Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.189.6

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 sierpnia 2005 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3912 - Bidvest/Deli XL)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(2005/C 189/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 3 sierpnia 2005 r.)

1. W dniu 26 lipca 2005 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo Bidvest Holding BV ("Bidvest", Południowa Afryka) nabywa kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Deli XL BV ("Deli XL", Holandia) w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji oraz aktywów.

2. Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

– przedsiębiorstwo Bidvest: inwestycyjne przedsiębiorstwo holdingowe prowadzące działalność w sektorze spożywczym w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem BFS Group Limited (działające pod nazwą "3663 First for Food service"),

– przedsiębiorstwo Deli XL: przedsiębiorstwo sprzedaży hurtowej towarów (usług) spożywczych przeznaczonych do konsumpcji poza miejscem zamieszkania, prowadzące działalność na obszarze Belgii oraz Holandii.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ostatecznej decyzji w tej kwestii, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres zastosowania rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 139/2004(2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.3912 - Bidvest/Deli XL, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.