Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.325.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 grudnia 2005 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4065 - BS Investimenti/MCC Sofipa/IP Cleaning)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(2005/C 325/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 22 grudnia 2005 r.)

1. W dniu 14 grudnia 2005 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1) Komisja otrzymała zgłoszenie o planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo BS Investimenti SGR S.p.A. ("BS", z siedzibą we Włoszech), należące do grupy BS oraz przedsiębiorstwo MCC Sofipa SGR S.p.A ("MCC Sofipa", z siedzibą we Włoszech), należące do grupy Capitalia, przejmą w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem IP Cleaning S.p.A. ("IPC", z siedzibą we Włoszech), obecnie kontrolowanym wyłącznie przez BS, w ramach umowy o zarządzaniu lub za pomocą innych środków.

2. Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji obejmują:

– BS: zarządzanie funduszami inwestycyjnymi,

– MCC Sofipa: zarządzanie funduszami inwestycyjnymi,

– IPC: produkcja i dystrybucja urządzeń czyszczących.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004(2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych stron trzecich o zgłoszenie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać te uwagi nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Uwagi można przesyłać faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny sprawy: COMP/M.4065 - BS Investimenti/MCC Sofipa/IP Cleaning, na następujący adres Rejestru połączeń przedsiębiorstw w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.