Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.1995.316.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 1995 r.

AKT RADY
z dnia 26 lipca 1995.
ustanawiający Konwencję w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych

(95/C 316/02)

(Dz.U.UE L z dnia 27 listopada 1995 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego artykuł K.3 ust. 2 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

dla celów realizacji zadań Unii Państwa Członkowskie uznają współpracę w sprawach celnych za przedmiot wspólnego zainteresowania, który wchodzi w zakres współpracy przewidzianej w Tytule VI Traktatu;

POSTANOWIWSZY, że Konwencja, której tekst znajduje się w Załączniku i która w dniu dzisiejszym została podpisana przez przedstawicieli rządów Państw Członkowskich Unii, zostaje niniejszym sporządzona;

ZALECA, by została ona przyjęta przez Państwa Członkowskie zgodnie z wymogami konstytucyjnymi tych Państw.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 1995.

W imieniu Rady
J. A. BELLOCH JULBE
Przewodniczący
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.