Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.19.73

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2017 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 29 października 2004 r.
ustanawiająca Europejskie Centrum Technicze i Naukowe (ECTN) oraz przewidująca koordynację działań technicznych w celu ochrony euro przed fałszowaniem

(2005/37/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 21 stycznia 2005 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211,

uwzględniając decyzję Rady 2003/861/WE z dnia 8 grudnia 2003 r. dotyczącą analizy technicznej i współpracy w odniesieniu do fałszywych monet euro 1  oraz decyzję Rady 2003/862/WE z dnia 8 grudnia 2003 r. rozszerzającą skutki decyzji 2003/861/WE dotyczącej analizy technicznej i współpracy w odniesieniu do fałszywych monet euro na Państwa Członkowskie, które nie przyjęły euro jako jednej waluty 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1338/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. ustanawiające środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem 3 , w szczególności jego art. 5, przewiduje analizę i klasyfikację fałszywych monet euro przez Krajowe Centrum Analiz Monet (KCAM) z każdego Państwa Członkowskiego oraz przez Europejskie Centrum Techniczne i Naukowe (ECTN). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1339/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. 4  rozszerza zastosowanie art. 1 do 11 rozporządzenia (WE) nr 1338/2001 na Państwa Członkowskie, które nie przyjęły euro jako jednej waluty.

(2) Od października 2001 r. ECTN prowadzi tymczasowo swoją działalność w Mennicy Paryskiej, korzystając z pomocy administracyjnej i kadrowej Komisji, zgodnie z wymianą listów między przewodniczącym Rady a francuskim ministrem finansów w dniach od 28 lutego do 9 czerwca 2000 r.

(3) ECTN przyczynia się do osiągnięcia celów programu "Perykles", zgodnie z decyzją Rady 2001/923/WE z dnia 17 grudnia 2001 r. ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem 5  i decyzją Rady 2001/924/WE z dnia 17 grudnia 2001 r. rozszerzającą skutki decyzji ustanawiającej wymianę, pomoc i programy szkoleniowe w zakresie ochrony euro przed fałszowaniem (program "Perykles") na Państwa Członkowskie, które nie przyjęły euro jako jednej waluty 6 .

(4) Artykuł 1 decyzji 2003/861/WE przewiduje, że Komisja ustanawia ECTN oraz czuwa nad sprawnym prowadzeniem jego działalności, jak również nad koordynacją działań prowadzonych przez właściwe władze techniczne w celu ochrony euro przed fałszowaniem. Artykuł 1 decyzji 2003/862/WE stanowi, że postanowienia decyzji 2003/861/WE rozszerza się na Państwa Członkowskie, które nie przyjęły euro jako jednej waluty.

(5) W liście francuskiego ministra finansów z dnia 6 września 2004 r. władze francuskie zobowiązały się do utrzymania obecnego podziału kosztów pomiędzy Mennicą Paryską a Komisją. Wymiana listów między członkiem Komisji odpowiedzialnym za walkę z nadużyciami finansowymi a francuskim ministrem finansów w sprawie stałej działalności ECTN dotyczącej analiz i klasyfikacji falsyfikatów euro uwzględni zasady organizacyjne ECTN powstałe w trakcie tymczasowej działalności ECTN przy Mennicy Paryskiej, zgodnie z wymianą listów między Przewodniczącym Rady a francuskim ministrem finansów w dniach od 28 lutego do 9 czerwca 2000 r.

(6) Ponadto należy kontynuować regularne informowanie Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, Europejskiego Banku Centralnego, Europolu, jak również właściwych władz krajowych o działalności ECTN i sytuacji dotyczącej fałszowania euro.

(7) W związku z powyższym należy ustanowić ECTN w ramach Komisji w Brukseli, działające przy Europejskim Urzędzie ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

(8) Komisja koordynuje działania prowadzone przez wszelkie właściwe władze techniczne, mające na celu ochronę euro przed fałszowaniem; koordynacja ta obejmuje metody analizy fałszywych monet euro, badanie nowych przypadków fałszywych monet i ocenę skutków, wzajemne informowanie się o działaniach KCAM i ECTN, przekazywanie informacji na zewnątrz w sprawie fałszywych monet, wykrywanie fałszywych monet przez urządzenia obróbki monet, jak również badanie każdego problemu technicznego w tej dziedzinie.

