solidarności i pomocy nadzwyczajnej nie ma na celu zajęcie się konsekwencjami kryzysów związanych z rynkiem, które mają wpływ na produkcję lub dystrybucję rolną.

(10) Aby dodatkowo zwiększyć elastyczność, niezbędne są następujące nietematyczne instrumenty szczególne: jednolity margines i instrument elastyczności. Jednolity margines powinien umożliwiać przesuwanie marginesów dostępnych poniżej pułapów środków na zobowiązania i środków na płatności, odpowiednio, między latami budżetowymi, a, w przypadku środków na zobowiązania - między działami WRF, bez przekraczania łącznych kwot pułapów WRF na środki na zobowiązania i środki na płatności na cały okres WRF. Instrument elastyczności powinien umożliwiać finansowanie konkretnych nieprzewidzianych wydatków w danym roku budżetowym.

(11) Należy wprowadzić przepis szczególny umożliwiający zapisanie w budżecie środków na zobowiązania i odpowiadających im środków na płatności poza pułapami określonymi w WRF, w przypadku gdy zaistnieje konieczność wykorzystania instrumentów szczególnych.

(12) Należy przewidzieć możliwość rewizji WRF w przypadku zmiany Traktatów mającej wpływ na budżet, ponownego zjednoczenia Cypru lub rozszerzenia Unii, a także w świetle wykonania budżetu.

(13) Może też zaistnieć konieczność zmiany niniejszego rozporządzenia w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, którym nie da się sprostać w ramach limitów określonych w WRF. Należy zatem przewidzieć rewizję WRF w takich przypadkach.

(14) Konieczne są również szczegółowe zasady postępowania w przypadku dużych projektów, których czas realizacji znacznie wykracza poza okres określony dla WRF. Należy ustalić maksymalne kwoty wkładów z budżetu ogólnego Unii w te projekty, zapewniając tym samym, aby nie miały one jakiegokolwiek wpływu na inne projekty finansowane z tego budżetu.

(15) Konieczne jest wprowadzenie ogólnych przepisów dotyczących współpracy międzyinstytucjonalnej w procedurze budżetowej, przy jednoczesnym poszanowaniu uprawnień budżetowych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (zwanych dalej "instytucjami") określonych w Traktatach, a także wymogów przejrzystości.

(16) Komisja powinna przedstawić wniosek w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych przed dniem 1 lipca 2025 r., aby umożliwić instytucjom przyjęcie go z wystarczającym wyprzedzeniem przed wejściem w życie kolejnych wieloletnich ram finansowych. Zgodnie z art. 312 ust. 4 TFUE pułapy dotyczące ostatniego roku obowiązywania WRF określone w niniejszym rozporządzeniu mają w dalszym ciągu mieć zastosowanie w sytuacji, gdyby nowe wieloletnie ramy finansowe nie zostały przyjęte przed końcem okresu obowiązywania WRF określonych w niniejszym rozporządzeniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ  1

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł  1

Wieloletnie ramy finansowe

Niniejsze rozporządzenie określa wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 (WRF).

Artykuł  2

Przestrzeganie pułapów WRF

1. 
Parlament Europejski, Rada i Komisja (zwane dalej "instytucjami") podczas każdej procedury budżetowej oraz przy wykonywaniu budżetu na dany rok muszą zachowywać zgodność z rocznymi pułapami wydatków określonymi w załączniku I (zwanymi dalej "pułapami WRF").

Podpułap działu 3 określony w załączniku I ustala się bez uszczerbku dla elastyczności między dwoma filarami wspólnej polityki rolnej (WPR). Dostosowany pułap, który ma mieć zastosowanie do filara I WPR po przesunięciach środków między Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich a płatnościami bezpośrednimi, zostanie określony w odpowiednim akcie prawnym, a WRF zostaną odpowiednio dostosowane w drodze dostosowania technicznego przewidzianego w art. 4 niniejszego rozporządzenia.

2.  3
 W przypadku gdy konieczne jest wykorzystanie zasobów instrumentów szczególnych przewidzianych w art. 8, 9, 10, 10a, 10b i 12, środki na zobowiązania i odpowiadające im środki na płatności zapisuje się w budżecie poza odpowiednimi pułapami WRF.

W przypadku gdy konieczne jest wykorzystanie zasobów jednolitego marginesu zgodnie z art. 11, środki na zobowiązania i odpowiadające im środki na płatności zapisuje się w budżecie poza odpowiednimi pułapami WRF na dany rok.

