Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.184.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1272
z dnia 14 lipca 2017 r.
ustalające na rok 2017 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 1 , w szczególności jego art. 22 ust. 1, art. 36 ust. 4, art. 42 ust. 2, art. 47 ust. 3, art. 49 ust. 2, art. 51 ust. 4 i art. 53 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dla każdego państwa członkowskiego wdrażającego system płatności podstawowej, o którym mowa w tytule III rozdział 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, Komisja musi ustalić na rok 2017 roczny pułap krajowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, przez odjęcie od rocznego pułapu krajowego określonego w załączniku II do tego rozporządzenia pułapów ustalonych zgodnie z jego art. 42, 47, 49, 51 i 53. Zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 należy uwzględnić wszystkie podwyższenia zastosowane przez państwa członkowskie na podstawie tego przepisu.

(2) Dla każdego państwa członkowskiego wdrażającego system jednolitej płatności obszarowej, o którym mowa w tytule III rozdział 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, Komisja musi ustalić na rok 2017 roczny pułap krajowy, o którym mowa w art. 36 ust. 4 wymienionego rozporządzenia, przez odjęcie od rocznego pułapu krajowego określonego w załączniku II do tego rozporządzenia pułapów ustalonych zgodnie z jego art. 42, 47, 49, 51 i 53.

(3) Dla każdego państwa członkowskiego przyznającego płatność redystrybucyjną, o której mowa w tytule III rozdział 2 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, Komisja musi ustalić na rok 2017 roczny pułap krajowy, o którym mowa w art. 42 ust. 2 wymienionego rozporządzenia, na podstawie wartości procentowej zgłoszonej przez te państwa członkowskie zgodnie z art. 42 ust. 1 tego rozporządzenia.

(4) W odniesieniu do stosowanych w 2017 r. płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska przewidzianych w tytule III rozdział 3 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 roczne pułapy krajowe, o których mowa w art. 47 ust. 3 wymienionego rozporządzenia, należy obliczyć na rok 2017 zgodnie z art. 47 ust. 1 tego rozporządzenia oraz powinny one odpowiadać 30 % pułapu krajowego danego państwa członkowskiego, określonego w załączniku II do tego rozporządzenia.

(5) Dla państw członkowskich przyznających płatność z tytułu obszarów o ograniczeniach naturalnych, o której mowa w tytule III rozdział 4 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, Komisja musi ustalić na rok 2017 roczny pułap krajowy, o którym mowa w art. 49 ust. 2 wymienionego rozporządzenia, na podstawie wielkości procentowej zgłoszonej przez odpowiednie państwa członkowskie zgodnie z art. 49 ust. 1 tego rozporządzenia.

(6) W odniesieniu do płatności dla młodych rolników, o której mowa w tytule III rozdział 5 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, Komisja musi ustalić na rok 2017 roczne pułapy krajowe, o których mowa w art. 51 ust. 4 wymienionego rozporządzenia, na podstawie wielkości procentowej zgłoszonej przez państwa członkowskie zgodnie z art. 51 ust. 1 tego rozporządzenia i wynoszące maksymalnie 2 % rocznego pułapu określonego w załączniku II.

(7) W przypadku gdy łączna kwota płatności dla młodych rolników stosowana w 2017 r. w danym państwie członkowskim przekracza pułap ustalony zgodnie z art. 51 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 dla tego państwa członkowskiego, różnicę musi finansować państwo członkowskie zgodnie z art. 51 ust. 2 tego rozporządzenia, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej kwoty określonej w art. 51 ust. 1 tego rozporządzenia. W trosce o jasność należy ustalić tę maksymalną kwotę dla każdego państwa członkowskiego.

(8) Dla każdego państwa członkowskiego przyznającego w 2017 r. dobrowolne wsparcie związane z produkcją, o którym mowa w tytule IV rozdział 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, Komisja musi ustalić na rok 2017 roczny pułap krajowy, o którym mowa w art. 53 ust. 7 wymienionego rozporządzenia, na podstawie wielkości procentowej zgłoszonej przez odpowiednie państwo członkowskie na podstawie art. 54 ust. 1 tego rozporządzenia.

(9) Odnośnie do roku 2017 wdrażanie systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 1307/2013 rozpoczęto dnia 1 stycznia 2017 r. W trosce o spójność stosowania tego rozporządzenia w odniesieniu do roku składania wniosków 2017 i stosowalności odpowiednich pułapów budżetowych niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od tej samej daty.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Płatności Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.  Roczne pułapy krajowe na rok 2017 odnoszące się do systemu płatności podstawowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, określono w pkt I załącznika do niniejszego rozporządzenia.
2.  Roczne pułapy krajowe na rok 2017 odnoszące się do systemu jednolitej płatności obszarowej, o których mowa w art. 36 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, określono w pkt II załącznika do niniejszego rozporządzenia.
3.  Roczne pułapy krajowe na rok 2017 odnoszące się do płatności redystrybucyjnej, o których mowa w art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, określono w pkt III załącznika do niniejszego rozporządzenia.
4.  Roczne pułapy krajowe na rok 2017 odnoszące się do płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, o których mowa w art. 47 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, określono w pkt IV załącznika do niniejszego rozporządzenia.
5.  Roczne pułapy krajowe na rok 2017 odnoszące się do płatności z tytułu obszarów o ograniczeniach naturalnych, o których mowa w art. 49 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, określono w pkt V załącznika do niniejszego rozporządzenia.
6.  Roczne pułapy krajowe na rok 2017 odnoszące się do płatności dla młodych rolników, o których mowa w art. 51 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, określono w pkt VI załącznika do niniejszego rozporządzenia.
7.  Maksymalne kwoty płatności dla młodych rolników na rok 2017, o których mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, określono w pkt VII załącznika do niniejszego rozporządzenia.
8.  Roczne pułapy krajowe na rok 2017 odnoszące się do dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, o których mowa w art. 53 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, określono w pkt VIII załącznika do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 14 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK 2  

