Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.2.24

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/2
z dnia 30 września 2014 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących prezentacji informacji, które agencje ratingowe udostępniają Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych 1 , w szczególności jego art. 21 ust. 4 akapit trzeci oraz art. 21 ust. 4a akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 11a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 wymaga, aby zarejestrowana i certyfikowana agencja ratingowa, wystawiając rating kredytowy lub perspektywę ratingową, dostarczała informacje ratingowe Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Wymaganie nie ma zastosowania do ratingów sporządzanych za opłatą wyłącznie na potrzeby inwestorów i ujawnianych tylko im. ESMA ma obowiązek publikowania informacji ratingowych przekazywanych przez agencje ratingowe na ogólnodostępnej stronie internetowej o nazwie "europejska platforma ratingowa". Należy zatem ustanowić zasady dotyczące treści i prezentacji informacji, które agencje ratingowe powinny udostępniać ESMA na potrzeby europejskiej platformy ratingowej.

(2) Ponadto art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 4 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 wymagają, aby agencje ratingowe przekazywały ESMA informacje na temat ich historycznych wyników oraz na potrzeby bieżącego nadzoru. Treść i prezentację takich informacji określa odpowiednio rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 448/2012 2 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 446/2012 3 . Aby umożliwić efektywniejsze przetwarzanie danych przez ESMA oraz uproszczenie sposobu składania sprawozdań zawierających dane dla zarejestrowanych i certyfikowanych agencji ratingowych, należy określić zintegrowane wymagania dotyczące sprawozdawczości w odniesieniu do wszystkich danych, które zarejestrowane i certyfikowane agencje ratingowe powinny przekazywać ESMA. Niniejsze rozporządzenie określa zatem zasady dotyczące danych przekazywanych na potrzeby europejskiej platformy ratingowej, informacji na temat historycznych wyników udostępnianych w centralnym repozytorium utworzonym przez ESMA oraz informacji, które agencje ratingowe powinny przekazywać ESMA w okresowych sprawozdaniach do celów bieżącego nadzoru nad agencjami ratingowymi. Niniejsze rozporządzenie uchyla więc rozporządzenie delegowane (UE) nr 448/2012 i rozporządzenie delegowane (UE) nr 446/2012. ESMA powinien zintegrować wszystkie dane przekazywane przez agencje ratingowe na potrzeby europejskiej platformy ratingowej, centralnego repozytorium i bieżącego nadzoru nad agencjami ratingowymi w jednej bazie danych ESMA.

(3) Aby zagwarantować, że europejska platforma ratingowa zapewnia aktualne informacje na temat ratingów, które nie są ujawniane za opłatą wyłącznie na potrzeby inwestorów, konieczne jest opisanie przekazywanych danych, z uwzględnieniem ratingu i perspektywy ocenianego instrumentu lub podmiotu, komunikatów prasowych towarzyszących ratingom, sprawozdań towarzyszących ratingom państwa, rodzaju ratingu oraz daty i godziny publikacji. W szczególności komunikaty prasowe zapewniają informacje na temat kluczowych czynników stanowiących podstawę decyzji w sprawie ratingu. Europejska platforma ratingowa zapewnia użytkownikom ratingów centralny punkt dostępu do aktualnych informacji ratingowych oraz obniża koszty informacji, umożliwiając globalny dostęp do różnych ratingów wystawianych dla każdego ocenianego podmiotu lub instrumentu.

(4) Aby zapewnić ogólny obraz wszystkich ratingów przyznawanych przez różne agencje ratingowe temu samemu ocenianemu podmiotowi lub instrumentowi, agencje ratingowe powinny wykorzystywać wspólne identyfikatory ocenianego podmiotu i ocenianego instrumentu, przekazując do ESMA sprawozdania zawierające dane ratingowe. W związku z tym jedyną metodą globalnej niepowtarzalnej identyfikacji ocenianych podmiotów, emitentów, jednostek inicjujących i agencji ratingowych powinien być globalny identyfikator podmiotu prawnego (LEI).

(5) Aby zagwarantować, że informacje na europejskiej platformie ratingowej są aktualne, informacje ratingowe powinny być gromadzone i publikowane codziennie, aby umożliwić jedną aktualizację dziennie europejskiej platformy ratingowej poza zwyczajowymi godzinami pracy obowiązującymi w Unii.

(6) Informacje ratingowe przekazywane przez zarejestrowane i certyfikowane agencje ratingowe powinny umożliwiać ESMA sprawowanie ścisłego nadzoru nad postępowaniem agencji ratingowych i działalnością prowadzoną przez nie, tak aby mógł on niezwłocznie reagować w przypadku faktycznego lub domniemanego niezastosowania się do przepisów rozporządzenia (WE) nr 1060/2009. Z tego względu dane ratingowe powinny być przekazywane do ESMA co miesiąc. Jednakże dla zachowania proporcjonalności agencje ratingowe, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników i nie wchodzą w skład grupy, powinny mieć możliwość przekazywania danych ratingowych co dwa miesiące. ESMA powinien jednak zachować prawo do zażądania od tych agencji ratingowych - w związku z liczbą i rodzajem wystawianych przez nie ratingów, w tym złożonością analizy kredytów, znaczeniem ocenianych instrumentów lub emitentów oraz możliwością wykorzystywania tych ratingów do celów regulacyjnych - składania sprawozdań co miesiąc.

(7) Aby uniknąć powielania sprawozdań zawierających dane, ESMA powinien wykorzystywać do celów bieżącego nadzoru dane już przekazane na potrzeby europejskiej platformy ratingowej. Do celów bieżącego nadzoru agencje ratingowe powinny być również zobowiązane do przekazywania informacji dotyczących ratingów kredytowych i perspektyw ratingowych, które nie zostały przekazane na potrzeby europejskiej platformy ratingowej.

(8) ESMA powinien wykorzystywać dane przekazywane na potrzeby europejskiej platformy ratingowej oraz bieżącego nadzoru do gromadzenia informacji na temat historycznych wyników, które powinien udostępniać w centralnym repozytorium zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009. Aby jeszcze bardziej ułatwić porównywalność oraz zapewnić spójność z danymi przekazanymi zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 448/2012, nowo certyfikowane agencje ratingowe powinny być zobowiązane do przedkładania danych dotyczących okresu obejmującego co najmniej dziesięć lat przed certyfikacją lub okresu od rozpoczęcia przez nie działalności. Od certyfikowanych agencji ratingowych nie należy wymagać przekazywania tych danych, częściowo lub w całości, jeżeli są one w stanie wykazać, że byłoby to niewspółmierne w stosunku do ich skali i złożoności.

(9) Agencje ratingowe, które wchodzą w skład grupy, powinny mieć możliwość albo odrębnego przekazywania swoich danych ratingowych do ESMA, albo upoważnienia jednej z agencji wchodzących w skład grupy do przekazywania danych w ich imieniu. Zważywszy jednak na wysoki stopień integracji organizacji agencji ratingowych na poziomie Unii oraz w celu zwiększenia zrozumiałości statystyk, agencje ratingowe zachęca się do składania sprawozdań w ujęciu globalnym, obejmujących całą grupę.

(10) Na potrzeby bieżącego nadzoru sprawowanego przez ESMA oraz publikacji sprawozdań dotyczących historycznych wyników agencji ratingowych agencje ratingowe mogą dobrowolnie przekazywać ESMA ratingi kredytowe wystawiane przez agencje ratingowe z państw trzecich należące do tej samej grupy agencji ratingowych, ale niezatwierdzone zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009.

(11) Przekazując dane, agencje ratingowe powinny klasyfikować ratingi kredytowe i perspektywy ratingowe wystawiane w różnych kategoriach: według rodzaju i podklas, takich jak sektor, branża lub klasa aktywów bądź według rodzaju emitenta i emisji. Kategorie te są oparte na wcześniejszych doświadczeniach ESMA w zakresie gromadzenia danych ratingowych oraz potrzebie nadzorowania danych dotyczących ratingów.

(12) Aby zapewnić zgłaszanie ratingów kredytowych nowych instrumentów finansowych, które mogą powstać w wyniku innowacji finansowych, należy uwzględnić kategorię zgłaszania "innych instrumentów finansowych". Ponadto kategorie ratingów korporacyjnych i ratingów instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji powinny również zawierać kategorię "inne", obejmującą wszystkie nowe rodzaje emisji korporacyjnych lub instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji, których nie można zaklasyfikować do istniejących kategorii.

(13) Aby umożliwić ESMA założenie europejskiej platformy ratingowej oraz zapewnić agencjom ratingowym odpowiednio dużo czasu na dostosowanie ich wewnętrznych systemów do nowych wymagań w zakresie sprawozdawczości, agencje ratingowe powinny złożyć pierwsze sprawozdanie do dnia 1 stycznia 2016 r. Aby zapewnić porównywalność i ciągłość danych przekazywanych na mocy niniejszego rozporządzenia, pierwsze sprawozdanie powinno zawierać dane dotyczące wszystkich ratingów wystawionych i niewycofanych do dnia 21 czerwca 2015 r. Ponadto pierwsze sprawozdanie powinno zawierać dane dotyczące ratingów kredytowych i perspektyw ratingowych wystawionych przez agencje ratingowe w okresie od dnia 21 czerwca 2015 r. do dnia 1 stycznia 2016 r. Pierwsze sprawozdanie powinno zawierać ten sam rodzaj danych co dane dotyczące ratingów, które mają być przekazywane codziennie w późniejszym okresie.