3.  4
 W przypadku gdy konieczne jest uruchomienie gwarancji w odniesieniu do pomocy finansowej na rzecz Ukrainy, dostępnej na lata 2023 i 2024 i zatwierdzonej zgodnie z art. 220 ust. 1 rozporządzenia finansowego, niezbędną kwotę uruchamia się poza pułapami WRF.

W przypadku gdy konieczne jest uruchomienie gwarancji w odniesieniu do pomocy finansowej na rzecz Ukrainy, dostępnej na lata 2024-2027 na ogólną kwotę pożyczek do wysokości 33 000 mln EUR w cenach bieżących, jak określono w rozporządzeniu (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady 2024/792 5 , i zatwierdzonej zgodnie z art. 220 ust. 1 rozporządzenia finansowego, niezbędną kwotę uruchamia się poza pułapami WRF.

Artykuł  3

Przestrzeganie pułapu zasobów własnych

1. 
W każdym roku w okresie objętym WRF wymagana łączna kwota środków na płatności, po rocznym dostosowaniu i z uwzględnieniem wszelkich innych dostosowań i zmian, a także zastosowania art. 2 ust. 2 i 3, nie może skutkować taką stawką poboru zasobów własnych, która przekraczałaby pułap zasobów własnych określony w obowiązującej decyzji w sprawie zasobów własnych Unii Europejskiej, która została przyjęta zgodnie z art. 311 akapit trzeci TFUE (zwanej dalej "decyzją w sprawie zasobów własnych").
2. 
W razie potrzeby pułapy WRF obniża się, aby zapewnić zgodność z pułapem zasobów własnych określonym w decyzji w sprawie zasobów własnych.

ROZDZIAŁ  2

DOSTOSOWANIA WRF

Artykuł  4

Dostosowania techniczne

1. 
Każdego roku Komisja, działając z wyprzedzeniem w stosunku do procedury budżetowej dotyczącej roku n+1, dokonuje następujących dostosowań technicznych WRF:
a)
przeszacowania - w cenach z roku n+1 - pułapów oraz całkowitych kwot środków na zobowiązania i środków na płatności;
b)
obliczenia marginesu dostępnego w ramach pułapu zasobów własnych określonego w decyzji w sprawie systemu zasobów własnych;
c)
obliczenia kwoty środków na zobowiązania dostępnej w ramach jednolitego marginesu, o której mowa w art. 11 ust. 1 akapit pierwszy lit. a), a także całkowitej maksymalnej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 2 akapit pierwszy lit. a);
d)
obliczenia dostosowania pułapu środków na płatności w ramach jednolitego marginesu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 akapit pierwszy lit. b), a także maksymalnej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 2 akapit pierwszy lit. b);
e)
obliczenia dodatkowych alokacji dotyczących poszczególnych programów, o których mowa w art. 5 ust. 1, oraz wyniku rocznego dostosowania, o którym mowa w art. 5 ust. 2;
f) 6
 obliczenia kwoty dostępnej na Instrument EURI zgodnie z art. 10a ust. 3 lit. a);
g) 7
 obliczenia kwot, które mają zostać udostępnione na rzecz instrumentu elastyczności na podstawie art. 12 ust. 1 akapit drugi.
2. 
Komisja dokonuje dostosowań technicznych, o których mowa w ust. 1, na podstawie stałego deflatora w wysokości 2 % rocznie.
3. 
Komisja przekazuje wyniki dostosowań technicznych, o których mowa w ust. 1, oraz leżące u ich podstaw prognozy gospodarcze Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
4. 
Bez uszczerbku dla art. 6 i 7, w stosunku do danego roku nie można dokonywać żadnych dalszych dostosowań technicznych ani w ciągu tego roku, ani na zasadzie ex post w latach kolejnych.
Artykuł  5

Dostosowanie dotyczące poszczególnych programów

1.  8
 Kwota równoważna dochodom pochodzącym z grzywien nałożonych przez instytucje Unii na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1/2003 9  i (WE) nr 139/2004 10 , zapisana w budżecie na rok n-1 zgodnie z art. 107 rozporządzenia finansowego, po odliczeniu kwoty na rok n-1, o której mowa w art. 141 ust. 1 Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 11 , jest udostępniana do celów dodatkowej alokacji:
a)
środków na zobowiązania na rok n+1, począwszy od 2022 r. i zakończywszy w 2027 r., na rzecz programów wymienionych w załączniku II, zgodnie z wartościami procentowymi określonymi dla tych programów w kolumnie "Klucz podziału" w tabeli w załączniku II; oraz
b)
środków na płatności na rok n+1, począwszy od 2022 r. i zakończywszy w 2027 r.

