Warunki i procedury określone przez Europol w sprawie waloryzacji kwot, o których mowa w Dodatku do decyzji Zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie opodatkowania dochodów i uposażeń wypłacanych przez Europol swoim pracownikom na rzecz Europolu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.148.1

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2002 r.

DECYZJA ZARZĄDU EUROPOLU
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
przyjmująca warunki i procedury określone przez Europol w sprawie waloryzacji kwot, o których mowa w Dodatku do decyzji Zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie opodatkowania dochodów i uposażeń wypłacanych przez Europol swoim pracownikom na rzecz Europolu

ZARZĄD EUROPOLU,

Uwzględniając Protokół sporządzony na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 41 ust. 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektorów oraz pracowników Europolu (1), a w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze co następuje:

1. Rada postanowiła dnia 29 kwietnia 2004 r. o waloryzacji dochodów i uposażeń na rzecz urzędników Europolu o 0,9 % z działaniem wstecznym od dnia 1 kwietnia 2002 r.

2. Zarząd postanowił dnia 10 grudnia 2003 r. o wprowadzeniu w życie podwyżki kwot, o których mowa w art. 4 Dodatku do decyzji Zarządu z dnia 16 listopada 1999 r. o ten sam punkt procentowy i z tą samą datą wsteczną określoną w decyzji Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., wskazanej w pkt. 1.

3. Zgodnie z w/w decyzją Zarządu z dnia 10 grudnia 2003 r., wartości ustanowione w ten sposób zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Z mocą od dnia 1 lipca 2002 r.:

1.
Wartość wymienioną w pierwszym zdaniu art. 4 Dodatku do decyzji Zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. zastępuje się kwotą 106,71 EUR.
2.
Wartości w walucie euro umieszczone w tabeli w art. 4 Dodatku do decyzji Zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. zastępuje się następującymi kwotami:

8 % dla kwot między 106,71 EUR oraz 1.879,60 EUR

10 % dla kwot między 1.879,61 EUR oraz 2.588,87 EUR

12,5 % dla kwot między 2.588,88 EUR oraz 2.966,98 EUR

15 % dla kwot między 2.966,99 EUR oraz 3.369,46 EUR

17,5 % dla kwot między 3.369,47 EUR oraz 3.747,60 EUR

20 % dla kwot między 3.747,61 EUR oraz 4.114,12 EUR

22,5 % dla kwot między 4.114,13 EUR oraz 4.492,23 EUR

25 % dla kwot między 4.492,24 EUR oraz 4.858,76 EUR

27,5 % dla kwot między 4.858,77 EUR oraz 5.236,88 EUR

30 % dla kwot między 5.236,89 EUR oraz 5.603,41 EUR

32,5 % dla kwot między 5.603,42 EUR oraz 5.981,53 EUR

35 % dla kwot między 5.981,54 EUR oraz 6.348,63 EUR

40 % dla kwot między 6.348,64 EUR oraz 6.726,76 EUR

45 % dla kwot powyżej 6.726,77 EUR

Artykuł  2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem następującym jej przyjęcie.

Sporządzono w Hadze, dnia 30 kwietnia 2004 r.

Jimmy MARTIN
Przewodniczący Zarządu
______

(1) Dz.U. C 221, z 19.7.1997, str. 2.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.