Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.430.6

| Akt nienormatywny
Wersja od: 1 grudnia 2014 r.

DECYZJA RADY
z dnia 22 grudnia 2004 r.
Wersja Skonsolidowana w sprawie wprowadzenia w życie części dorobku Schengen przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

(2004/926/WE)

(2014/C 430/02)

(Dz.U.UE C z dnia 1 grudnia 2014 r.)

INFORMACJA DLA CZYTELNIKA
Niniejsza publikacja zawiera wersję skonsolidowaną decyzji Rady 2004/926/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia w życie części dorobku Schengen przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Dz.U. L 395 z 31.12.2004, s. 70) w wersji uwzględniającej zmiany wprowadzone decyzją Rady 2014/857/UE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie notyfikowania przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej chęci uczestnictwa w niektórych przepisach dorobku Schengen zawartych w aktach prawnych Unii w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych oraz zmieniająca decyzje 2000/365/WE i 2004/926/WE (Dz.U. L 345 z 1.12.2014, s. 1).
Niniejszy tekst został sporządzony do celów informacyjnych i instytucje Unii Europejskiej nie ponoszą za niego odpowiedzialności.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając decyzję Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen 1 , a w szczególności art. 6 tej decyzji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zjednoczone Królestwo wyraziło wolę rozpoczęcia wdrożenia następującej części dorobku Schengen: współpracy sądowej, współpracy w dziedzinie narkotyków, art. 26 i 27 Konwencji Schengen oraz współpracy policyjnej.

(2) Zjednoczone Królestwo wskazało, że jest gotowe do stosowania wszystkich przepisów dorobku Schengen określonych w art. 1 decyzji 2000/365/WE z wyjątkiem przepisów dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen.

(3) Zjednoczone Królestwo będzie kontynuowało przygotowania do wdrożenia odpowiednich przepisów dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen oraz ochrony danych.

(4) Zjednoczonemu Królestwu przekazano kwestionariusz, odnotowano odpowiedzi na zawarte w nim pytania, a następnie przeprowadzono wizytę sprawdzającą i oceniającą w Zjednoczonym Królestwie zgodnie z procedurami mającymi zastosowanie w zakresie współpracy policyjnej.

(5) W odniesieniu do stosowania dorobku Schengen dotyczącego dziedzin, o których mowa powyżej, kwestionariusz i wizyta wykazały, że wymogi dotyczące ustawodawstwa, ilości personelu, wyszkolenia, infrastruktury oraz zasobów materialnych zostały spełnione.

(6) Warunki konieczne do wdrożenia przez Zjednoczone Królestwo tych przepisów dorobku Schengen, o których mowa w art. 1 lit.a) pkt (i), lit. b), lit. c) pkt (i) oraz lit. d) pkt (i) decyzji 2000/365/WE zostały spełnione, umożliwiając wprowadzenie w życie tych przepisów wraz z ich późniejszym rozwinięciem przez Zjednoczone Królestwo.

(7) Decyzja 2000/365/WE określa w art. 5 ust. 2, które przepisy dorobku Schengen mają zastosowanie do Gibraltaru.

(8) Rada Unii Europejskiej oraz Republika Islandii i Królestwo Norwegii zawarły Umowę w sprawie ustanowienia praw i zobowiązań między Irlandią i Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z jednej strony, a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii z drugiej strony, w obszarach dorobku Schengen, które stosują się do tych państw 2 . Na podstawie art. 2 tej Umowy, w sprawie przygotowania niniejszej decyzji skonsultowano się z Komitetem Mieszanym ustanowionym na podstawie art. 3 Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen 3 , zgodnie z art. 4 niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Przepisy określone w art. 1 lit. a) pkt (i), lit. b), lit. c) pkt (i) i lit. d) pkt (i) decyzji 2000/365/WE są wprowadzane w życie przez Zjednoczone Królestwo od dnia 1 stycznia 2005 r.

Przepisy określone w art. 5 ust. 2 decyzji 2000/365/WE są wprowadzane w życie w Gibraltarze od dnia 1 stycznia 2005 r.

Przepisy aktów stanowiących rozwinięcie dorobku Schengen przyjęte po decyzji 2000/365/WE określone w załączniku

I do niniejszej decyzji są wprowadzane w życie przez Zjednoczone Królestwo oraz w Gibraltarze od dnia 1 stycznia 2005 r.

Przepisy aktów stanowiących rozwinięcie dorobku Schengen przyjęte po decyzji 2000/365/WE określone w załączniku

II do niniejszej decyzji są stosowane przez Zjednoczone Królestwo od dnia 1 stycznia 2005 r.

Od dnia 1 grudnia 2014 r. Zjednoczone Królestwo nadal stosuje przepisy, o których mowa w art. 1 lit. a) ppkt (i), w art. 1 lit. b) i c) oraz w art. 5 ust. 2 decyzji 2000/365/WE zmienionych decyzją Rady 2014/857/UE 4 oraz przepisy aktów prawnych wymienionych w załącznikach I i II do niniejszej decyzji zmienionych decyzją 2014/857/UE.