(14) Przekazywane dane powinny być opracowane według standardowego formatu umożliwiającego ESMA automatyczne odbieranie i przetwarzanie danych w jego wewnętrznych systemach. W związku z postępem technicznym może zaistnieć potrzeba zaktualizowania i zakomunikowania przez ESMA - w drodze specjalnych komunikatów lub wytycznych - szeregu technicznych instrukcji dotyczących sprawozdawczości, przesyłania lub formatu plików przekazywanych przez agencje ratingowe.

(15) Niniejsze rozporządzenie jest oparte na projekcie regulacyjnych standardów technicznych przedłożonym Komisji przez ESMA zgodnie z art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 4 .

(16) ESMA przeprowadził otwarte konsultacje społeczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, przeanalizował potencjalne koszty i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

(17) W celu zapewnienia zgodności z art. 2 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 462/2013 5 przepisy niniejszego rozporządzenia powinny być stosowane od dnia 21 czerwca 2015 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Wymagane dane

1. Agencje ratingowe przekazują dane na temat wszystkich ratingów kredytowych lub perspektyw ratingowych wystawionych lub zatwierdzonych przez agencje ratingowe zgodnie z art. 8, 9 i 11. Agencje ratingowe przekazują sprawozdania na temat wszystkich ratingów kredytowych i perspektyw ratingowych wystawianych na poziomie ocenianego podmiotu oraz, w stosownych przypadkach, na temat wszystkich wyemitowanych przez nie instrumentów dłużnych.
2. Agencje ratingowe zapewniają dokładność, kompletność i dostępność danych przekazywanych ESMA oraz dopilnowują, aby sprawozdania były składane zgodnie z art. 8, 9 i 11 z wykorzystaniem właściwych systemów opracowanych na podstawie instrukcji technicznych przekazanych przez ESMA.
3. Agencje ratingowe niezwłocznie informują ESMA o wszelkich nadzwyczajnych okolicznościach, które mogą tymczasowo utrudniać lub opóźniać przekazanie przez nie sprawozdania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
4. W przypadku grup agencji ratingowych członkowie każdej grupy mogą upoważnić jednego członka do składania sprawozdań wymaganych na podstawie niniejszego rozporządzenia w ich imieniu. W danych przekazywanych ESMA wskazuje się każdą agencję ratingową, w imieniu której składane jest sprawozdanie.
5. Do celów art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 4 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 agencja ratingowa składająca sprawozdanie w imieniu grupy może przekazywać dane dotyczące ratingów kredytowych i perspektyw ratingowych wystawionych przez agencje ratingowe z państw trzecich należące do tej samej grupy, lecz niezatwierdzonych. Jeśli agencja ratingowa nie przekaże takich danych, zobowiązana jest przekazać wyjaśnienie w swoim sprawozdaniu dotyczącym danych jakościowych w polach 9 i 10 tabeli 1 w części 1 załącznika I do niniejszego rozporządzenia.
6. Agencje ratingowe ujawniają status dotyczący zamawiania każdego zgłoszonego ratingu kredytowego lub każdej perspektywy ratingowej, określając, czy nie został zamówiony z uczestnictwem bądź bez uczestnictwa zgodnie z art. 10 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 lub czy został zamówiony.
Artykuł  2

Zgłaszanie statusu dotyczącego niewykonania zobowiązania i wycofań

1. Agencja ratingowa zgłasza niewykonanie zobowiązania w odniesieniu do ratingu w polach 6 i 13 tabeli 2 w części 2 załącznika I, jeśli wystąpi jedno z poniższych zdarzeń:
a) rating wskazuje, że nastąpiło niewykonanie zobowiązania zgodnie z definicją niewykonania zobowiązania przyjętą przez agencję ratingową;
b) rating został cofnięty z powodu niewypłacalności ocenianego podmiotu lub z powodu restrukturyzacji zadłużenia;
c) każdy inny przypadek, w którym agencja ratingowa uzna, że oceniany podmiot lub oceniany instrument cechuje niewykonanie zobowiązania lub znacznie obniżona jakość, lub też podmiot ten lub instrument znajduje się w porównywalnym stanie.
2. W przypadku wycofania zgłoszonego ratingu przyczyna jest określana w polu 11 tabeli 2 w części 2 załącznika I.
Artykuł  3

Rodzaje ratingu

Dokonując zgłoszenia ratingów kredytowych lub perspektyw ratingowych, agencje ratingowe klasyfikują je do jednego z następujących typów ratingów:

a) ratingi korporacyjne;
b) ratingi instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji;
c) ratingi państwa i finansów publicznych;
d) inne instrumenty finansowe.
Artykuł  4

Ratingi korporacyjne

1. Dokonując zgłoszenia ratingów korporacyjnych, agencje ratingowe klasyfikują ratingi do jednego z następujących segmentów branży:
a) instytucje finansowe, w tym banki, maklerzy i dealerzy;
b) ubezpieczenia;
c) wszystkie inne podmioty korporacyjne lub emitenci nieuwzględnieni w lit. a) i b).
2. Agencje ratingowe klasyfikują emisje korporacyjne jako jeden z następujących rodzajów emisji:
a) obligacje;
b) obligacje zabezpieczone, o których mowa w art. 52 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE 6 , które spełniają wymogi kwalifikowalności określone w art. 129 ust. 1-3, 6 i 7 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 7 ;
c) inne rodzaje obligacji zabezpieczonych, dla których agencja ratingowa stosowała specjalne metody, modele lub główne założenia dotyczące obligacji zabezpieczonych w celu wystawienia ratingu i które nie są wymienione w lit. b);
d) inne rodzaje emisji korporacyjnych, które nie są wymienione w lit. a), b) i c).
3. Kod państwa ocenianego podmiotu lub emisji w polu 10 tabeli 1 w części 2 załącznika I jest kodem państwa będącego siedzibą tego podmiotu.
Artykuł  5

Ratingi instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji

1. Ratingi instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji dotyczą instrumentów finansowych lub innych aktywów będących wynikiem transakcji sekurytyzacyjnej lub programu sekurytyzacyjnego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 61 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.
2. Dokonując zgłoszenia ratingów instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji, agencje ratingowe klasyfikują ratingi do jednej z następujących klas aktywów:
a) papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, w tym kredyty na zakup samochodów, statków, samolotów, kredyty studenckie, kredyty konsumenckie, kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw, kredyty na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych, kredyty na domy prefabrykowane, kredyty na produkcję filmową, kredyty na rozwój infrastruktury publicznej, wierzytelności z tytułu umów leasingu ruchomych środków trwałych, wierzytelności związane z zadłużeniem na kartach kredytowych, prawa zastawu na nieruchomości w celu zabezpieczenia należności podatkowych, kredyty zagrożone, kredyty na zakup pojazdów kempingowych, leasingi dla osób fizycznych, leasingi dla przedsiębiorstw oraz należności z tytułu dostaw i usług;
b) papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych, w tym papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych zarówno pierwszorzędnej, jak i podrzędnej jakości, jak również pożyczki hipoteczne;
c) papiery wartościowe zabezpieczone spłatami komercyjnych kredytów hipotecznych, w tym kredyty na nieruchomości biurowe lub handlowe, szpitale, domy opieki, magazyny, hotele, zakłady pielęgnacyjne, obiekty przemysłowe oraz nieruchomości wielorodzinne;
d) instrumenty typu CDO (collateral debt obligations), w tym instrumenty typu CLO (collateralised loan obligations), instrumenty typu CBO (credit-backed obligations), instrumenty typu CSO (collateralised synthetic obligations), jednotranszowe instrumenty typu CDO (single-tranche collateralised debt obligations), instrumenty typu CFO (credit fund obligations), instrumenty resekurytyzowane typu CDO-ABS (collateralised debt obligations of asset-backed securities) oraz instrumenty typu CDO-squared (collateralised debt obligations of collateralised debt obligations);
e) papiery dłużne przedsiębiorstw zabezpieczone aktywami;
f) inne instrumenty finansowe będące wynikiem sekurytyzacji nieuwzględnione w lit. a)-e), w tym strukturyzowane obligacje zabezpieczone, strukturyzowane instrumenty inwestycyjne, papiery wartościowe powiązane z ubezpieczeniem oraz instrumenty emitowane przez spółki celowe powstałe na potrzeby realizacji transakcji na instrumentach pochodnych.
3. W stosownych przypadkach agencja ratingowa wskazuje również, do której konkretnej podklasy aktywów należy każdy oceniany instrument w polu 34 tabeli 1 w części 2 załącznika I.
4. Kod państwa instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji określa się w polu 10 tabeli 1 w części 2 załącznika I i oznacza się zgodnie z umiejscowieniem większości aktywów bazowych. W przypadku gdy nie jest możliwe określenie miejsca, w którym znajduje się większość aktywów bazowych, oceniany instrumenty klasyfikowany jest jako "międzynarodowy".
Artykuł  6

