Uznanie Serbii za państwo wolne od Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman i Kotthoff) Davis et al.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.114.28

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 kwietnia 2012 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
uznająca Serbię za państwo wolne od Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman i Kotthoff) Davis et al.

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 2524)

(2012/219/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 26 kwietnia 2012 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie(1), w szczególności jej załącznik III część A pkt 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W załączniku III część A pkt 12 do dyrektywy 2000/29/WE przewidziano ogólny zakaz wprowadzania do Unii bulw z gatunku Solanum L. i ich hybryd, z wyjątkiem wymienionych w części A pkt 10 i 11, w tym bulw Solanum tuberosum L. pochodzących z państw trzecich. Zakazu tego nie stosuje się do europejskich państw trzecich uznanych za wolne od Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman i Kotthoff) Davis et al. ("organizm").

(2) Z dostarczonych przez Serbię urzędowych sprawozdań z badań w latach 2009, 2010 i 2011 oraz z informacji zebranych podczas misji przeprowadzonej w tym państwie przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii w listopadzie i grudniu 2009 r. wynika, że organizm nie występuje w Serbii i że państwo to stosuje procedury kontroli, inspekcji i badań na obecność organizmu w odniesieniu do przywozu i produkcji krajowej bulw Solanum tuberosum L.

(3) Należy zatem uznać Serbię za państwo wolne od organizmu.

(4) Niniejsza decyzja nie ma wpływu na jakiekolwiek przyszłe ustalenia, które wykazałyby, że organizm występuje w Serbii.

(5) Komisja zwróci się do Serbii o coroczne dostarczanie informacji koniecznych do zweryfikowania, że Serbia w dalszym ciągu jest wolna od organizmu.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Uznanie

Serbię uznaje się za państwo wolne od Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman i Kotthoff) Davis et al.

Artykuł  2

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 kwietnia 2012 r.

W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.