Dz.U.UE.L.2019.8.34

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 grudnia 2018 r.

DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-JORDANIA NR 1/2018
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie uzgodnienia przedłużenia priorytetów partnerstwa UE-Jordania o dwa lata [2019/30]

RADA STOWARZYSZENIA UE-JORDANIA,

uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordanią, z drugiej strony (zwany dalej "układem"),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordanią, z drugiej strony, został podpisany w dniu 24 listopada 1997 r. i wszedł w życie w dniu 1 maja 2002 r.

(2) Art. 91 układu uprawnia Radę Stowarzyszenia do podejmowania odpowiednich decyzji zmierzających do osiągnięcia celów układu.

(3) Art. 101 układu stanowi, że Strony podejmują wszelkie środki o charakterze ogólnym lub szczególnym wymagane do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z układu i mają zapewnić osiągnięcie celów określonych w układzie.

(4) Decyzją nr 1/2016 z 19 grudnia 2016 r. Rada Stowarzyszenia uzgodniła priorytety partnerstwa UE-Jordania na okres 2016-2018, aby umocnić swoje partnerstwo w celu wsparcia i wzmocnienia odporności i stabilności Jordanii przy jednoczesnej próbie załagodzenia skutków przedłużającego się konfliktu w Syrii.

(5) W wyniku przeglądu priorytetów partnerstwa UE-Jordania Strony uzgodniły, że priorytety partnerstwa uzgodnione w 2016 r. zostaną przedłużone do końca 2020 r. oraz że w latach 2019-2020 możliwe będzie, w razie potrzeby, przeprowadzenie przeglądu priorytetów partnerstwa oraz załączonego do nich porozumienia UE-Jordania.

(6) Art. 10 regulaminu wewnętrznego Rady Stowarzyszenia przewiduje możliwość podjęcia decyzji w drodze procedury pisemnej między posiedzeniami, jeżeli obie Strony wyrażą na to zgodę,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Rada Stowarzyszenia, w drodze procedury pisemnej, niniejszym postanawia przedłużyć do dnia 31 grudnia 2020 r. priorytety partnerstwa załączone do swojej decyzji nr 1/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady Stowarzyszenia
F. MOGHERINI
Przewodnicząca