Ratingi państwa i finansów publicznych

1. Przekazując dane dotyczące ratingów państwa i podmiotów publicznych oraz organizacji ponadnarodowych i ich wyemitowanego długu, agencje ratingowe klasyfikują je do jednego z następujących sektorów:
a) państwo, gdy podmiotem ocenianym jest państwo, lub emitentem ocenianego długu lub zobowiązania finansowego, dłużnego papieru wartościowego lub innego instrumentu finansowego jest państwo lub spółka celowa powołana przez państwo zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. v) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 oraz gdy rating dotyczy państwa;
b) władze regionalne bądź samorząd terytorialny państwa, gdy podmiotem ocenianym są władze regionalne lub samorząd terytorialny państwa, lub emitentem ocenianego długu lub zobowiązania finansowego, dłużnego papieru wartościowego lub innego instrumentu finansowego są władze regionalne lub samorząd terytorialny państwa lub spółka celowa powołana przez władze regionalne lub samorząd terytorialny państwa zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. v) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 oraz gdy rating dotyczy władz regionalnych lub samorządu terytorialnego państwa;
c) międzynarodowa instytucja finansowa zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. v) ppkt (iii) rozporządzenia (WE) nr 1060/2009;
d) organizacja ponadnarodowa, taka jak instytucje nieujęte w lit. c) i utworzone przez dwóch lub większą liczbę udziałowców, którymi są rządy państw, oraz których to instytucji udziałowcy ci są właścicielami i które kontrolują, w tym organizacje, o których mowa w sekcji U załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 8 ;
e) podmioty publiczne, w tym określone w sekcjach O, P i Q załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1893/2006.
2. Jeżeli dla międzynarodowych instytucji finansowych lub organizacji ponadnarodowych określonych w ust. 1 lit. c) i d) niemożliwe jest wskazanie konkretnego państwa jako państwa emisji, oceniany emitent klasyfikowany jest jako "międzynarodowy" w polu 10 tabeli 1 w części 2 załącznika I.
Artykuł  7

Inne instrumenty finansowe

Ratingi kredytowe lub perspektywy ratingowe wystawione dla instrumentu finansowego zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 lit. k) rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, które nie mogą być sklasyfikowane jako emisje korporacyjne zgodnie z art. 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, jako instrumenty finansowe będące wynikiem sekurytyzacji zgodnie z art. 5 niniejszego rozporządzenia oraz jako emisje państwa lub podmiotu publicznego zgodnie z art.6 niniejszego rozporządzenia, zgłaszane są w kategorii innych instrumentów finansowych.

Artykuł  8

Sprawozdawczość na potrzeby publikacji na europejskiej platformie ratingowej

1. Agencje ratingowe przekazują dane dotyczące wszystkich ratingów kredytowych lub perspektyw ratingowych zgodnie z art. 11a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 w każdym przypadku wystawienia lub zatwierdzenia ratingu kredytowego lub perspektywy ratingowej, które nie są ujawniane wyłącznie inwestorom za opłatą.
2. Ratingi kredytowe i perspektywy ratingowe, o których mowa w ust. 1, wystawione pomiędzy godz. 20.00.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) 9 jednego dnia a godz. 19.59.59 CET następnego dnia zgłaszane są do godz. 21.59.59 CET następnego dnia.
3. Dla każdego ratingu kredytowego lub perspektywy ratingowej zgłoszonych zgodnie z ust. 1 towarzysząca informacja prasowa, o której mowa w sekcji D część I pkt 5 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 jest przekazywana w tym samym czasie. Jeśli informacja prasowa jest po raz pierwszy wydawana i przekazywana w języku innym niż język angielski, wersja angielska może zostać również przekazana, jeśli stanie się dostępna i w terminie, w którym stanie się dostępna.
4. Dla ratingów, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c), przekazywany jest towarzyszący raport z badania, o którym mowa w sekcji D część III pkt 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1060/2009. Jeśli raport z badania jest po raz pierwszy wydawany i przekazywany w języku innym niż język angielski, wersja angielska może zostać również przekazana, jeśli stanie się dostępna i w terminie, w którym stanie się dostępna.
Artykuł  9

Sprawozdawczość na potrzeby nadzoru sprawowanego przez ESMA

1. Zgodnie z art. 21 ust. 4 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 agencje ratingowe przekazują dane dotyczące wszystkich ratingów kredytowych i perspektyw ratingowych wystawionych lub zatwierdzonych, lub wystawionych w państwie trzecim i niezatwierdzonych zgodnie z art. 1 ust. 5, w tym informacje dotyczące wszystkich podmiotów lub instrumentów dłużnych zgłoszonych do nich w celu dokonania wstępnej weryfikacji lub wstępnego ratingu zgodnie z sekcją D część I pkt 6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1060/2009.
2. W przypadku ratingów kredytowych i perspektyw ratingowych, do których nie ma zastosowania art. 8, agencje ratingowe zgłaszają co miesiąc dane ratingowe dotyczące poprzedzającego miesiąca kalendarzowego.
3. Agencje ratingowe, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników i nie wchodzą w skład grupy agencji ratingowych, mogą przekazywać dane ratingowe, o których mowa w ust. 2, co dwa miesiące, chyba że ESMA wymaga składania sprawozdań co miesiąc w związku z charakterem, złożonością i zakresem wystawianych przez nie ratingów. Takie dane dotyczące ratingów odnoszą się do dwóch poprzedzających miesięcy kalendarzowych.
4. Dane ratingowe, o których mowa w ust. 2, przekazywane są ESMA w terminie 15 dni od końca okresu objętego sprawozdaniem. Jeśli piętnasty dzień miesiąca przypada na dzień ustawowo wolny od pracy w państwie siedziby agencji ratingowej lub w przypadku agencji ratingowej składającej sprawozdania w imieniu grupy zgodnie z art. 1 ust. 4 - w państwie siedziby tej agencji ratingowej, termin ten przypada na kolejny dzień roboczy.
5. Jeśli w poprzedzającym miesiącu nie zostały wystawione żadne ratingi kredytowe lub perspektywy ratingowe, o których mowa w ust. 1, agencja ratingowa nie ma obowiązku przekazywać żadnych danych.
Artykuł  10

Sprawozdawczość na potrzeby udostępniania historycznych wyników

Ratingi kredytowe wystawione lub zatwierdzone, lub wystawione w państwie trzecim i niezatwierdzone zgodnie z art. 1 ust. 5 są wykorzystywane przez ESMA w celu udostępniania danych dotyczących historycznych wyników zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 oraz sekcją E część II pkt 1 załącznika I do tego rozporządzenia.

Artykuł  11

Pierwsze sprawozdania

1. Agencje ratingowe zarejestrowane lub certyfikowane przed dniem 21 czerwca 2015 r. przygotowują pierwsze sprawozdanie przekazywane ESMA do dnia 1 stycznia 2016 r. zawierające:
a) informacje na temat wszystkich ratingów kredytowych i perspektyw ratingowych, o których mowa w art. 8 i 9, oraz które zostały wystawione i nie zostały wycofane do dnia 21 czerwca 2015 r.;
b) ratingi kredytowe i perspektywy ratingowe, o których mowa w art. 8 i 9, które zostały wystawione między dniem 21 czerwca 2015 r. a dniem 31 grudnia 2015 r.
2. Agencje ratingowe zarejestrowane lub certyfikowane między dniem 21 czerwca 2015 r. a 31 grudnia 2015 r. są zobowiązane przestrzegać przepisów niniejszego rozporządzenia od dnia 1 stycznia 2016 r. W swoim pierwszym sprawozdaniu przekazują one zgodnie z art. 8 i 9 wszystkie ratingi kredytowe i perspektywy ratingowe wystawione od dnia rejestracji lub certyfikacji.
3. Agencje ratingowe zarejestrowane lub certyfikowane po dniu 1 stycznia 2016 r. mają obowiązek zacząć stosować się do przepisów niniejszego rozporządzenia w ciągu trzech miesięcy od dnia rejestracji lub certyfikacji. W swoim pierwszym sprawozdaniu przekazują one zgodnie z art. 8 i 9 wszystkie ratingi kredytowe i perspektywy ratingowe wystawione od dnia rejestracji lub certyfikacji.
4. Poza pierwszym sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 2 i 3, agencja ratingowa certyfikowana po dniu 21 czerwca 2015 r. przekazuje również zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i sekcją E część II pkt 1 załącznika I do tego rozporządzenia dane dotyczące swoich historycznych wyników odnoszące się do okresu co najmniej dziesięciu lat przed datą certyfikacji lub odnoszące się do okresu od rozpoczęcia działalności ratingowej, jeśli agencja rozpoczęła swoją działalność ratingową mniej niż dziesięć lat przed datą certyfikacji. Od certyfikowanych agencji ratingowych nie wymaga się przekazywania tych danych, częściowo lub w całości, jeżeli są one w stanie wykazać, że byłoby to niewspółmierne w stosunku do ich skali i złożoności.
Artykuł  12

Struktura danych

1. Agencje ratingowe przekazują ESMA sprawozdania dotyczące danych jakościowych w formacie określonym w tabelach w części 1 załącznika I wraz ze swoim pierwszym sprawozdaniem zawierającym dane ratingowe zgodnie z art. 11. Wszelkie zmiany w sprawozdaniach dotyczących danych jakościowych są niezwłocznie zgłaszane do systemu ESMA jako aktualizacja, zanim dane ratingowe, których dotyczą zmiany, zostaną przekazane ESMA. Jeśli agencja ratingowa przekazuje sprawozdania w imieniu grupy zgodnie z art. 1 ust. 4, jeden zestaw sprawozdań dotyczących danych jakościowych może zostać przekazany ESMA.
2. Agencje ratingowe przekazują sprawozdania zawierające dane dotyczące ratingów w odniesieniu do ratingów, o których mowa w art. 8, 9 i 11, w formacie określonym w tabelach w części 2 załącznika I.
Artykuł  13

Procedury sprawozdawczości

1. Agencje ratingowe przedkładają sprawozdania dotyczące danych jakościowych i sprawozdania zawierające dane dotyczące ratingów, o których mowa w art. 12, zgodnie z instrukcjami technicznymi przekazanymi przez ESMA oraz z zastosowaniem systemu sprawozdawczego ESMA.
2. Agencje ratingowe przechowują pliki wysłane do ESMA i otrzymane przez niego w formie elektronicznej przez okres co najmniej pięciu lat. Pliki te udostępnia się ESMA na żądanie.
3. Jeżeli agencja ratingowa wykryje błędy rzeczowe w zgłoszonych danych, bez zbędnej zwłoki koryguje właściwe dane zgodnie z instrukcjami technicznymi dostarczonymi przez ESMA.
Artykuł  14

Uchylenie i przepisy przejściowe

1. Następujące rozporządzenia tracą moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2016 r.:
a) rozporządzenie delegowane (UE) nr 446/2012;
b) rozporządzenie delegowane (UE) nr 448/2012.
2. Odesłania do rozporządzeń określonych w ust. 1 odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku II.
3. Dane przekazane ESMA zgodnie z rozporządzeniami określonymi w ust. 1 przed dniem 1 stycznia 2016 r. uznaje się za przekazane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i będą one nadal wykorzystywane przez ESMA zgodnie z art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 4 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 oraz sekcją E część II pkt 1 załącznika I do tego rozporządzenia.
Artykuł  15

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 21 czerwca 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 września 2014 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

CZĘŚĆ  1

WYKAZ PÓL PLIKU DANYCH JAKOŚCIOWYCH

Tabela 1

Identyfikacja agencji ratingowej i opis metody

Tabela zawiera elementy zapewniające identyfikację składającej sprawozdanie agencji ratingowej, w tym identyfikację podmiotu prawnego, metodę i zastosowaną politykę.

