Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.367.10

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3615/92
z dnia 15 grudnia 1992 r.
w sprawie ustalenia ilości produktów rolnych, jakie należy brać pod uwagę przy obliczaniu refundacji płatnych w przypadku wywozu towarów określonych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3035/80

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 804/68 z dnia 27 czerwca 1968 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2071/92(2), w szczególności jego art. 17 ust. 4 oraz odpowiednie przepisy innych rozporządzeń w sprawie wspólnej organizacji rynków rolnych określonych w art. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3035/80 z dnia 11 listopada 1980 r. ustanawiające ogólne zasady przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem II do Traktatu i kryteria ustalania kwoty takich refundacji(3), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 3381/90(4),

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Rady (EWG) nr 3035/80 przewiduje, że refundacje są przyznawane z tytułu wywozu niektórych produktów rolnych wykorzystywanych do wytwarzania niektórych towarów nieobjętych załącznikiem II do Traktatu; w odniesieniu do wywozu towarów wymienionych w załączniku B do tego rozporządzenia jego art. 3 przewiduje, że refundacja może być przyznana w odniesieniu do ilości produktu rolnego wykorzystanego do produkcji wywożonych towarów;

rozporządzenie (EWG) nr 3035/80 zostało przyjęte w zastosowaniu niektórych rozporządzeń Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków rolnych, włączając rozporządzenie (EWG) nr 804/68; art. 17 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 804/68 i odpowiednie artykuły innych podstawowych rozporządzeń przewidują, że różnica między ceną we Wspólnocie a cenami na rynku światowym przedmiotowych produktów rolnych może być objęta refundacją w stopniu, w jakim jest to konieczne dla umożliwienia wywozu tych produktów w postaci niektórych towarów nieobjętych załącznikiem II do Traktatu;

w rezultacie w celu zakwalifikowania do refundacji wykorzystane produkty rolne oraz w szczególności towary wytworzone z takich produktów muszą z tego powodu zostać wywiezione; każdy wyjątek od tej zasady może być dopuszczony jedynie w bardzo ograniczonym zakresie;

jednakże w trakcie procesu wytwarzania wspomnianych towarów producenci ponoszą nieuniknione straty surowców, za które ceny wspólnotowe zostały jednak wypłacone, podczas gdy straty producentów prowadzących działalność gospodarczą poza Wspólnotą ograniczone są do światowych cen rynkowych;

pojęcie produktów faktycznie wykorzystanych do produkcji towarów wywożonych stanowiło przedmiot rozbieżnych interpretacji w poszczególnych Państwach Członkowskich; Trybunał Obrachunkowy w swoim rocznym sprawozdaniu(5) poczynił uwagi dotyczące zgodnego zarządzania stratami;

niezbędne jest ustanowienie wspólnych reguł ustalania pojęcia ilości produktów rolnych faktycznie wykorzystanych w procesie produkcji towarów wywożonych;

w trakcie procesu wytwarzania niektórych towarów otrzymywane są produkty uboczne, których wartość zdecydowanie różni się od wartości głównych produktów; wiele z tych produktów ubocznych może być wykorzystanych jedynie jako pasza dla zwierząt;

środki ustanowione w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią wszystkich zainteresowanych komitetów zarządzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Do celów stosowania art. 8 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3035/80:

1) ilości produktów rolnych faktycznie wykorzystanych w rozumieniu art. 3 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3035/80 mogą być zgłoszone przez odniesienie do wykazu złożonego we właściwych władzach Państwa Członkowskiego produkcji lub wywozu;

2) do celów niniejszego rozporządzenia:

a) "straty" oznaczają ilości produktów lub towarów wynikające z danego procesu produkcyjnego od etapu, na którym produkt rolny jest wykorzystywany w stanie nieprzetworzonym, do wytwarzania, inne niż ilości towarów, które są faktycznie wywożone, inne niż pozostałości określone w lit. b) oraz produkty uboczne określone w lit. c) oraz które nie mogą być skomercjalizowane,

b) "pozostałości" oznaczają produkty danego procesu produkcyjnego, o składzie wyraźnie różnym od towarów faktycznie wywożonych i które nie mogą być skomercjalizowane,

c) "produkty uboczne" oznaczają ilości produktów lub towarów uzyskiwanych w toku danego procesu produkcyjnego, o składzie lub cechach wyraźnie różnych od towarów faktycznie wywożonych oraz które nadają się do wprowadzenia do obrotu;

3) jednakże do celów niniejszego rozporządzenia:

a) produkty otrzymane w toku danego procesu produkcyjnego, o składzie wyraźnie różnym od towarów faktycznie wywożonych, sprzedawane za opłatą pokrywającą wyłącznie koszty poniesione w związku z ich zbytem, nie są uznawane za wprowadzone do obrotu,

b) produkty lub towary wynikające z danego procesu produkcyjnego oraz które można zbyć, odpłatnie lub nieodpłatnie, wyłącznie jako pasze dla zwierząt, wliczane są do strat przewidzianych w pkt 2 lit. a);