Łączna kwota dodatkowych alokacji na okres 2022-2027 w odniesieniu do środków na zobowiązania i środków na płatności wynosi, odpowiednio, 10 155 mln EUR (w cenach z 2018 r.). Dla poszczególnych lat w okresie 2022-2026 roczna kwota dodatkowych alokacji w odniesieniu do środków na zobowiązania i środków na płatności wynosi, odpo wiednio, co najmniej 1 500 mln EUR (w cenach z 2018 r.) i nie może przekroczyć 2 000 mln EUR (w cenach z 2018 r.).

Łączna kwota dodatkowych alokacji w odniesieniu do środków na zobowiązania na rzecz programów w okresie 20222027 określona jest w kolumnie "Łączna dodatkowa alokacja środków na zobowiązania na podstawie art. 5" w tabeli w załączniku II.

2. 
Pułapy środków na zobowiązania w odpowiednich działach na rok n+1, począwszy od 2022 r. i zakończywszy w 2027 r., są dostosowywane w górę o kwoty odpowiadające dodatkowym alokacjom określonym w ust. 1, zgodnie z wartościami procentowymi określonymi dla tych działów w kolumnie "Klucz podziału" w tabeli w załączniku II. Pułap środków na płatności na rok n+1, począwszy od 2022 r. i zakończywszy w 2027 r., jest automatycznie dostosowywany w górę o kwoty odpowiadające dodatkowym alokacjom określonym w ust. 1.
Artykuł  6

Dostosowania dotyczące działań związanych z należytym zarządzaniem gospodarczym lub z ogólnym systemem warunkowości w celu ochrony budżetu Unii

1. 
W przypadku wycofania zawieszenia zobowiązań budżetowych dotyczących funduszy Unii zgodnie z odpowiednimi aktami podstawowymi w kontekście działań związanych z należytym zarządzaniem gospodarczym lub działaniami podjętymi na postawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego ogólnego systemu warunkowości w celu ochrony budżetu Unii, kwoty odpowiadające zawieszonym zobowiązaniom przenosi się na kolejne lata, a odpowiadające im pułapy WRF odpowiednio dostosowuje.
2. 
Komisja przekazuje wyniki wszelkich dostosowań dokonanych na podstawie ust. 1 Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
3. 
Zawieszone zobowiązania z roku n nie mogą zostać ponownie zapisane w budżecie ogólnym Unii później niż w roku n+2.
Artykuł  7

Dostosowanie w następstwie nowych przepisów lub programów objętych zarządzaniem dzielonym

1. 
W przypadku przyjęcia po dniu 1 stycznia 2021 r. nowych przepisów lub programów objętych zarządzaniem dzielonym w odniesieniu do funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, kwoty odpowiadające środkom przydzielonym, ale niewykorzystanym w 2021 r., przenosi się w równych częściach na każdy rok w okresie 2022-2025, dostosowując odpowiednio odpowiadające im pułapy WRF.
2. 
Komisja przekazuje wyniki wszelkich dostosowań dokonanych na podstawie ust. 1 Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

ROZDZIAŁ  3

INSTRUMENTY SZCZEGÓLNE

SEKCJA  1

Tematyczne instrumenty szczególne

Artykuł  8  12  

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

1. 
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, którego cele i zakres zostały określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/691 13  nie może przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 30 mln EUR (w cenach z 2018 r.).
2. 
Środki na Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji zapisuje się w budżecie ogólnym Unii jako środki rezerwowe.
Artykuł  9  14  

