Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.72.6

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 marca 2015 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/436
z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej 1 , w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami 2 , w szczególności jego pkt 11,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Unia Europejska ustanowiła Fundusz Solidarności Unii Europejskiej ("fundusz") w celu okazania solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami.

(2) Art. 10 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 3 pozwala uruchomić środki z funduszu w ramach rocznego pułapu wynoszącego 500 mln EUR (w cenach z 2011 r.).

(3) Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002 zawiera przepisy umożliwiające uruchomienie funduszu.

(4) Włochy przedłożyły wniosek o uruchomienie funduszu w związku z powodziami.

(5) Grecja przedłożyła wniosek o uruchomienie funduszu w związku z trzęsieniem ziemi.

(6) Słowenia przedłożyła wniosek o uruchomienie funduszu w związku z burzami lodowymi.

(7) Chorwacja przedłożyła wniosek o uruchomienie funduszu w związku z burzami lodowymi, po których nastąpiły powodzie,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 uruchamia się Fundusz Solidarności Unii Europejskiej w celu udostępnienia kwoty 46 998 528 EUR w postaci środków na zobowiązania.

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 uruchamia się Fundusz Solidarności Unii Europejskiej w celu udostępnienia kwoty 46 998 528 EUR w postaci środków na płatności.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu dnia 17 grudnia 2014 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

M. SCHULZ

B. DELLA VEDOVA

Przewodniczący

Przewodniczący

1 Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.
2 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
3 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.