Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1997.17.34

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1997 r.

DECYZJA KOMISJI 97/41/WE
z dnia 18 grudnia 1996 r.
ustanawiająca warunki zdrowotne i świadectwo zdrowia publicznego dla przywozu z państw trzecich produktów mięsnych otrzymywanych z mięsa drobiowego, mięsa dzikich zwierząt utrzymywanych przez człowieka, mięsa zwierząt łownych i mięsa króliczego
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(97/41/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 21 stycznia 1997 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/118/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt i ludzi, regulujące handel i przywóz do Wspólnoty produktów nieobjętych wyżej wymienionymi wymaganiami ustanowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 89/662/EWG oraz w zakresie czynników chorobotwórczych do dyrektywy 90/425/EWG(1), ostatnio zmienionej decyzją Komisji 96/405/WE(2), w szczególności jej art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

muszą zostać stworzone określone warunki dla przywozu do Wspólnoty produktów mięsnych otrzymywanych z mięsa drobiowego, mięsa dzikich zwierząt utrzymywanych przez człowieka, mięsa zwierząt łownych i mięsa króliczego; produkty te muszą odpowiadać warunkom ustanowionym w rozdziale 1 załącznika II do dyrektywy 92/118/EWG;

musi zostać stworzony formularz świadectwa zdrowia publicznego, który będzie podpisywany przez lekarza weterynarii, w celu poświadczenia, że wyroby spełniają wymogi ustanowione niniejszą decyzją;

dodatkowo, gdy możliwe jest uznanie warunków oferujących równoważne gwarancje, państwo trzecie może złożyć propozycje takiego uznania do odpowiedniego rozpatrzenia przez Komisję;

warunki i świadectwo ustanowione niniejszą decyzją jest zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejsza decyzja ustala wymagania zdrowotne dla przywozu produktów mięsnych otrzymywanych z mięsa drobiowego, mięsa dzikich zwierząt utrzymywanych przez człowieka, mięsa zwierząt łownych i mięsa króliczego.

Artykuł  2

Przywóz produktów mięsnych otrzymywanych z mięsa drobiowego, mięsa dzikich zwierząt utrzymywanych przez człowieka, mięsa zwierząt łownych i mięsa króliczego jest uwarunkowany spełnieniem wymagań ustanowionych w rozdziale 1 załącznika II do dyrektywy 92/118/EWG.

Artykuł  3
1. Każdej przesyłce produktów mięsnych otrzymywanych z mięsa drobiowego, mięsa dzikich zwierząt utrzymywanych przez człowieka, mięsa zwierząt łownych i mięsa króliczego musi towarzyszyć oryginalne, numerowane świadectwo zdrowia publicznego, wypełnione, podpisane i opatrzone datą, składające się z jednego arkusza i odpowiadające wzorowi ustanowionemu w załączniku.
2. Świadectwo to jest sporządzane, w co najmniej jednym z języków urzędowych Państwa Członkowskiego miejsca wprowadzenia do Wspólnoty.
Artykuł  4

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 1997 r.

Artykuł  5

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 1996 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 62, z 15.3.1993, str. 49.

(2) Dz.U. L 165, z 4.7.1996, str. 40.

ZAŁĄCZNIK

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ŚWIADECTWO ZDROWIA PUBLICZNEGO

dla produktów mięsnych otrzymanych z mięsa drobiowego, mięsa dzikich zwierząt utrzymywanych przez człowieka, mięsa zwierząt łownych i mięsa króliczego(1)

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.