Rezerwa na rzecz solidarności i pomocy nadzwyczajnej

1. 
Rezerwa na rzecz solidarności i pomocy nadzwyczajnej składa się z dwóch instrumentów, które mogą być wykorzystane do finansowania, odpowiednio:
a)
pomocy w celu reagowania na sytuacje nadzwyczajne wynikające z poważnych katastrof objętych Funduszem Solidarności Unii Europejskiej, którego cele i zakres określone są w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2012/2002 15  ("europejska rezerwa solidarnościowa"); oraz
b)
szybkiej reakcji na określone nadzwyczajne potrzeby w Unii lub w państwach trzecich powstałe w następstwie zdarzeń, których nie można było przewidzieć w momencie uchwalania budżetu, w szczególności na działania w sytuacjach wyjątkowych i operacje w zakresie wsparcia w następstwie klęsk żywiołowych nieobjętych zakresem stosowania lit. a), katastrof spowodowanych przez człowieka, kryzysów humanitarnych w przypadkach zagrożeń na dużą skalę dla zdrowia publicznego, zagrożeń weterynaryjnych lub fitosanitarnych, a także w sytuacjach szczególnej presji na zewnętrznych granicach Unii wynikającej z przepływów migracyjnych, w przypadku gdy okoliczności tego wymagają (»rezerwa na pomoc nadzwyczajną«).
2. 
Europejska rezerwa solidarnościowa nie może przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 1 016 mln EUR (w cenach z 2018 r.). Każda część rocznej kwoty, która nie została wykorzystana w roku n, może zostać wykorzystana do roku n+1. W pierwszej kolejności wykorzystuje się część rocznej kwoty wynikającą z roku poprzedniego. Każda część rocznej kwoty z roku n, która nie zostanie wykorzystana w roku n+1, wygasa.

W dniu 1 października każdego roku co najmniej jedna czwarta rocznej kwoty europejskiej rezerwy solidarnościowej pozostaje dostępna na zaspokojenie potrzeb, które mogą powstać do końca tego roku.

W wyjątkowych przypadkach i jeżeli pozostałe dostępne zasoby finansowe nie są wystarczające, aby pokryć kwoty uznane za niezbędne w roku wystąpienia katastrofy, o której mowa w ust. 1 lit. a), Komisja może zaproponować, aby różnica została sfinansowana z kwoty rocznej, o której mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, dostępnej w roku następnym, do maksymalnej kwoty 400 mln EUR (w cenach z 2018 r.).

3. 
Rezerwa na pomoc nadzwyczajną nie może przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 508 mln EUR (w cenach z 2018 r.). Każda część rocznej kwoty, która nie została wykorzystana w roku n, może zostać wykorzystana do roku n +1. W pierwszej kolejności wykorzystuje się część rocznej kwoty wynikającą z roku poprzedniego. Każda część rocznej kwoty z roku n, która nie zostanie wykorzystana w roku n+1, wygasa.
4. 
Środki na europejską rezerwę solidarnościową i rezerwę na pomoc nadzwyczajną zapisuje się w budżecie ogólnym Unii jako środki rezerwowe.
Artykuł  10

Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza

1. 
Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza zapewnia pomoc w celu przeciwdziałania nieprzewidzianym i negatywnym skutkom w państwach członkowskich i sektorach, które są najbardziej dotknięte wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, z zastrzeżeniem warunków określonych w stosownym instrumencie oraz zgodnie z tymi warunkami.
2.  16
 Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza nie może przekroczyć kwoty 4 491 mln EUR (w cenach z 2018 r.).
3. 
Środki na pobrexitową rezerwę dostosowawczą zapisuje się w budżecie ogólnym Unii jako środki rezerwowe.
Artykuł  10a  17  

Instrument EURI

1. 
Od 2025 r. Instrument EURI może być wykorzystywany do finansowania, w danym roku, części kosztów z tytułu odsetek i płatności kuponowych należnych w odniesieniu do środków finansowych pożyczonych na rynkach kapitałowych zgodnie z art. 5 ust. 2 decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 18 . Instrument EURI może zostać uruchomiony w danym roku wyłącznie w celu pokrycia - w zakresie określonym w kolejnych ustępach - kwoty tych kosztów, które przekraczają następujące kwoty (w cenach z 2018 r.):
2025 - 2 332 mln EUR,
2026 - 3 196 mln EUR,
2027 - 4 168 mln EUR.
2. 
Instrument EURI może zostać uruchomiony przez Parlament Europejski i Radę w ramach procedury budżetowej przewidzianej w art. 314 TFUE, wyłącznie po uprzednim poszukiwaniu innych sposobów finansowania, w celu pokrycia znacznej części kwot przekraczających kwoty, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, zgodnie z mającymi zastosowanie zasadami sektorowymi i innymi zobowiązaniami prawnymi, z jednoczesnym uwzględnieniem priorytetów, ostrożnego budżetowania i należytego zarządzania finansami.

Środki na Instrument EURI udostępnia się poza pułapami WRF.

