Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2015.300.31

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 lipca 2016 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/2055
z dnia 10 listopada 2015 r.
ustanawiająca warunki realizacji programu szczepień interwencyjnych bydła przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła w Grecji i zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/1500

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 7671)

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 17 listopada 2015 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 1 , w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 2 , w szczególności jej art. 10 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzającą ogólne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń 3 , w szczególności jej art. 19 ust. 1 lit. a), ust. 3 lit. a) i ust. 6,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi 4 , w szczególności jej art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa Rady 92/119/EWG określa ogólne środki zwalczania niektórych chorób zwierzęcych. Uwzględnia ona środki, które należy przedsięwzięć w przypadku podejrzenia i potwierdzenia wystąpienia w gospodarstwie choroby guzowatej skóry bydła, środki w obszarach objętych ograniczeniami oraz inne dodatkowe środki zwalczania choroby. W ramach tych środków, w uzupełnieniu do innych środków zwalczania choroby, w przypadku wystąpienia ogniska guzowatej skóry bydła przewiduje się również szczepienia interwencyjne.

(2) W dniu 20 sierpnia 2015 r. władze greckie powiadomiły Komisję o wystąpieniu dwóch ognisk choroby guzowatej skóry bydła w gospodarstwach, w których utrzymuje się ok. 200 sztuk bydła, w Feres w jednostce regionalnej Ewros w Grecji. Są to pierwsze przypadki choroby guzowatej skóry bydła w Unii.

(3) W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby guzowatej skóry bydła do innych części Grecji oraz do innych państw członkowskich i państw trzecich Komisja przyjęła decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/1423 5 zakazującą przemieszczania i wysyłki bydła oraz nasienia bydła, a także wprowadzania do obrotu niektórych produktów zwierzęcych z jednostki regionalnej Ewros.

(4) W kontekście kolejnych informacji na temat sytuacji epidemiologicznej w Grecji wspomniane tymczasowe środki ochronne zastąpiono bardziej złożonymi środkami określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/1500 6 .

(5) Ponadto w dniu 10 września 2015 r. Grecja poinformowała Komisję i państwa członkowskie o 24 potwierdzonych i 17 podejrzewanych przypadkach wystąpienia ognisk guzowatej skóry bydła w gospodarstwach położonych na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych utworzonych w jednostce regionalnej Ewros.

(6) Ponadto w dniu 27 września 2015 r. władze greckie powiadomiły Komisję o wystąpieniu ogniska choroby guzowatej skóry bydła w południowo-wschodniej części jednostki regionalnej Ksanti, a w dniu 2 października 2015 r. - o kolejnym przypadku wystąpienia ogniska tej choroby w jednostce regionalnej Kawala znajdującej się na zachód od jednostki regionalnej Ksanti.

(7) Ponadto w dniu 7 października 2015 r. władze greckie powiadomiły Komisję o wystąpieniu ogniska choroby guzowatej skóry bydła w gospodarstwie hodowli bydła w jednostce regionalnej Limnos.

(8) W przypadku wystąpienia ogniska choroby guzowatej skóry bydła art. 19 dyrektywy 92/119/EWG przewiduje możliwość stosowania szczepień przeciwko tej chorobie.

(9) W dniu 26 sierpnia 2015 r. Grecja przedłożyła Komisji program szczepień interwencyjnych przeciwko tej chorobie u bydła trzymanego w gospodarstwach w jednostce regionalnej Ewros. W programie szczegółowo określono pod względem geograficznym i administracyjnym obszar szczepień, liczbę gospodarstw oraz liczbę zwierząt, które mają zostać zaszczepione, a także termin zakończenia szczepień i okoliczności, w wyniku których podjęto decyzję o wdrożeniu przedmiotowych środków.

(10) Zgodnie z opinią naukową Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) na temat choroby guzowatej skóry bydła 7 w obrocie handlowym dostępne są jedynie żywe szczepionki atenuowane przeciwko tej chorobie. W opinii stwierdzono, że Neethling - atenuowana szczepionka przeciwko wirusowi choroby guzowatej skóry bydła - bardzo skutecznie zapobiega zachorowalności na tę chorobę. Jako że szczepionki homologiczne przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła są skuteczniejsze niż szczepionki oparte na atenuowanym wirusie ospy owiec, zaleca się ich stosowanie, o ile są dostępne, gdyż producenci tej szczepionki działają wyłącznie poza Unią.

