Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.287.1

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 listopada 2019 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1817
z dnia 18 września 2019 r.
w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Austrii, Rumunii i Włochom

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej 1 , w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami 2 , w szczególności jego pkt 11,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Fundusz Solidarności Unii Europejskiej ("fundusz") ma na celu umożliwienie szybkiej, skutecznej i elastycznej reakcji Unii w sytuacjach nadzwyczajnych w celu okazania solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami żywiołowymi.

(2) Środki funduszu nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 500 000 000 EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 3 .

(3) W dniu 7 września 2018 r. Rumunia złożyła wniosek o uruchomienie funduszu w związku z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi, które spowodowały rozległe powodzie.

(4) W dniu 20 grudnia 2018 r. Włochy złożyły wniosek o uruchomienie funduszu w związku z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi.

(5) W dniu 14 stycznia 2019 r. Austria złożyła wniosek o uruchomienie funduszu w związku z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi.

(6) Wnioski Rumunii, Włoch i Austrii spełniają warunki przyznania wkładu finansowego z funduszu ustanowione w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002.

(7) W związku z tym należy uruchomić fundusz, aby zapewnić wkład finansowy dla Rumunii, Włoch i Austrii.

(8) Aby skrócić do minimum czas potrzebny na uruchomienie funduszu, niniejsza decyzja powinna zacząć być stosowana z dniem jej przyjęcia,

PRZYMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W budżecie ogólnym Unii na rok budżetowy 2019 uruchamia się Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, aby udostępnić następujące kwoty w formie środków na zobowiązania i środków na płatności:

a) kwotę 8 192 300 EUR przeznacza się dla Rumunii;
b) kwotę 277 204 595 EUR przeznacza się dla Włoch;
c) kwotę 8 154 899 EUR przeznacza się dla Austrii.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 18 września 2019 r.

Sporządzono w Strasburgu dnia 18 września 2019 r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady
D. M. SASSOLI T. TUPPURAINEN
Przewodniczący Przewodniczący
1 Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.
2 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
3 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.