Tabela zawiera jeden wiersz na każdą składającą sprawozdanie agencję ratingową.

NrNazwa polaOpisRodzajStandardZakres
1Identyfikator agencji ratingowejKod stosowany na potrzeby identyfikacji agencji ratingowej składającej sprawozdanie. Kod nadaje ESMA z chwilą rejestracji lub certyfikacji.ObowiązkoweTechniczny
2Globalny identyfikator podmiotu prawnego (LEI) agencji ratingowej składającej sprawozdanieKod LEI agencji ratingowej przesyłającej plik.ObowiązkoweISO 17442Publiczny
3Nazwa agencji ratingowejNazwa stosowana do identyfikacji agencji ratingowej. Odpowiada nazwie wykorzystywanej przez agencję ratingową w procesie rejestracji oraz w ramach wszystkich innych procedur nadzorczych prowadzonych przez ESMA. Jeżeli jeden członek grupy agencji ratingowych składa sprawozdania za całą grupę, jest to nazwa odnosząca się do grupy agencji ratingowych.ObowiązkowePubliczny
4Opis agencji ratingowejKrótki opis agencji ratingowej.ObowiązkowePubliczny
5Metoda agencji ratingowejOpis metody sporządzania ratingu stosowanej przez agencję ratingową. Agencja ratingowa może opisać unikalne cechy swojej metody sporządzania ratingu.ObowiązkowePubliczny
6Łącze do strony internetowej agencji ratingowej dotyczącej metodyŁącze do strony internetowej agencji ratingowej, zawierającej wszystkie informacje związane z metodami, a także opisy modeli i kluczowych założeń ratingowych.ObowiązkoweOdniesienie do aktualnej strony internetowej.Publiczny
7Polityka dotycząca ratingów zamówionych i niezamówionychOpis polityki agencji ratingowej w zakresie ratingów zamówionych i niezamówionych, z uczestnictwem lub bez. Jeżeli istnieje więcej niż jedna polityka, należy określić odpowiednie rodzaje ratingów w ramach danej polityki.ObowiązkowePubliczny
8Polityka dotycząca ratingów jednostek zależnychOpis polityki w zakresie zgłaszania ratingów jednostek zależnych.Obowiązkowe. Dotyczy agencji ratingowych wystawiających ratingi korporacyjne.Publiczny
9Zakres geograficzny sprawozdańW przypadku agencji ratingowej będącej częścią grupy powinna ona określić, czy zgłasza wszystkie ratingi wystawione przez grupę (zakres globalny), czy nie (wyłącznie ratingi UE i zatwierdzone). Jeżeli zakres nie jest globalny, agencja ratingowa wyjaśnia powód tego stanu rzeczy. W odniesieniu do wszystkich innych agencji ratingowych powinien on być zgłoszony jako "globalny" ("Y").ObowiązkoweY - Tak N - NiePubliczny
10Powód braku zakresu globalnegoPowód niewykazywania wszystkich ratingów grupy przez agencję ratingową będącą częścią grupy.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Zakres geograficzny sprawozdań" = "N"Publiczny
11Definicja niewykonania zobowiązaniaDefinicja niewykonania zobowiązania stosowana przez agencję ratingową.ObowiązkowePubliczny
12Łącze do strony internetowejŁącze do strony głównej publicznej strony internetowej agencji ratingowej.ObowiązkoweOdniesienie do aktualnej strony internetowej.Publiczny

Tabela 2

Wykaz rodzajów ratingów emitenta

Tabelę wypełnia się w przypadku, gdy agencja ratingowa wystawia ratingi emitenta. Tabela ma jeden wiersz na każdy rodzaj ratingu wystawianego przez agencję ratingową na poziomie emitenta.

NrNazwa polaOpisRodzajStandardZakres
1Identyfikator rodzaju ratingu emitentaNiepowtarzalny identyfikator każdego rodzaju ratingu emitenta, na podstawie którego podmiot poddawany ratingowi może zostać oceniony.Obowiązkowe. Stosuje się, jeżeli agencja ratingowa wystawia ratingi emitenta.Techniczny
2Nazwa rodzaju ratingu emitentaNazwa kategorii ratingu emitenta.Obowiązkowe.Techniczny
3Opis rodzaju ratingu emitentaOpis kategorii ocenianego długu.Obowiązkowe.Techniczny
4Standard rodzaju ratingu emitentaPowinny tu być rozróżnione rodzaje ratingów emitenta: główny/globalny rating emitenta, rodzaj ratingu długu (poszczególne kategorie będą opisane w tabeli 2 części 2 załącznika I) oraz wszystkie inne ratingi długu emitenta.Obowiązkowe.IR - Główny rating emitenta

DT - Rating długu

OT - Inne

Techniczny

Tabela 3

Wykaz kategorii długu

Tabelę wypełnia się w przypadku, gdy agencja ratingowa ocenia kategorie długu lub emisje długu/instrumenty dłużne (takie jak niezabezpieczony dług uprzywilejowany, niezabezpieczony dług podporządkowany, niezabezpieczony dług podporządkowany o dalszej kolejności spłaty). Tabela zawiera po jednym wierszu dla każdego rodzaju długu.

NrNazwa polaOpisRodzajStandardZakres
1Identyfikator kategorii ocenianego długuNiepowtarzalny identyfikator każdej kategorii długu wykorzystywany do klasyfikacji kategorii emitenta lub emisji długu korporacyjnego i państwowego.Obowiązkowe. Stosuje się, jeżeli agencja ratingowa ocenia kategorie długu korporacyjnego lub państwowegoTechniczny
2Nazwa kategorii ocenianego długuNazwa kategorii ocenianego długu.ObowiązkoweTechniczny
3Opis kategorii ocenianego długuOpis kategorii ocenianego długu.ObowiązkoweTechniczny
4UprzywilejowanieWskazuje uprzywilejowanie klasy długu ocenianego emitenta lub emisji.OpcjonalneSEU - w przypadku gdy oceniany dług emitenta lub emisja należą do kategorii niezabezpieczonego długu uprzywilejowanego

SEO - w przypadku gdy oceniany emitent lub emisja należą do kategorii długu uprzywilejowanego innej niż SEU

SB - w przypadku gdy dług emitenta lub emisja należą do kategorii długu podporządkowanego.

Techniczny

Tabela 4

Wykaz rodzajów emisji/programów

Tabelę wypełnia się w przypadku, gdy agencja ratingowa ocenia emisję długu/instrumentów finansowych. Agencja ratingowa podaje wszystkie rodzaje emisji lub programów, w ramach których dług jest emitowany (takie jak papier dłużny, średnioterminowy papier dłużny, obligacje, papiery dłużne przedsiębiorstw zabezpieczone aktywami itp.). Tabela zawiera po jednym wierszu dla każdego takiego rodzaju programu lub emisji.

NrNazwa polaOpisRodzajStandardZakres
1Identyfikator rodzaju emisji/ programuNiepowtarzalny identyfikator każdej emisji/programu wykorzystywany do klasyfikacji ratingów emisji.Obowiązkowe. Stosuje się, jeżeli agencja ratingowa ocenia emisje korporacyjne lub państwowe.Techniczny
2Nazwa rodzaju emisji/programuNazwa emisji/programu.ObowiązkoweTechniczny
3Opis rodzaju emisji/programuOpis emisji/programu.ObowiązkoweTechniczny

Tabela 5

Wykaz głównych analityków

Tabela ta zawiera wykaz wszystkich głównych analityków pracujących w Unii. Jeżeli główny analityk pracował jako główny analityk w kilku okresach (z przerwami pomiędzy nimi), wówczas główny analityk powinien być zgłoszony w tabeli wielokrotnie: jeden raz dla każdego okresu wyznaczenia głównego analityka. Daty rozpoczęcia i zakończenia przydzielenia do funkcji tego samego głównego analityka nie mogą się nakładać. Tabela zawiera jeden wiersz dla każdego głównego analityka i odrębnego okresu pełnienia funkcji.

