Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.288.56

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 października 2016 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1878
z dnia 21 października 2016 r.
w sprawie ustalenia, że tymczasowe zawieszenie preferencyjnego cła ustanowionego w ramach mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartego w Umowie ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, nie jest odpowiednie dla przywozu w 2016 r. bananów pochodzących z Gwatemali

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 20/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony 1 , w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Mechanizm stabilizacyjny dotyczący bananów został wprowadzony na mocy Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, która to umowa zaczęła być stosowana w krajach Ameryki Środkowej w 2013 r., a najpóźniej w Gwatemali, tj. w dniu 1 grudnia 2013 r.

(2) Zgodnie z tym mechanizmem i na podstawie art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 20/2013, w razie przekroczenia wielkości progowej przywozu świeżych bananów (pozycja 0803 90 10 Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej z dnia 1 stycznia 2012 r.) z jednego z tych państw Komisja przyjmuje akt wykonawczy, na mocy którego może ona tymczasowo zawiesić cło preferencyjne stosowane do przywozu świeżych bananów z tego państwa albo ustalić, że takie zawieszenie cła nie jest odpowiednie.

(3) Decyzja Komisji podejmowana jest zgodnie z art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 2 , w związku z jego art. 4.

(4) Dnia 15 września 2016 r. przywóz do Unii Europejskiej świeżych bananów pochodzących z Gwatemali przekroczył próg 65 000 ton metrycznych, określony przez powyższą umowę.

(5) W tym kontekście na mocy art. 15 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 20/2013 Komisja wzięła pod uwagę wpływ omawianego przywozu na sytuację unijnego rynku bananów w celu ustalenia, czy należy zawiesić preferencyjną stawkę celną. W tym celu Komisja zbadała wpływ przedmiotowego przywozu na poziom cen w Unii, stan przywozu z innych źródeł oraz ogólną stabilność unijnego rynku świeżych bananów.

(6) W momencie przekroczenia progu na 2016 r. przywóz świeżych bananów z Gwatemali stanowił 3,4 % całkowitego przywozu do Unii Europejskiej świeżych bananów objętych mechanizmem stabilizacyjnym. Ponadto przywóz z Gwatemali stanowił jedynie 2 % całkowitego przywozu świeżych bananów do Unii Europejskiej między styczniem a czerwcem 2016 r. Na podstawie prognozy przywozu do końca 2016 r. i uwzględniając wielkość dotychczasowego miesięcznego przywozu w 2016 r., można założyć, że przywóz bananów z Gwatemali prawdopodobnie nie przekroczy 4 % całkowitego przywozu za cały rok 2016, tj. roczna wielkość przywozu z Gwatemali w 2016 r. będzie podobna do wielkości w 2015 r.

(7) Średnia cena importowa z Gwatemali wynosiła 600 EUR/t w pierwszych sześciu miesiącach 2016 r., czyli była o 1 % niższa niż średnie ceny przywozów świeżych bananów z innych państw do UE.

(8) Przywóz świeżych bananów z innych tradycyjnych dużych państw wywozu, z którymi UE ma również zawarte umowy o wolnym handlu, zwłaszcza z Kolumbii, Kostaryki i Panamy, w znacznej mierze pozostawał do września 2016 r. poniżej progów określonych dla nich w podobnych mechanizmach stabilizacyjnych, odpowiadał tym samym tendencjom i wartościom jednostkowym w ciągu ostatnich czterech lat. Na przykład poziom przywozu z Kolumbii i Kostaryki wynosił we wrześniu 2016 r. odpowiednio 915 tys. ton i 542 tys. ton poniżej progów, co znacznie przewyższa całkowitą wartość progową dla Gwatemali na cały rok (65 tys. ton).

(9) Średnia cena hurtowa bananów na rynku unijnym na początku września 2016 r. (945 EUR/t) nie zmieniła się znacznie w porównaniu ze średnią hurtową ceną żółtych bananów w poprzednich miesiącach.

(10) Zatem nic nie wskazuje, by stabilność rynku unijnego została zakłócona przez przekraczający określoną roczną wielkość progową przywóz świeżych bananów z Gwatemali, ani by miało to jakikolwiek istotny wpływ na sytuację producentów unijnych.

(11) Ponadto nic nie wskazuje, by groziło poważne pogorszenie sytuacji ani by wystąpiło poważne pogorszenie sytuacji dla producentów w regionach najbardziej oddalonych Unii Europejskiej w sierpniu 2016 r.

(12) Na podstawie wyżej wspomnianego badania Komisja doszła do wniosku, że zawieszenie preferencyjnego cła na przywóz bananów pochodzących z Gwatemali nie jest odpowiednie.

(13) W związku z tym, że roczna wielkość progowa została przekroczona już we wrześniu, nawet mimo tego że całkowita wielkość przywozu z Gwatemali stanowi niewielką część rynku UE, Komisja będzie nadal monitorowała sytuację w tym zakresie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Tymczasowe zawieszenie preferencyjnego cła na przywóz świeżych bananów sklasyfikowanych do pozycji 0803 90 10 Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej i pochodzących z Gwatemali nie jest odpowiednie w 2016 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 października 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący

1 Dz.U. L 17 z 19.1.2013, s. 13.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.