(11) Żadna szczepionka przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła nie posiada pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Unii. Szczepienia interwencyjne zgodnie z art. 19 dyrektywy 92/119/EWG mogą być zatem przeprowadzane jedynie zgodnie z art. 8 dyrektywy 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 8 , który umożliwia państwom członkowskim tymczasowe dopuszczenie użycia szczepionek bez pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w przypadku poważnych chorób epizootycznych, jak to ma miejsce w odniesieniu do choroby guzowatej skóry bydła.

(12) Zgodnie z art. 19 ust. 6 dyrektywy 92/119/EWG w dniu 5 września 2015 r. Grecja poinformowała Komisję o nabyciu wystarczającej liczby dawek homologicznej szczepionki przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła i o rozpoczęciu szczepień interwencyjnych na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych w jednostce regionalnej Ewros zgodnie z programem szczepień opisanym w motywie 9. Ponadto odpowiednio w dniu 27 września i w dniu 2 października 2015 r. władze greckie poinformowały Komisję o swojej decyzji dotyczącej przeprowadzenia szczepień bydła trzymanego w gospodarstwach w jednostkach regionalnych Rodopy, Ksanti i Kawala zgodnie z programem szczepień przedłożonym w dniu 26 sierpnia 2015 r.

(13) Celem niniejszej decyzji jest określenie warunków przeprowadzania przez Grecję szczepień interwencyjnych. Szybkie rozprzestrzenianie się choroby guzowatej skóry bydła w Grecji stanowi zagrożenie dla innych części terytorium Grecji oraz dla sąsiednich państw. Celem niniejszej decyzji jest zatem również zaostrzenie stosowanych w Grecji środków zwalczania choroby przez ograniczenie przemieszczania niezaszczepionego bydła powyżej trzeciego miesiąca życia do innych gospodarstw na obszarze objętym ograniczeniami. To ograniczenie wieku pozwala na niezbędne przemieszczanie młodych cieląt do innych gospodarstw w celu dalszego chowu w okresie po narodzinach, kiedy zwierzęta nie mogą nabyć odporności. Jednocześnie na obszarze objętym ograniczeniami niezbędne jest pozwolenie na przemieszczanie niezaszczepionych zwierząt bezpośrednio do rzeźni.

(14) Obszar, na którym mają zostać przeprowadzone szczepienia przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła, może obejmować cały obszar dotknięty ograniczeniami zdefiniowany w decyzji wykonawczej (UE) 2015/1500 i określony w załączniku do tej decyzji.

(15) Pierwszą serię szczepień należy zakończyć możliwie najszybciej, nie później niż dnia 31 października 2015 r. i dnia 30 listopada 2015 r. odpowiednio w jednostce regionalnej Ewros oraz w jednostkach regionalnych Rodopy, Ksanti i Kawala. W przypadku wystąpienia kolejnych ognisk choroby w innych jednostkach regionalnych szczepienia w dotkniętej jednostce regionalnej należy zakończyć w ciągu dwóch miesięcy od potwierdzenia pierwszego wystąpienia ogniska choroby guzowatej skóry bydła w tej jednostce regionalnej, o ile dostępne będą szczepionki. Powodzenie środków zwalczania choroby w Grecji zależy również od powodzenia takich środków w sąsiednim państwie trzecim, które zgłosiło wystąpienie ognisk choroby guzowatej skóry bydła w niewielkiej odległości od ognisk zgłoszonych przez Grecję; niezbędne może być zatem szczepienie potomstwa zaszczepionego bydła oraz ponowne zaszczepienie bydła na dotkniętym obszarze. Ustalono zatem, że okres stosowania niniejszej decyzji w sprawie szczepień przeciw chorobie guzowatej skóry bydła w Grecji kończy się z końcem 2016 r.

(16) Ryzyko rozprzestrzeniania się choroby od zaszczepionych zwierząt i produktów z nich lub od nich pochodzących jest inne niż ryzyko stwarzane przez niezaszczepione zwierzęta, w których być może rozwija się choroba. Należy zatem określić warunki przemieszczania zaszczepionego bydła oraz wprowadzania do obrotu produktów pochodzących z takich lub od takich zwierząt.

