Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.324.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 2005 r.

DECYZJA NR 3/2005 RADY STOWARZYSZENIA UE-RUMUNIA
z dnia 5 lipca 2005 r.
w sprawie usprawnienia uzgodnień handlowych dotyczących przetworzonych produktów rolnych przewidzianych w Protokole 3 do Układu Europejskiego

(2005/877/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 10 grudnia 2005 r.)

RADA STOWARZYSZENIA,

uwzględniając Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony(1), w szczególności art. 1 ust. 2 Protokołu 3 do Układu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Protokół 3 zawiera uzgodnienia handlowe pomiędzy Wspólnotą a Rumunią dotyczące przetworzonych produktów rolnych. Protokół 3 został ostatnio zmieniony Protokołem dostosowującym aspekty handlowe Układu Europejskiego(2).

(2) Wynegocjowano niedawno nowe uzgodnienia handlowe, których celem jest poprawa konwergencji ekonomicznej w ramach przygotowań do przystąpienia i które określają koncesje w postaci pełnej liberalizacji handlu niektórymi przetworzonymi produktami rolnymi, redukcje ceł lub kontyngenty taryfowe dla innych towarów.

(3) Zgodnie z art. 2 ust. 1 tiret drugie Protokołu 3 stosowane stawki celne mogą być obniżane decyzją Rady Stowarzyszenia w odpowiedzi na obniżki wynikające z wzajemnych koncesji dotyczących przetworzonych produktów rolnych.

(4) W stosunku do niektórych przetworzonych produktów rolnych objętych Protokołem 3, lecz niewymienionych w niniejszej decyzji lub dla których otwarte kontyngenty zostały wyczerpane, stosuje się dotychczasowe przepisy handlowe określone w Protokole 3.

(5) Na przetworzone produkty rolne nieobjęte załącznikiem I do Traktatu nie przyznaje się refundacji wywozowych przewidzianych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1520/2000 z dnia 13 lipca 2000 r. ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów rolnych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu oraz kryteria dla ustalania wysokości sum takich refundacji(3).

(6) Nie przyznaje się refundacji wywozowych na przetworzone produkty rolne pochodzące z Rumunii i wywożone do Wspólnoty.

(7) Roczne kontyngenty określone w załączniku III i załączniku IV do niniejszej decyzji powinny zostać otwarte na warunkach określonych w tych załącznikach. W odniesieniu do roku 2005, przy uwzględnieniu, że kontyngenty roczne mogą zostać otwarte jedynie po 1 stycznia 2005 r., z dniem, który zostanie określony, powinny one zostać proporcjonalnie zmniejszone do liczby miesięcy, które już upłynęły w tym roku,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Począwszy od daty wejścia w życie niniejszej decyzji do towarów pochodzących z Rumunii przywożonych do Wspólnoty, wymienionych w załączniku I, stosuje się stawki celne określone w tym załączniku.

Począwszy od daty wejścia w życie niniejszej decyzji do towarów pochodzących ze Wspólnoty przywożonych do Rumunii, wymienionych w załączniku II, stosuje się stawki celne określone w tym załączniku.

Artykuł  2

Niewymienione w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, przetworzone produkty rolne pochodzące ze Wspólnoty wywożone do Rumunii, nie kwalifikują się do refundacji wywozowych przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1520/2000.

Niewymienione w załączniku I do tego Traktatu przetworzone produkty rolne pochodzące z Rumunii wywożone do Wspólnoty nie kwalifikują się do refundacji wywozowych w Rumunii.

Artykuł  3

Kontyngenty taryfowe, o których mowa w załączniku III i załączniku IV, zostają otwarte na warunkach określonych w tych załącznikach. Wielkość kontyngentów na rok 2005 jest zmniejszana proporcjonalnie do liczby miesięcy, które już upłynęły w tym roku.

Artykuł  4

W stosunku do przetworzonych produktów rolnych nieobjętych załącznikami I, II, III i IV lub dla których wyczerpane zostały kontyngenty określone w załącznikach III i IV, stosuje się w dalszym ciągu postanowienia zawarte w Protokole 3, o ile nie przewidziano inaczej.

Artykuł  5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po dniu powiadomienia przez obie strony o zakończeniu ich wewnętrznych procedur ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 lipca 2005 r.

W imieniu Rady Stowarzyszenia
J. STRAW
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 357 z 31.12.1994, str. 2.

(2) Protokół w sprawie dostosowania aspektów handlowych Układu Europejskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej oraz wyników negocjacji rolnych Rundy Urugwajskiej w sprawie rolnictwa, wraz z rozszerzeniem istniejącego systemu preferencji (Dz.U. L 301 z 11.11.1998, str. 3).

(3) Dz.U. L 177 z 15.7.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 893/2005 (Dz.U. L 152 z 15.6.2005, str. 13).

ZAŁĄCZNIKI

.................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

.................................................

ZAŁĄCZNIK  I

Należności przywozowe stosowane wobec przywożonych do Wspólnoty towarów pochodzących z Rumunii

ZAŁĄCZNIK  II

Należności przywozowe stosowane wobec przywożonych do Rumunii towarów pochodzących ze Wspólnoty

ZAŁĄCZNIK  III

Kontyngenty i cła stosowane wobec przywożonych do Wspólnoty towarów pochodzących z Rumunii

ZAŁĄCZNIK  IV

Kontyngenty taryfowe stosowane wobec towarów pochodzących ze Wspólnoty przywożonych do Rumunii

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.