(9) Należy kontynuować wspomnianą koordynację w ramach Komitetu Doradczego ds. Koordynacji w zakresie Nadużyć Finansowych 7 , prac zespołu ekspertów ds. fałszerstwa monet składającego się z osób odpowiedzialnych za KCAM i ECTN, którym kieruje i któremu przewodniczy Komisja, zapewniając jednocześnie regularne informowanie Komitetu Ekonomiczno-Finansowego.

(10) W celu wykonania decyzji 2003/861/WE i 2003/862/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1  8  
1.  W ramach DG ECFIN w Brukseli ustanawia się Europejskie Centrum Techniczne i Naukowe (ECTN).
2.  Do celów stosowania niniejszej decyzji Dyrektor Generalny DG ECFIN jest upoważniony do podejmowania niezbędnych działań i zawierania porozumień administracyjnych z władzami państw trzecich i prywatnymi podmiotami, umożliwiających ECTN wykonywanie powierzonych mu zadań. Wspomniane porozumienia administracyjne mogą dotyczyć w szczególności przekazywania i wymiany informacji technicznych.
Artykuł  2  9  

ECTN wykonuje następujące zadania:

a) analizuje i klasyfikuje wszelkie nowe rodzaje fałszywych monet zgodnie z art. 5 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1338/2001;
b) przyczynia się do osiągnięcia celów programu "Perykles 2020" zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 331/2014 10 ;
c) wykonuje zadania zgodnie z art. 4, 5, 7 i 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1210/2010 11  i art. 2, 4, 5 i 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 2182/2004 12 ;
d) udziela wsparcia Krajowym Centrom Analiz Monet (KCAM) oraz organom ścigania, a także współpracuje z właściwymi instancjami celem analizowania fałszywych monet euro i wzmocnienia ochrony.
Artykuł  3  13  

Zasady organizacyjne ECTN są następujące:

dla celów analizy monet Komisja może oddelegować członków swojego personelu do Mennicy Paryskiej celem skorzystania z jej urządzeń,
w celu wypełnienia swojej misji ECTN może korzystać z personelu i wyposażenia francuskiego KCAM, jak również z laboratorium Mennicy Paryskiej, znajdujących się w Pessac. Władze francuskie udostępniają odpowiedni personel oraz sprzęt z pierwszeństwem dla ECTN,
zgodnie ze stosownymi rozporządzeniami finansowymi część wydatków poniesionych w związku z zadaniami ECTN obciąża budżet ogólny Wspólnot Europejskich. Zważywszy, że Francja udostępnia wyżej wymieniony personel, pomieszczenia i sprzęt oraz zobowiązuje się do ich utrzymywania, budżet Wspólnot pokrywa płace pracowników Komisji, koszty podróży i różne drobne wydatki bieżące.

DG ECFIN, wraz z Mennicą Paryską, jest odpowiedzialny za opracowanie przepisów dotyczących procedur administracyjnych ECTN.

Artykuł  4

Komisja koordynuje działania niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem, organizując okresowe zebrania ekspertów z dziedziny fałszerstwa monet.

Komitet Ekonomiczno-Finasowy, Europejski Bank Centralny, Europol, jak również właściwe władze krajowe są regularnie informowane na temat działalności ECTN oraz sytuacji dotyczącej fałszowania monet.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 października 2004 r.
W imieniu Komisji
Michaele SCHREYER
Członek Komisji
1 Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 44.
2 Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 45.
3 Dz.U. L 181 z 4.7.2001, str. 6.
4 Dz.U. L 181 z 4.7.2001, str. 11.
5 Dz.U. L 339 z 21.12.2001, str. 50.
6 Dz.U. L 339 z 21.12.2001, str. 55.
7Decyzja Komisji 94/140/WE (Dz.U. L 61 z 4.3.1994, str. 27).
8 Art. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 decyzji nr (UE) 2017/1507 z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.222.25) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 września 2017 r.
9 Art. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 2 decyzji nr (UE) 2017/1507 z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.222.25) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 września 2017 r.
10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 331/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem (program "Perykles 2020") i uchylające decyzje Rady 2001/923/WE, 2001/924/WE, 2006/75/WE, 2006/76/WE, 2006/849/WE oraz 2006/850/WE (Dz.U. L 103 z 5.4.2014, s. 1).
11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1210/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie weryfikacji autentyczności monet euro oraz postępowania z monetami euro nienadającymi się do obiegu (Dz.U. L 339 z 22.12.2010, s. 1).
12 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2182/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. dotyczące medali i żetonów podobnych do monet euro (Dz.U. L 373 z 21.12.2004, s. 1).
13 Art. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 3 decyzji nr (UE) 2017/1507 z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.222.25) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 września 2017 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.