(17) Wiedza na temat choroby guzowatej skóry bydła jest niepełna. Zaszczepione bydło jest chronione od objawów klinicznych, ale niekoniecznie jest chronione przed zakażeniem; ponadto nie wszystkie zaszczepione zwierzęta nabywają odporność ochronną. Dlatego zezwala się na przeznaczenie takich zwierząt, po okresie co najmniej 28 dni od szczepienia, do natychmiastowego uboju i wysłanie ich bezpośrednio do rzeźni znajdujących się na terytorium Grecji.

(18) W związku z powyższym świeże mięso i wytworzone z niego surowe wyroby mięsne oraz produkty mięsne poddane niespecyficznemu procesowi obróbki mogą stwarzać znaczące ryzyko rozprzestrzenienia się choroby guzowatej skóry bydła. Uzasadnione jest zatem ograniczenie wprowadzania do obrotu świeżego mięsa oraz wytworzonych z niego surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych do terytorium Grecji, pod warunkiem że takie świeże mięso, surowe wyroby mięsne i produkty mięsne będą opatrzone specjalnym znakiem, który nie jest owalny i którego nie można pomylić ze znakiem jakości zdrowotnej określonym w sekcji I rozdział III w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 9 ani ze znakiem identyfikacyjnym dla surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z mięsa z bydła lub je zawierających, jak określono w sekcji I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 10 .

(19) Jednakże specyficzny proces obróbki produktów mięsnych w hermetycznie zaplombowanych pojemnikach do wartości Fo wynoszącej co najmniej trzy oraz obróbka mleka i przetworów mlecznych opisana w części A pkt 1.1-1.5 w załączniku IX do dyrektywy Rady 2003/85/WE 11 skutecznie inaktywują wirusa choroby guzowatej skóry bydła w takich produktach przeznaczonych do spożycia przez ludzi, należy zatem zezwolić na wprowadzanie do obrotu takiego mleka i przetworów mlecznych na całym terytorium Grecji i w pozostałych państwach członkowskich oraz na ich wysyłkę do państw trzecich.

(20) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2015/1500.

(21) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1. Oprócz środków wprowadzonych przez Grecję zgodnie z art. 4, 5 i 10 dyrektywy 92/119/EWG Grecja może przeprowadzić szczepienia interwencyjne przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła w odniesieniu do bydła trzymanego w gospodarstwach na obszarze określonym w załączniku I i na warunkach określonych w załączniku II.
2. Zatwierdza się program szczepień interwencyjnych przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła dotyczący bydła trzymanego w gospodarstwach na obszarze określonym w załączniku I, przedłożony Komisji przez Grecję w dniu 26 sierpnia 2015 r.
3. Zakazuje się wszelkiego przemieszczania do innych państw członkowskich bydła zaszczepionego przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła.
4. Zakazuje się wszelkiego przemieszczania do innych państw członkowskich bydła w wieku poniżej 6 miesięcy niezaszczepionego przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła, lecz urodzonego przez matki zaszczepione przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła.
Artykuł  2

Grecja wprowadza wszelkie niezbędne środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji i informuje o tym Komisję i państwa członkowskie zgodnie z art. 19 ust. 5 dyrektywy 92/119/EWG.

Artykuł  3

W decyzji wykonawczej (UE) 2015/1500 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 skreśla się ust. 3;
2) art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na zasadzie odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 3 ust. 1 lit. a) właściwy organ może zezwolić na wysyłkę bydła i dzikich przeżuwaczy utrzymywanych w niewoli z gospodarstw położonych na obszarze objętym ograniczeniami do rzeźni położonych w innych częściach Grecji pod następującymi warunkami:

a) zwierzęta przebywały od urodzenia lub przez ostatnie 28 dni w gospodarstwie, w którym w tym okresie nie zgłoszono oficjalnie żadnego przypadku choroby guzowatej skóry bydła;

b) zwierzęta zostały poddane kontroli klinicznej podczas załadunku i nie wykazywały żadnych objawów klinicznych choroby guzowatej skóry bydła;

c) zwierzęta są przewożone bezpośrednio do natychmiastowego uboju, bez postojów i rozładunków;

d) rzeźnia została wyznaczona do tego celu przez właściwy organ;

e) organ właściwy dla danej rzeźni musi zostać poinformowany przez organ właściwy dla wysyłki o zamiarze wysłania zwierząt oraz powiadamia organ właściwy dla wysyłki o ich przybyciu;

f) po przybyciu do rzeźni zwierzęta te są trzymane i poddawane ubojowi oddzielnie od innych zwierząt w czasie krótszym niż 36 godzin;

g) zwierzęta, które mają zostać przemieszczone:

