Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.177.43

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lipca 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1239
z dnia 6 lipca 2017 r.
w sprawie uznania Etiopii zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE w odniesieniu do systemów szkolenia marynarzy i wydawania im świadectw

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4555)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 8 lipca 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy 1 , w szczególności jej art. 19 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z dyrektywą 2008/106/WE państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o uznaniu, w drodze potwierdzenia, dyplomów lub świadectw przeszkolenia marynarzy, wydanych przez państwa trzecie, pod warunkiem że odpowiednie państwo trzecie jest uznane przez Komisję. Takie państwa trzecie muszą spełnić wszystkie wymogi konwencji Międzynarodowej Organizacji Morskiej o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (konwencja STCW) z 1978 r.

(2) Pismami z dnia 9 stycznia 2014 r. i z dnia 5 listopada 2014 r. Luksemburg i Cypr zwróciły się o uznanie Etiopii. W odpowiedzi na te wnioski Komisja skontaktowała się z władzami Etiopii, aby przeprowadzić ocenę systemów szkolenia marynarzy oraz wydawania im świadectw w celu sprawdzenia, czy państwo to spełnia wszystkie wymogi konwencji STCW i czy podjęto odpowiednie działania w celu zapobieżenia oszustwom w odniesieniu do świadectw. Wyjaśniono, że ocena będzie się opierała na wynikach inspekcji stanu faktycznego, którą przeprowadzą w Etiopii eksperci z Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego ("agencja").

(3) Na podstawie wyników inspekcji, która odbyła się w październiku 2015 r., Komisja przeprowadziła ocenę systemu szkolenia marynarzy oraz wydawania im świadectw w Etiopii. W swojej ocenie Komisja wskazała kilka obszarów, które powinny zostać właściwie uwzględnione przez władze Etiopii, w tym niedociągnięcia związane z zatwierdzaniem programów i kursów, szkoleniem pokładowym oraz wydawaniem świadectw i potwierdzeń.

(4) W maju 2016 r. władze Etiopii przedłożyły dobrowolny plan działań naprawczych, który następnie uzupełniły w lipcu, październiku i grudniu 2016 r.

(5) W szczególności Etiopia przyjęła nowe prawodawstwo w celu usunięcia wskazanych w ocenie Komisji niedociągnięć w przepisach krajowych, uaktualniła procedury dotyczące jakości stosowane przez swoją administrację oraz instytucje kształcenia morskiego oraz programy nauczania i programy szkoleniowe stosowane przez swoje instytucje kształcenia morskiego.

(6) Na podstawie wszystkich dostępnych informacji Komisja stwierdza, że władze Etiopii podjęły działania w celu dostosowania etiopskiego systemu szkolenia marynarzy i wydawania im świadectw do wymogów konwencji STCW, łącznie z dostarczeniem odpowiednich dowodów w postaci dokumentów.

(7) W kwietniu 2017 r. Komisja przekazała władzom Etiopii sprawozdanie z oceny opierające się na wynikach inspekcji z października 2016 r. oraz uwzględniające uzupełniony plan działań naprawczych.

(8) Ostateczne wyniki oceny wskazują, że Etiopia spełnia wymogi konwencji STCW i usunęła wszystkie zidentyfikowane niedociągnięcia; jednocześnie państwo to podjęło stosowne środki zapobiegające oszustwom w odniesieniu do świadectw.

(9) Państwa członkowskie otrzymały sprawozdanie z wyników oceny.

(10) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniom Morza przez Statki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym uznaje się Etiopię do celów art. 19 dyrektywy 2008/106/WE w odniesieniu do systemów szkolenia marynarzy i wydawania im świadectw.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji
Violeta BULC
Członek Komisji
1 Dz.U. L 323 z 3.12.2008, s. 33.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.