Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.105.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/712
z dnia 20 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustanowienia roku referencyjnego i programu danych statystycznych i metadanych do celów spisów powszechnych ludności i mieszkań przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań 1 , w szczególności jego art. 5 ust. 1 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Komisja powinna określić rok referencyjny. Dzień referencyjny wybrany przez każde państwo członkowskie do przekazania Komisji danych ze spisów powszechnych ludności i mieszkań przypada na ten rok referencyjny.

(2) Zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Komisja powinna przyjąć program danych statystycznych i metadanych, które należy przekazać Komisji w odniesieniu do spisów powszechnych ludności i mieszkań.

(3) Program ten powinien być taki sam we wszystkich państwach członkowskich, aby zapewnić porównywalność danych pochodzących ze spisów powszechnych ludności i mieszkań przeprowadzanych w państwach członkowskich oraz aby umożliwić opracowywanie wiarygodnych ogólnounijnych przeglądów.

(4) W szczególności niezbędne jest określenie zawartości, formatu i struktury hipersześcianów, które powinny być takie same we wszystkich państwach członkowskich, specjalnych wartości komórek i znaczników, które państwa członkowskie mogą stosować w tych hipersześcianach, a także określenie metadanych dotyczących tematów.

(5) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/543 2  określono specyfikacje techniczne tematów spisów oraz podziały, jakie należy zastosować do danych przekazywanych Komisji za rok referencyjny 2021.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się program danych statystycznych i metadanych, które należy przekazać Komisji (Eurostatowi) za rok referencyjny 2021 w odniesieniu do spisów powszechnych ludności i mieszkań.

Artykuł  2

Definicje

Zastosowanie mają definicje określone w rozporządzeniu (WE) nr 763/2008 oraz specyfikacje określone w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/543. Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się również następujące definicje:

1) "ludność ogółem" określonego obszaru geograficznego oznacza wszystkie osoby mające miejsce zamieszkania, w rozumieniu art. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 763/2008, na tym obszarze geograficznym;
2) "hipersześcian" oznacza wielowymiarową tabelę przekrojową podziałów, zawierającą wartości komórek dla pomiaru każdej kategorii każdego podziału ujętego w tabeli przekrojowej względem każdej kategorii każdego innego podziału zawartego w tym hipersześcianie;
3) "wartość komórki" oznacza informację podaną w komórce hipersześcianu. Wartość komórki może być "wartością numeryczną komórki" lub "specjalną wartością komórki";
4) "wartość numeryczna komórki" oznacza wartość numeryczną podaną w komórce w celu dostarczenia informacji statystycznej o obserwacji dotyczącej tej komórki;
5) "poufna wartość komórki" oznacza wartość numeryczną komórki, która nie może być ujawniona ze względu na ochronę poufności statystycznej danych zgodnie ze środkami ochrony państw członkowskich przeciwko ujawnianiu danych statystycznych;
6) "niepoufna wartość komórki" oznacza wartość numeryczną komórki niebędącą poufną wartością komórki;
7) "niewiarygodna wartość komórki" oznacza wartość numeryczną komórki, która jest niewiarygodna według prowadzonej w państwach członkowskich kontroli jakości;
8) "specjalna wartość komórki" oznacza symbol przekazywany w komórce hipersześcianu zamiast wartości numerycznej komórki;
9) "znacznik" oznacza kod, który może być stowarzyszony z wartością danej komórki w celu opisania określonej cechy charakterystycznej tej wartości komórki.
Artykuł  3

Dzień referencyjny

Każde państwo członkowskie określa przypadający na 2021 r. dzień referencyjny, do którego odnoszą się dane ze spisu powszechnego ludności i mieszkań przekazywane Komisji (Eurostatowi). Państwa członkowskie informują Komisję (Eurostat) o wybranym dniu referencyjnym w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.