3. 
Instrument EURI obejmuje:
a)
kwotę odpowiadającą umorzeniom środków innych niż zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel, dokonanym łącznie od 2021 r., które nie zostały uruchomione w ramach tego instrumentu w poprzednich latach, z wyłączeniem kwot umorzeń ponownie udostępnionych zgodnie z przepisami art. 15 rozporządzenia finansowego i przepisami szczegółowymi dotyczącymi ponownego udostępniania środków, o czym mowa w odpowiednich aktach podstawowych. Kwotę tę wykorzystuje się w pierwszej kolejności;
b)
jedynie w przypadku gdy kwota, o której mowa w lit. a) niniejszego ustępu, jest niewystarczająca - dodatkową kwotę niezbędną do pełnego sfinansowania kosztów, o których mowa w ust. 1, w danym roku.

Każdego roku, w ramach dostosowań technicznych, o których mowa w art. 4, Komisja oblicza dostępną kwotę na podstawie akapitu pierwszego lit. a) niniejszego ustępu, biorąc pod uwagę kwoty uwzględnione w tym celu w poprzednich latach.

Artykuł  10b  19  

Rezerwa na rzecz Ukrainy

1. 
Rezerwa na rzecz Ukrainy może zostać uruchomiona wyłącznie w celu finansowania wydatków na podstawie rozporządzenia (UE) 2024/792.
2. 
Rezerwa na rzecz Ukrainy nie może przekroczyć kwoty 17 000 mln EUR w cenach bieżących na lata 2024-2027.
3. 
Roczna kwota uruchomiona w ramach Rezerwy na rzecz Ukrainy w danym roku nie może przekroczyć 5 000 mln EUR w cenach bieżących. Bez uszczerbku dla ogólnej kwoty określonej w ust. 2, niewykorzystana część rocznej kwoty w danym roku może zostać wykorzystana w kolejnych latach, do 2027 r.
4. 
Rezerwa na rzecz Ukrainy może zostać uruchomiona przez Parlament Europejski i Radę w ramach procedury budżetowej przewidzianej w art. 314 TFUE.

SEKCJA  2

Nietematyczne instrumenty szczególne

Artykuł  11

Jednolity margines

1. 
Jednolity margines obejmuje:
a)
począwszy od 2022 r. - kwoty odpowiadające marginesom, które są nadal dostępne poniżej pułapów WRF dla środków na zobowiązania w roku n-1 i które mają zostać udostępnione poza pułapami WRF dla środków na zobowiązania na lata 2022-2027;
b)
począwszy od 2022 r. - kwoty równoważne różnicy między wykonanymi płatnościami a pułapem płatności WRF na rok n-1 w celu dostosowania w górę pułapu płatności na lata 2022-2027; oraz
c)
dodatkowe kwoty, które mogą zostać udostępnione poza pułapami WRF w danym roku dla środków na zobowiązania lub środków na płatności, lub dla obu tych rodzajów środków, w zależności od przypadku, pod warunkiem że będą one w pełni kompensowane: w odniesieniu do środków na zobowiązania - w marginesach jednego lub większej liczby działów WRF na bieżący rok budżetowy lub przyszłe lata budżetowe, oraz w odniesieniu do środków na płatności - w marginesach w ramach pułapu płatności na przyszłe lata budżetowe.

Kwoty mogą być uruchamiane na podstawie akapitu pierwszego lit. c) jedynie wtedy, gdy kwoty dostępne na podstawie lit. a) i b) tego akapitu, stosownie do przypadku, są niewystarczające, a w każdym przypadku tylko w ostateczności, aby umożliwić reagowanie na nieprzewidziane okoliczności.

Zastosowanie lit. c) akapitu pierwszego nie może prowadzić do przekroczenia łącznych kwot pułapów WRF na środki na zobowiązania i środki na płatności na bieżący rok budżetowy i przyszłe lata budżetowe. Nie uruchamia się już zatem w kontekście WRF jakichkolwiek kwot kompensowanych zgodnie z tą literą.

2. 
Wykorzystanie jednolitego marginesu na podstawie ust. 1 akapit pierwszy lit. a) i c) nie może prowadzić do przekroczenia, w każdym danym roku, łącznie:
a)
0,04 % dochodu narodowego brutto Unii w środkach na zobowiązania, obliczonego w ramach rocznego dostosowania technicznego WRF, o którym mowa w art. 4;
b)
0,03 % dochodu narodowego brutto Unii w środkach na płatności, obliczonego w ramach rocznego dostosowania technicznego WRF, o którym mowa w art. 4.

Wykorzystanie jednolitego marginesu w każdym danym roku musi być zgodne z pułapami zasobów własnych określonymi w decyzji w sprawie zasobów własnych.

