Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.349.105

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2013 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie uznania Gruzji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE w odniesieniu do systemów szkolenia marynarzy i wydawania im świadectw

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 9224)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/794/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 21 grudnia 2013 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy 1 , w szczególności jej art. 19 ust. 3 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z dyrektywą 2008/106/WE państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zatwierdzeniu świadectw kompetencji marynarzy, wydawanych przez państwa trzecie, pod warunkiem że odpowiednie państwo trzecie jest uznane przez Komisję. Takie państwa trzecie muszą spełnić wszystkie wymogi Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) (konwencji STCW) z 1978 r., wraz ze zmianami z 1995 r.

(2) Decyzją Komisji 2010/705/UE 2 wycofano uznanie Gruzji w odniesieniu do kształcenia i szkolenia marynarzy oraz wydawania im świadectw, udzielone w trybie art. 18 ust. 3 lit. c) dyrektywy 2001/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 3 . Wyniki oceny zgodności i oceny informacji przedstawionych przez władze gruzińskie wykazały, że Gruzja nie przestrzega w pełni odpowiednich wymagań konwencji STCW.

(3) Pismem z dnia 10 września 2012 r. władze Republiki Cypryjskiej wnioskują o ponowne uznanie Gruzji w przedmiotowym zakresie. W odpowiedzi na ów wniosek Komisja oceniła systemy szkolenia marynarzy oraz wydawania im świadectw w Gruzji w celu sprawdzenia, czy kraj ten spełnia wymagania konwencji STCW i czy podjęto odpowiednie działania w celu zapobieżenia oszustwom związanym z wydawaniem świadectw. Wspomnianą ocenę oparto na wynikach kontroli przeprowadzonej przez ekspertów z Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu w październiku 2012 r. i na przedłożonych przez władze gruzińskie środkach naprawczych.

(4) W szczególności, w następstwie kontroli, do władz gruzińskich wystosowano pismo z dnia 6 lutego 2013 r., z prośbą o przedłożenie dobrowolnego planu działań naprawczych związanych z wykrytymi niedociągnięciami i o podjęcie działań zmierzających do usunięcia takich niedociągnięć.

(5) Główne niedociągnięcia dotyczące brakujących wymagań prawnych i administracyjnych w celu pełnego wprowadzenia w życie postanowień konwencji STCW, takich jak brak wymogu monitorowania akredytowanych zagranicznych instytucji i programów edukacji i kształcenia morskiego przez gruzińską administrację. Poddane inspekcji instytucje nie zdołały wprowadzić w życie niektórych przepisów, np. dotyczących wykorzystania symulatorów. Ostatecznie poddane kontroli instytucje nie dysponowały specjalnym wyposażeniem do szkolenia i oceny niektórych kompetencji.

(6) W pismach z 15 maja i z 20 lipca 2013 r. Gruzja powiadamia Komisję o podjęciu działań mających zaradzić wskazanym niedociągnięciom. W szczególności, władze Gruzji wskazały, że przepisy krajowe zostały dostosowane do konwencji, i że instytucje edukacji i kształcenia morskiego dokonały właściwego wdrożenia odpowiednich przepisów. Wreszcie, dostarczono również dowody, że brakujące elementy sprzętu treningowego zostały nabyte i wprowadzone do użytku.

(7) Pozostałe niedociągnięcia dotyczą określonych obiektów szkoleniowych wyższej szkoły morskiej - akademii nawigacji w Batumi. W szczególności, laboratorium elektryczne oraz łódź ratunkowa przeznaczone do celów szkolenia w zakresie ratownictwa i jednostek ratunkowych, wymagają dalszej poprawy. Władze gruzińskie uprasza się zatem o wdrożenie dalszych działań naprawczych w tej dziedzinie. Tym niemniej, wymienione niedociągnięcia nie stanowią podstawy do zakwestionowania ogólnego poziomu zapewnianej przez Gruzję zgodności systemów szkolenia marynarzy oraz wydawania im świadectw z konwencją STCW.

(8) Ostateczne wyniki oceny wskazują, że Gruzja spełnia wymogi konwencji STCW, przy czym podjęła ona stosowne środki zapobiegające oszustwom w odniesieniu do świadectw.

(9) Komisja przedstawiła państwom członkowskim sprawozdanie z wynikami oceny.

(10) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniom Morza przez Statki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym uznaje się Gruzję do celów art. 19 dyrektywy 2008/106/WE w odniesieniu do systemów szkolenia marynarzy i wydawania im świadectw.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji

Siim KALLAS

Wiceprzewodniczący

1 Dz.U. L 323 z 3.12.2008, s. 33.
2 Dz.U. L 306 z 23.11.2010, s. 78.
3 Dz.U. L 136 z 18.5.2001, s. 17.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.