Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2007.19.17

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 stycznia 2007 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4537 - LBO/Consolis)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 19/06)

(Dz.U.UE C z dnia 27 stycznia 2007 r.)

1. W dniu 15 stycznia 2007 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo LBO France Gestion SAS ("LBO", Francja) nabywa kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Consolis SAS ("Consolis", Francja) w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji.
2. Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

– przedsiębiorstwo LBO: fundusz inwestycyjny

– przedsiębiorstwo Consolis: wzornictwo i wyrób prefabrykatów z cementu

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ostatecznej decyzji w tej kwestii, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres zastosowania rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 139/2004(2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.
4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.4537 - LBO/Consolis, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 291.2004, str. 1.

(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.