Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.320.31

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 listopada 2013 r.

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA EUTM MALI/2/2013
z dnia 12 listopada 2013 r.
w sprawie utworzenia Komitetu Uczestników misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali)

(2013/696/WPZiB)

(Dz.U.UE L z dnia 30 listopada 2013 r.)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38 akapit trzeci,

uwzględniając decyzję Rady 2013/34/WPZiB z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) 1 , a w szczególności jej art. 8 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 8 ust. 5 decyzji 2013/34/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) do podejmowania stosownych decyzji w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników (KU) dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali).

(2) W konkluzjach z posiedzenia Rady Europejskiej w Nicei w dniach 7, 8 i 9 grudnia 2000 r. i w konkluzjach posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 24 i 25 października 2002 r. przewidziano uzgodnienia dotyczące udziału państw trzecich w operacjach zarządzania kryzysowego i ustanowienia Komitetu Uczestników.

(3) Komitet Uczestników powinien stanowić forum, na którym prowadzone będą z uczestniczącymi państwami trzecimi dyskusje dotyczące wszelkich problemów w zakresie zarządzania misją EUTM Mali. KPiB, który sprawuje kontrolę polityczną i kierownictwo strategicznie nad EUTM Mali, powinien brać pod uwagę opinie wydawane przez Komitet Uczestników.

(4) Zgodnie z art. 5 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w opracowywaniu i wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii, które mają wpływ na kwestie obronne. W związku z tym Dania nie uczestniczy w przyjmowaniu niniejszej decyzji, nie jest nią związana, ani jej nie stosuje,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Ustanowienie i zakres uprawnień

Niniejszym ustanawia się Komitet Uczestników (KU) misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali). Zakres uprawnień Komitetu Uczestników określony jest w konkluzjach z posiedzeń Rady Europejskiej w Nicei w dniach 7, 8 i 9 grudnia 2000 r. i w Brukseli w dniach 24 i 25 października 2002 r.

Artykuł  2

Skład

1. W skład Komitetu Uczestników wchodzą:
- przedstawiciele wszystkich państw członkowskich;
- przedstawiciele państw trzecich uczestniczących w EUTM Mali i wnoszących znaczący wkład.
2. W posiedzeniach Komitetu Uczestników może także uczestniczyć przedstawiciel Komisji Europejskiej.
Artykuł  3

Informacje od dowódcy misji UE

Komitet Uczestników otrzymuje informacje od dowódcy misji UE.

Artykuł  4

Przewodniczący

Przewodniczącym Komitetu Uczestników jest Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa lub jego przedstawiciel, ściśle współpracujący z przewodniczącym Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej lub jego przedstawicielem.

Artykuł  5

Posiedzenia

1. Posiedzenia Komitetu Uczestników są regularnie zwoływane przez przewodniczącego. Jeśli wymagają tego okoliczności, z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek członka mogą być zwoływane posiedzenia nadzwyczajne.
2. Przed posiedzeniem przewodniczący rozsyła wstępny porządek obrad oraz dokumenty związane z posiedzeniem. Przewodniczący odpowiada za przekazywanie KPiB wyników obrad Komitetu Uczestników.
Artykuł  6

Poufność

1. Zgodnie z decyzją Rady 2013/488/UE z dnia 23 września 2013 r. 2 , do posiedzeń i prac Komitetu Uczestników stosuje się przepisy Rady dotyczące bezpieczeństwa. W szczególności przedstawiciele w Komitetu Uczestników muszą posiadać odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego.
2. Treść obrad Komitetu Uczestników objęta jest tajemnicą zawodową, chyba że Komitet Uczestników jednomyślnie zadecyduje inaczej.
Artykuł  7

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 listopada 2013 r.

W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

W. STEVENS

Przewodniczący

1 Dz.U. L 14 z 18.1.2013, s. 19.
2 Decyzja Rady 2013/488/UE z dnia 23 września 2013 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 274 z 15.10.2013, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.