Artykuł  4

Program danych statystycznych

1.  Program danych statystycznych, które należy przekazać Komisji (Eurostatowi) za rok referencyjny 2021, składa się z hipersześcianów wymienionych w załączniku I.
2.  Państwa członkowskie podają specjalną wartość komórki "nie dotyczy" tylko w następujących przypadkach:
a) gdy komórka odnosi się do kategorii "nie dotyczy" w przynajmniej jednym podziale; lub
b) gdy komórka opisuje obserwację niewystępującą w danym państwie członkowskim.
3.  Państwa członkowskie zastępują każdą poufną wartość komórki specjalną wartością komórki "niedostępne".
4.  Na wniosek państwa członkowskiego Komisja (Eurostat) nie podaje do publicznej wiadomości żadnej niewiarygodnej wartości komórki przekazanej przez to państwo członkowskie.
Artykuł  5

Metadane dotyczące wartości komórek

1.  W stosownych przypadkach państwa członkowskie dodają do komórki hipersześcianu następujące znaczniki:
a) "poufne";
b) "niewiarygodne";
c) "zmienione po pierwszym przekazaniu danych";
d) "zob. załączone informacje".
2.  Każdą komórkę, której poufna wartość komórki została zastąpiona specjalną wartością "niedostępne", oznacza się znacznikiem "poufne".
3.  Każdą komórkę, której wartość numeryczna komórki jest niewiarygodna, oznacza się znacznikiem "niewiarygodne".
4.  Każdą komórkę, której towarzyszy co najmniej jeden z następujących znaczników: "niewiarygodne", "zmienione po pierwszym przekazaniu danych" lub "zob. załączone informacje", należy opatrzyć wyjaśnieniem.
Artykuł  6

Metadane dotyczące tematów

Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) metadane dotyczące tematów zgodnie z załącznikiem II.

Artykuł  7

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 20 kwietnia 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Program danych statystycznych (hipersześcianów) za rok referencyjny 2021