NrNazwa polaOpisRodzajStandardZakres
1Wewnętrzny identyfikator głównego analitykaWewnętrzne niepowtarzalne identyfikatory pracownika wyznaczonego przez agencję ratingową do pełnienia funkcji analityka.ObowiązkoweTylko nadzór
2Imię

i nazwisko głównego analityka

Imię i nazwisko głównego analityka.ObowiązkoweTylko nadzór
3Data

rozpoczęcia pełnienia funkcji głównego analityka

Data rozpoczęcia pełnienia przez pracownika funkcji głównego analityka.ObowiązkoweFormat daty ISO 8601 (RRRR-MM-DD)Tylko nadzór
4Data zakończenia pełnienia funkcji przez głównego analitykaData zakończenia pełnienia przez pracownika funkcji głównego analityka. Jeżeli pracownik obecnie pełni funkcję głównego analityka, data ta powinna być zgłoszona jako 9999-01-01.ObowiązkoweFormat daty ISO 8601 (RRRR-MM-DD) lub 9999-01-01Tylko nadzór

Tabela 6

Skala ratingowa

Tabela zawiera opis wszystkich skal ratingowych wykorzystywanych przez agencje ratingowe do wystawiania ratingów zgłaszanych na podstawie niniejszego rozporządzenia. Agencje ratingowe zgłaszają jeden wiersz dla każdej skali ratingowej. Dla każdej zgłoszonej skali ratingowej w podtabeli "Kategorie" mogą być zgłoszone informacje o jednej lub kilku kategoriach ratingu oraz w podsprawozdaniu "Stopnie" mogą być zgłoszone informacje o jednym lub kilku stopniach.

NrNazwa polaOpisRodzajStandardZakres
1Identyfikator skali ratingowejIdentyfikuje w niepowtarzalny sposób daną skalę ratingową stosowaną przez agencję ratingową.ObowiązkoweTechniczny
2Data rozpoczęcia obowiązywania skali ratingowejDzień, w którym skala ratingowa zaczyna obowiązywać.ObowiązkoweFormat daty ISO 8601 (RRRR-MM-DD)Publiczny
3Data zakończenia obowiązywania skali ratingowejOstatni dzień obowiązywania skali ratingowej. W przypadku aktualnie obowiązujących skal ratingowych powinien on być zgłoszony jako 9999-01-01.ObowiązkoweFormat daty ISO 8601 (RRRR-MM-DD) lub 9999-01-01Publiczny
4Opis skali ratingowejOpis rodzaju ratingów objętych skalą ratingową, w tym, w stosownych przypadkach, zakresu geograficznego.ObowiązkowePubliczny
5Horyzont czasowyIdentyfikuje zastosowanie skali ratingowej na podstawie horyzontu czasowego.ObowiązkoweL - jeżeli skala ratingowa dotyczy ratingów długoterminowych

S - jeżeli skala ratingowa dotyczy ratingów krótkoterminowych

Publiczny
6Rodzaj ratinguIdentyfikuje zastosowanie skali ratingowej na podstawie rodzaju ratingu.ObowiązkoweC - jeżeli skala ratingowa dotyczy ratingów korporacyjnych

S - jeżeli skala ratingowa dotyczy ratingów państwa i finansów publicznych

T - jeżeli skala ratingowa dotyczy ratingów strukturyzowanych instrumentów finansowych

O - jeżeli skala ratingowa dotyczy ratingów innych instrumentów finansowych

Publiczny
7Zakres skali ratingowejWskazuje, czy skala ratingowa jest stosowana do wystawiania ratingów wstępnych, ratingów ostatecznych, czy obydwu.ObowiązkowePR - skala ratingowa jest stosowana wyłącznie do wystawiania ratingów wstępnych

FR - skala ratingowa jest stosowana wyłącznie do wystawiania ratingów ostatecznych

BT - skala ratingowa jest stosowana do wystawiania ratingów wstępnych i ostatecznych

Publiczny
8Skala ratingowa stosowana do celów CEREPWskazuje, czy rating ma być wykorzystywany przez ESMA do obliczeń statystycznych centralnego repozytorium (CEREP). W odniesieniu do każdego okresu może być stosowana tylko jedna skala ratingowa dla kombinacji rodzaju ratingu i horyzontu czasowego.ObowiązkoweY - Tak N - NieTechniczny
9KategorieWartość kategorii ratingowejKolejność kategorii ratingowej w skali ratingowej (gdzie 1 odpowiada kategorii reprezentującej największą zdolność kredytową).ObowiązkoweLiczba porządkowa jest liczbą całkowitą w przedziale od 1 do 20. Wartości kategorii ratingowych muszą być podawane z zachowaniem kolejności. Dla każdego ratingu musi istnieć przynajmniej jedna kategoria ratingowa.Publiczny
10Oznaczenie kategorii ratingowejIdentyfikuje konkretną kategorię ratingową w ramach skali ratingowej.ObowiązkowePubliczny
11Opis kategorii ratingowejDefinicja kategorii ratingowej w skali ratingowej.ObowiązkowePubliczny
12StopnieWartość stopniaKolejność stopnia w skali ratingowej (gdzie 1 odpowiada stopniowi reprezentującemu największą zdolność kredytową).ObowiązkoweWartość stopnia jest liczbą całkowitą w przedziale od 1 do 99. Wartości te muszą być podawane z zachowaniem kolejności. Dla każdego ratingu musi istnieć przynajmniej jeden stopień ratingu.Publiczny
13Oznaczenie stopniaIdentyfikuje konkretny stopień w ramach skali ratingowej. Stopnie zapewniają dodatkowy poziom szczegółowości w ramach kategorii ratingowej.ObowiązkowePubliczny
14Opis stopniaOpis danego stopnia

w ramach skali ratingowej.

ObowiązkowePubliczny

CZĘŚĆ  2

WYKAZ PÓL PLIKU DANYCH RATINGOWYCH

Tabela 1

Dane opisujące oceniany podmiot/instrument

Tabela identyfikuje i opisuje wszystkie ratingi kredytowe wystawione przez agencję ratingową, których zgłaszanie jest wymagane do celów niniejszego rozporządzenia. Tabela zawiera jeden wiersz dla każdego ratingu kredytowego objętego wymogiem zgłaszania. W stosownym przypadku dla każdego wiersza ratingu może być zgłoszona jedna lub kilka jednostek inicjujących.

NrNazwa polaOpisRodzajStandardZakres
1Identyfikator agencji ratingowejKod stosowany na potrzeby identyfikacji agencji ratingowej składającej sprawozdanie. Kod nadaje ESMA z chwilą rejestracji lub certyfikacji.ObowiązkoweTechniczny
2Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) agencji ratingowej składającej sprawozdanieKod LEI agencji ratingowej przesyłającej plik.ObowiązkoweISO 17442Publiczny
3LEI agencji ratingowej odpowiedzialnej za ratingKod LEI agencji ratingowej odpowiedzialnej za rating, tj. w przypadku:

- ratingu wystawianego w Unii, zarejestrowanej agencji ratingowej, która wystawiła rating,

- ratingu zatwierdzonego, zarejestrowanej agencji ratingowej, która zatwierdziła rating,

- ratingu wystawionego przez certyfikowaną agencję ratingową, certyfikowanej agencji ratingowej,

- ratingu wystawionego w państwie trzecim, lecz niezatwierdzonego przez zarejestrowaną agencję ratingową, agencji ratingowej z państwa trzeciego, która wystawiła rating.

ObowiązkoweISO 17442Publiczny
4LEI agencji ratingowej wystawiającej ratingKod LEI agencji ratingowej, która wystawiła rating, tj. w przypadku:

- ratingu wystawionego w Unii, zarejestrowanej agencji ratingowej,

- ratingu zatwierdzonego, agencji ratingowej z państwa trzeciego, która wystawiła zatwierdzony rating,

- ratingu wystawionego przez certyfikowaną agencję ratingową, jednostki certyfikowanej,

- ratingu wystawionego w państwie trzecim, lecz niezatwierdzonego przez zarejestrowaną agencję ratingową, agencji ratingowej

z państwa trzeciego, która wystawiła rating.

ObowiązkoweISO 17442Publiczny
5Identyfikator ratinguNiepowtarzalny identyfikator ratingu, który przez cały czas pozostaje bez zmian. Identyfikator ratingu jest niepowtarzalny we wszystkich sprawozdaniach dla ESMA.ObowiązkoweTechniczny
6Rodzaj ratinguWskazuje, czy rating jest ratingiem korporacyjnym, ratingiem państwa lub finansów publicznych, ratingiem strukturyzowanych instrumentów finansowych lub ratingiem innego instrumentu finansowego. Przez cały czas pozostaje bez zmian.ObowiązkoweC - jeżeli rating dotyczy ratingów korporacyjnych

S - jeżeli rating dotyczy ratingów państwa

T - jeżeli rating dotyczy ratingów strukturyzowanych instrumentów finansowych

O - jeżeli rating dotyczy innych instrumentów finansowych.

Publiczny
7Inny rodzaj ratinguOkreśla rodzaj ocenianego instrumentu finansowego zgłoszonego jako rodzaj ratingu "O".Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Rodzaj ratingu" = "O".Tylko nadzór
8Przedmiot ocenyWskazuje, czy rating dotyczy podmiotu/emitenta długu lub emisji długu ocenianego podmiotu/instrumentu finansowego.ObowiązkoweISR - rating dotyczy podmiotu lub emitenta długu

INT - rating dotyczy emisji długu/instrumentu finansowego.

Publiczny
9Horyzont czasowyWskazuje, czy rating jest krótko-, czy długoterminowy. Przez cały czas pozostaje bez zmian.ObowiązkoweL - jeżeli rating jest długoterminowy,

S - jeżeli rating jest krótkoterminowy.

Publiczny
10PaństwoKod państwa ocenianego podmiotu/instrumentu.ObowiązkoweKod ISO 3166-1. Dla oznaczenia kategorii "międzynarodowy" stosuje się kod "ZZ".Publiczny
11WalutaWskazuje, czy rating jest wyrażony w odniesieniu do zobowiązań w walucie krajowej, czy obcej.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Rodzaj ratingu" = "C" lub "S".LC - w przypadku ratingu zobowiązań w walucie krajowej

FC - w przypadku ratingu zobowiązań w walucie obcej.

