Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3798 - NYK/Lauritzen Cool/LauCool JV).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.178.6

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 lipca 2005 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3798 - NYK/Lauritzen Cool/LauCool JV)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/C 178/05)

(Dz.U.UE C z dnia 20 lipca 2005 r.)

1.
W dniu 14 lipca 2005 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), zgodnie z którym przedsiębiorstwa NYK Reefers Limited ("NYK" , Wielka Brytania) należące do japońskiej grupy NYK i J. Lauritzen A/S ("Lauritzen", Dania) nabywają wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Lauritzen Cool AB ("LauCool", Szwecja) w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji.
2.
Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

– przedsiębiorstwo NYK: właściciel i operator statków refujących,

– przedsiębiorstwo Lauritzen: dostawca ogólnych hurtowych usług spedycyjnych,

– przedsiębiorstwo LauCool: operator floty statków refujących używanych do transportu owoców i innych łatwo psujący się towarów droga morska.

.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ostatecznej decyzji w tej kwestii, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres zastosowania rozporządzenia (WE) nr 139/2004.
4.
Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.3798 - NYK/Lauritzen Cool/LauCool JV, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.