Artykuł  2

Formalne zawiadomienia oraz przekazywanie decyzji pomiędzy organami Gibraltaru, w tym sądami oraz organami państw członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa) do celów niniejszej decyzji odbywa się zgodnie z procedurą określoną w ustaleniach dotyczących organów Gibraltaru w ramach instrumentów UE i WE oraz odpowiednich umów (zob. załącznik III do niniejszej decyzji) zawartych między Hiszpanią a Zjednoczonym Królestwem w dniu 19 kwietnia 2000 r., o czym zostały zawiadomione państwa członkowskie i instytucje Unii Europejskiej.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2004 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

C. VEERMAN

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Wykaz aktów stanowiących rozwinięcie dorobku Schengen, które są wprowadzane w życie przez Zjednoczonego Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz w Gibraltarze

1. Akt Rady z dnia 29 maja 2000 r. ustanawiający Konwencję o wzajemnej pomocy w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej (przepisy określone w art. 2 ust. 1 Konwencji) (Dz.U. C 197 z 12.7.2000, str. 1). Zastosowanie konwencji do Gibraltaru stanie się skuteczne w momencie gdy Europejska Konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych zostanie rozszerzona na Gibraltar.

2. Dyrektywa Rady 2001/51/WE z dnia 28 czerwca 2001 r. uzupełniająca postanowienia art. 26 Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. (Dz.U. L 187 z 10.7.2001, str. 45).

3. Akt Rady z dnia 16 października 2001 r. przyjmujący Protokół do Konwencji o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej (przepisy określone w art. 15 protokołu) (Dz.U. C 326 z 21.11.2001, str. 1). Protokół będzie miał zastosowanie do Gibraltaru, w momencie gdy Europejska konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych stanie się skuteczna w stosunku do Gibraltaru zgodnie z art. 26 tej konwencji.

5. Dyrektywa Rady 2002/90/WE z dnia 28 listopada 2002 r. definiująca ułatwianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu (Dz.U. L 328 z 5.12.2002, s. 17).

6. Rozporządzenie Rady (WE) nr 377/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, s. 1).

7. Dyrektywa Rady 2004/82/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązku przekazywania przez przewoźników danych dotyczących pasażerów (Dz.U. L 261 z 6.8.2004, s. 24).

8. Decyzja ramowa Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (Dz.U. L 350 z 30.12.2008, s. 60).

9. Decyzja Rady 2008/149/WSiSW z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 50).

10. Decyzja Rady 2011/349/UE z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, odnoszącego się w szczególności do współpracy sądowej w sprawach karnych i współpracy policji (Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 1).

ZAŁĄCZNIK  II

Wykaz aktów stanowiących rozwinięcie dorobku Schengen, które będą stosowane przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:

1. Decyzja Rady 2000/586/WSiSW z dnia 28 września 2000 r. ustanawiająca procedurę zmiany art. 40 ust. 4 i 5, art. 41 ust. 7 i art. 65 ust. 2 Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz.U. L 248 z 3.10.2000, s. 1).

2. Decyzja Rady 2003/725/WSiSW z dnia 2 października 2003 r. zmieniająca postanowienia art. 40 ust. 1 i 7 konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz.U. L 260 z 11.10.2003, s. 37).

ZAŁĄCZNIK  III

Copy of letter

From: Mr Javier SOLANA, Secretary-General of the Council of the European Union

Date: 19 April 2000

To: Permanent Representatives of the Member States and to other institutions of the European Union

Subject: Gibraltar authorities in the context of EU and EC instruments and related treaties

I hereby circulate a document which contains agreed arrangements relating to Gibraltar authorities in the context of EU and EC instruments and related treaties ("the arrangements"), together with an exchange of correspondence between the Permanent Representatives of the United Kingdom and Spain, which, in accordance with paragraph 8 of the arrangements, are notified to the Permanent Representatives of the Member States and to the other institutions of the European Union for their information and for the purposes indicated in them.

POSTBOXING ARRANGEMENTS

Agreed Arrangements relating to Gibraltar Authorities in the Context of EU and EC Instruments and Related Treaties

1. Taking account of the responsibility of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland as the Member State responsible for Gibraltar, including its external relations, under the terms of Article 299.4 of the Treaty establishing the European Community, when in an instrument or treaty of the type specified in paragraph 5 a provision is included whereby a body, authority or service of one Member State of the European Union may communicate directly with those of another EU Member State or may take decisions with some effect in another EU Member State, such a provision will be implemented, in respect of a body, authority or service of Gibraltar (hereinafter referred to as "Gibraltar authorities", in accordance with the procedure in paragraph 2, and in the cases specified therein, through the authority of the United Kingdom specified in paragraph 3. The obligations of an EU Member State under the relevant instrument or treaty remain those of the United Kingdom.

2. In order to implement such a provision, formal communications and decisions to be notified which are taken by or addressed to the Gibraltar authorities will be conveyed by the authority specified in paragraph 3 under cover of a note in the form attached for illustrative purposes in Annex 1. The authority specified in paragraph 3 will also ensure an appropriate response to any related enquiries. Where decisions are to be directly enforced by a court or other enforcement authority in another EU Member State without such notification, the documents containing those decisions by the Gibraltar authority will be certified as authentic by the authority specified in paragraph 3. To this effect the Gibraltar authority will make the necessary request to the authority specified in paragraph 3. The certification will take the form of a note based in Annex 1.

