Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.241.43

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 1991 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 30 lipca 1991 r.
ustanawiająca Komitet Doradczy ds. Ceł i Podatków Pośrednich

(91/453/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 30 sierpnia 1991 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

Komitet Doradczy ds. Celnych został ustanowiony decyzją Komisji 73/351/EWG(1), zmienioną decyzją 86/565/EWG(2), w celu otrzymywania opinii środowisk zawodowych i konsumenckich na temat problemów wynikających z funkcjonowania unii celnej;

nie istnieje forum reprezentujące interesy zawodowe w sprawach podatków pośrednich; należy ustanowić przepisy umożliwiające prowadzenie konsultacji zainteresowanych stron w tych sprawach;

w świetle doświadczeń stało się jasne, że konieczne są zmiany w strukturze i funkcjonowaniu istniejącego Komitetu Doradczego, aby umożliwić mu skuteczniejsze skoncentrowanie się na takich aspektach wspólnotowej polityki celnej i podatkowej, które Komisja oraz sam Komitet zamierzają szczegółowo rozwijać;

Komitet Doradczy ds. Ceł i Podatków Pośrednich powinien zostać powołany z mandatem odzwierciedlającym te nowe kwestie;

Regulamin wewnętrzny Komitetu powinien odzwierciedlać wcześniejsze doświadczenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Przy Komisji funkcjonuje Komitet Doradczy ds. Ceł i Podatków Pośrednich, zwany dalej "Komitetem".

Komitet składa się z przedstawicieli następujących środowisk: przemysłu, rolnictwa i rybołówstwa, handlu, transportu, ubezpieczeń i bankowości, agentów celnych (włączając spedytorów), turystyki, pracowniczych, konsumentów oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Artykuł  2

Komitet wydaje dla Komisji opinie we wszystkich sprawach odnoszących się do polityki celnej, VAT oraz akcyzy, na wniosek Komisji lub z własnej inicjatywy.

Artykuł  3

1. Komitet składa się z 19 członków.

2. Miejsca przyporządkowane są następująco:

– trzy dla przedstawicieli przemysłu,

– dwa dla przedstawicieli rolnictwa i rybołówstwa,

– dwa dla przedstawicieli organizacji handlowych,

– dwa dla przedstawicieli izb handlowych i przemysłowych,

– dwa dla przedstawicieli transportu,

– jedno dla przedstawiciela bankowości i ubezpieczeń,

– dwa dla przedstawicieli agentów celnych (włączając spedytorów),

– jedno dla przedstawiciela organizacji turystycznych,

– jedno dla przedstawiciela środowisk pracowniczych,

– dwa dla przedstawicieli konsumentów,

– jedno dla przedstawiciela małych i średnich przedsiębiorstw.

Artykuł  4

Członków Komitetu mianuje Komisja.

Organizacje na poziomie wspólnotowym lub organizacje międzynarodowych środowisk zawodowych lub konsumenckich najbardziej reprezentatywne dla dziedzin działalności znajdujących się w zakresie oddziaływania spraw celnych i podatkowych proponują Komisji po dwóch kandydatów, z różnych Państw Członkowskich, na każde przeznaczone im miejsce.

Artykuł  5

Dla każdego członka Komitetu mianuje się zastępcę, w sposób opisany w art. 4.

Bez uszczerbku dla art. 9 zastępcy są obecni na posiedzeniach Komitetu oraz uczestniczą w jego obradach jedynie wtedy, gdy członkowie, których zastępują, nie mogą tego uczynić.

Artykuł  6

Mandat członków Komitetu wynosi trzy lata i jest odnawialny.

Po upływie trzech lat członkowie pełnią swoje funkcje do czasu ich zastąpienia lub odnowienia ich mandatów.

Mandat członka wygasa przed upływem trzech lat w przypadku jego rezygnacji, ustania przynależności do organizacji, którą reprezentuje lub jego śmierci. Mandat może również wygasnąć, jeżeli organizacja, która zaproponowała członka, żąda jego zastąpienia.

W celu zastąpienia takiego członka na pozostały okres mandatu mianowana jest inna osoba, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 4.

Za wykonywane funkcje członkom nie przysługuje wynagrodzenie.

Artykuł  7

Do celów informacyjnych Komisja publikuje wykaz członków i zastępców Komitetu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł  8

Komitet wybiera przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących na okres trzech lat. Dla wyborów wymagana jest większość dwóch trzecich głosów obecnych członków. Wybrani członkowie tworzą prezydium Komitetu.

Komitet może wybrać kolejnych członków prezydium spośród swoich członków, również większością dwóch trzecich głosów.

Prezydium przygotowuje i organizuje pracę Komitetu.

Artykuł  9

Komitet lub zainteresowane departamenty Komisji mogą zaprosić dowolną osobę z kwalifikacjami specjalistycznymi do uczestniczenia w obradach jako eksperta w danym temacie porządku dziennego.

Eksperci uczestniczą tylko w dyskusjach w tych sprawach, w związku z którymi zostali zaproszeni.

Artykuł  10

Komitet może powoływać grupy robocze.

Artykuł  11
1. Komitet jest zwoływany przez Komisję i zbiera się w siedzibie Komisji. Posiedzenia prezydium zwołuje przewodniczący w porozumieniu z Komisją.
2. Przedstawiciele zainteresowanych departamentów Komisji biorą udział w posiedzeniach Komitetu, prezydium i grup roboczych.
3. Obsługę sekretariatu Komitetu, jego prezydium i grup roboczych zapewnia Komisja.
Artykuł  12

W sprawach omawianych przez Komitet nie przeprowadza się głosowań.

Występując o opinię opinii Komitetu, Komisja może ustalić termin, w którym należy wydać opinię.

Stanowiska wyrażone przez reprezentowane środowiska zostają włączone do protokołu, który przekazywany jest Komisji.

W przypadku gdy Komitet osiągnie jednomyślne porozumienie w sprawie wydawanej opinii, formułuje on wspólne wnioski i dołącza je do protokołu.

Artykuł  13

W przypadku gdy Komisja informuje członków Komitetu, że opinia, o którą wystąpiono, lub podniesiony problem dotyczą spraw o charakterze poufnym, członkowie są zobowiązani nie ujawniać informacji, które poznali w czasie prac Komitetu lub jego grup roboczych.

W takich przypadkach na posiedzeniach są obecni wyłącznie członkowie Komitetu oraz przedstawiciele zainteresowanych departamentów Komisji.

Artykuł  14

Decyzja 73/351/EWG niniejszym traci moc.

Artykuł  15

Niniejsza decyzja staje się skuteczna od dnia 30 lipca 1991 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 lipca 1991 r.

W imieniu Komisji
Christiane SCRIVENER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 321 z 22.11.1973, str. 37.

(2) Dz.U. L 331 z 25.11.1986, str. 18.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.