Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.143.9

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 czerwca 2017 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/951
z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku z Finlandii - EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014-2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 1 , w szczególności jego art. 15 ust. 4,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami 2 , w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Celem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest zapewnienie wsparcia zwolnionym pracownikom i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją, w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, oraz w celu udzielenia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy.

(2) Środki EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 3 .

(3) W dniu 22 listopada 2016 r. Finlandia złożyła wniosek o wkład finansowy EFG w związku ze zwolnieniami w sektorze gospodarki w Finlandii sklasyfikowanym w ramach działu 26 statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE) Rev. 2 (Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych) w Finlandii. Wniosek został uzupełniony o dodatkowe informacje przedłożone zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. Wniosek ten spełnia wymogi art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 dotyczące określenia wkładu finansowego z EFG.

(4) Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy na kwotę 2 641 800 EUR w odpowiedzi na wniosek złożony przez Finlandię.

(5) W celu ograniczenia do minimum czasu potrzebnego do uruchomienia środków z EFG niniejszą decyzję należy stosować od dnia jej przyjęcia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 2 641 800 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 17 maja 2017 r.

Sporządzono w Strasburgu dnia 17 maja 2017 r.
W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
A. TAJANIC. ABELA
PrzewodniczącyPrzewodniczący
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
2 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
3 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.