(i) nie zostały zaszczepione przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła i były trzymane w gospodarstwach:

- w których nie przeprowadzano szczepień i które znajdują się poza obszarami zapowietrzonymi i zagrożonymi, lub

- w których przeprowadzono szczepienia i które znajdują się poza obszarami zapowietrzonymi i zagrożonymi, przy czym od szczepienia stada minął okres karencji wynoszący co najmniej 7 dni, lub

- które znajdują się na obszarze zagrożonym utrzymanym dłużej niż 30 dni ze względu na wystąpienie kolejnych przypadków choroby; albo

(ii) zostały zaszczepione przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła co najmniej 28 dni przed przemieszczeniem i pochodzą z gospodarstwa, w którym wszystkie podatne zwierzęta zostały zaszczepione co najmniej 28 dni przez planowanym przemieszczeniem.";

3) art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 5

Odstępstwo od zakazu wprowadzania do obrotu świeżego mięsa i surowych wyrobów mięsnych z bydła i dzikich przeżuwaczy

1. Na zasadzie odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 3 ust. 2 lit. a) i c) właściwy organ może zezwolić na wprowadzanie do obrotu poza obszarem objętym ograniczeniami świeżego mięsa, z wyjątkiem podrobów innych niż wątroba, oraz surowych wyrobów mięsnych z takiego mięsa, a także świeżych skór i skórek uzyskanych z bydła i dzikich przeżuwaczy:

a) utrzymywanych w gospodarstwach położonych na obszarze objętym ograniczeniami, które nie podlegały ograniczeniom zgodnie z dyrektywą 92/119/EWG; lub

b) poddanych ubojowi lub upolowanych przed dniem 21 sierpnia 2015 r.; lub

c) o których mowa w art. 4 ust. 1.

Właściwy organ zapewnia, by świeże mięso, z wyjątkiem podrobów innych niż wątroba, oraz surowe wyroby mięsne z takiego mięsa, a także świeże skóry i skórki, o których to produktach mowa w akapicie pierwszym, nie były wysyłane do innych państw członkowskich ani do państw trzecich.

2. Właściwy organ może zezwolić jedynie na wysyłkę do innych państw członkowskich przesyłek świeżego mięsa i surowych wyrobów mięsnych wytworzonych z takiego świeżego mięsa uzyskanego z bydła trzymanego i poddanego ubojowi poza obszarem objętym ograniczeniami, pod warunkiem że podczas produkcji i przechowywania takiego mięsa i takich surowych wyrobów mięsnych oraz obchodzenia się z nimi nie doszło do kontaktu z mięsem i surowymi wyrobami mięsnymi niedopuszczonymi do wysyłki do innych państw członkowskich oraz pod warunkiem dołączenia do nich urzędowego świadectwa zdrowia określonego w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 599/2004( * , w którego części II wpisane jest następujące poświadczenie:

»Świeże mięso lub surowe wyroby mięsne spełniające wymogi decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/1500 z dnia 7 września 2015 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła w Grecji«."

4) art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

Odstępstwo od zakazu wprowadzania do obrotu produktów mięsnych składających się mięsa bydła i dzikich przeżuwaczy lub zawierających takie mięso

1. Na zasadzie odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 3 ust. 2 lit. a) właściwy organ może zezwolić na wprowadzanie do obrotu produktów mięsnych wyprodukowanych na obszarze objętym ograniczeniami ze świeżego mięsa bydła i dzikich przeżuwaczy:

a) utrzymywanych w gospodarstwach położonych na obszarze objętym ograniczeniami, które nie podlegały ograniczeniom zgodnie z dyrektywą 92/119/EWG; lub

b) poddanych ubojowi lub upolowanych przed dniem 21 sierpnia 2015 r.; lub

c) o których mowa w art. 4 ust. 1; lub

d) utrzymywanych i poddanych ubojowi poza obszarem objętym ograniczeniami.

