Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.59.21

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1997 r.

DECYZJA RADY
z dnia 25 lutego 1991 r.
ustanawiająca Europejski Komitet Doradczy ds. Informacji Statystycznych w Sferach Ekonomicznych i Społecznych

(91/116/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 6 marca 1991 r.)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając projekt decyzji przedstawiony przez Komisję(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

realizacja, kontrola i ocena polityk Wspólnoty w dużej mierze zależy od dostępności rzetelnych danych statystycznych w sferach ekonomicznych i społecznych;

w kwietniu 1989 r. Komisja przedłożyła Radzie komunikat dotyczący przyjęcia polityki Wspólnoty w dziedzinie statystyki;

na podstawie powyższego komunikatu i działając zgodnie z propozycją Komisji, po otrzymaniu opinii Parlamentu Europejskiego, w dniu 19 czerwca 1989 r. Rada przyjęła uchwałę w sprawie realizacji planu priorytetowych działań w zakresie informacji statystycznych za okres 1989-1992(4);

w drodze decyzji 89/382/EWG, Euratom(5) Rada ustanowiła Komitet ds. Programu Statystycznego, złożony z przedstawicieli instytutów statystycznych Państw Członkowskich, któremu przewodniczy przedstawiciel Komisji (dyrektor generalny Biura Statystycznego Wspólnot Europejskich); powyższy Komitet jest odpowiedzialny za koordynację wspólnotowych i krajowych programów statystycznych w zakresie prac, środków, harmonogramów oraz metod;

aby osiągnąć cele wyznaczone dla Wspólnot Europejskich, w szczególności ustanowienie jednolitego rynku przewidzianego przez Jednolity Akt Europejski, należy regularnie konsultować się z wiodącymi przedstawicielami dziedzin naukowych, ekonomicznych i społecznych w celu określenia celów, priorytetów oraz charakteru informacji koniecznych do wsparcia polityk Wspólnoty;

w prawie wszystkich Państwach Członkowskich istnieją organy doradcze użytkowników i wytwórców informacji statystycznych, zainteresowane głównie problemami przedmiotowych krajów;

tym samym konieczne jest ustanowienie Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Informacji Statystycznych w Sferach Ekonomicznych i Społecznych, złożonego z przedstawicieli wytwórców i użytkowników ww. informacji, których zadaniem będzie pomoc Radzie i Komisji w koordynacji celów polityki Wspólnoty dotyczącej informacji statystycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Ustanawia się Europejski Komitet Doradczy ds. Informacji Statystycznych w Sferach Ekonomicznych i Społecznych, zwany dalej Komitetem. Zadaniem Komitetu jest pomoc Radzie i Komisji w zakresie koordynacji celów polityki Wspólnoty dotyczącej informacji statystycznych, biorąc pod uwagę wymagania użytkowników i koszty ponoszone przez wytwórców informacji.

Artykuł  2

Komitet rozpatruje i formułuje wnioski w odniesieniu do projektów, które mają być realizowane, i środków koniecznych do osiągnięcia celów polityki dotyczącej informacji statystycznych, wyznaczonych przez Wspólnotę.

Komitet wydaje opinię w sprawie programu statystycznego Wspólnoty oraz sposobu, w jaki został on zaplanowany i jest kontrolowany. W szczególności wypowiada się w sprawach:

– znaczenia programów statystycznych dla wymagań integracji europejskiej, wyrażonego przez instytucje Wspólnoty, władze krajowe i regionalne oraz inne grupy ekonomiczne i społeczne, a także przez kręgi naukowe,

– współpracy na poziomach organizacji i planowania pomiędzy różnymi organami, które jako całość obejmują infrastrukturę statystyczną Wspólnoty,

– kosztów sektorowych programów statystycznych, włączając w to zarówno koszty bezpośrednio poniesione przez Wspólnotę, władze krajowe i regionalne, jak i wydatki na rzecz osób, które muszą dostarczyć podstawowych informacji,

– środków niezbędnych do realizacji sektorowych programów statystycznych i ich zgodności z celami.