I. Roczne pułapy krajowe odnoszące się do systemu płatności podstawowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013
(w tys. EUR)
Rok kalendarzowy2017
Belgia222 198
Dania553 021
Niemcy3 022 776
Irlandia826 181
Grecja1 129 245
Hiszpania2 826 613
Francja3 185 167
Chorwacja108 746
Włochy2 245 528
Luksemburg22 779
Malta648
Niderlandy504 278
Austria470 393
Portugalia267 437
Słowenia73 619
Finlandia262 269
Szwecja401 863
Zjednoczone Królestwo2 112 701
II. Roczne pułapy krajowe odnoszące się do systemu jednolitej płatności obszarowej, o których mowa w art. 36 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013
(w tys. EUR)
Rok kalendarzowy2017
Bułgaria379 042
Republika Czeska462 074
Estonia80 043
Cypr30 396
Łotwa123 537
Litwa180 990
Węgry733 351
Polska1 559 217
Rumunia919 141
Słowacja252 841
III. Roczne pułapy krajowe odnoszące się płatności redystrybucyjnej, o których mowa w art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013
(w tys. EUR)
Rok kalendarzowy2017
Belgia47 460
Bułgaria55 922
Niemcy339 366
Francja723 902
Chorwacja24 113
Litwa70 061
Polska289 802
Portugalia23 050
Rumunia97 072
Zjednoczone Królestwo48 599
IV. Roczne pułapy krajowe odnoszące się do płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, o których mowa w art. 47 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013
(w tys. EUR)
Rok kalendarzowy2017
Belgia150 629
Bułgaria237 968
Republika Czeska252 960
Dania250 437
Niemcy1 454 424
Estonia37 111
Irlandia363 570
Grecja562 899
Hiszpania1 460 000
Francja2 171 705
Chorwacja72 338
Włochy1 139 862
Cypr14 900
Łotwa69 129
Litwa140 121
Luksemburg10 046
Węgry402 940
Malta1 573
Niderlandy217 309
Austria207 526
Polska1 023 556
Portugalia174 617
Rumunia540 401
Słowenia40 801
Słowacja133 391
Finlandia157 048
Szwecja209 303
Zjednoczone Królestwo955 896
V. Roczne pułapy krajowe odnoszące się do płatności z tytułu obszarów o ograniczeniach naturalnych, o których mowa w art. 49 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013
(w tys. EUR)
Rok kalendarzowy2017
Dania2 857
Słowenia2 149
VI. Roczne pułapy krajowe odnoszące się do płatności dla młodych rolników, o których mowa w art. 51 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013
(w tys. EUR)
Rok kalendarzowy2017
Belgia8 367
Bułgaria1 310
Republika Czeska1 686
Dania4 341
Niemcy48 481
Estonia408
Irlandia24 238
Grecja37 527
Hiszpania97 333
Francja72 390
Chorwacja4 823
Włochy37 995
Cypr397
Łotwa3 200
Litwa5 838
Luksemburg502
Węgry5 373
Malta21
Niderlandy14 487
Austria13 835
Polska34 119
Portugalia11 641
Rumunia18 013
Słowenia2 040
Słowacja604
Finlandia5 235
Szwecja10 465
Zjednoczone Królestwo16 308
VII. Maksymalne kwoty płatności dla młodych rolników, o których mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013
(w tys. EUR)
Rok kalendarzowy2017
Belgia10 042
Bułgaria15 865
Republika Czeska16 864
Dania16 696
Niemcy96 962
Estonia2 474
Irlandia24 238
Grecja37 527
Hiszpania97 333
Francja144 780
Chorwacja4 823
Włochy75 991
Cypr993
Łotwa4 609
Litwa9 341
Luksemburg670
Węgry26 863
Malta105
Niderlandy14 487
Austria13 835
Polska68 237
Portugalia11 641
Rumunia36 027
Słowenia2 720
Słowacja8 893
Finlandia10 470
Szwecja13 954
Zjednoczone Królestwo63 726
VIII. Roczne pułapy krajowe odnoszące się do dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, o których mowa w art. 53 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013
(w tys. EUR)
Rok kalendarzowy2017
Belgia83 985
Bułgaria118 984
Republika Czeska126 480
Dania24 135
Estonia6 142
Irlandia3 000
Grecja186 061
Hiszpania584 919
Francja1 085 853
Chorwacja36 169
Włochy455 945
Cypr3 973
Łotwa34 565
Litwa70 060
Luksemburg160
Węgry201 470
Malta3 000
Niderlandy3 500
Austria14 527
Polska505 160
Portugalia117 535
Rumunia226 708
Słowenia17 680
Słowacja57 800
Finlandia102 605
Szwecja90 698
Zjednoczone Królestwo52 815
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608.
2 Załącznik zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr (UE) 2017/1846 z dnia 12 października 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.264.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2017 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.