Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.211.1

| Akt oczekujący
Wersja od: 12 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/1342
z dnia 14 marca 2019 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 poprzez ustanowienie klas właściwości użytkowych w odniesieniu do przepuszczalności powietrza dla świetlików z tworzyw sztucznych i szkła oraz wyłazów dachowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 1 , w szczególności jego art. 27 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Norma europejska EN 1873 dotycząca świetlików punktowych z tworzyw sztucznych została początkowo przyjęta przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) w 2005 r., a norma europejska EN 14963 dotycząca świetlików pasmowych z tworzyw sztucznych - w 2006 r. Te normy zharmonizowane nie zawierały klasyfikacji właściwości użytkowych objętych nią wyrobów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobów pod względem przepuszczalności powietrza.

(2) Aby lepiej zaspokoić potrzeby rynku, nowe wersje tych norm - EN 1873-1, EN 1873-2 oraz EN 1873-3 -dotyczących świetlików z tworzyw sztucznych oraz wyłazów dachowych, jak również nowa wersja normy EN 14963 powinny zawierać klasyfikację właściwości użytkowych objętych nimi wyrobów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobów pod względem przepuszczalności powietrza. Klasyfikacja ta powinna przewidywać trzy klasy właściwości użytkowych.

(3) Zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 klasy właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobów budowlanych mogą zostać ustanowione albo przez Komisję, albo przez europejski organ normalizacyjny na podstawie zmienionego mandatu udzielonego przez Komisję. Ze względu na konieczność jak najszybszego ustanowienia dodatkowych klas właściwości użytkowych nowe klasy właściwości użytkowych powinna ustanowić Komisja. Zgodnie z art. 27 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia klasy te mają być stosowane w normach zharmonizowanych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Ustanawia się klasy właściwości użytkowych w odniesieniu do przepuszczalności powietrza dla świetlików z tworzyw sztucznych i szkła oraz wyłazów dachowych zgodnie z załącznikiem.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 14 marca 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Klasy właściwości użytkowych w odniesieniu do przepuszczalności powietrza dla świetlików z tworzyw sztucznych i szkła oraz wyłazów dachowych

KlasaDolna wartość ciśnienia wewnętrznego

(4 Pa)

Górna wartość ciśnienia wewnętrznego

(100 Pa)

Przepuszczalność powietrza

(w m3/(h.m))

A (*)< 1,4< 12
B≥ 1,4≥ 12
C≥ 6≥ 50
(*) W przypadku klasy A oprócz zadeklarowania klasy podaje się również najgorszy pomiar dla wszystkich wartości ciśnienia z użyciem

następującego wyrażenia modelowego: Klasa A (ciśnienie wewnętrzne (100 Pa), ustalony współczynnik infiltracji powietrza). Uwaga: granice klas podanych w niniejszej tabeli można określić na podstawie następującego wzoru:

Gdzie:

Q oznacza współczynnik infiltracji powietrza w m3 na godzinę na metr obwodu świetlika podczas badania przy ciśnieniu wewnętrznym

P oznacza ciśnienie wewnętrzne podczas badania (w Pa)

Q100 oznacza współczynnik infiltracji powietrza w m3 na godzinę na metr obwodu świetlika przy ciśnieniu wewnętrznym wynoszącym 100 Pa

grafika
1 Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.