Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1997.322.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 listopada 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2325/97
z dnia 24 listopada 1997 r.
uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 25 listopada 1997 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1068/97(2), w szczególności jego art. 17 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

dla niektórych nazw zgłoszonych przez Państwa Członkowskie zgodnie z art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 wymagano dodatkowych informacji, aby zapewnić, że są one zgodne z art. 2 i 4 tego rozporządzenia; dodatkowe informacje wskazują, że nazwy te są zgodne ze wspomnianymi artykułami; dlatego powinny one zostać zarejestrowane i dodane do Załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1107/96(3), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1065/97(4);

w związku z przystąpieniem trzech nowych Państw Członkowskich sześciomiesięczny okres przewidziany w art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 rozpoczyna się w dniu ich przystąpienia; niektóre nazwy zgłoszone przez te Państwa Członkowskie są zgodne z art. 2 i 4 tego rozporządzenia i dlatego powinny zostać zarejestrowane;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Oznaczeń Geograficznych i Nazw Pochodzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Nazwy w Załączniku do niniejszego rozporządzenia dodaje się do Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1107/96.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 listopada 1997 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1.

(2) Dz.U. L 156 z 13.6.1997, str. 10.

(3) Dz.U. L 148 z 21.6.1996, str. 1.

(4) Dz.U. L 156 z 13.6.1997, str. 5.

ZAŁĄCZNIK

A. PRODUKTY PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU II DO TRAKTATU

Mięso (i podroby) świeże

FRANCJA

"- Porc de la Sarthe (PGI)

- Porc de Normandie (PGI)

- Porc de Vendée (PGI)

- Porc du Limousin (PGI)"

Sery

NIEMCY

"- Odenwälder Frühstückskäse (chroniona nazwa pochodzenia)"

AUSTRIA

"- Tirolere Almkäse/Tiroler Alpkäse (chroniona nazwa pochodzenia)"

SZWECJA

"- Svecia (PGI)"

Oleje i tłuszcze

NIEMCY

"- Lausitzer Leinöl (PGI)"

Oliwa z oliwek

WŁOCHY

"- Garda (chroniona nazwa pochodzenia)

- Dauno (chroniona nazwa pochodzenia)

- Colline Teatine (chroniona nazwa pochodzenia)

- Monti Iblei (chroniona nazwa pochodzenia)

- Laghi Lombardi (chroniona nazwa pochodzenia)

- Valli Trapanesi (chroniona nazwa pochodzenia)

- Terra di Bari (chroniona nazwa pochodzenia)

- Umbria (chroniona nazwa pochodzenia)"

Owoce i warzywa

WŁOCHY

"- Clementine di Kalabria (PGI)

- Nocciola di Giffoni (PGI)

- Scalogno di Romana (PGI)

- Uva da tavola di Canicattì (PGI)"

Świeże ryby, mięczaki i skorupiaki oraz produkty od nich pochodzące

NIEMCY

"- Schwarzwaldforelle (PGI)"

B. ŚRODKI SPOŻYWCZE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU I DO ROZPORZĄDZENIA (EWG) NR 2081/92

Piwo

NIEMCY

"- Kölsch (PGI)

- Rieser Weizenbier (PGI)"

Chleb, ciasta, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby piekarskie

WŁOCHY

"- Pane casareccio di Genzano (PGI)"

C. PRODUKTY ROLNE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU II DO ROZPORZĄDZENIA (EWG) NR 2081/92

FRANCJA

"- Foin de Crau (chroniona nazwa pochodzenia)"

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.