3. 
Roczne dostosowania, o których mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. b), nie mogą przekroczyć następujących kwot maksymalnych (w cenach z 2018 r.) na lata 2025-2027 w porównaniu z pierwotnym pułapem płatności na odpowiednie lata:
2025 - 8 000 mln EUR,
2026 - 13 000 mln EUR,
2027 - 15 000 mln EUR.

Kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 2 akapit drugi, mają charakter dodatkowy względem maksymalnych kwot, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu.

Wszelkie dostosowania w górę w pełni kompensuje się odpowiadającym im obniżeniem pułapu płatności na rok n-1.

3a.  20
 Maksymalna kwota rocznego dostosowania, o której mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, na 2026 r., powiększona o kwotę, o której mowa w art. 5 ust. 2 akapit drugi, dostosowywana jest o kwotę równoważną do niewykorzystanej części maksymalnej kwoty na 2025 r.
4. 
Kwoty, o których mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. a) i c) niniejszego artykułu, mogą zostać uruchomione przez Parlament Europejski i Radę w ramach procedury budżetowej przewidzianej w art. 314 TFUE, aby umożliwić finansowanie wydatków, których nie można sfinansować w ramach odpowiednich pułapów WRF dostępnych w danym roku.

Dostosowania w górę, o którym mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. b) niniejszego artykułu, dokonuje Komisja począwszy od 2022 r. w ramach dostosowania technicznego, o którym mowa w art. 4.

Artykuł  12  21  

Instrument elastyczności

1. 
Instrument elastyczności może być wykorzystywany na finansowanie, w danym roku budżetowym, określonych nieprzewidzianych wydatków w środkach na zobowiązania i odpowiadających im środkach na płatności, których to wydatków nie można sfinansować w ramach pułapów dostępnych w jednym lub większej liczbie innych działów. Pułap rocznej kwoty dostępnej na rzecz instrumentu elastyczności w latach 2021-2023 wynosi 915 mln EUR (w cenach z 2018 r.). Pułap rocznej kwoty dostępnej na rzecz instrumentu elastyczności w latach 2024-2027 wynosi 1 346 mln EUR (w cenach z 2018 r.).

Każdego roku roczną kwotę dostępną na instrument elastyczności zwiększa się o kwotę odpowiadającą częściom rocznych kwot przeznaczonych na europejską rezerwę solidarnościową i rezerwę na pomoc nadzwyczajną, które to kwoty wygasły w poprzednim roku zgodnie z art. 9.

2. 
Niewykorzystana część rocznej kwoty instrumentu elastyczności może zostać wykorzystana do roku n+2. W pierwszej kolejności, w porządku chronologicznym wykorzystuje się dowolną część rocznej kwoty wynikającą z poprzednich lat. Każda część rocznej kwoty z roku n, która nie zostanie wykorzystana w roku n+2, wygasa.

ROZDZIAŁ  4

REWIZJA WRF

Artykuł  13

Rewizja WRF

1. 
Bez uszczerbku dla art. 3 ust. 2 i art. 14-17, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności WRF mogą zostać poddane rewizji przy zachowaniu zgodności z pułapem zasobów własnych określonym w decyzji w sprawie zasobów własnych.
2. 
Co do zasady, wszelkie wnioski dotyczące zmiany WRF zgodnie z ust. 1 przedstawia się i przyjmuje przed rozpoczęciem procedury budżetowej dotyczącej danego roku lub pierwszego roku w danym okresie.
3. 
W każdym wniosku dotyczącym rewizji WRF zgodnie z ust. 1 analizuje się możliwości realokacji wydatków pomiędzy programami wchodzącymi w zakres działu, którego dotyczy rewizja, ze szczególnym uwzględnieniem przewidywanego niepełnego wykorzystania środków.
4. 
Przy każdej rewizji WRF zgodnie z ust. 1 uwzględnia się możliwości skompensowania podniesienia pułapu jednego działu poprzez obniżenie pułapu innego działu.
5. 
Przy każdej rewizji WRF zgodnie z ust. 1 utrzymuje się odpowiedni stosunek między środkami na zobowiązania i środkami na płatności.
Artykuł  14

Rewizja związana z wykonaniem

Powiadamiając Parlament Europejski i Radę o wynikach dostosowań technicznych WRF, Komisja w stosownych przypadkach przedstawia wszelkie wnioski, które uzna za konieczne, w sprawie rewizji łącznej kwoty środków na płatności, w świetle wykonania, w celu zapewnienia należytego zarządzania rocznymi pułapami płatności oraz, w szczególności, ich należytego rozłożenia w czasie w odniesieniu do środków na zobowiązania.

