Uznanie Australii za państwo wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1991.126.22

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 marca 1991 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 2 maja 1991 r.
uznająca Australię za państwo wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(91/261/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 22 maja 1991 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 77/93/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych(1), ostatnio zmienioną dyrektywę Komisji 91/27/EWG(2), w szczególności jej część B pkt 10 załącznika III,

a także mając na uwadze, co następuje:

na mocy przepisów dyrektywy 77/93/EWG od dnia 16 kwietnia do dnia 31 października w przypadku pochodzenia z półkuli północnej oraz od dnia 1 listopada do dnia 15 kwietnia w przypadku pochodzenia z półkuli południowej rośliny pewnych rodzajów, inne niż owoce i nasiona, pochodzące z krajów bądź regionów innych niż te, które są uznane za wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., nie mogą być wprowadzane do niektórych Państw Członkowskich;

na podstawie oficjalnych informacji przekazanych przez Australię okazało się, że wspomniany wyżej szkodliwy organizm nie występuje w tym kraju oraz że Australia od dawna utrzymuje ścisły zakaz przywozu roślin oraz produktów roślinnych, które mogłyby wprowadzić ten szkodliwy organizm;

dlatego można uznać, że nie istnieje niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się wspomnianego wyżej szkodliwego organizmu;

niniejsza decyzja nie ma wpływu na żadne późniejsze ustalenia mogące wykazać, że wspominany wyżej szkodliwy organizm występuje w tym kraju;

Komisja zapewni, że Australia w ciągu roku przekaże wszystkie dostępne informacje techniczne konieczne do przeprowadzenia oceny wspomnianej wyżej sytuacji;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym oświadcza się, że Australia zostaje uznana za państwo wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 maja 1991 r.

W imieniu Komisji

Ray MAC SHARRY

Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 20.

(2) Dz.U. L 16 z 22.1.1991, str. 29.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.