Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.160.13

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 czerwca 2013 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 21 maja 2013 r.
w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/023 IT/Antonio Merloni SpA z Włoch)

(2013/278/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 12 czerwca 2013 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1), w szczególności jego pkt 28,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(2), w szczególności jego art. 12 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom zwolnionym w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej ponowną integrację na rynku pracy.

(2) Zakres zastosowania EFG został rozszerzony na wnioski przedłożone w okresie od dnia 1 maja 2009 r. do dnia 30 grudnia 2011 r. w celu objęcia pomocą pracowników zwolnionych w bezpośrednim związku z globalnym kryzysem finansowym i gospodarczym.

(3) Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pozwala uruchomić środki z EFG w ramach rocznego pułapu w wysokości 500 mln EUR.

(4) W dniu 29 grudnia 2011 r. Włochy złożyły wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Antonio Merloni SpA, uzupełniając go o dodatkowe informacje do dnia 4 września 2012 r. Wniosek ten spełnia wymogi art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 dotyczące określania wkładu finansowego. Komisja wnioskuje zatem o uruchomienie środków w wysokości 5.037.482 EUR.

(5) Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy dla wniosku złożonego przez Włochy,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W ramach ogólnego budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 5.037.482 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu dnia 21 maja 2013 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

M. SCHULZ L.

CREIGHTON

Przewodniczący

Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(2) Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.