Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.66E.89/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 marca 2009 r.

PARLAMENT EUROPEJSKI

Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej

P6_TA(2008)0082

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wykonaniu pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2008)0014 - C6-0036/2008 - 2008/2019(ACI))

(2009/C 66 E/26)

(Dz.U.UE C z dnia 20 marca 2009 r.)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0014),

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1), a w szczególności jego pkt 26,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinię Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0065/2008),

1. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania przedmiotowej decyzji z przewodniczącym Rady oraz do zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

______

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2008/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 6 z 10.1.2008, s. 7).

ZAŁĄCZNIK 

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 11 marca 2008 r.

w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wykonaniu pkt. 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1), w szczególności jego pkt 26,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(2),

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Unia Europejska ustanowiła Fundusz Solidarności Unii Europejskiej ("fundusz") w celu okazania solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami.

(2) Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. dopuszcza możliwość uruchomienia funduszu w granicach rocznego pułapu wynoszącego 1 mld EUR.

(3) Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002 zawiera przepisy umożliwiające uruchomienie funduszu.

(4) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przedłożyło wniosek o uruchomienie funduszu w związku z klęską żywiołową spowodowaną przez powodzie, które miały miejsce w czerwcu i lipcu 2007 r.

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 uruchamia się Fundusz Solidarności Unii Europejskiej w celu uwzględnienia kwoty 162.387.985 EUR w środkach na zobowiązania i płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja opublikowana zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 marca 2008 r.

W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
PrzewodniczącyPrzewodniczący

______

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2008/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 6 z 10.1.2008, s. 7).

(2) Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.