Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.95.4

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2020 r.

DECYZJA SĄDU
z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie wakacji sądowych

(2020/C 95/03)

(Dz.U.UE C z dnia 23 marca 2020 r.)

SĄD,

uwzględniając art. 41 § 2 regulaminu postępowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Na rok sądowy rozpoczynający się w dniu 1 września 2020 r. ustanawia się następujące terminy wakacji sądowych w rozumieniu art. 41 § 2 i 6 regulaminu postępowania:

Boże Narodzenie 2020: od poniedziałku 21 grudnia 2020 r. do niedzieli 10 stycznia 2021 r. włącznie,
Wielkanoc 2021: od poniedziałku 29 marca 2021 r. do niedzieli 11 kwietnia 2021 r. włącznie,
Wakacje letnie 2021: od piątku 16 lipca 2021 r. do wtorku 31 sierpnia 2021 r. włącznie.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 12 lutego 2020 r.
PrezesSekretarz
E.COULONM. VAN DER WOUDE
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.