Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1996.192.31

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 sierpnia 1996 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 30 lipca 1996 r.
ustanawiająca Komitet Doradczy ds. Zapobiegania Rakowi

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(96/469/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 2 sierpnia 1996 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

Wspólnota przyczynia się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego zachęcając do współpracy Państwa Członkowskie i, jeśli to konieczne, wspierając ich działania;

działanie Wspólnoty jest nakierowane na zapobieganie chorobom, w tym rakowi, poprzez popieranie badań nad ich przyczynami i drogą ich przenoszenia, jak również poprzez informację zdrowotną i edukację;

od 1986 r. w ramach Europejskiego Programu Zwalczania Raka organizowane są spotkania wysokiej klasy ekspertów zajmujących się rakiem; eksperci ci utworzyli grupę doradzającą Komisji w naukowych kwestiach związanych z rakiem;

rezolucja Rady z dnia 7 lipca 1986 r. (1) zwraca uwagę na wnioski Komitetu Ekspertów ds. Raka służące przygotowaniu pierwszego planu działań (2);

na mocy decyzji 90/238/Euratom, EWWiS, EWG Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich spotykających się w ramach Rady w dniu 17 maja 1990 r., która przyjmuje plan działań na lata 1990-1994 w ramach programu Europa Przeciw Rakowi (3), Komisja włączy ekspertów zajmujących się zapobieganiem rakowi w wykonanie przyjętego planu działań;

decyzja 646/96/WE (4) Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiająca trzeci plan działań na lata 1996-2000, jest ukierunkowana na zapobieganie rakowi, zgodnie z wymaganiami art. 3 lit. o) i art. 129 Traktatu;

preambuła stanowi, że aby mieć dostęp do wszelkich niezbędnych informacji naukowych, Komisja współpracuje z ekspertami w dziedzinie nauki;

istotne jest wzmocnienie bazy naukowej, w oparciu o którą Rada podejmuje decyzje;

konieczne jest, do celów przejrzystości i pewności prawnej, sformalizowanie funkcjonowania grupy;

ustalić należy listę członków grupy, biorąc pod uwagę rozwój kierunków i zakresu programu "Europa Przeciwko Rakowi" w kontekście wykonania trzeciego planu działania;

doradztwo naukowe ze strony wysokiej klasy ekspertów europejskich zajmujących się zapobieganiem rakowi powinno być stale dostępne w formie Komitetu o charakterze doradczym utworzonego przez Komisję,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Komisja powołuje niniejszym Doradczy Komitet ds. Zapobiegania Rakowi, zwany dalej "Komitetem".

Komitet składa się z nie więcej niż 15 członków.

Artykuł  2

Komisja zasięga opinii Komitetu we wszystkich sprawach związanych z:

– danymi o raku, włączając dane epidemiologiczne,

– wczesnym wykrywaniem i kontrolowaniem raka,

– informowaniem społeczeństwa o profilaktyce raka,

– tematyką dotyczącą raka w edukacji zdrowotnej w szkołach,

– procedurami zapewnienia jakości w profilaktyce, wykrywaniu i leczeniu raka (włączając zagadnienia jakości życia i opieki paliatywnej nad pacjentami chorymi na raka),

– działaniami zapobiegawczymi opartymi na wynikach badań podstawowych i klinicznych, prowadzonych według programu Biomed i innych inicjatyw badawczych,

– szkoleniem personelu medycznego w sprawach związanych z rakiem.

Artykuł  3
1. Obrady Komitetu dotyczą wniosków o opinie, z którymi występują przedstawiciele służb Komisji. Występując o opinię Komitetu przedstawiciele służb Komisji mogą ustalić termin, w którym opinię należy sporządzić.
2. Komitetowi nie wolno z własnej inicjatywy wydawać opinii w sprawach właściwych dla innych Komitetów naukowych powołanych przez Komisję.
3. Komitet podejmie starania w celu wydania opinii podjętej na podstawie konsensusu.. Obrady Komitetu nie mogą kończyć się głosowaniem.
4. Jeśli opinia powstała w drodze jednomyślnego porozumienia członków Komitetu, Komitet przedstawi wspólne wnioski. W przypadku braku jednomyślnego porozumienia, różne stanowiska zajmowane podczas obrad muszą zostać przedstawione w sprawozdaniu sporządzonym pod auspicjami przedstawicieli służb Komisji.
Artykuł  4

Członkowie Komitetu powoływani są przez Komisję spośród wysokiej klasy ekspertów posiadających kompetencje w dziedzinach określonych w art. 2.

Artykuł  5

Komitet wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.. Wyboru dokonuje się większością dwóch trzecich głosów obecnych członków.

Artykuł  6
1. Kadencja członka Komitetu trwa trzy lata. Kadencja jest odnawialna. Jednakże przewodniczący i wiceprzewodniczący nie mogą być niezwłocznie wybrani, jeżeli pełnili funkcje przez dwa następujące po sobie kolejno trzyletnie okresy.

Po wygaśnięciu mandatu członkowie Komitetu mogą pełnić swoje funkcje do czasu ich zatwierdzenia lub zastąpienia przez innego członka.

Pełnione funkcje nie dają podstaw do jakiegokolwiek wynagrodzenia.

2. W przypadku gdy członek Komitetu nie jest zdolny do wypełniania swoich obowiązków lub w przypadku jego dobrowolnej rezygnacji, powinien on zostać zastąpiony na okres pozostały do zakończenia kadencji zgodnie ze stosowną procedurą przewidzianą w art. 4 lub 5.
Artykuł  7

Lista członków publikowana jest co trzy lata przez Komisję w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w celach informacyjnych.

Artykuł  8
1. Komitet może tworzyć grupy robocze, pod przewodnictwem jednego ze swoich członków, złożone z maksimum pięciu wysoko wykwalifikowanych osobistości naukowych, zajmujące się zagadnieniami szczególnymi w ramach kompetencji określonych w art. 2. Liczba grup roboczych jest ograniczona do maksimum pięciu w danym okresie.
2. Mandat grup roboczych ustalany jest przez Komitet.
Artykuł  9
1. Komitet i grupy robocze spotykają się na wezwanie przedstawiciela służb Komisji, zwykle w jej lokalu.
2. Przedstawiciele służb Komisji, jak również inni urzędnicy i zainteresowani agenci, mogą brać udział w spotkaniach Komitetu i grup roboczych.
3. Przedstawiciele służb Komisji mogą zapraszać osoby posiadające szczególne doświadczenie w zagadnieniach będących przedmiotem obrad do udziału w obradach w charakterze tymczasowych lub stałych obserwatorów.
4. Służby Komisji utworzą sekretariat Komitetu i grup roboczych.
Artykuł  10

Bez uszczerbku dla art. 214 Traktatu, członkowie Komitetu są zobowiązani do nieujawniania informacji uzyskanych w wyniku prac Komitetu, jeśli przedstawiciel służby Komisji poinformuje ich, że wymagana opinia odnosi się do kwestii natury poufnej.

W takim przypadku w spotkaniach uczestniczyć mogą jedynie członkowie Komitetu i przedstawiciele służb Komisji.

Artykuł  11

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 lipca 1996 r.

W imieniu Komisji
Pádraig FLYNN
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. C 184 z 23.7.1986, str. 19.

(2) Decyzja Rady 88/351/EWG, Dz.U. L 160 z 28.6.1988, str. 52.

(3) Dz.U. L 137 z 30.5.1990, str. 31.

(4) Dz.U. L 95 z 16.4.1996, str. 9.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.