NrOgółemPodziały
Grupa 1 Populacja ogółemGEO.N.SEX.AGE.H.LMS.H.HST.H.FST.H.
1.1GEO.N.SEX.AGE.H.LMS.H.
1.2GEO.N.SEX.AGE.H.HST.H.
1.3GEO.N.SEX.AGE.H.FST.H.
1.4GEO.N.SEX.LMS.H.HST.H.
Grupa 2 Populacja ogółemGEO.M.SEX.AGE.M.LMS.L.HST.H.FST.H.HAR.LOC.
2.1GEO.M.SEX.AGE.L.LMS.L.FST.H.
2.2GEO.M.SEX.AGE.L.HST.H.HAR.
2.3GEO.M.SEX.AGE.M.HAR.LOC.
Grupa 3 Populacja ogółemGEO.H.SEX.AGE.M.HST.M.LMS.L.
3.1GEO.H.SEX.AGE.M.
3.2GEO.H.SEX.HST.M.
3.3GEO.H.SEX.LMS.L.
Grupa 4 Populacja ogółemGEO.L.SEX.AGE.H.CAS.H.OCC.EDU.
4.1GEO.L.SEX.AGE.H.CAS.H.
4.2GEO.L.SEX.AGE.H.OCC.
4.3GEO.L.SEX.AGE.H.EDU.
Grupa 5 Populacja ogółemGEO.L.SEX.AGE.M.OCC.IND.L.SIE.EDU.
5.1GEO.L.SEX.AGE.M.OCC.IND.L.
5.2GEO.L.SEX.AGE.M.OCC.SIE.
5.3GEO.L.SEX.AGE.M.OCC.EDU.
5.4GEO.L.SEX.AGE.L.SIE.EDU.
5.5GEO.N.SEX.OCC.IND.L.EDU.
5.6GEO.L.SEX.AGE.M.IND.L.SIE.
5.7GEO.L.SEX.AGE.L.IND.L.EDU.
Grupa 6 Populacja ogółemGEO.L.SEX.AGE.M.LPW.N.OCC.IND.L.SIE.EDU.
6.1GEO.L.SEX.AGE.M.LPW.N.OCC.
6.2GEO.L.SEX.AGE.M.LPW.N.EDU.
6.3GEO.L.SEX.LPW.N.IND.L.SIE.
Grupa 7 Populacja ogółemGEO.N.SEX.AGE.M.LPW.L.IND.L.SIE.
7.1GEO.N.SEX.AGE.M.LPW.L.IND.L.
7.2GEO.N.SEX.AGE.M.LPW.L.SIE.
Grupa 8 Populacja ogółemGEO.H.SEX.COC.L.POB.L.
8.1GEO.H.SEX.COC.L.
8.2GEO.H.SEX.POB.L.
Grupa 9 Populacja ogółemGEO.M.SEX.AGE.M.COC.L.POB.H.YAE.H.
9.1GEO.N.SEX.AGE.M.COC.L.POB.H.
9.2GEO.M.SEX.AGE.M.YAE.H.
9.3GEO.M.SEX.AGE.M.POB.H.
9.4GEO.M.SEX.POB.H.YAE.H.
Grupa 10 Populacja ogółemGEO.M.SEX.AGE.M.CAS.L.COC.L.POB.L.YAT.
10.1GEO.M.SEX.AGE.M.COC.L.YAT.
10.2GEO.M.SEX.AGE.M.POB.L.YAT.
10.3GEO.L.SEX.AGE.M.CAS.L.COC.L.YAT.
Grupa 11 Populacja ogółemGEO.M.SEX.AGE.M.COC.H.YAE.L.
11.1GEO.M.SEX.AGE.M.COC.H.
11.2GEO.M.SEX.COC.H.YAE.L.
Grupa 12 Populacja ogółemGEO.M.SEX.AGE.M.COC.M.POB.M.YAE.L.SIE.ROY.
12.1GEO.M.SEX.AGE.M.YAE.L.ROY.
12.2GEO.M.SEX.AGE.M.POB.M.ROY.
12.3GEO.L.SEX.COC.M.POB.M.ROY.
12.4GEO.L.SEX.AGE.M.SIE.ROY.
Grupa 13 Populacja ogółemGEO.M.SEX.AGE.M.COC.M.POB.M.YAE.H.ROY.HAR.
13.1GEO.L.SEX.POB.M.YAE.H.HAR.
13.2GEO.M.SEX.AGE.M.ROY.HAR.
13.3GEO.M.AGE.M.POB.M.HAR.
13.4GEO.M.AGE.M.COC.M.HAR.
13.5GEO.L.COC.M.POB.M.YAE.H.
Grupa 14 Populacja ogółemGEO.L.SEX.AGE.M.CAS.H.COC.L.POB.L.YAE.L.ROY.HAR.
14.1GEO.L.SEX.AGE.M.CAS.H.COC.L.
14.2GEO.L.SEX.AGE.M.CAS.H.POB.L.
14.3GEO.L.SEX.AGE.M.CAS.H.YAE.L.
14.4GEO.L.SEX.AGE.M.CAS.H.ROY.
14.5GEO.L.SEX.AGE.L.CAS.L.ROY.HAR.
Grupa 15 Populacja ogółemGEO.L.SEX.AGE.M.CAS.L.EDU.COC.L.POB.L.YAE.H.
15.1GEO.L.SEX.AGE.L.CAS.L.EDU.POB.L.
15.2GEO.L.SEX.CAS.L.EDU.YAE.H.
15.3GEO.L.SEX.CAS.L.COC.L.YAE.H.
15.4GEO.L.SEX.AGE.M.CAS.L.COC.L.POB.L.
Grupa 16 Populacja ogółemGEO.L.SEX.AGE.M.OCC.COC.L.POB.L.YAE.L.ROY.
16.1GEO.L.SEX.AGE.M.OCC.COC.L.
16.2GEO.L.SEX.AGE.M.OCC.POB.L.
