Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.155.21

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 czerwca 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2017/1020
z dnia 8 czerwca 2017 r.
w sprawie uruchomienia w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej 1 , w szczególności jej art. 33,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW dostarczanie danych osobowych przewidziane w tej decyzji nie może się rozpocząć, dopóki przepisy ogólne o ochronie danych określonych w rozdziale 6 tej decyzji nie zostaną wdrożone do prawa krajowego obowiązującego na terytoriach państw członkowskich uczestniczących w dostarczaniu tych danych.

(2) Art. 20 decyzji Rady 2008/616/WSiSW 3  przewiduje, że weryfikacja, czy warunek, o którym mowa w motywie 1, został spełniony w odniesieniu do zautomatyzowanej wymiany danych zgodnie z rozdziałem 2 decyzji 2008/615/WSiSW, ma nastąpić na podstawie sprawozdania z oceny opartego na kwestionariuszu, wizycie ewaluacyjnej i operacji pilotażowej.

(3) Zgodnie z rozdziałem 4 pkt 1.1 załącznika do decyzji 2008/616/WSiSW kwestionariusz opracowany przez odpowiednią grupę roboczą Rady dotyczy każdej z zautomatyzowanych metod wymiany danych i musi być wypełniony przez państwo członkowskie w momencie uznania przez to państwo, że spełnia ono wymogi dotyczące wymiany danych w odpowiedniej kategorii danych.

(4) Chorwacja wypełniła kwestionariusz dotyczący ochrony danych i kwestionariusz dotyczący wymiany danych rejestracyjnych pojazdów.

(5) Chorwacja z powodzeniem przeprowadziła operację pilotażową z Niderlandami.

(6) W Chorwacji przeprowadzono wizytę ewaluacyjną, a niderlandzko-rumuński zespół oceniający sporządził sprawozdanie z tej wizyty, które przekazano odpowiedniej grupie roboczej Rady.

(7) Radzie przedstawiono ogólne sprawozdanie z oceny podsumowujące wyniki kwestionariusza, wizytę ewaluacyjną i operację pilotażową dotyczące wymiany danych rejestracyjnych pojazdów.

(8) W dniu 19 grudnia 2016 r. Rada stwierdziła, odnotowując zgodę wszystkich państw członkowskich związanych decyzją 2008/615/WSiSW, że Chorwacja w pełni wdrożyła przepisy ogólne o ochronie danych określone w rozdziale 6 decyzji 2008/615/WSiSW.

(9) W związku z tym, do celów zautomatyzowanego przeszukiwania danych rejestracyjnych pojazdów, Chorwacja powinna być uprawniona do otrzymywania i przekazywania danych osobowych zgodnie z art. 12 decyzji 2008/615/WSiSW.

(10) W swoim wyroku z dnia 22 września 2016 r. w połączonych sprawach C-14/15 i C-116/15 4  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW ustanawia w sposób niezgodny z prawem wymóg jednomyślności przy przyjmowaniu środków niezbędnych do wykonania tej decyzji.

(11) Jednakże art. 33 decyzji 2008/615/WSiSW przyznaje Radzie uprawnienia wykonawcze w celu przyjęcia środków niezbędnych do wykonania wspomnianej decyzji, w szczególności w odniesieniu do otrzymywania i dostarczania danych osobowych przewidzianego we wspomnianej decyzji.

(12) Ponieważ warunki i procedura rozpoczęcia wykonywania tych uprawnień wykonawczych zostały dopełnione, należy przyjąć decyzję wykonawczą w sprawie rozpoczęcia w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów, aby państwo to mogło otrzymywać oraz dostarczać dane osobowe zgodnie z art. 12 decyzji 2008/615/WSiSW.

(13) Dania jest związana decyzją 2008/615/WSiSW, a zatem bierze udział w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji, która wykonuje decyzję 2008/615/WSiSW.

(14) Zjednoczone Królestwo oraz Irlandia są związane decyzją 2008/615/WSiSW, a zatem biorą udział w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji, która wykonuje decyzję 2008/615/WSiSW,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Do celów zautomatyzowanego przeszukiwania danych rejestracyjnych pojazdów Chorwacja jest uprawniona do otrzymywania oraz przekazywania danych osobowych na mocy art. 12 decyzji 2008/615/WSiSW od dnia 18 czerwca 2017 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejszą decyzję stosuje się zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 8 czerwca 2017 r.
W imieniu Rady
U. REINSALU
Przewodniczący
1 Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1.
2 Opinia z dnia 13 lutego 2017 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
3 Decyzja Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 12).
4 Wyrok Sądu z dnia 22 września 2016 r., Parlament przeciwko Radzie, sprawy połączone C-14/15 i C-116/15, ECLI:EU:C:2016:715.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.