Artykuł  3

Rada oraz Komisja mogą konsultować się z Komitetem w każdej kwestii odnoszącej się do polityki dotyczącej informacji statystycznych. Komitet wydaje opinie oraz przedstawia sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji zawsze, gdy uzna to za konieczne do spełnienia swojego zadania. Pozostaje w bliskiej współpracy z Komitetem ds. Programu Statystycznego oraz Komitetem ds. Statystyki w Dziedzinie Monetarnej, Finansowej oraz Bilansu Płatniczego, ustanowionym na mocy decyzji 91/115/EWG(6), którym wysyła, dla celów informacyjnych, swoje opinie i sprawozdania, głównie w zakresie wymaganym przez nowe prace statystyczne.

Komitet sporządza roczne sprawozdanie o postępie w zakresie europejskich informacji statystycznych dotyczących spraw ekonomicznych i społecznych, które przekazuje do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji oraz Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Artykuł  4 1

Komitet składa się

– z czterech członków reprezentujących Komisję, jeden z nich jest członkiem Komisji odpowiedzialnym za politykę informacji statystycznej,

– Przewodniczącego Komitetu ds. Statystyki Walutowej, Finansowej oraz Bilansu Płatniczego,

– prezesów lub dyrektorów generalnych krajowych instytutów statystycznych Państw Członkowskich,

– po dwóch przedstawicieli z każdego Państwa Członkowskiego mianowanych przez Radę, po konsultacji z Komisją, spośród wiodących przedstawicieli różnych grup ekonomicznych i społecznych oraz środowisk naukowych. W celu mianowania powyższych członków, każde Państwo Członkowskie dostarcza Radzie wykaz zawierający czterech kandydatów. Rada uwzględnia potrzebę właściwego reprezentowania różnych grup gospodarczych i społecznych i środowisk naukowych.

Artykuł  5

Członkowie mianowani przez Radę obejmują urząd na czteroletnią kadencję, przy czym dopuszczalne jest ponowne mianowanie. Członkowie piastują urząd osobiście i honorowo. Lista członków jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich seria C.

Artykuł  6

Komitetowi przewodniczy członek Komisji odpowiedzialny za politykę dotyczącą informacji statystycznych.

Z grona swoich członków Komitet wybiera wiceprzewodniczącego na dwuletnią kadencję, przy czym dopuszczalne jest jednorazowe ponowne mianowanie. Obsługę sekretariatu zapewnia Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich.

Artykuł  7

Przewodniczący zwołuje zebranie Komitetu, gdy jest to konieczne, ale przynajmniej raz do roku, albo z własnej inicjatywy, albo na żądanie co najmniej jednej trzeciej członków Komitetu.

Artykuł  8

Przewodniczący może zaprosić do uczestnictwa w zebraniach w charakterze obserwatorów dyrektorów generalnych Komisji zaangażowanych w omawiane problemy lub inne osoby mogące wnieść wkład w dyskusję.

Artykuł  9

Decyzje podejmowane przez Komitet wymagają do ich przyjęcia obecności co najmniej połowy jego członków. Członek może przekazać swój głos innemu członkowi i może reprezentować nie więcej niż dwóch członków.

Artykuł  10

Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lutego 1991 r.

W imieniu Rady
J.-C. JUNCKER
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 208 z 21.8.1990, str. 9.

(2) Dz.U. C 19 z 28.1.1991.

(3) Dz.U. C 31 z 6.2.1991, str. 25.

(4) Dz.U. C 161 z 28.6.1989, str. 1.

(5) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

(6) Dz.U. L 59 z 6.3.1991, str. 19.

1 Art. 4 zmieniony przez art. 1 decyzji nr 97/255/WE z dnia 14 kwietnia 1997 r. (Dz.U.UE.L.97.102.32) zmieniającej nin. decyzję z dniem 14 kwietnia 1997 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.