16.3GEO.L.SEX.AGE.M.OCC.YAE.L.
16.4GEO.L.SEX.AGE.M.OCC.ROY.
16.5GEO.L.SEX.OCC.POB.L.YAE.L.
Grupa 17 Populacja ogółemGEO.L.SEX.AGE.M.IND.H.COC.L.YAE.L.ROY.
17.1GEO.L.SEX.AGE.M.IND.H.COC.L.
17.2GEO.N.SEX.AGE.M.IND.H.YAE.L.
17.3GEO.L.SEX.AGE.M.IND.H.ROY.
Grupa 18 Populacja ogółemGEO.L.SEX.IND.H.SIE.EDU.COC.L.POB.L.
18.1GEO.L.SEX.IND.H.SIE.POB.L.
18.2GEO.L.SEX.IND.H.EDU.POB.L.
18.3GEO.L.SEX.IND.L.COC.L.POB.L.
Grupa19 Populacja ogółemGEO.L.SEX.AGE.M.EDU.POB.L.YAE.H.
19.1GEO.L.SEX.AGE.M.EDU.POB.L.
19.2GEO.L.SEX.AGE.M.EDU.YAE.L.
19.3GEO.L.SEX.EDU.POB.L.YAE.H.
Grupa 20 Populacja ogółemGEO.L.SEX.AGE.M.LPW.N.COC.L.POB.L.
20.1GEO.L.SEX.AGE.M.LPW.N.COC.L.
20.2GEO.L.SEX.AGE.M.LPW.N.POB.L.
Grupa 21 Populacja ogółemGEO.L.SEX.AGE.M.LMS.L.FST.M.HST.H.CAS.H.EDU.
21.1GEO.L.SEX.AGE.M.LMS.L.CAS.H.
21.2GEO.L.SEX.AGE.M.LMS.L.EDU.
21.3GEO.L.SEX.AGE.M.FST.M.CAS.H.
21.4GEO.L.SEX.AGE.M.FST.M.EDU.
21.5GEO.L.SEX.AGE.M.HST.H.CAS.H.
Grupa 22 Populacja ogółemGEO.L.SEX.AGE.M.HST.H.EDU.SIE.
22.1GEO.L.SEX.AGE.M.HST.H.EDU.
22.2GEO.L.SEX.AGE.M.HST.H.SIE.
Grupa 23 Populacja ogółemGEO.L.SEX.AGE.M.FST.L.HST.L.CAS.L.EDU.
23.1GEO.N.SEX.AGE.M.HST.L.CAS.L.EDU.
23.2GEO.L.SEX.AGE.M.FST.L.CAS.L.EDU.
Grupa 24 Populacja ogółemGEO.L.SEX.AGE.M.LMS.L.FST.L.HST.M.CAS.L.
24.1GEO.N.SEX.AGE.M.LMS.L.FST.L.CAS.L.
24.2GEO.L.SEX.AGE.M.LMS.L.HST.M.CAS.L.
Grupa 25 Populacja ogółemGEO.M.SEX.AGE.M.LMS.L.HST.M.COC.L.POB.L.
25.1GEO.M.SEX.AGE.M.LMS.L.POB.L.
25.2GEO.L.SEX.AGE.M.LMS.L.HST.M.COC.L.
25.3GEO.L.SEX.AGE.M.LMS.L.HST.M.POB.L.
Grupa 26 Populacja ogółemGEO.M.SEX.AGE.M.FST.L.HST.M.COC.L.POB.L.
26.1GEO.M.SEX.AGE.M.FST.L.COC.L.
26.2GEO.M.SEX.AGE.M.HST.M.POB.L.
26.3GEO.L.SEX.AGE.M.HST.M.COC.L.POB.L.
Grupa 27 Populacja ogółemGEO.M.SEX.AGE.L.FST.M.HST.M.YAE.L.
27.1GEO.M.SEX.AGE.L.FST.M.YAE.L.
27.2GEO.M.SEX.AGE.L.HST.M.YAE.L.
Grupa 28 Populacja ogółemGEO.L.SEX.AGE.M.FST.M.HST.M.ROY.
28.1GEO.L.SEX.AGE.M.FST.M.ROY.
28.2GEO.L.SEX.AGE.M.HST.M.ROY.
Grupa 29 Populacja ogółemGEO.L.SEX.AGE.M.LMS.L.FST.L.HST.M.CAS.L.POB.L.
29.1GEO.L.SEX.AGE.M.LMS.L.CAS.L.POB.L.
29.2GEO.L.SEX.AGE.M.FST.L.CAS.L.POB.L.
29.3GEO.L.SEX.AGE.M.HST.M.CAS.L.POB.L.
Grupa 30 Populacja ogółemGEO.L.SEX.AGE.M.LMS.L.FST.L.HST.M.CAS.L.COC.L.
30.1GEO.L.SEX.AGE.M.LMS.L.CAS.L.COC.L.
30.2GEO.L.SEX.AGE.M.FST.L.CAS.L.COC.L.
30.3GEO.L.SEX.AGE.M.HST.M.CAS.L.COC.L.
Grupa 31 Populacja ogółemGEO.L.SEX.AGE.M.FST.L.HST.M.SIE.EDU.POB.L.
31.1GEO.L.SEX.AGE.M.HST.M.SIE.POB.L.
31.2GEO.L.SEX.AGE.M.FST.L.SIE.POB.L.
31.3GEO.L.SEX.HST.M.EDU.POB.L.
Grupa 32 Populacja ogółemGEO.L.SEX.AGE.M.FST.L.HST.M.SIE.EDU.COC.L.
32.1GEO.L.SEX.AGE.M.HST.M.SIE.COC.L.
32.2GEO.L.SEX.AGE.M.FST.L.SIE.COC.L.
32.3GEO.L.SEX.HST.M.EDU.COC.L.
Grupa 33

