Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.177.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1227
z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, wyrobów z drewna klejonego warstwowo objętych normą zharmonizowaną EN 14080 oraz wyrobów z konstrukcyjnego drewna litego łączonego na złącza klinowe objętych normą zharmonizowaną EN 15497 w odniesieniu do ich reakcji na ogień oraz w sprawie zmiany decyzji 2005/610/WE
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 1 , w szczególności jego art. 27 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/364 2  ustanowiono system klasyfikacji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w zakresie ich reakcji na ogień. Do wyrobów budowlanych, do których stosuje się wspomniane rozporządzenie delegowane, należą wyroby z drewna klejonego warstwowo i wyroby z konstrukcyjnego drewna litego łączonego na złącza klinowe.

(2) W decyzji Komisji 2005/610/WE 3  ustanowiono klasy właściwości użytkowych w zakresie reakcji na ogień dla wyrobów z drewna klejonego warstwowo objętych normą zharmonizowaną EN 14080, w tabeli 1 w załączniku do tej decyzji. Dalsze badania tych wyrobów uzasadniają jednak dostosowanie warunków określonych w tej decyzji w odniesieniu do tych wyrobów.

(3) Badania wykazały, że wyroby z drewna klejonego warstwowo objęte normą zharmonizowaną EN 14080 i wyroby z konstrukcyjnego drewna litego łączonego na złącza klinowe objęte normą zharmonizowaną EN 15497 cechują się stabilnymi i przewidywalnymi właściwościami użytkowymi w zakresie reakcji na ogień, jeżeli spełniają określone warunki dotyczące minimalnej gęstości średniej drewna oraz minimalnej grubości średniej wyrobu.

(4) Przy spełnieniu tych warunków wyroby z drewna klejonego warstwowo objęte normą zharmonizowaną EN 14080 i wyroby z konstrukcyjnego drewna litego łączonego na złącza klinowe objęte normą zharmonizowaną EN 15497 powinny zatem zostać uznane za odpowiadające określonej klasie właściwości użytkowych w zakresie reakcji na ogień ustanowionej w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/364 bez potrzeby przeprowadzania dalszych badań.

(5) Ze względu na pewność prawa należy skreślić tabelę 1 w załączniku do decyzji 2005/610/WE i zamiast niej w odniesieniu do wyrobów z drewna klejonego warstwowo objętych normą zharmonizowaną EN 14080 należy stosować załącznik do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Wyroby z drewna klejonego warstwowo objęte normą zharmonizowaną EN 14080 i wyroby z konstrukcyjnego drewna litego łączonego na złącza klinowe objęte normą zharmonizowaną EN 15497, które spełniają warunki określone w załączniku, uznaje się bez przeprowadzania badań za odpowiadające klasom właściwości użytkowych wskazanym w załączniku.

Artykuł  2

Skreśla się tabelę 1 w załączniku do decyzji 2005/610/WE.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 20 marca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Wyroby (1)Minimalna gęstość średnia (2)

(w kg/m3)

Minimalna grubość całkowita

(w mm)

Klasa (3)
Wyroby z drewna klejonego warstwowo objęte normą zharmonizowaną EN 14080 i wyroby z konstrukcyjnego drewna litego łączonego na złącza klinowe objęte normą zharmonizowaną EN 1549738022D-s2, d0
(1) Stosuje się do wszystkich gatunków i klejów objętych normą dotyczącą wyrobu.

(2) W warunkach określonych zgodnie z normą EN 13238.

(3) Klasa zgodnie z tabelą 1 w załączniku do rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/364.

1 Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 5.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (Dz.U. L 68 z 15.3.2016, s. 4).
3 Decyzja Komisji 2005/610/WE z dnia 9 sierpnia 2005 r. ustanawiająca klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia (Dz.U. L 208 z 11.8.2005, s. 21)
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.