Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.349E.100

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 listopada 2013 r.

Ustanowienie europejskiego dnia lodów produkowanych metodą tradycyjną

P7_TA(2012)0303

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia europejskiego dnia lodów produkowanych metodą tradycyjną

(2013/C 349 E/16)

(Dz.U.UE C z dnia 29 listopada 2013 r.)

Parlament Europejski,

uwzględniając art. 123 Regulaminu,
A. mając na uwadze, że przepisy Unii idą w kierunku zapewnienia jakości produktów żywnościowych oraz że w sektorze świeżych przetworów mlecznych lody produkowane metodą tradycyjną są przykładem produktu doskonałego pod względem jakości i bezpieczeństwa żywności, który podnosi wartość produktów rolno-spożywczych poszczególnych państw członkowskich;
B. mając na uwadze, że wybór konsumentów pada coraz częściej na produkty spożywcze, które są zdrowe, bardziej pożywne, smaczniejsze i wykonane przy użyciu metod tradycyjnych, nie wpływających ujemnie na środowisko;
C. mając na uwadze, że sektor ten przyczynia się do bezpośredniego zatrudnienia, zwłaszcza wśród osób młodych, ok. 300 tys. pracowników w około 50 tys. lodziarni w całej Europie oraz że spożycie lodów stopniowo uniezależnia się od pór roku i generuje obroty rzędu setek milionów euro rocznie;
1. zwraca się do państw członkowskich o wsparcie produkcji wysokiej jakości, jaką jest produkcja lodów metodą tradycyjną, będąca konkurencyjnym sektorem gospodarki i oferująca możliwości do wykorzystania w obliczu obecnego kryzysu, który dotyka między innymi również sektor przetworów mlecznych;
2. ustanawia europejski dzień lodów produkowanych metodą tradycyjną, który będzie obchodzony 24 marca, aby wesprzeć promowanie tego produktu oraz do rozwoju tradycji kulinarnej tego sektora;
3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy 1 rządom i parlamentom państw członkowskich.
1 Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 2 do protokołu z dnia 5 lipca 2012 r. (P7_PV(2012)07-05(ANN2)).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.