Artykuł  15

Rewizja w przypadku rewizji Traktatów

W przypadku rewizji Traktatów, która miałaby wpływ na budżet, dokonuje się odpowiedniej rewizji WRF.

Artykuł  16

Rewizja w przypadku rozszerzenia Unii

W przypadku przystąpienia jednego państwa lub większej ich liczby do Unii dokonuje się rewizji WRF w celu uwzględnienia potrzeb w zakresie wynikających z tego wydatków.

Artykuł  17

Rewizja w przypadku ponownego zjednoczenia Cypru

W przypadku ponownego zjednoczenia Cypru dokonuje się rewizji WRF w celu uwzględnienia kompleksowego rozwiązania sytuacji na Cyprze i dodatkowych potrzeb finansowych wynikających z ponownego zjednoczenia.

ROZDZIAŁ  5

WKŁAD W FINANSOWANIE DUŻYCH PROJEKTÓW

Artykuł  18

Wkład w finansowanie dużych projektów

1. 
W ramach budżetu ogólnego Unii na okres 2021-2027 udostępnia się maksymalną kwotę 13 202 mln EUR (w cenach z 2018 r.) na duże projekty realizowane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program kosmiczny Unii i Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego.
2. 
W ramach budżetu ogólnego Unii na okres 2021-2027 udostępnia się maksymalną kwotę 5 000 mln EUR (w cenach z 2018 r.) na międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy (ITER).

ROZDZIAŁ  6

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA W PROCEDURZE BUDŻETOWEJ

Artykuł  19

Współpraca międzyinstytucjonalna w procedurze budżetowej

1. 
Instytucje podejmują działania w celu ułatwienia przebiegu corocznej procedury budżetowej.
2. 
Instytucje współpracują ze sobą w dobrej wierze podczas całej procedury w celu uzgodnienia swoich stanowisk. Instytucje na wszystkich etapach procedury współdziałają w ramach kontaktów na właściwym szczeblu międzyinstytucjonalnym, aby monitorować postępy prac i analizować stopień zbliżenia stanowisk.
3. 
Instytucje zapewniają jak największy stopień koordynacji ich odpowiednich harmonogramów prac w celu umożliwienia przeprowadzenia procedury w sposób spójny i sprzyjający zbliżeniu stanowisk, prowadzący do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii.
4. 
Rozmowy trójstronne mogą być organizowane na wszystkich etapach procedury oraz z udziałem przedstawicieli różnych szczebli, w zależności od charakteru przewidywanej debaty. Każda instytucja, zgodnie ze swoim regulaminem wewnętrznym, wyznacza swoich przedstawicieli na każde posiedzenie, określa swój mandat negocjacyjny oraz z odpowiednim wyprzedzeniem informuje pozostałe instytucje o ustaleniach dotyczących posiedzeń.
Artykuł  20

Jedność budżetu

Wszystkie wydatki i dochody Unii i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej ujmuje się w budżecie ogólnym Unii zgodnie z art. 7 rozporządzenia finansowego, w tym wydatki wynikające z wszelkich stosownych decyzji podjętych jednomyślnie przez Radę po konsultacji z Parlamentem Europejskim, w ramach art. 332 TFUE.

ROZDZIAŁ  7

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł  21

Przejście do następnych wieloletnich ram finansowych

Komisja przedstawi wniosek w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych przed dniem 1 lipca 2025 r.

Artykuł  22

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2020 r.
W imieniu Rady
S. SCHULZE
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I  22  

WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE (UE-27)

(w mln EUR - ceny z 2018 r.)

ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA2021202220232024202520262027Łącznie 2021-2027
1. Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa19 71220 21119 67819 17818 17318 12017 565132 637
2. Spójność, odporność i wartości5 99662 64263 52565 07965 18456 67558 680377 781
2a. Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna1 66656 67357 00557 43657 77248 30248 937327 791
2b. Odporność i wartości4 3305 9696 5207 6437 4128 3739 74349 990
3. Zasoby naturalne i środowisko53 56252 62651 89351 01349 91448 73447 960355 702
z czego: Wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie38 04037 54436 85736 05435 28334 60233 886252 266
4. Migracja i zarządzanie granicami1 6873 1043 4543 5694 0834 1454 70124 743
5. Bezpieczeństwo i obrona1 5981 7501 7622 1122 2772 3982 57614 473
6. Sąsiedztwo i świat15 30915 52214 78914 50014 19213 32613 447101 085
7. Europejska administracja publiczna10 02110 21510 34210 45410 55410 67310 84373 102
z czego: Wydatki administracyjne instytucji7 7427 8787 9457 9978 0258 0778 18855 852
ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM107 885166 070165 443165 905164 377154 071155 7721 079 523
ŚRODKI NA PŁATNOŚCI OGÓŁEM154 065153 850152 682151 436151 175151 1751511751 065 558

