Ustanowienie grupy ekspertów Komisji do spraw statystyki dotyczącej odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.324.5

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2021 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 11 sierpnia 2021 r.
ustanawiająca grupę ekspertów Komisji do spraw statystyki dotyczącej odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych
(2021/C 324/05)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na podstawie art. 338 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Parlament Europejski i Rada przyjmują środki w celu tworzenia statystyk, jeżeli jest to konieczne do prowadzenia działań Unii.

(2) Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) 2021/770 1  Komisja musi ustanowić formalną grupę ekspertów składającą się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich, której przewodniczy przedstawiciel Komisji i której zadaniem jest doradzanie Komisji i przedstawianie stanowisk na temat porównywalności, wiarygodności i wyczerpującego charakteru statystyk dotyczących odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, które zostały wytworzone i poddane recyklingowi, doradzanie Komisji w kwestii przygotowania środków, które zwiększyłyby porównywalność i wiarygodność tych danych, i wydawanie corocznych opinii na temat adekwatności danych dotyczących odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych przekazywanych przez państwa członkowskie do celów zasobów własnych opartych na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi.

(3) Należy zatem ustanowić grupę ekspertów ("grupa ekspertów ds. SPPW") w dziedzinie statystyki dotyczącej odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz określić zadania, strukturę i działanie tej grupy zgodnie z decyzją Komisji C(2016) 3301 ustanawiającą przepisy horyzontalne dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup ekspertów Komisji.

(4) Grupa ekspertów ds. SPPW powinna co roku wyrażać opinię na temat stosowności danych dotyczących odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, przedkładanych dorocznie przez państwa członkowskie do wykorzystania w systemie zasobów własnych Unii Europejskiej.

(5) Grupa ekspertów ds. SPPW powinna składać się z ekspertów w dziedzinie statystyki dotyczącej odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych ze wszystkich państw członkowskich.

(6) Należy określić zasady ujawniania informacji przez członków grupy ekspertów ds. SPPW.

(7) Dane osobowe powinny być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 2 ,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Przedmiot

Niniejszym ustanawia się grupę ekspertów Komisji ds. statystyki dotyczącej odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych ("grupa ekspertów ds. SPPW").

Artykuł  2

Zadania

Grupa ekspertów ds. SPPW wykonuje następujące zadania:

a)
doradza Komisji i przedstawia stanowiska na temat porównywalności, wiarygodności i wyczerpującego charakteru statystyk dotyczących odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, które zostały wytworzone i poddane recyklingowi;
b)
doradza Komisji w kwestii przygotowania środków, które zwiększyłyby porównywalność i wiarygodność tych danych;
c)
bada, w ujęciu rocznym, dane przekazane zgodnie z art. 5 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) 2021/770;
d)
wydaje coroczne opinie na temat adekwatności danych dotyczących odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, przekazywanych przez państwa członkowskie do celów zasobów własnych opartych na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi;
e)
bada kwestie dotyczące wykonania rozporządzenia (UE, Euratom) 2021/770;
f)
wspiera Komisję w przygotowywaniu wniosków ustawodawczych i inicjatyw politycznych w zakresie harmonizacji statystyki dotyczącej odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych;
g)
wspiera Komisję we wczesnym przygotowywaniu aktów wykonawczych, które mają zostać przyjęte zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/770, przed przedłożeniem ich komitetowi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011;
h)
ułatwia wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie statystyki dotyczącej odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych;
i)
doradza Komisji w kwestiach związanych ze strategiami w zakresie dokonywania przeglądu statystyki dotyczącej odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych.
Artykuł  3

Konsultacje

Komisja może konsultować się z grupą ekspertów ds. SPPW we wszelkich kwestiach dotyczących danych na temat odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych.

Artykuł  4

Członkostwo

1)
Członkami są organy państw członkowskich odpowiedzialne za zgłaszanie danych zgodnie z art. 12 dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 3 .
2)
Państwa członkowskie mianują swoich przedstawicieli i zapewniają, aby ich przedstawiciele reprezentowali wysoki poziom wiedzy fachowej w zakresie zestawiania statystyki dotyczącej odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych.
Artykuł  5

Przewodniczący

Grupie ekspertów ds. SPPW przewodniczy przedstawiciel Komisji (Eurostatu).

Artykuł  6

Działanie

1)
Grupa ekspertów ds. SPPW podejmuje działania na wniosek Komisji (Eurostatu), zgodnie z przepisami horyzontalnymi Komisji dotyczącymi grup ekspertów 4  ("przepisy horyzontalne") 5 .
2)
Posiedzenia grupy odbywają się zwyczajowo w siedzibie Komisji.
3)
Służby Komisji (Eurostatu) zapewniają obsługę sekretariatu.
4)
Urzędnicy z pozostałych departamentów Komisji zainteresowani określonymi pracami grupy mogą uczestniczyć w posiedzeniach grupy i jej podgrup.
5)
W porozumieniu z Komisją (Eurostatem) grupa może, zwykłą większością głosów swoich członków, podjąć decyzję o otwarciu obrad dla publiczności.
6)
Protokoły z dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad oraz opinie przedstawione przez grupę ekspertów ds. SPPW formułuje się w sposób konstruktywny i wyczerpujący. Protokół jest sporządzany przez sekretariat, pod nadzorem przewodniczącego.
7)
Grupa ekspertów ds. SPPW przyjmuje swoje opinie, zalecenia lub sprawozdania w miarę możliwości w drodze konsensusu.
8)
Jeżeli ma miejsce głosowanie, jego wynik rozstrzygany jest zwykłą większością głosów członków. Członkowie, którzy zagłosowali przeciwko lub wstrzymali się od głosu, mają prawo do załączenia do opinii, zaleceń lub sprawozdań dokumentu uzasadniającego ich stanowisko.
Artykuł  7

Podgrupy

Komisja (Eurostat) może ustanowić podgrupy celem zbadania szczegółowych kwestii, w oparciu o zakres zadań ustalony przez Komisję (Eurostat). Podgrupy działają zgodnie z przepisami horyzontalnymi i składają sprawozdania grupie. Po wypełnieniu swojego mandatu podgrupy są rozwiązywane.