2. Właściwy organ może zezwolić na wprowadzanie do obrotu produktów mięsnych, o których mowa w ust. 1, spełniających warunki określone w lit. a), b) lub c) tego ustępu, wyłącznie na terytorium Grecji, pod warunkiem że produkty mięsne zostały poddane niespecyficznemu procesowi obróbki, w wyniku którego powierzchnia przekroju produktów mięsnych nie wykazuje cech świeżego mięsa.

Właściwy organ zapewnia, aby produkty mięsne, o których mowa w akapicie pierwszym, nie były wysyłane do innych państw członkowskich ani państw trzecich.

3. Właściwy organ może zezwolić na wysyłkę do innych państw członkowskich przesyłek produktów mięsnych wyprodukowanych ze świeżego mięsa uzyskanego ze zwierząt, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), wyłącznie pod warunkiem że produkty mięsne zostały poddane specyficznemu procesowi obróbki w hermetycznie zaplombowanych pojemnikach do wartości Fo wynoszącej co najmniej trzy oraz pod warunkiem dołączenia do nich urzędowego świadectwa zdrowia określonego w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 599/2004, w którego części II wpisane jest następujące poświadczenie:

»Produkty mięsne spełniające wymogi decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/1500 z dnia 7 września 2015 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła w Grecji«.

4. Właściwy organ może zezwolić na wysyłkę do innych państw członkowskich przesyłek produktów mięsnych wyprodukowanych ze świeżego mięsa uzyskanego ze zwierząt, o których mowa w ust. 1 lit. d), wyłącznie pod warunkiem że te produkty mięsne zostały poddane niespecyficznemu procesowi obróbki, w wyniku którego powierzchnia przekroju produktów mięsnych nie wykazuje cech świeżego mięsa, oraz pod warunkiem dołączenia do nich urzędowego świadectwa zdrowia określonego w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 599/2004, w którego części II wpisane jest następujące poświadczenie:

»Produkty mięsne spełniające wymogi decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/1500 z dnia 7 września 2015 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła w Grecji«.";

5) art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 7

Odstępstwo od zakazu wysyłki i wprowadzania do obrotu mleka i przetworów mlecznych

1. Na zasadzie odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 3 ust. 2 lit. b) właściwy organ może zezwolić na wprowadzanie do obrotu mleka przeznaczonego do spożycia przez ludzi uzyskanego od bydła trzymanego w gospodarstwach znajdujących się na obszarze objętym ograniczeniami oraz wytworzonych z tego mleka przetworów mlecznych, pod warunkiem że mleko i przetwory mleczne zostały poddane obróbce opisanej w pkt 1.1-1.5 części A w załączniku IX do dyrektywy Rady 2003/85/WE( * .

2. Właściwy organ może zezwolić na wysyłkę do innych państw członkowskich przesyłek mleka i przetworów mlecznych uzyskanych od bydła trzymanego w gospodarstwach znajdujących się na obszarze objętym ograniczeniami, wyłącznie pod warunkiem że mleko i przetwory mleczne są przeznaczone do spożycia przez ludzi i zostały poddane obróbce, o której mowa w ust. 1, oraz pod warunkiem dołączenia do przesyłek urzędowego świadectwa zdrowia określonego w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 599/2004, w którego części II wpisane jest następujące poświadczenie:

»Mleko lub przetwory mleczne spełniające wymogi decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/1500 z dnia 7 września 2015 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła w Grecji«."

6) tytuł art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 8

Specjalne oznakowanie świeżego mięsa, surowych wyrobów mięsnych oraz produktów mięsnych, o których mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2";

7) datę w art. 12 zastępuje się datą 31 grudnia 2016 r.;
8) załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III.
Artykuł  4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

  12

A. Następujące regiony w Grecji:
- region Attyka
- region Grecja Środkowa
- region Macedonia Środkowa
- region Macedonia Wschodnia i Tracja
- region Epir
- region Peloponez
- region Tesalia
- region Grecja Zachodnia
- region Macedonia Zachodnia
B. Następujące jednostki regionalne w Grecji:
- jednostka regionalna Limnos

ZAŁĄCZNIK  II

Warunki stosowania szczepień interwencyjnych do celów kontroli i zwalczania choroby guzowatej skóry bydła w zastosowaniu art. 19 dyrektywy 92/119/EWG

1.Obszar geograficzny, na którym mają być prowadzone szczepienia interwencyjneStrefa szczepień znajduje się na obszarze określonym w załączniku I.

