Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.245.3

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 września 2017 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1599
z dnia 13 września 2017 r.
w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Włochom

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej 1 , w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami 2 , w szczególności jego pkt 11,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Fundusz Solidarności Unii Europejskiej ("fundusz") ma na celu umożliwienie szybkiej, skutecznej i elastycznej reakcji Unii w sytuacjach nadzwyczajnych w celu okazania solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami żywiołowymi.

(2) Środki funduszu nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 500 000 000 EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 3 . Cały przydział środków na 2016 r. pozostał niewykorzystany, przeniesiono go na kolejny rok zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 i został on częściowo wykorzystany w kwietniu 2017 r. Przydział środków na 2017 r. nie został jeszcze wykorzystany.

(3) W dniu 16 listopada 2016 r. Włochy złożyły wniosek o pomoc finansową z funduszu w związku z trzęsieniem ziemi, które dotknęło regiony Abruzja, Lacjum, Marche i Umbria w dniu 24 sierpnia 2016 r. Kolejne trzęsienia ziemi nawiedziły obszary wcześniej dotknięte trzęsieniami ziemi i znacznie zwiększyły skalę uprzednio zgłoszonych szkód. W związku z tym Włochy złożyły ostateczny wniosek w dniu 15 lutego 2017 r. zawierający zaktualizowane szacunki z uwzględnieniem szkód poniesionych w okresie od dnia 24 sierpnia 2016 r. do dnia 18 stycznia 2017 r.

(4) Wniosek Włoch spełnia warunki przyznania wkładu finansowego z funduszu ustanowione w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002.

(5) W związku z tym należy uruchomić środki z funduszu, aby zapewnić wkład finansowy dla Włoch.

(6) Ponieważ kwota, która może zostać uruchomiona na 2017 r., nie jest wystarczająca do pokrycia pełnego wkładu, różnicę należy wyjątkowo sfinansować z rocznej kwoty dostępnej na 2018 r., zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013.

(7) Aby skrócić do minimum czas potrzebny na uruchomienie środków z funduszu, niniejsza decyzja powinna wejść w życie z dniem jej przyjęcia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W ramach budżetu ogólnego Unii na rok budżetowy 2017 uruchamia się środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udostępnienia kwoty 1 196 797 579 EUR dla Włoch w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Stosuje się ją od dnia 13 września 2017 r.

Sporządzono w Strasburgu dnia 13 września 2017 r.
W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
A. TAJANIM. MAASIKAS
PrzewodniczącyPrzewodniczący
1 Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.
2 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
3 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.