Liczba wszystkich prywatnych gospodarstw domowych

GEO.M.TPH.H.SPH.TSH.
33.1GEO.M.TPH.H.SPH.TSH.
Grupa 34

Liczba wszystkich rodzin

GEO.M.TFN.H.SFN.
34.1GEO.M.TFN.H.SFN.
Grupa 35

Liczba wszystkich prywatnych gospodarstw domowych

GEO.H.TPH.L.SPH.
35.1GEO.H.TPH.L.
35.2GEO.H.SPH.
Grupa 36

Liczba wszystkich rodzin

GEO.H.TFN.L.SFN.
36.1GEO.H.TFN.L.
36.2GEO.H.SFN.
Grupa 37

Liczba wszystkich

mieszkań

konwencjonalnych

GEO.M.TOB.OCS.POC.
37.1GEO.M.TOB.OCS.POC.
Grupa 38

Liczba wszystkich

mieszkań

konwencjonalnych

GEO.H.TOB.OCS.
38.1GEO.H.TOB.OCS.
Grupa 39

Liczba wszystkich zamieszkanych mieszkań konwencjonalnych

GEO.M.TOB.(UFS.or NOR)(DFS.or DRM)OWS.NOC.
39.1GEO.L.TOB.OWS.NOC.
39.2GEO.M.TOB.(UFS.or NOR)NOC.
39.3GEO.M.TOB.(DFS.or DRM)NOC.
Grupa 40

Liczba wszystkich zamieszkanych mieszkań konwencjonalnych

GEO.L.WSS.TOI.BAT.TOH.
40.1GEO.L.WSS.
40.2GEO.L.TOI.
40.3GEO.L.BAT.
40.4GEO.L.TOH.
Grupa 41

Liczba wszystkich

pomieszczeń

mieszkalnych

GEO.H.TLQ.
41.1GEO.H.TLQ.

ZAŁĄCZNIK  II

Metadane dotyczące tematów, o których mowa w art. 6

Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) metadane tekstowe dotyczące definicji odnoszących się do tematów spisu powszechnego.

Dla każdego tematu metadane wskazują:

- źródło(-a) danych wykorzystane w celu zgłoszenia danych statystycznych dotyczących danego tematu,
- zastosowaną metodykę szacowania danych dotyczących danego tematu,
- przyczyny wszelkiego rodzaju niewiarygodności danych dotyczących danego tematu. Ponadto państwa członkowskie przekazują następujące metadane:

Miejsce zamieszkania

Metadane wyjaśniają sposób zastosowania definicji "miejsca zamieszkania" określonej w art. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 763/2008, w szczególności w jakim zakresie miejsce zameldowania zgłaszano jako substytut miejsca zamieszkania na podstawie kryterium 12 miesięcy, a także podają precyzyjną definicję pojęcia zamieszkałej ludności.

Metadane wskazują, czy za miejsce zamieszkania studentów wyższych uczelni, którzy w okresie trwania zajęć mieszkali poza domem rodzinnym, uznawano ich dom rodzinny.

Metadane podają wszelkie inne specyficzne dla danego państwa zastosowania zasad dotyczących "szczególnych przypadków" wymienionych w specyfikacjach technicznych tematu "Miejsce zamieszkania" w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/543.

Bezdomni

Dane dotyczące ludności ogółem obejmują liczbę wszystkich osób całkowicie bezdomnych (mieszkających na ulicy bez schronienia) i osób częściowo bezdomnych (przemieszczających się często między miejscami tymczasowego zakwaterowania).

Metadane podają liczbę wszystkich osób bezdomnych. Liczbę osób całkowicie bezdomnych (mieszkających na ulicy bez schronienia) i liczbę osób częściowo bezdomnych (przemieszczających się często między miejscami tymczasowego zakwaterowania) przedstawia się osobno, jeżeli takie rozróżnienie jest możliwe.

Dostarcza się opis metodologii i źródeł danych, których użyto do tworzenia danych dotyczących osób bezdomnych.