Do strefy szczepień mają zastosowanie ograniczenia przewidziane w niniejszej decyzji i w decyzji wykonawczej (UE) 2015/1500, bez uszczerbku dla przepisów art. 10 dyrektywy 92/119/EWG.

2.Gatunki i wiek zwierząt, które mają zostać zaszczepioneCałe bydło niezależnie od płci, wieku, ciąży lub statusu produkcyjnego zostaje zaszczepione podczas pierwszej serii szczepień, o której mowa w pkt 3.

Potomstwo zaszczepionego bydła zostaje zaszczepione zgodnie z instrukcjami producenta w wieku co najmniej czterech miesięcy.

3.Czas trwania kampanii szczepieńPierwsza seria szczepień w jednostce regionalnej Ewros zostaje zakończona do dnia 31 października 2015 r.

Pierwsza seria szczepień w jednostkach regionalnych Rodopy, Ksanti i Kawala zostaje zakończona do dnia 30 listopada 2015 r.

Pierwsza seria szczepień we wszystkich innych jednostkach wymienionych w załączniku I zostaje zakończona najszybciej, jak to możliwe, i nie później dwa miesiące od potwierdzenia wystąpienia pierwszego ogniska choroby w danej jednostce regionalnej.

4.Szczególny okres karencji dla zwierząt i produktów z nich lub od nich uzyskanychNiezależnie od innych środków, które mogą obowiązywać na obszarze objętym ograniczeniami zdefiniowanym w decyzji wykonawczej (UE) 2015/1500, zwierząt starszych niż 90 dni nie przemieszcza się do innego gospodarstwa, chyba że zostały zaszczepione i były regularnie ponownie zaszczepiane co najmniej 28 dni przed przemieszczeniem.

Po upływie 28 dni od szczepienia środki dotyczące przemieszczania zaszczepionego bydła i wprowadzania do obrotu produktów uzyskanych z zaszczepionego bydła lub od zaszczepionego bydła, jak określono w decyzji wykonawczej (UE) 2015/1500, mają zastosowanie bez uszczerbku dla przepisów art. 10 dyrektywy 92/119/EWG.

Niezaszczepione zwierzęta mogą być przemieszczane do bezpośredniego uboju do rzeźni znajdującej się na obszarze objętym ograniczeniami. O ile nie chodzi o przeprowadzenie uboju z konieczności, przed wysłaniem do uboju niezaszczepionych zwierząt z gospodarstw, w których przeprowadzono szczepienia, zachowuje się okres karencji liczący 7 dni od zaszczepienia stada.

Niezaszczepione potomstwo w wieku poniżej 6 miesięcy urodzone przez matki zaszczepione co najmniej 28 dni przed porodem może być przemieszczane do innego gospodarstwa znajdującego się na obszarze objętym ograniczeniami.

5.Specjalna rejestracja zaszczepionych zwierzątWłaściwy organ lokalny wpisuje dane dotyczące szczepienia każdego zwierzęcia w specjalnej internetowej bazie danych połączonej z centralną bazą danych ustanowioną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (1).

Wpisy w rejestrze muszą zawierać informacje na temat związku między zaszczepioną matką a potomstwem.

6.Inne kwestie związane ze szczepieniami interwencyjnymi
6.1.Obszar zagrożony w Grecji wokół strefy szczepieńUstanawia się obszar zagrożony liczący co najmniej 10 km wokół strefy szczepień, o której mowa w pkt 1; na obszarze tym prowadzony jest intensywny nadzór, a przemieszczanie bydła podlega kontrolom przeprowadzanym przez właściwy organ.

Bydło niezaszczepione przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła i trzymane w gospodarstwach znajdujących się na obszarze zagrożonym wokół strefy szczepień nie opuszcza gospodarstw przed upływem okresu karencji liczącego co najmniej 7 dni od zakończenia szczepień w gospodarstwach znajdujących się w strefie szczepień w odległości mniej niż 10 km.