Publiczny
12LEI osoby prawnej/ emitentaKod LEI osoby prawnej/ emitenta. Przez cały czas pozostaje bez zmian.Obowiązkowe.

Stosuje się

wyłącznie, jeżeli

oceniany podmiot

kwalifikuje się do

uzyskania kodu

LEI.

ISO 17442Publiczny
13Krajowy numer identyfikacji podatkowej podmiotu prawnego/ emitentaNiepowtarzalny krajowy numer identyfikacji podatkowej ocenianego podmiotu. Przez cały czas pozostaje bez zmian.Opcjonalne. Jeżeli dotyczy.Publiczny
14Numer VAT podmiotu prawnego/ emitentaNiepowtarzalny krajowy numer VAT ocenianego podmiotu. Przez cały czas pozostaje bez zmian.Opcjonalne. Jeżeli dotyczy.Publiczny
15Kod identyfikacyjny (BIC) podmiotu prawnego/emitentaNiepowtarzalny krajowy kod BIC ocenianego podmiotu. Przez cały czas pozostaje bez zmian.Opcjonalne. Dotyczy wyłącznie podmiotów reprezentujących instytucje finansowe ("Sektor branżowy" = "FI" lub "IN").ISO 9362Publiczny
16Wewnętrzny identyfikator podmiotu prawnego/emitentaNiepowtarzalny wewnętrzny identyfikator emitenta. Przez cały czas pozostaje bez zmian.Obowiązkowe.Tylko nadzór
17Nazwa podmiotu prawnego/emitentaZawiera odpowiednie zrozumiałe odniesienie do nazwy prawnej osoby prawnej/emitenta.ObowiązkowePubliczny
18LEI jednostki dominującej podmiotu prawnego/emitentaKod LEI jednostki dominującej. Zgłaszany wyłącznie w przypadku gdy oceniany emitent jest jednostką zależną innego ocenianego podmiotu. Przez cały czas pozostaje bez zmian.Obowiązkowe. Stosuje się, jeżeli oceniany podmiot/emitent długu jest jednostką zależną innego ocenianego podmiotu.ISO 17442Publiczny
19Wewnętrzny identyfikator jednostki dominującej podmiotu prawnego/ emitentaNiepowtarzalny wewnętrzny identyfikator jednostki dominującej/emitenta. Przez cały czas pozostaje bez zmian.Obowiązkowe. Stosuje się, jeżeli oceniany podmiot jest jednostką zależną innego ocenianego podmiotu.Tylko nadzór
20Kod jednostki

państwowej niższego

szczebla we wspólnej

klasyfikacji jednostek

terytorialnych do

celów statystycznych

(NUTS)

Identyfikator miasta/regionu ocenianej gminy/ jednostki państwowej niższego szczebla.Obowiązkowe. Stosuje się wyłącznie gdy "Państwo" należy do Unii i gdy "Rodzaj ratingu" = "S" i "Sektor" = "SM"Nomenklatura EUROSTATU: NUTS 1 do 3Publiczny
21ISINMiędzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych (ISIN) ocenianego instrumentu. Przez cały czas pozostaje bez zmian.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Przedmiot oceny" = "INT" i jeżeli oceniane instrumenty mają przyznany numer ISIN.ISO 6166Publiczny
22Niepowtarzalny identyfikator instrumentuKombinacja atrybutów instrumentu, która niepowtarzalnie identyfikuje ten instrument.OpcjonalneStandard ESMATylko nadzór
23Wewnętrzny identyfikator instrumentuNiepowtarzalny kod identyfikujący oceniany instrument finansowy. Przez cały czas pozostaje bez zmian.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Przedmiot oceny" = "INT".Tylko nadzór
24Rodzaj emisji/programuWskazuje typ emisji/programu ratingu.Opcjonalne. Stosuje się, gdy "Rodzaj ratingu" = "C" lub "S" i "Przedmiot oceny" = "INT".Ważny "Identyfikator rodzaju programu/emisji", wcześniej zgłoszony w "Wykazie rodzajów emisji/programów".Publiczny
25Rodzaj ratingu emitentaOkreśla rodzaj ratingu emitenta.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Rodzaj ratingu" = "C" i "Przedmiot oceny" = "ISR"Ważny "Identyfikator rodzaju programu/emisji", wcześniej zgłoszony w "Wykazie rodzajów ratingów emitenta".Publiczny
26Kategoria długuOkreśla kategorię długu dla ocenianych emisji lub długów.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Rodzaj ratingu" = "C" lub "S" i "Przedmiot oceny" = "ISR" oraz "Rodzaj ratingu emitenta" = "DT" lub "Przedmiot oceny" = "INT", jeżeli dotyczy.Ważny "Identyfikator klasyfikacji ocenianego długu", wcześniej zgłoszony w "Wykazie kategorii długu".Publiczny
27Data emisjiOkreśla datę emisji ocenianego instrumentu lub emisji długu. Przez cały czas pozostaje bez zmian.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Przedmiot oceny" = "INT".Format daty ISO 8601: (RRRR-MM-DD)Tylko nadzór
28Data wymagalnościData wymagalności ocenianego instrumentu lub emisji długu.Obowiązkowe.

Stosuje się, gdy

"Przedmiot oceny"

= "INT".

Jeśli wieczyste:

9999-01-01.

Format daty ISO 8601: (RRRR-MM-DD) lub 9999-01-01Tylko nadzór
29Wolumen pozostały do wykupuWolumen pozostały do wykupu przy wystawieniu pierwszego ratingu. Kwotę zgłasza się w walucie emisji zgłoszonej w "Kod waluty wolumenu pozostałego do wykupu".Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Przedmiot oceny" = "INT".Tylko nadzór
30Kod waluty wolumenu pozostałego do wykupuKod waluty ocenianej emisji.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Przedmiot oceny" = "INT".ISO 4217Tylko nadzór
31Sektor branżowyKategoryzacja ocenianego podmiotu lub emisji długu zgłoszonych w ramach "korporacyjnego" rodzaju ratingu w przedsiębiorstwach finansowych, ubezpieczeniowych oraz przedsiębiorstwach niefinansowych.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Rodzaj ratingu" = "C".FI - dla ratingu instytucji finansowych, w tym banków, maklerów i dealerów,

IN - dla ratingu zakładów ubezpieczeń,

CO - dla ratingu korporacyjnego instytucji nieuwzględnionych w "FI" lub "IN"

Publiczny
32SektorOkreśla podkategorie

ratingów państwa

i finansów publicznych.

Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Rodzaj ratingu" = "S".SV - dla ratingu państwa

SM - dla ratingu władz regionalnych lub samorządu terytorialnego

IF - dla ratingu międzynarodowych instytucji finansowych

SO - dla ratingu organizacji ponadnarodowych innych niż "IF"

PE - dla ratingu jednostek publicznych.

Publiczny
33Klasa aktywówOkreśla główne klasy aktywów dla ratingów strukturyzowanych instrumentów finansowych.Obowiązkowe.

Stosuje się, gdy "Rodzaj ratingu" = "T".

ABS - dla ratingu ABS RMBS - dla ratingu RMBS CMBS - dla ratingu CMBS CDO - dla ratingu CDO ABCP - dla ratingu ABCP OTH - dla innych.Publiczny
34Podklasa aktywówOkreśla podklasy aktywów dla ratingów strukturyzowanych instrumentów finansowych.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Rodzaj ratingu" = "T".CCS - Jeżeli ABS: Papiery wartościowe zabezpieczone należnościami z tytułu kart kredytowych

ALB - Jeżeli ABS: Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami kredytów na zakup samochodów

CNS - Jeżeli ABS: Papiery wartościowe zabezpieczone kredytami konsumenckimi

SME - Jeżeli ABS: Papiery wartościowe zabezpieczone pożyczkami udzielanymi małym i średnim przedsiębiorstwom

LES - Jeżeli ABS: Papiery wartościowe zabezpieczone leasingiem na rzecz osób fizycznych lub przedsiębiorstw

HEL - Jeżeli RMBS: Pożyczki hipoteczne

PRR - Jeżeli RMBS: RMBS pierwszorzędnej jakości NPR - Jeżeli RMBS: RMBS podrzędnej jakości

CFH - Jeżeli CDO: Instrumenty typu CDO/CLO oparte na przepływach pieniężnych lub hybrydowe instrumenty typu CDO/CLO

SDO - Jeżeli CDO: Syntetyczne instrumenty typu CDO/CLO

MVO - Jeżeli CDO: Instrumenty typu CDO oparte na wartości rynkowej

SIV - Jeżeli OTH: strukturyzowane instrumenty inwestycyjne

ILS - Jeżeli OTH: papiery wartościowe powiązane z ubezpieczeniem

DPC - Jeżeli OTH: instrumenty emitowane przez spółki celowe powstałe na potrzeby realizacji transakcji na instrumentach pochodnych

SCB - Jeżeli OTH: strukturyzowane obligacje zabezpieczone

OTH - Inne.