Stan cywilny prawny/związki partnerskie

Metadane wskazują podstawy prawne w danym państwie członkowskim dotyczące małżeństw osób przeciwnej i tej samej płci, minimalnego wieku wymaganego do zawarcia małżeństwa, związków partnerskich osób przeciwnej i tej samej płci oraz możliwości rozwodu lub prawnej separacji.

Tematy ekonomiczne

Metadane podają wszelkie specyficzne dla danego państwa zastosowania zasad wymienionych w specyfikacjach technicznych tematu "Bieżąca aktywność ekonomiczna" w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/543. Metadane wskazują, czy bieżąca aktywność ekonomiczna była sprawozdawana na podstawie rejestrów, a jeśli tak, wówczas podają definicje stosowane w tych rejestrach.

Metadane podają minimalny wiek umożliwiający podjęcie pracy w danym państwie oraz stosowną podstawę prawną.

Jeżeli w spisie powszechnym w danym państwie członkowskim identyfikuje się osoby pracujące w więcej niż jednym miejscu pracy, metadane opisują metodę przypisywania takich osób do ich głównego miejsca pracy (na przykład na podstawie czasu spędzanego w danym miejscu pracy lub osiąganego dochodu).

Metadane podają wszelkie specyficzne dla danego państwa zastosowania zasad wymienionych w specyfikacjach technicznych tematu "Status zatrudnienia" w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/543. Jeżeli w spisie powszechnym w danym państwie członkowskim identyfikuje się osoby będące jednocześnie pracodawcami i pracownikami, metadane opisują metodę przypisywania takich osób do jednej z tych dwóch kategorii.

Kraj/miejsce urodzenia

W przypadku spisów powszechnych, w których informacje o kraju urodzenia w granicach międzynarodowych istniejących w momencie przeprowadzania spisu są niedostępne lub niepełne, metadane wskazują metodykę przypisywania osób do kategorii w ramach podziału tematu "Kraj/miejsce urodzenia".

Metadane wskazują, czy informacje na temat miejsca, w którym doszło do narodzin, zostało użyte jako substytut miejsca zamieszkania matki w momencie urodzenia.

Kraj obywatelstwa

W krajach, w których część ludności stanowią osoby będące "Uznanymi nieobywatelami" (osobami niebędącymi obywatelami żadnego kraju ani bezpaństwowcami, posiadającymi niektóre, lecz nie wszystkie prawa i obowiązki związane z obywatelstwem), metadane podają stosowną informację.

Miejsce zamieszkania na rok przed spisem powszechnym

W przypadku gdy w danym państwie członkowskim w ramach spisu powszechnego gromadzone są informacje dotyczące tematu "Poprzednie miejsce zamieszkania i data przybycia do obecnego miejsca zamieszkania", metadane opisują metodykę sprawozdawania miejsca zamieszkania na rok przed spisem powszechnym.

Tematy dotyczące gospodarstwa domowego i rodziny

Metadane wskazują, czy w spisie powszechnym w danym państwie członkowskim stosuje się kryterium "wspólnego utrzymywania się" czy koncepcję "jednostki mieszkaniowej". Metadane wskazują metodę wyodrębniania gospodarstw domowych i rodzin.

Metadane wskazują metody identyfikacji relacji między członkami gospodarstwa domowego (np. poprzez macierz relacji, relację do osoby odniesienia). W przypadku gdy dane te są pozyskiwane z rejestrów administracyjnych, należy podać, czy informacje na temat relacji między członkami gospodarstwa i rodziny są rejestrowane w źródłach administracyjnych i pozyskane bezpośrednio z tych źródeł, czy też informacje te opierają się na modelu statystycznym.

Forma własności

Metadane wyjaśniają i podają przykłady form własności na mocy krajowych przepisów lub zwyczajów dotyczących własności, które to formy zostały sklasyfikowane jako "Mieszkania, do których przysługuje inna forma własności".

Powierzchnia użytkowa i/lub liczba izb w mieszkaniu, gęstość zaludnienia

Metadane informują o sposobie stosowania odpowiednio pojęcia "powierzchni użytkowej" lub "liczby izb" oraz o definicji przyjętej dla celów odpowiedniego pomiaru gęstości zaludnienia.

1 Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 14.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/543 z dnia 22 marca 2017 r. określające zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów (Dz.U. L 78 z 23.3.2017, s.13).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.