6.2.Okres obowiązywania środków stosowanych na obszarach utworzonych zgodnie z art. 10 dyrektywy 92/119/EWG i decyzji wykonawczej (UE) 2015/1500Środki stosowane w strefie szczepień pozostają w mocy do czasu podjęcia decyzji o zaprzestaniu ich stosowania zgodnie z art. 19 ust. 6 dyrektywy 92/119/EWG.
6.3.Przeprowadzenie kampanii szczepieńSzczepienia przeprowadza urzędnik właściwego organu lub prywatny lekarz weterynarii wyznaczony przez właściwy organ i pod nadzorem tego organu.

Pierwszeństwo zaszczepienia powinny mieć zwierzęta trzymane w gospodarstwach znajdujących się na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych oraz na obszarach graniczących z innymi państwami członkowskimi oraz z jednostkami regionalnymi w Grecji wolnymi od choroby guzowatej skóry bydła.

Wprowadza się niezbędne środki w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się ewentualnego wirusa. Ewentualne pozostałe ilości szczepionki należy zwrócić do punktu dystrybucji szczepionek wraz z dokumentem określającym liczbę zaszczepionych zwierząt oraz liczbę wykorzystanych dawek.

6.4.Szczepionka, która ma zostać wykorzystanaHomologiczna szczepionka z żywym atenuowanym wirusem przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła (szczep Neethling) "Lumpy Skin Disease Vaccine For Cattle" (Szczepionka dla bydła przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła), Onderstepoort Biological Products, Republika Południowej Afryki.

Inna możliwość: szczepionka z żywym atenuowanym wirusem przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła (typ SIS) "Lumpy-vax", MSD Animal Health, Intervet, Republika Południowej Afryki.

Szczepionkę stosuje się zgodnie z instrukcjami producenta oraz zgodnie z art. 8 dyrektywy 2001/82/WE na odpowiedzialność właściwych organów centralnych.

6.5.Sprawozdanie z postępów i sprawozdanie końcoweSprawozdanie z postępów w realizacji programu przekazuje się Komisji i państwom członkowskim zgodnie z art. 19 ust. 5 dyrektywy 92/119/EWG.

Szczegółowe sprawozdanie dotyczące zakończenia realizacji programu przekazuje się Komisji i państwom członkowskim zgodnie z art. 19 ust. 5 dyrektywy 92/119/EWG przed zniesieniem ograniczeń, o których mowa w pkt 6.1 i 6.2.

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz.U. L 204 z 11.8.2000, s. 1).

ZAŁĄCZNIK  III

Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2015/1500 otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK

Grecja:

Następujące jednostki regionalne w Grecji:

- jednostka regionalna Ewros

- jednostka regionalna Kawala

- jednostka regionalna Limnos

- jednostka regionalna Rodopy

- jednostka regionalna Ksanti".

1 Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.
2 Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.
3 Dz.U. L 62 z 15.3.1993, s. 69.
4 Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.
5 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1423 z dnia 21 sierpnia 2015 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła w Grecji (Dz.U. L 222 z 25.8.2015, s. 7).
6 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1500 z dnia 7 września 2015 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła w Grecji i uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/1423 (Dz.U. L 234 z 8.9.2015, s. 19).
7 Dziennik EFSA 2015;13(1):3986 [73 s.].
8 Dyrektywa 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 1).
9 Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206).
10 Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55).
11 Dyrektywa Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylająca dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 92/46/EWG (Dz.U. L 306 z 22.11.2003, s. 1).
*) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 599/2004 z dnia 30 marca 2004 r. dotyczące przyjęcia zharmonizowanego wzoru świadectwa i sprawozdania z kontroli związanych z wewnątrzwspólnotowym handlem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 44).
*) Dyrektywa Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylająca dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 92/46/EWG (Dz.U. L 306 z 22.11.2003, s. 1).
12 Załącznik I:

-zmieniony przez art. 2 decyzji nr (UE) 2015/2311 z dnia 9 grudnia 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.326.65) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 2 decyzji nr (UE) 2016/1116 z dnia 7 lipca 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.186.24) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 2 decyzji nr (UE) 2016/1255 z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.205.20) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.