Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.177.4

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1228
z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych, objętych normą zharmonizowaną EN 15824, oraz zapraw do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego objętych normą zharmonizowaną EN 998-1 w odniesieniu do ich reakcji na ogień
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 1 , w szczególności jego art. 27 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/364 2  ustanowiono system klasyfikacji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich reakcji na ogień. Tynki zewnętrzne i wewnętrzne na spoiwach organicznych, jak również zaprawy do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego należą do wyrobów budowlanych, do których wspomniane rozporządzenie delegowane ma zastosowanie.

(2) Badania wykazały, że tynki zewnętrzne i wewnętrzne na spoiwach organicznych objęte normą zharmonizowaną EN 15824 oraz zaprawy do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego objęte normą zharmonizowaną EN 998-1 cechują się stabilnymi i przewidywalnymi właściwościami użytkowymi w zakresie reakcji na ogień, jeżeli spełniają określone warunki dotyczące maksymalnej zawartości substancji organicznych w wyrobie, maksymalnej masy wyrobu nałożonego na jednostkę powierzchni podłoża oraz właściwości użytkowych podłoża w zakresie reakcji na ogień.

(3) Tynki zewnętrzne i wewnętrzne na spoiwach organicznych objęte normą zharmonizowaną EN 15824 oraz zaprawy do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego objęte normą zharmonizowaną EN 998-1 powinny zatem zostać uznane za kwalifikujące się do określonej klasy właściwości użytkowych w zakresie reakcji na ogień, ustanowionej w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/364, na wymienionych wyżej warunkach, bez konieczności przeprowadzania dalszych badań,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Tynki zewnętrzne i wewnętrzne na spoiwach organicznych objęte normą zharmonizowaną EN 15824 oraz zaprawy do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego objęte normą zharmonizowaną EN 998-1, spełniające warunki określone w załączniku, uznaje się - bez przeprowadzania badań - za kwalifikujące się do wskazanych w załączniku klas właściwości użytkowych.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 20 marca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Wyroby (1)Maksymalna zawartość substancji organicznych (2)

(% masy)

Maksymalna masa na jednostkę powierzchni (3)

(kg/m2)

Klasa 4)
Tynki zewnętrzne i wewnętrzne na spoiwach organicznych objęte normą zharmonizowaną EN 15824≤ 9,0≤ 4,0B-s2, d0
Tynki zewnętrzne i wewnętrzne na spoiwach organicznych objęte normą zharmonizowaną EN 15824≤ 2,5≤ 6,0A2 - s1, d0
≤ 4,0≤ 4,0
oraz

Zaprawy do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego objęte normą zharmonizowaną EN 998-1

≤ 5,0≤ 2,0
(1) Wyroby dostarczane w postaci pasty lub proszku i stosowane do pokrywania zewnętrznych i wewnętrznych ścian, kolumn, ścian działowych i sufitów. Podłoża muszą cechować się właściwościami użytkowymi co najmniej klasy A2 - s1, d0, a gęstość musi wynosić co najmniej 525 kg/m3.

(2) W odniesieniu do zawartości substancji stałych (porównywalnej do całkowicie wyschniętego tynku nałożonego na podłoże).

(3) W odniesieniu do wyrobu mokrego (gotowego do użytku).

(4) Klasa określona w załączniku do rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/364 tabela 1.

1 Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 5.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (Dz.U. L 68 z 15.3.2016, s. 4).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.