3. The authority of the United Kingdom mentioned in paragraphs 1 and 2 will be The United Kingdom Government/ Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs of the Foreign and Commonwealth Office based in London or any United Kingdom body based in London which the Government of the United Kingdom may decide to designate.

4. The designation by the United Kingdom of a Gibraltar authority in application of any instrument or treaty specified in paragraph 5 that includes a provision such as that mentioned in paragraph 1 will also contain a reference to the authority specified in paragraph 3 in the terms of Annex 2.

5. These arrangements will apply as between EU Member States to:

a) Any present or future European Union or Community instrument or any present or future treaty concluded within the framework of the European Union or European Community;

b) Any present or future treaty related to the European Union or European Community to which all or a number of EU Member States or all or a number of EU and EFTA/EEA states are the only signatories or contracting parties;

c) The Council of Europe Conventions mentioned in the Convention of 19 June 1990 implementing the Schengen Agreement;

d) The following treaties related to instruments of the European Union:

- The convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters done at the Hague on 15 November 1965.

- The Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters done at the Hague on 18 March 1970.

- The Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction done at the Hague on 25 October 1980 (when extended to Gibraltar).

e) Other treaties to which both sides agree that these arrangements should apply. Where there is no such agreement, the two sides will nevertheless seek to avoid and to resolve any problems, which may arise.

In respect of the treaties specified in subparagraphs (a) and (b) these arrangements will also apply as between all the contracting parties to those treaties. Paragraphs 1 and 2 of these arrangements will be constructed accordingly.

6. The spirit of these arrangements will be respected to resolve questions that may arise in the application of any provisions of the kind described in paragraph 1, bearing in mind the desire of both sides to avoid problems concerning the designation of Gibraltar authorities.

7. These arrangements or any activity or measure taken for their implementation or as a result of them do not imply on the side of the Kingdom of Spain or on the side of the United Kingdom any change in their respective positions on the question of Gibraltar or on the limits of that territory.

8. These arrangements will be notified to the EU institutions and Member States for their information and for the purposes indicated in them.

Annex 1

SPECIMEN NOTE FROM THE AUTHORITY SPECIFIED IN PARAGRAPH 3

On behalf of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland as the Member State responsible for Gibraltar, including its external relations, in accordance with Article 299(4) of the Treaty establishing the European Community, I attach a certificate in respect of (the company), signed by the Commissioner of Insurance, the supervisory authority for Gibraltar.

In accordance with the Article 14 of the Directive 88/375/EEC, as amended by Article 34 of Directive 92/49/EEC, the (name of company) has notified to the Commissioner of Insurance in Gibraltar its intention to provide services into (name of EU Member State). The process envisaged by Article 35 of Directive 92/49/EEC is that within one month of the notification the competent authorities of the home Member State shall communicate to the host Member State or Member State within the territory of which an undertaking intends to carry on business under the freedom to provide services:

(a) A certificate attesting that the undertaking has the minimum solvency margin calculated in accordance with Article 16 and 17 of Directive 73/239/EEC;

(b) The classes of insurance which the undertaking has been authorised to offer;

(c) The nature of the risks which the undertaking proposes to cover in the Member State of the provision of services.

Annex 2

FORMULA TO BE USED BY THE UNITED KINGDOM WHEN DESIGNATING A GIBRALTAR AUTHORITY

In respect of the application of the (name of instrument) to Gibraltar, the United Kingdom, as the Member State responsible for Gibraltar, including its external relations, in a accordance with Article 299(4) of the Treaty establishing the European Community, designates (name of Gibraltar authority) as the competent authority for the purposes of (relevant provision of the instrument). In accordance with arrangements notified in Council document XXXX of 2000:

1.1. One or more of the following alternatives will be used as appropriate

- any formal communications required under the relevant provisions of (name of instrument) which come from or are addressed to (name of Gibraltar authority),

- any decision taken by or addressed to (name of Gibraltar authority) which is to be notified under the relevant provisions of (name of instrument),

will be conveyed by (name of UK authority) under cover of a note. The (name of UK authority) will also ensure an appropriate response to any related enquiries.

Where decisions are to be directly enforced by a court or other enforcement authority in another Member State without the need of a formal previous notification

The documents containing such decisions of (name of Gibraltar authority) will be certified as authentic by the (name of UK authority). To this effect the (name of Gibraltar authority) will make the necessary request to the (name of UK authority). The certification will take the form of a note.

1 Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43.
2 Dz.U. L 15 z 20.1.2000, s. 2.
3 Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 36.
4 Decyzja Rady 2014/857/EU z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie notyfikowania przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej chęci uczestnictwa w niektórych przepisach dorobku Schengen zawartych w aktach prawnych Unii w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych oraz zmieniająca decyzje Rady 2000/365/WE i 2004/926/WE (Dz.U. L 345 z 1.12.2014, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.