4) do celów ustalenia ilości produktów rolnych faktycznie wykorzystanych stosuje się następujące zasady:

a) wszystkie produkty rolne wykorzystane w rozumieniu art. 3 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3035/80 oraz które uprawniają do refundacji, ale zanikają w toku normalnego procesu produkcyjnego (na przykład w postaci pary lub dymu, lub w wyniku przemiany w pył lub popiół nienadające się do wykorzystania), kwalifikują się do refundacji w odniesieniu do wykorzystanych ilości,

b) ilość towarów, które nie są faktycznie wywiezione, nie kwalifikuje się do refundacji w odniesieniu do faktycznie wykorzystanych ilości produktów rolnych, bez uszczerbku dla przepisów lit. c).

Jeżeli towary te mają taki sam skład jak towary faktycznie wywożone, może być zastosowane proporcjonalne zmniejszenie ilości produktów rolnych faktycznie wykorzystanych do wytwarzania tych ostatnich,

c) na zasadzie odstępstwa od lit. b) mogą być uwzględniane straty wynoszące wagowo 2 % lub mniejsze właściwe dla produkcji towarów. Próg 2 % jest wyliczony proporcjonalnie do wagi wykorzystanej suchej masy wszystkich użytych surowców po odjęciu ilości określonych w lit. a), w odniesieniu do wagi suchej masy towarów faktycznie wywożonych, lub inną metodą obliczania właściwą dla warunków wytwarzania towarów. Próg 2 % może być zastąpiony wyższym progiem zgodnie z warunkami pkt 5,

d) w przypadku gdy straty właściwe dla wytwarzania przekraczają 2 % lub określony próg ustanowiony zgodnie z pkt 5, nadwyżka strat nie kwalifikuje do refundacji w odniesieniu do faktycznie wykorzystanych ilości produktów rolnych.

Właściwy organ Państwa Członkowskiego może jednak zaakceptować uzasadnione wyższe straty. Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o przypadkach, w których zostało to zastosowane,

e) ilości produktów rolnych faktycznie wykorzystanych, wchodzących w skład pozostałości określonych w pkt 2 lit. b) są uwzględniane przy przyznawaniu refundacji,

f) w przypadku uzyskania produktów ubocznych ilości produktów rolnych faktycznie wykorzystanych przypisywane są odpowiednio do towaru wywożonego i produktów ubocznych,

g) jeżeli nie jest możliwe przypisanie faktycznie wykorzystanych produktów rolnych odpowiednio do towarów wywożonych i produktów ubocznych (gdzie właściwe - za pomocą analizy), Komisja jest powiadamiana o takim przypadku w celu zasięgnięcia jej opinii. Komisja przekazuje swoją opinię wszystkim Państwom Członkowskim w celu jej jednolitego stosowania;

5) Komisja ustala stopniowo, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 30 rozporządzenia (EWG) nr 804/68 oraz z odpowiednimi przepisami innych rozporządzeń w sprawie wspólnej organizacji rynków rolnych określonych w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3035/80, wyższe specyficzne progi w odniesieniu do niektórych towarów na podstawie informacji przekazywanych przez Państwa Członkowskie i badania przeprowadzonego na zwykłych stratach w podobnych warunkach produkcji w odniesieniu do towarów przeznaczonych na rynek wspólnotowy.

Artykuł  2
1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wywozu, dla którego od dnia 1 kwietnia 1993 r. składane jest zgłoszenie produktów rolnych faktycznie wykorzystanych, w zastosowaniu art. 8 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3035/80. Niniejsze rozporządzenie stosuje się także do wcześniejszego zgłoszenia, nowego lub odnowionego, składanego od dnia 1 kwietnia 1993 r.

Każde zgłoszenie wywozowe wprowadzone od dnia 1 kwietnia 1994 r. odnoszące się do wcześniejszego zgłoszenia faktycznie wykorzystanych produktów rolnych jest dopuszczalne do celów stosowania niniejszego rozporządzenia jedynie, jeżeli wcześniejsze zgłoszenie zostało wprowadzone, odnowione lub potwierdzone po dniu 1 kwietnia 1993 r.

2. Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję przed dniem 1 kwietnia 1993 r. o środkach przyjętych w celu zastosowania niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 grudnia 1992 r.

W imieniu Komisji
Martin BANGEMANN
Wiceprzewodniczący

______

(1) Dz.U. L 148 z 28.6.1968, str. 13.

(2) Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 64.

(3) Dz.U. L 323 z 29.11.1980, str. 27.

(4) Dz.U. L 327 z 27.11.1990, str. 4.

(5) Dz.U. C 324 z 13.12.1991, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.