Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3820 - Avnet/Memec). - OpenLEX

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3820 - Avnet/Memec).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.131.6

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 maja 2005 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3820 - Avnet/Memec)

(2005/C 131/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 28 maja 2005 r.)

1. W dniu 20 maja 2005 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo Avnet, Inc. ("Avnet", USA) nabywa kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Memec Group Holdings Limited ("Memec", USA) w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji.

2. Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

– przedsiębiorstwo Avnet: dystrybucja komponentów elektronicznych oraz produktów i systemów komputerowych,

– przedsiębiorstwo Memec: dystrybucja komponentów elektronicznych.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ostatecznej decyzji w tej kwestii, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres zastosowania rozporządzenia (WE) nr 139/2004.

4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.3820 - Avnet/Memec, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.