Publiczny
35Inna podklasa aktywówWskazuje inną kategorię klasy lub podklasy aktywów.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Rodzaj ratingu" = "T" i "Podklasa aktywów" = "OTH".Tylko nadzór
36Klasyfikacja emisji korporacyjnychKlasyfikacja obligacji zabezpieczonych.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Rodzaj ratingu" = "C" i "Przedmiot oceny" = "INT".BND - obligacje

CBR - obligacje zabezpieczone, o których mowa w art. 52 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE, i które spełniają wymogi kwalifkowalności określone w art. 129 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

OCB - inne rodzaje obligacji zabezpieczonych, dla których agencja ratingowa stosowała specjalne metody, modele lub główne założenia dotyczące obligacji zabezpieczonych w celu wystawienia ratingu i które nie są wymienione w art. 5 ust. 2 lit. b) niniejszego rozporządzenia

OTH - inne typy emisji korporacyjnych, które nie są wymienione w art. 5 ust. 2 lit. a), b) i c) niniejszego rozporządzenia.

Publiczny
37Inne emisje korporacyjneOpisuje rodzaj emisji zgłoszonej w kategorii emisji korporacyjnych "Inne".Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Klasyfikacja emisji korporacyjnych" = "OTH".Tylko nadzór
38Klasa transzyKlasa transzy.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Rodzaj ratingu" = "T".Publiczny
39Numer serii/identyfikator programuW przypadku gdy emisja jest częścią serii wielokrotnych emisji w ramach tego samego programu, określa się odrębny numer serii emisji. Identyfikator programu można dodać, jeżeli istnieje, jako uzupełnienie pola "Nazwa programu/transakcji/emisji".Opcjonalne. Stosuje się, gdy "Rodzaj ratingu" = "T" lub "Rodzaj ratingu" = "C" i "Przedmiot oceny" = "INT".Publiczny
40Nazwa programu/ transakcji/emisjiOkreśla nazwę programu/ transakcji/emisji stosowaną w dokumentach emisji publicznej.Opcjonalne. Stosuje się, gdy "Przedmiot oceny" = "INT".Publiczny
41Jednostki inicjująceWewnętrzny identyfikator jednostki inicjującejNiepowtarzalny kod wewnętrzny przyznawany przez agencję ratingową jednostce inicjującej.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Rodzaj ratingu" = "T".

W przypadku więcej niż jednej jednostki inicjującej, która nie może być indywidualnie zidentyfikowana, należy zgłosić "MULTIPLE".

Tylko nadzór
42LEI jednostki inicjującejKod LEI jednostki inicjującej.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Rodzaj ratingu" = "T" i gdy "Wewnętrzny identyfikator jednostki inicjującej" nie jest "MULTIPLE".ISO 17442Tylko nadzór
43BIC jednostki inicjującejNiepowtarzalny BIC jednostki inicjującej.Opcjonalne. Stosuje się, gdy "Rodzaj ratingu" = "T" i gdy "Wewnętrzny identyfikator jednostki inicjującej" nie jest "MULTIPLE".ISO 9362Tylko nadzór
44Nazwa jednostki inicjującejMusi zawierać odpowiednie zrozumiałe odniesienie do nazwy prawnej jednostki inicjującej (lub jednostki dominującej emitenta).Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Rodzaj ratingu" = "T" i gdy "Wewnętrzny identyfikator jednostki inicjującej" nie jest "MULTIPLE".Tylko nadzór
45Wcześniejszy rating wstępnyDla wszystkich nowych ratingów wskazuje, czy agencja ratingowa wystawiła rating wstępny lub przegląd początkowy przed wystawieniem ratingu ostatecznego.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Rodzaj czynności" = "NEW" w tabeli 2 części 2Y - Tak N - NieTylko nadzór
46Identyfikator wcześniejszego ratingu wstępnegoWskazuje identyfikator poprzedniego wystawionego ratingu wstępnego lub przeglądu początkowego. "Identyfikator wcześniejszego ratingu wstępnego" powinien odpowiadać już zgłoszonemu ważnemu identyfikatorowi "Identyfikator ratingu" ratingu wstępnego.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Wcześniejszy rating wstępny" = "Y".Tylko nadzór
47Wskazanie złożonościWskazuje stopień złożoności przypisany do ratingu strukturyzowanych instrumentów finansowych, uwzględniający takie czynniki jak liczba jednostek inicjujących, kontrahentów, państw, potrzeba opracowania nowych metod lub nowych innowacyjnych cech, wsparcie jakości kredytowej, dokumentacja bazowa, złożoność zabezpieczenia, różne lub nowe jurysdykcje i/lub istnienie składników pochodnych spośród innych czynników, które mogą zostać uznane za istotne przez agencję ratingową podczas oceny przez nią złożoności usługi ratingowej.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Rodzaj ratingu" = "T".S - standardowa złożoność C - dodatkowa złożonośćTylko nadzór
48Typ transakcji na strukturyzowanym instrumencie finansowymWskazanie, czy instrument dotyczy transakcji standalone, czy master trust.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Rodzaj ratingu" = "T".S - Transakcja standalone M - Transakcja master trustTylko nadzór
49Rodzaj ratingu dla ERPWskazuje ratingi objęte zakresem europejskiej platformy ratingowej, w oparciu o wymagania ustanowione w art. 11a rozporządzenia (WE) nr 1060/2009.ObowiązkoweNXI - rating nie jest sporządzany wyłącznie dla inwestorów i ujawniany im za opłatą

EXI - rating jest sporządzany wyłącznie dla inwestorów i ujawniany im za opłatą

Techniczny
50Do celów obliczeń

statystycznych

CEREP

Wskazuje, czy rating będzie wykorzystywany do obliczeń statystycznych CEREP.ObowiązkoweY - Tak N - NieTechniczny

Tabela 2

Dane dotyczące poszczególnych czynności ratingowych

Tabela zawiera wszystkie czynności ratingowe, które są realizowane w związku z ratingami zgłaszanymi w tabeli 1. Jeżeli komunikaty prasowe lub sprawozdania z badania państwa są wydawane w wielu językach, w odniesieniu do tej samej czynności ratingowej może być zgłoszonych wiele wersji komunikatów prasowych lub sprawozdań z badania państwa.

NrNazwa polaOpisRodzajStandardZakres
1Identyfikator czynności ratingowejNiepowtarzalny identyfikator czynności ratingowej. Identyfikator czynności ratingowej jest niepowtarzalny dla każdego zgłoszonego ratingu.ObowiązkoweTechniczny
2Identyfikator ratinguNiepowtarzalny identyfikator ratingu.ObowiązkowePowinien to być aktualny "Identyfikator ratingu" zgłoszony w tabeli 1 części 2Techniczny
3Data i godzina czynności ratingowejData i godzina ważności czynności ratingowej. Musi być zgodna z wyrażoną według uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC) datą i godziną opublikowania informacji o czynności lub dystrybucji w drodze subskrypcji.ObowiązkoweRozszerzony format daty i czasu ISO 8601: RRRR-M-MDD (GG:MM:SS)Publiczny
4Data i godzina poinformowania o czynności ratingowejData i godzina poinformowania ocenianego podmiotu o dokonanej czynności.

Jest wyrażana według uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Powinny być zgłaszane wyłącznie w odniesieniu do ratingów wystawionych w Unii.

Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Miejsce wystawienia ratingu" = "I".Rozszerzony format daty i czasu ISO 8601: RRRR-MM-DD (HH:MM:SS)Tylko nadzór
5Data decyzji o czynnościWskazuje dzień, w którym podjęto decyzję o dokonaniu czynności. Jest to data wstępnego zatwierdzenia (np. przez komitet ratingowy) czynności, jeżeli oceniany podmiot jest o niej następnie informowany przed ostatecznym zatwierdzeniem. Powinna być zgłaszana wyłącznie dla ratingów wystawianych w Unii.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Miejsce wystawienia ratingu" = "I".Format daty ISO 8601: (RRRR-MM-DD)Tylko nadzór
6Rodzaj czynnościWskazuje rodzaj czynności ratingowej dokonanej przez agencję ratingową w odniesieniu do danego ratingu.ObowiązkoweOR - w przypadku ratingu niewystawionego (tylko dla zgłoszenia po raz pierwszy)

PR - w przypadku ratingu wstępnego

NW - w przypadku wystawienia ratingu po raz pierwszy

UP - w przypadku podniesienia ratingu

DG - w przypadku obniżenia ratingu

AF - w przypadku potwierdzenia ratingu

DF - w przypadku nadania lub odebrania ocenianemu emitentowi lub instrumentowi statusu niewykonania zobowiązania, a niewykonanie zobowiązania nie jest powiązane z inną czynnością ratingową

SP - w przypadku zawieszenia ratingu

WD - w przypadku cofnięcia ratingu

OT - w przypadku nadania lub odebrania ratingowi statusu prognozy/tendencji

WR - w przypadku nadania lub odebrania ratingowi statusu obserwacji/przeglądu

Publiczny
7Status prognozy/obserwacji/niewykonania zobowiązaniaRatingowi przypisuje się, utrzymuje lub odbiera status prognozy/obserwacji/zawieszenia/niewykonania zobowiązania.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Rodzaj czynności" = "OT", "WR", "DF", "SP" lub "OR"P - nadanie statusu

M - utrzymanie statusu

R - odebranie statusu

Publiczny
8PrognozaWskazuje prognozę/tendencję przypisaną ratingowi przez agencję ratingową zgodnie z jej odpowiednią polityką.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Rodzaj czynności" = "OT" i "OR"POS - w przypadku pozytywnej prognozy

NEG - w przypadku negatywnej prognozy

EVO - w przypadku zmieniającej lub rozwijającej się prognozy

STA - w przypadku stabilnej prognozy

Publiczny
9Obserwacja/przeglądWskazuje status obserwacji/przeglądu przypisany ratingowi przez agencję ratingową zgodnie z jej odpowiednią polityką.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Rodzaj czynności" = "WR" i "OR"POW - w przypadku pozytywnej obserwacji/przeglądu

