Wezwanie do składania propozycji w ramach wspólnotowego programu działań promującego organizacje pozarządowe, których podstawowym celem jest działalność w zakresie ochrony środowiska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.188.21

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 sierpnia 2005 r.

Wezwanie do składania propozycji w ramach wspólnotowego programu działań promującego organizacje pozarządowe, których podstawowym celem jest działalność w zakresie ochrony środowiska

(2005/C 188/13)

(Dz.U.UE C z dnia 2 sierpnia 2005 r.)

Zgodnie z zasadami decyzji nr 466/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1 maja 2002 ustanawiającej wspólnotowy program działań promujący ekologiczne organizacje pozarządowe(1), których podstawowym celem jest działalność w zakresie środowiska, Komisja zaprasza pozarządowe organizacje europejskie, których podstawowym celem jest działalność w zakresie ochrony środowiska i podnoszenia wartości mająca na względzie zrównoważony rozwój, do składania propozycji odnośnie uzyskania wkładu finansowego. W programie tym mogą uczestniczyć również organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie ochrony zwierząt, przy założeniu, że działalność tego typu służy osiągnięciu celów w zakresie ochrony środowiska (w ramach zasad określonych w art. 174 Traktatu WE).

Pomoc finansowa w ramach niniejszego Wezwania do Składania Propozycji jest uwarunkowana dostępnością funduszy.

Wkład zostanie dokonany w odniesieniu do kosztów ponoszonych przez europejskie ekologiczne organizacje pozarządowe w ramach realizacji działań określonych w ich rocznych programach prac na rok 2006. Wnioskujące organizacje powinny prowadzić działalność na poziomie europejskim, pojedynczo lub w formie kilku skoordynowanych stowarzyszeń, posiadających strukturę (bazę członkowską) i prowadzących działalność obejmującą przynajmniej trzy kraje europejskie. Dopuszczalne są przypadki działalności obejmującej dwa kraje europejskie, pod warunkiem, że podstawowym celem tej działalności jest wsparcie rozwoju i wdrażania wspólnotowej polityki ochrony środowiska.

W Programie będą miały moż liwość uczestniczyć europejskie organizacje pozarządowe utworzone (posiadające siedzibę prawną) w jednym z następujących krajów:

– Państwa Członkowskie,

– Bułgaria, Rumunia,

– Turcja,

– była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Albania, Serbia i Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina oraz Chorwacja.

Udział organizacji pozarządowych z Bułgarii i Turcji podlega formalnym umowom pomiędzy rządem każdego z tych Państw i Wspólnotą, jako że umowy z tymi krajami nie zostały jeszcze podpisane. W zakresie uczestnictwa w programie działań, pod uwagę brane będą jedynie organizacje z krajów, które formalnie podpisały tego typu umowy ze Wspólnotą. Zgodność z tym kryterium zostanie sprawdzona dopiero na końcowym etapie wyboru w grudniu 2005.

Pomoc finansowa w ramach niniejszego Wezwania do Składania Propozycji może zostać udzielona dla działań związanych z przyczynianiem się do rozwoju i implementacji wspólnotowej polityki ochrony środowiska oraz prawodawstwa w różnych regionach Europy. Program przyczyni się również do wzmocnienia mniejszych stowarzyszeń regionalnych lub lokalnych podejmujących wysiłki w celu stosowania 'dorobku wspólnotowego' w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju na swoim terenie.

Wsparcie uzyskane w ramach niniejszego Programu będzie koncentrować się na obszarach priorytetowych wskazanych w Szóstym Programie Działań w dziedzinie Środowiska(2):

– ograniczanie zmian klimatycznych,

– środowisko naturalne i bioróżnorodność - ochrona zasobów unikalnych,

– zdrowie i ochrona środowiska,

– zapewnienie zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami.

Oprócz obszarów wspomnianych powyżej, zainteresowanie będzie koncentrować się również na wdrażaniu i wykonywaniu prawodawstwa wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska oraz kształceniu w zakresie ochrony środowiska.

Przyznając dotacje, Komisja zwróci również odpowiednią uwagę na uczestnictwo ze strony krajów i regionów uprzednio niedostatecznie reprezentowanych w Programie, ze szczególnym uwzględnieniem nowych Państw Członkowskich oraz Państw trzecich.

Program jest instrumentem współfinansowania. Poziom ogólnej pomocy wspólnotowej nie przekroczy 70 % średnich, potwierdzonych audytem rocznych kosztów dopuszczalnych wnioskodawcy w ciągu poprzednich dwóch lat, w przypadku organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie Wspólnoty lub w krajach, lub 80 % w przypadku organizacji pozarządowych z siedzibą w Bułgarii, Rumunii i Turcji oraz krajach bałkańskich, ani nie przekroczy 80 % dopuszczalnych kosztów wnioskodawcy w roku bieżącym. Kwota dotacji zostanie określona w sposób ostateczny po zaakceptowaniu przez Komisję zbadanego sprawozdania finansowego beneficjenta.

Wybór beneficjentów zostanie dokonany na podstawie kryteriów określonych w dossier informacyjnym dotyczącym niniejszego Wezwania do Składania Propozycji oraz w ramach limitów dostępnego budżetu.

Procedura oceny wniosku jest następująca:

– otrzymanie, rejestracja i potwierdzenie otrzymania przez Komisję,

– badanie przez służby Komisji,

– sformułowanie ostatecznej decyzji i poinformowanie wnioskodawcy o wynikach.

Decyzja Komisji jest ostateczna.

Cała procedura jest ściśle tajna. W przypadku zatwierdzenia przez Komisję, pomiędzy Komisją a stroną składającą wniosek zostanie zawarta pojedyncza umowa (wyrażona w euro).

Dossier informacyjne dotyczące niniejszego Wezwania do Składania Propozycji określające kryteria kwalifikacji, wyboru i przyznawania środków (łącznie ze szczegółami systemu ważenia) jak również procedurę składania wniosku, jego oceny i zatwierdzania można uzyskać zwracając się pisemnie pod następujący adres (preferowana komunikacja faksem):

Sekretariat Dyrekcja Generalna ds. Środowiska A.3

Komisja Europejska

Biuro: BU-5 06/130

B-1049 Bruksela

Faks: (32-2) 299 10 68

Dossier można również pobrać ze strony internetowej Komisji pod następującym adresem:

http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm

Propozycje należy składać najpóźniej do 3 października 2005 r.

______

(1) Dz.U. L 75, 16.3.2002, str. 1-6.

(2) Dz.U. L 242, 10.9.2002, str. 1-15.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.