Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.168.4

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 maja 2017 r.

DECYZJA SĄDU
z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie wakacji sądowych

(2017/C 168/03)

(Dz.U.UE C z dnia 29 maja 2017 r.)

SĄD,

uwzględniając art. 41 § 2 regulaminu postępowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Na rok sądowy rozpoczynający się dnia 1 września 2017 r. ustanawia się następujące terminy wakacji sądowych w rozumieniu art. 41 § 2 i 6 regulaminu postępowania:

- Boże Narodzenie 2017: od poniedziałku, dnia 18 grudnia 2017 r. do niedzieli, dnia 7 stycznia 2018 r. włącznie;
- Wielkanoc 2018: od poniedziałku, dnia 26 marca 2018 r. do niedzieli, dnia 8 kwietnia 2018 r. włącznie;
- Wakacje letnie 2018: od poniedziałku, dnia 16 lipca 2018 r. do piątku, dnia 31 sierpnia 2018 r. włącznie.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 5 kwietnia 2017 r.
E. COULONM. JAEGER
SekretarzPrezes
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.