NEW - w przypadku negatywnej obserwacji/przeglądu

EVW - w przypadku zmieniającej się lub rozwijającej się obserwacji/przeglądu

UNW - w przypadku obserwacji/przeglądu o niepewnym kierunku

Publiczny
10Czynnik warunkujący obserwację/przeglądWskazuje powody przypisania ratingowi statusu obserwacji/przeglądu. Powinien być zgłaszany tylko w odniesieniu do ratingów wystawianych w Unii.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Rodzaj czynności" = "WR" i "OR" oraz "Miejsce wystawienia " = "I".1 - jeżeli status obserwacji/przeglądu wynika ze zmian

w metodach, modelach lub głównych założeniach ratingu

2 - jeżeli status obserwacji/przeglądu wynika ze względów ekonomicznych, finansowych lub kredytowych

3 - jeżeli status obserwacji/przeglądu wynika z innych powodów (np. odejście analityków, wystąpienie konfliktu interesów)

Publiczny
11Powód cofnięciaWskazuje powód czynności cofnięcia.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Rodzaj czynności" = "WD"1 - w przypadku

błędnych lub niewystarczających informacji na temat emitenta/emisji

2 - w przypadku niewypłacalności ocenianego podmiotu lub restrukturyzacji

długu

3 - w przypadku reorganizacji ocenianego podmiotu (w tym połączenia lub przejęcia ocenianego podmiotu)

4 - w przypadku upływu terminu wymagalności zobowiązania dłużnego lub w przypadku umorzenia, wykupu, prefinansowania, unieważnienia długu

5 - w przypadku automatycznego unieważnienia ratingu

w związku z modelem biznesowym agencji ratingowej (np. wygaśnięcie ratingów ważnych przez dany okres)

6 - w przypadku cofnięcia ratingu

z innych powodów

7 - w przypadku gdy na rating ma wpływ jedna z liter pkt 3 sekcja B załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1060/2009

8 - w przypadku wniosku klienta

Publiczny
12Inny powód cofnięciaW przypadku cofnięcia ratingu z powodów innych niż wymienione, należy określić powódObowiązkowe. Stosuje się, gdy "Powód cofnięcia" = 6Tylko nadzór
13Oznaczenie niewykonania zobowiązaniaW przypadku nadania lub odebrania ocenianemu podmiotowi lub instrumentowi finansowemu statusu niewykonania zobowiązania w wyniku innej czynności ratingowej (tj. podwyższenie, obniżenie)Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Rodzaj czynności" = "AF", "DG", "UP" lub "OR"Y - Tak N - NiePubliczny
14Powód zawieszeniaWskazuje powód czynności zawieszenia.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Rodzaj czynności" = "SP"Publiczny
15Identyfikator skali ratingowejWskazuje skalę ratingową stosowaną do realizacji czynności ratingowej.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Rodzaj czynności" = "NW" lub "UP" lub "AF" lub "DG" lub "PR" lub "OR"Ważny "Identyfikator skali ratingowej", wcześniej zgłoszony w tabeli "Skala ratingowa".Publiczny
16Wartość ratinguWartość stopnia przypisanego przez agencję ratingową w wyniku czynności ratingowej.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Rodzaj czynności" = "NW" lub "UP" lub "AF" lub "DG" lub "PR" lub "OR"Ważna wartość "Wartość stopnia", wcześniej zgłoszona w tabeli "Skala ratingowa".Publiczny
17Miejsce wystawienia ratinguOkreśla lokalizację wystawiania ratingów: ratingi wystawiane w Unii przez zarejestrowaną agencję ratingową, ratingi wystawiane przez agencję ratingową państwa trzeciego należącą do tej samej grupy agencji ratingowych i zatwierdzone w Unii, ratingi wystawiane przez certyfikowane agencje ratingowe lub ratingi wystawiane przez agencję ratingową państwa trzeciego należącą do tej samej grupy agencji ratingowych, lecz niezatwierdzone w Unii.ObowiązkoweI - Wystawione w Unii

E - Zatwierdzone

T - Wystawione w państwie trzecim przez certyfikowaną agencję ratingową

O - Inne (niezatwierdzone)

N - Niedostępne (ważne tylko przed 1.1.2011).

Publiczny
18Identyfikator głównego analitykaNiepowtarzalny identyfikator głównego analityka odpowiedzialnego za rating. Powinien być zgłaszany wyłącznie w odniesieniu do ratingów wystawianych w Unii.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Miejsce wystawienia ratingu" = "I".Ważny identyfikator "Wewnętrzny identyfikator głównego analityka", wcześniej zgłoszony w "Wykazie głównych analityków".Tylko nadzór
19Państwo głównego analitykaWskazuje państwo biura, w którym przebywał odpowiedzialny główny analityk podczas wystawienia ratingu.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Miejsce wystawienia ratingu" = "I".Kod ISO 3166-1.Tylko nadzór
20Status zamówieniaStatus zamówienia ocenianego podmiotu/instrumentu.ObowiązkoweS - jeżeli rating jest zamówiony,

U - jeżeli rating jest niezamówiony bez uczestnictwa

P - jeżeli rating jest niezamówiony z uczestnictwem

Publiczny
21Komunikat prasowyKomunikat prasowyOkreśla, czy czynności ratingowej towarzyszył komunikat prasowy.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Rodzaj ratingu dla ERP" = "NXI".Y - Tak N - Nie.Publiczny
22Język komunikatu prasowegoWskazuje język, w którym został wydany komunikat prasowy.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Komunikat prasowy" = "Y".ISO 639-1.Publiczny
23Nazwa pliku komunikatu prasowegoWskazuje nazwę pliku, pod którą został zgłoszony komunikat prasowy.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Komunikat prasowy" = "Y".Standard ESMAPubliczny
24Łącze do komunikatu prasowegoJeżeli czynności ratingowej towarzyszy ten sam komunikat prasowy, co innej czynności ratingowej, powinno zawierać identyfikator "Identyfikator czynności" czynności, w odniesieniu do której wspólny komunikat prasowy został przekazany po raz pierwszy.Obowiązkowe. Stosuje się do komunikatów prasowych, które dotyczą więcej niż jednej czynności ratingowej.Ważny identyfikator "Identyfikator czynności ratingowej"Techniczny
25Sprawozdanie z badaniaSprawozdanie z badaniaOkreśla, czy czynności ratingowej towarzyszyło sprawozdanie z badania. Stosuje się wyłącznie do ratingów państwa zgłoszonych w ramach sektora: "SV" lub "SM" lub "IF"Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Rodzaj ratingu" = "S" i "Sektor" = "SV" lub "SM" lub "IF"Y - Tak N - NiePubliczny
26Język sprawozdania z badaniaWskazuje język, w którym zostało wydane sprawozdanie z badania.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Sprawozdanie z badania państwa" = "Y"ISO 639-1Publiczny
27Nazwa pliku sprawozdania z badaniaWskazuje nazwę pliku, pod którą zostało zgłoszone sprawozdanie z badania.Obowiązkowe. Stosuje się, gdy "Sprawozdanie z badania państwa" = "Y"Standard ESMAPubliczny
28Łącze do sprawozdania z badaniaJeżeli ratingowi towarzyszy to samo sprawozdanie z badania, co innej czynności ratingowej, powinno zawierać identyfikator "Identyfikator czynności ratingowej" czynności, w odniesieniu do której wspólne sprawozdanie z badania zostało przekazane po raz pierwszy.Opcjonalne.Ważny identyfikator "Identyfikator czynności ratingowej"Techniczny

ZAŁĄCZNIK  II

Tabela korelacji

Niniejsze rozporządzenieRozporządzenie (UE) nr 446/2012Rozporządzenie (UE) nr 448/2012
Art. 1 ust. 1Art. 3 ust. 1
Art. 1 ust. 2Art. 2 ust. 1Art. 2 ust. 2
Art. 1 ust. 3Art. 2 ust. 6
Art. 1 ust. 4Art. 2 ust. 2Art. 2 ust. 3
Art. 1 ust. 5Art. 3 ust. 3
Art. 1 ust. 6Art. 3 ust. 2
Art. 2 ust. 1Art. 8 ust. 2
Art. 2 ust. 2Art. 8 ust. 3
Art. 3Art. 4 ust. 1Art. 3 ust. 5
Art. 4Art. 4 ust. 3Art. 4
Art. 5Art. 4 ust. 2Art. 5
Art. 6Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9 ust. 1Art. 3 ust. 2
Art. 9 ust. 2Art. 2 ust. 3
Art. 9 ust. 3Art. 2 ust. 4
Art. 9 ust. 4Art. 2 ust. 5
Art. 9 ust. 5Art. 3 ust. 3
Art. 10
Art.11 ust. 1-3
Art. 11 ust. 4Art. 3 ust. 4
Art. 12Art. 3 ust. 1 i 4 Art. 2 ust. 1, art. 7 i art. 8 ust. 1
Art. 13Art. 5Art. 9, art. 10, art. 11, art. 12 i art. 13
Art. 14
Art. 15Art. 6Art. 14
1 Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 1.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 448/2012 z dnia 21 marca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących prezentacji informacji, które agencje ratingowe udostępniają w centralnym repozytorium utworzonym przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (Dz.U. L 140 z 30.5.2012, s. 17).
3 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 446/2012 z dnia 21 marca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących treści i formatu okresowych sprawozdań zawierających dane ratingowe, składanych przez agencje ratingowe do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (Dz.U. L 140 z 30.5.2012, s. 2).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U L 331 z 15.12.2010, s. 84).
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 462/2013 z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (Dz.U L 146 z 31.5.2013, s. 1).
6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).
7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2009, s. 1).
8 Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).
9 Czas środkowoeuropejski (CET) uwzględnia zmianę na środkowoeuropejski czas letni.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.