Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.370.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 listopada 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1640
z dnia 12 sierpnia 2020 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 przez określenie liczby i nazwy zmiennych w odniesieniu do tematu ad hoc dotyczącego "umiejętności zawodowych" za 2022 r. oraz zmiennych przekazywanych co 8 lat dotyczących "emerytur i rent oraz aktywności na rynku pracy" w dziedzinie "zasoby pracy"
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 z dnia 10 października 2019 r. ustanawiające wspólne ramy statystyk europejskich dotyczących osób i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 808/2004, (WE) nr 452/2008 i (WE) nr 1338/2008 oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1177/2003 i rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 1 , w szczególności jego art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zaspokojenia potrzeb stwierdzonych w zakresie odpowiednich tematów szczegółowych Komisja powinna określić liczbę i nazwę zmiennych dla zbioru danych w dziedzinie "zasoby pracy".

(2) Komisja powinna określić liczbę i nazwę zmiennych w odniesieniu do tematu ad hoc dotyczącego "umiejętności zawodowych" i zmiennych przekazywanych co 8 lat dotyczących "emerytur i rent oraz aktywności na rynku pracy" w dziedzinie "zasoby pracy".

(3) Liczba zmiennych, które mają być zbierane, nie powinna przekraczać o więcej niż 5 % liczby zmiennych zbieranych dla dziedziny "zasoby pracy" w dniu wejścia w życie rozporządzenia (UE) 2019/1700,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Liczbę i nazwy zmiennych zbieranych w odniesieniu do tematu ad hoc dotyczącego "umiejętności zawodowych" za 2022 r. i zmiennych przekazywanych co 8 lat dotyczących "emerytur i rent oraz aktywności na rynku pracy" w dziedzinie "zasoby pracy" określa się w załączniku.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 12 sierpnia 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

Liczba i nazwa zmiennych zbieranych w odniesieniu do tematu ad hoc dotyczącego "umiejętności zawodowych" za 2022 r. oraz zmiennych przekazywanych co 8 lat dotyczących "emerytur i rent oraz aktywności na rynku pracy" w dziedzinie "zasoby pracy"

TematTemat szczegółowyIdentyfikator zmiennejNazwa zmiennej
03c. Współczynnik aktywności zawodowej - 11 zbieranych zmiennych (11 dotyczących tematu ad hoc)Umiejętności zawodoweDIGITALCzas spędzony na pracy na urządzeniach cyfrowych w głównej lub ostatniej pracy
READINGCzas spędzony na czytaniu związanych z pracą podręczników i dokumentów technicznych w głównej lub ostatniej pracy
CALCULATECzas spędzony na wykonywaniu stosunkowo złożonych obliczeń w głównej lub ostatniej pracy
PHYSICALCzas spędzony na wykonywaniu ciężkiej pracy fizycznej w głównej lub ostatniej pracy
DEXTERITYCzas spędzony na wykonywaniu zadań wymagających sprawności manualnej w głównej lub ostatniej pracy
COMMINTCzas spędzony na kontaktach z osobami z tego samego przedsiębiorstwa lub organizacji w głównej lub ostatniej pracy
COMMEXTCzas spędzony na kontaktach z osobami spoza przedsiębiorstwa lub organizacji w głównej lub ostatniej pracy
GUIDANCECzas spędzony na doradzaniu innym osobom, szkoleniu lub kształceniu innych osób w głównej lub ostatniej pracy
JOBAUTONStopień niezależności w wykonywaniu zadań w głównej lub ostatniej pracy
REPETITIVEPowtarzalność zadań w głównej lub ostatniej pracy
PROCEDUREZadania dokładnie opisane za pomocą surowych procedur w głównej lub ostatniej pracy
03d. Współczynnik aktywności zawodowej - 11 zbieranych zmiennych (11 co 8 lat)Emerytury i renty oraz aktywność na rynku pracyPENSTYP1Emerytura
AGEPENSOWiek, w którym osoba zaczęła otrzymywać emeryturę
STATRECERozpoczęcie otrzymywania ustawowej emerytury w obniżonej lub podwyższonej wysokości
PENSTYP2Świadczenie rentowe dla osób niepełnosprawnych i inne okresowe świadczenia pieniężne z tytułu niepełnosprawności
AGEPENSDWiek, w którym osoba zaczęła otrzymywać świadczenie rentowe dla osób niepełnosprawnych lub inne okresowe świadczenia pieniężne z tytułu niepełnosprawności
PROVTYPEFinansowe zabezpieczenia emerytalne
PENSSITUSytuacja na początku otrzymywania emerytury
WSTPREASGłówne powody zaprzestania pracy na początku otrzymywania emerytury
WCONREASGłówne powody kontynuowania pracy wraz z otrzymaniem emerytury
LMREENTPowrót na rynek pracy po rozpoczęciu otrzymywania emerytury
LMENTREASGłówne powody powrotu na rynek pracy
1 Dz.U. L 261I z 14.10.2019, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.