Artykuł  8

Zaproszeni eksperci

Komisja (Eurostat) może zapraszać ekspertów posiadających szczególne kompetencje w dziedzinie uwzględnionej w porządku obrad do wzięcia doraźnego udziału w pracach grupy ekspertów ds. SPPW lub jej podgrup.

Artykuł  9

Obserwatorzy

1)
Organizacje lub podmioty publiczne inne niż organy państw członkowskich mogą otrzymać status obserwatora, zgodnie z przepisami horyzontalnymi, poprzez bezpośrednie zaproszenie.
2)
Organizacje lub podmioty publiczne posiadające status obserwatora mianują swoich przedstawicieli.
3)
Przewodniczący może zezwolić obserwatorom i ich przedstawicielom na wzięcie udziału w dyskusjach grupy ekspertów ds. SPPW i na podzielenie się wiedzą fachową. Nie mają oni jednak prawa głosu i nie uczestniczą w formułowaniu zaleceń ani porad grupy ekspertów ds. SPPW.
Artykuł  10

Regulamin wewnętrzny

Na wniosek Komisji (Eurostatu) i w porozumieniu z nią grupa ekspertów ds. SPPW przyjmuje swój regulamin wewnętrzny zwykłą większością głosów członków na podstawie standardowego regulaminu wewnętrznego grup ekspertów, zgodnie z przepisami horyzontalnymi.

Artykuł  11

Tajemnica służbowa i postępowanie z informacjami niejawnymi

1)
Członkowie grupy ekspertów ds. SPPW i ich przedstawiciele oraz zaproszeni eksperci i obserwatorzy podlegają wymogowi zachowania tajemnicy służbowej - który na mocy Traktatów i ich przepisów wykonawczych dotyczy wszystkich członków instytucji i ich pracowników - a także przepisom Komisji dotyczącym bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych UE, określonym w decyzjach Komisji (UE, Euratom) 2015/443 6  i (UE, Euratom) 2015/444 7 . W przypadku nieprzestrzegania przez nich powyższych zobowiązań Komisja może przedsięwziąć wszelkie stosowne środki.
2)
Członkowie grupy ekspertów ds. SPPW i ich przedstawiciele oraz zaproszeni eksperci i obserwatorzy przestrzegają zasad poufności informacji statystycznych, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009, w szczególności w jego art. 20 (Ochrona poufnych danych).
Artykuł  12

Przejrzystość

1)
Grupa ds. SPPW i jej podgrupy zostają wpisane do rejestru grup ekspertów Komisji i innych podobnych zespołów ("rejestr grup ekspertów"). W rejestrze grup ekspertów publikowane są nazwy organów państw członkowskich oraz nazwiska obserwatorów.
2)
Wszystkie stosowne dokumenty, takie jak porządki obrad, protokoły i opinie uczestników, są udostępniane po posiedzeniach za pośrednictwem linku z rejestru grup ekspertów do specjalnej strony internetowej. Dostęp do stron internetowych poświęconych tej tematyce nie wymaga rejestrowania się przez użytkowników ani nie podlega innym ograniczeniom. Porządek obrad publikuje się w odpowiednim czasie przed posiedzeniem, a protokoły - terminowo po posiedzeniu. Od zasady publikowania wyjątki przewiduje się tylko w przypadkach, gdy ujawnienie dokumentu naruszyłoby ochronę interesu publicznego lub prywatnego w rozumieniu art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 8 .
Artykuł  13

Koszty posiedzeń

1)
Osoby uczestniczące w pracach grupy ekspertów ds. SPPW nie otrzymują wynagrodzenia za swoje usługi.
2)
Koszty podróży i utrzymania ponoszone przez osoby uczestniczące w pracach grupy ekspertów ds. SPPW i jej podgrup są zwracane przez Komisję zgodnie z przepisami obowiązującymi w Komisji oraz w granicach dostępnych środków przydzielonych departamentom Komisji w ramach rocznej procedury alokacji zasobów.
Sporządzono w Brukseli dnia 11 sierpnia 2021 r.
W imieniu Komisji
Paolo GENTILONI
Członek Komisji
1 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2021/770 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie obliczania zasobów własnych opartych na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi, metod i procedury udostępniania tych zasobów własnych, w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych oraz w sprawie niektórych aspektów zasobów własnych opartych na dochodzie narodowym brutto (Dz.U. L 165 z 11.5.2021, s. 15).
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
3 Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.U. L 365 z 31.12.1994, s. 10).
4 Decyzja Komisji C (2016)3301 z 30 maja 2016 r. ustanawiająca przepisy horyzontalne dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup ekspertów Komisji.
5 Zob. art. 13 ust. 1 przepisów horyzontalnych.
6 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa w Komisji (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 41).
7 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53).
8 Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43). Wyjątki przewidziane w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego, spraw wojskowych, stosunków międzynarodowych, polityki finansowej, pieniężnej lub gospodarczej, prywatności i integralności osoby fizycznej, interesów handlowych, postępowania sądowego i opinii prawnej, kontroli/dochodzenia/ audytu oraz procesu decyzyjnego instytucji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.