ZAŁĄCZNIK  II  23  

DOSTOSOWANIE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW - WYKAZ PROGRAMÓW, KLUCZ PODZIAŁU I ŁĄCZNA DODATKOWA ALOKACJA ŚRODKÓW NA ZOBOWIĄZANIA

(w mln EUR -ceny z 2018 r.)

Klucz podziałuŁączna dodatkowa alokacja środków na
zobowiązania na podstawie art. 5
2022-20242025-2027
1. Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa36,36 %41,79 %4 000
Program "Horyzont Europa"27,27 %31,34 %3 000
Fundusz InvestEU9,09 %10,45 %1 000
2b. Odporność i wartości54,55 %47,76 %5 155
Program UE dla zdrowia26,37 %15,37 %2 055
Program "Erasmus+15,46 %17,77 %1 700
Kreatywna Europa5,45 %6,26 %600
Prawa i wartości7,27 %8,36 %800
4. Migracja i zarządzanie granicami9,09 %10,45 %1 000
Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami9,09 %10,45 %1 000
OGÓŁEM100,00 %100,00 %10 155".
1 Zgoda z dnia 16 grudnia 2020 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).
3 Art. 2 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia nr 2024/765 z dnia 29 lutego 2024 r. (Dz.U.UE.L.2024.765) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2024 r.
4 Art. 2 ust. 3:

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2022/2496 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.325.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 stycznia 2023 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia nr 2024/765 z dnia 29 lutego 2024 r. (Dz.U.UE.L.2024.765) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2024 r.

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/792. Z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia Instrumentu na rzecz Ukrainy (Dz.U. L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/ 792/oj).
6 Art. 4 ust. 1 lit. f) dodana przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 2024/765 z dnia 29 lutego 2024 r. (Dz.U.UE.L.2024.765) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2024 r.
7 Art. 4 ust. 1 lit. g) dodana przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 2024/765 z dnia 29 lutego 2024 r. (Dz.U.UE.L.2024.765) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2024 r.
8 Art. 5 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 2024/765 z dnia 29 lutego 2024 r. (Dz.U.UE.L.2024.765) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2024 r.
9 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1).
10 Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1).
11 Dz.U. L 29 z 31.1.2020, s. 7.
12 Art. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia nr 2024/765 z dnia 29 lutego 2024 r. (Dz.U.UE.L.2024.765) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2024 r.
13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/691 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników (EFG) oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 (Dz.U. L 153 z 3.5.2021, s. 48).
14 Art. 9 zmieniony przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia nr 2024/765 z dnia 29 lutego 2024 r. (Dz.U.UE.L.2024.765) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2024 r.
15 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3).
16 Art. 10 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 2024/765 z dnia 29 lutego 2024 r. (Dz.U.UE.L.2024.765) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2024 r.
17 Art. 10a dodany przez art. 1 pkt 6 rozporządzenia nr 2024/765 z dnia 29 lutego 2024 r. (Dz.U.UE.L.2024.765) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2024 r.
18 Decyzja Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylająca decyzję 2014/335/UE, Euratom (Dz.U. L 424 z 15.12.2020, s. 1).
19 Art. 10b dodany przez art. 1 pkt 6 rozporządzenia nr 2024/765 z dnia 29 lutego 2024 r. (Dz.U.UE.L.2024.765) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2024 r.
20 Art. 11 ust. 3a dodany przez art. 1 pkt 7 rozporządzenia nr 2024/765 z dnia 29 lutego 2024 r. (Dz.U.UE.L.2024.765) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2024 r.
21 Art. 12 zmieniony przez art. 1 pkt 8 rozporządzenia nr 2024/765 z dnia 29 lutego 2024 r. (Dz.U.UE.L.2024.765) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2024 r.
22 Załącznik I zmieniony przez art. 1 pkt 9 rozporządzenia nr 2024/765 z dnia 29 lutego 2024 r. (Dz.U.UE.L.2024.765) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2024 r.
23 Załącznik II zmieniony przez art. 1 pkt 9 rozporządzenia nr 2024/765 z dnia 29 lutego 2024 r. (Dz.U.UE.L.2024.765) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2024 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.