Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.233.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 września 2005 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3868 - DONG/Elsam/Energi E2)

(2005/C 233/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 22 września 2005 r.)

1. W dniu 13 września 2005 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo DONG A/S ("DONG", Dania) nabywa kontrolę nad całością przedsiębiorstw Elsam A/S ("Elsam", Dania), Energi E2 ("E2", Dania), Københavns Energi Holding A/S ("KE", Dania) i Frederiksberg Elnet A/S ("FE", Dania) w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu aktywów.

2. Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

– przedsiębiorstwo DONG: wydobycie, produkcja, transport morski i sprzedaż ropy naftowej i gazu naturalnego, przechowywanie i dystrybucja gazu naturalnego, używanie energii odnawialnej do produkcji energii elektrycznej i ciepła, oraz sprzedaż energii elektrycznej,

– przedsiębiorstwo Elsam: produkcja i handel energią elektryczną (finansowy i fizyczny) na rynku hurtowym i bezpośrednio do klientów końcowych, wytwarzanie ciepła,

– przedsiębiorstwo E2: produkcja, hurt i handel (fizyczny i finansowy) energia elektryczna, oraz wytwarzanie ciepła,

– przedsiębiorstwo KE: dostawca energii elektrycznej do gospodarstw domowych i klientów instytucjonalnych,

– przedsiębiorstwo FE: dostawca energii elektrycznej do gospodarstw domowych i klientów instytucjonalnych.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ostatecznej decyzji w tej kwestii, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres zastosowania rozporządzenia (WE) nr 139/2004.

4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.3868 - DONG/Elsam/Energi E2, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.